Upphävd författning

Lag (1979:47) om regionala stiftelser för skyddat arbete

Departement
Arbetsmarknadsdepartementet
Utfärdad
1979-02-15
Ändring införd
SFS 1979:47
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad

1 §  För varje län skall finnas en regional stiftelse för skyddat arbete som bildas av staten och landsting.

[S2]En central stiftelse för skyddat arbete, som bildas av staten, skall ha tillsyn över de regionala stiftelserna och samordna deras verksamhet. Den centrala stiftelsen skall även fördela medel som anslås för de regionala stiftelsernas verksamhet.

[S3]Särskilda uppgifter inom den skyddade verksamheten kan handhas av aktiebolag eller handelsbolag för vilka den centrala stiftelsen är moderföretag. Lag (1991:1690).

2 §  Den regionala stiftelsens verksamhet skall bedrivas effektivt och med iakttagande av affärsmässiga principer.

[S2]Stiftelsen skall svara för planering, inrättande och drift av arbetsställen för skyddat arbete och industriella beredskapsarbeten som beslutas av regeringen eller av arbetsmarknadsstyrelsen eller den centrala stiftelsen. Stiftelsen skall därvid följa dels de övergripande beslut som fattas av den centrala stiftelsen i frågor rörande planering, budgetering och ekonomi samt beträffande personal- och rehabiliteringspolitik, dels de anvisningar som lämnas av den centrala stiftelsen.

3 §  Den regionala stiftelsen förvaltas av en styrelse som består av elva ledamöter jämte lika många ersättare. Ordföranden och ytterligare fyra ledamöter jämte ersättare väljs av landstingsfullmäktige. Den centrala stiftelsen utser vice ordföranden och återstående fem ledamöter jämte ersättare. Av de sistnämnda sex ledamöterna utses en efter förslag av arbetsmarknadsstyrelsen, en efter förslag av LO-distriktet, en efter förslag av TCO-distriktet och två som företrädare för näringslivet, varav en som representant för länets näringsliv, samt en som representant för den centrala stiftelsen. På samma sätt utses ersättare för dessa ledamöter. I fråga om ersättare som väljs av landstingsfullmäktige tillämpas 6 kap. 9 § andra stycket kommunallagen (1991:900).

[S2]Vid styrelsens sida skall finnas två av de anställdas fackliga organisationer utsedda representanter, vilka har rätt att närvara och yttra sig samt ställa förslag vid styrelsens sammanträden. För representanterna skall på samma sätt utses personliga ersättare. Av representanterna skall en företräda dem som har anvisats arbete som bedrivs av stiftelsen och en de anställda i övrigt.

[S3]Detsamma gäller i fråga om ersättare för dem. Finns flera sådana organisationer utses representanter och ersättare av den organisation som företräder det största antalet arbetstagare inom varje kategori. Lag (1991:1690).

4 §  Styrelsens förvaltning samt den regionala stiftelsens räkenskaper skall årligen granskas av tre revisorer. Landstingsfullmäktige utser en revisor och den centrala stiftelsen två revisorer. För revisorerna utses på samma sätt ersättare. Av de revisorer och ersättare som utses av den centrala stiftelsen skall en revisor jämte ersättare utses efter förslag av den fackliga organisation som företräder dem som har anvisats arbete som bedrivs av stiftelsen. Finns flera sådana organisationer utses revisor jämte ersättare efter förslag av den organisation som företräder det största antalet arbetstagare.

[S2]Till revisor i bolag som avses i 1 § tredje stycket skall utses minst en av den centrala stiftelsens revisorer. Lag (1991:1690).

5 §  Den som deltar i eller har deltagit i verksamheten hos den regionala stiftelsen får inte obehörigen röja vad han därvid har fått veta om en anvisad arbetstagares personliga förhållanden.

[S2]Om ansvar för den som bryter mot första stycket finns bestämmelser i 20 kap. 3 § brottsbalken. Lag (1979:1137).

6 §  Vad som i 1 § sägs om landsting gäller i Göteborgs och Bohus läns landsting och Göteborgs kommun, i Malmöhus läns landsting och Malmö kommun och i Gotlands län Gotlands kommun.

[S2]Val enligt 3 och 4 §§ förrättas i dessa län enligt följande. I Göteborgs och Bohus län väljer landstingsfullmäktige två ledamöter jämte ersättare samt kommunfullmäktige i Göteborgs kommun ordförande och ytterligare två ledamöter jämte ersättare och en revisor jämte ersättare. I Malmöhus län väljer landstingsfullmäktige ordförande och ytterligare två ledamöter jämte ersättare och en revisor jämte ersättare samt kommunfullmäktige i Malmö kommun två ledamöter jämte ersättare. I Gotlands län förrättas valen av kommunfullmäktige i Gotlands kommun. Lag (1991:1690).

Ändringar

Lag (1979:47) om regionala stiftelser för skyddat arbete

Förarbeten
Prop. 1978/79:25

Lag (1979:1137) om ändring i lagen (1979:47) om regionala stiftelser för skyddat arbete

  Förarbeten
  Prop. 1979/80:25
  Omfattning
  nuvarande 5 § betecknas 6 §; ny 5 §

Lag (1983:390) om ändring i lagen (1979:47) om regionala stiftelser för skyddat arbete

  Förarbeten
  Prop. 1982/83:149
  Omfattning
  ändr. 1, 3, 4, 6 §§
  Ikraftträder
  1983-07-01

Lag (1991:1690) om ändring i lagen (1979:47) om regionala stiftelser för skyddat arbete

  Förarbeten
  Prop. 1991/92:17
  Omfattning
  ändr. 1, 3, 4, 6 §§
  Ikraftträder
  1992-01-01

Lag (1992:312) om upphävande av lagen (1979:47) om regionala stiftelser för skyddat arbete