Upphävd författning

Förordning (1979:662) om viss försöksverksamhet med vård av narkotikamissbrukare som har begått brott

Departement
Justitiedepartementet L5
Utfärdad
1979-06-28
Ändring införd
SFS 1979:662
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad

Inledande bestämmelser

1 §  Försöksverksamhet som avses i lagen (1979:661) med vissa bestämmelser om handläggningen av brottmål i anslutning till försöksverksamhet på narkomanvårdens område anordnas i enlighet med de närmare föreskrifter som meddelas genom denna förordning. Försöksverksamheten bedrivs under insyn av delegationen (Ju 1979:06) för planering och uppföljning av försöksverksamhet med s.k. kontraktsvård av narkotikamissbrukare som har begått brott.

[S2]Med överläkaren avses i denna förordning överläkaren vid narkomanvårdskliniken (forskningsklinik) vid Ulleråkers sjukhus.

Behandlingsplan m.m.

2 §  Behandlingsplan som avses i 1 § lagen (1979:661) med vissa bestämmelser om handläggningen av brottmål i anslutning till försöksverksamhet på narkomanvårdens område skall innefatta dels vård på narkomanvårdskliniken vid Ulleråkers sjukhus eller därtill knuten enhet, dels regelbundna återbesök för rådgivning och kontroll vid Ulleråkers, Danderyds eller Huddinge sjukhus. Den närmare utformningen av behandlingsplanen bestäms av överläkaren. I fråga om riktlinjer för utformningen av behandlingsplaner skall överläkaren samråda med den delegation som anges i 1 § första stycket.

Förfarandet vid domstolen

3 §  Uppkommer fråga om vilandeförklaring av brottmål enligt 1 § första stycket lagen (1979:661) med vissa bestämmelser om handläggningen av brottmål i anslutning till försöksverksamhet på narkomanvårdens område skall rätten, om uppgift härom inte föreligger i målet, hos överläkaren inhämta upplysning huruvida den tilltalade kan tas emot för vård inom ramen för försöksverksamheten.

4 §  Är den tilltalade häktad i målet när fråga uppkommer om att förklara detta vilande kan rätten, om den tilltalade samtycker till det, förordna att han i anslutning till frigivningen skall föras till narkomanvårdskliniken vid Ulleråkers sjukhus genom häktesföreståndarens försorg. När sådant förordnande har meddelats, åligger det häktesföreståndaren att utan dröjsmål ombesörja transporten. Vägrar den tilltalade att följa med till kliniken, skall föreståndaren genast underrätta den åklagare som för talan i målet.

[S2]Meddelas beslut om vilandeförklaring utan förordnande enligt första stycket, skall rätten underrätta den tilltalade om att han har att utan dröjsmål självmant inställa sig vid narkomanvårdskliniken vid Ulleråkers sjukhus för behandling.

5 §  När beslut om vilandeförklaring har meddelats, skall ett exemplar av beslutet skyndsamt översändas till

  1. överläkaren,
  2. den skyddskonsulent som har föranstaltat om personundersökning i målet eller, om den tilltalade undergår kriminalvård i frihet och därvid står under övervakning, den skyddskonsulent som har överinseende över övervakningen,
  3. häktesföreståndaren, om förordnande enligt 4 § första stycket har meddelats.

Åligganden för skyddskonsulent och personundersökare

6 §  Skyddskonsulent samt den som utför eller biträder vid personundersökning skall överväga frågan om förutsättningar kan antas föreligga för beslut om vilandeförklaring beträffande tilltalad som missbrukar narkotika och som genom bosättning eller på annat sätt har anknytning till sådan ort att beslut härom lämpligen kan meddelas. Bedöms förutsättningar föreligga för sådant beslut, skall den tilltalade tillfrågas om han är villig att undergå vård inom ramen för försöksverksamheten och uppgift inhämtas från överläkaren om den tilltalade kan tas emot vid sjukhuset för behandling. Upplysningar i de hänseenden som har angetts nu bör i förekommande fall lämnas i berättelsen över personundersökningen eller i yttrande till rätten.

[S2]Meddelas beslut om vilandeförklaring och står den tilltalade inte under övervakning skall skyddskonsulenten, om det inte redan har skett, skyndsamt pröva frågan om förordnande av förtroendeman för den dömde enligt 4 § andra stycket lagen (1964:542) om personundersökning i brottmål.

Åligganden för läkare som medverkar i försöksverksamheten

7 §  Meddelas beslut om vilandeförklaring utan förordnande enligt 4 § första stycket, skall överläkaren, om den tilltalade inte självmant inställer sig vid narkomanvårdskliniken vid Ulleråkers sjukhus, så snart det kan ske kalla honom till kliniken för behandling. Underlåter den tilltalade ändå att inställa sig vid kliniken, skall överläkaren genast underrätta den åklagare som för talan i målet.

8 §  Överläkaren har samordningsansvar för försöksverksamhetens genomförande. När återbesöken sker vid Danderyds eller Huddinge sjukhus skall läkare som där ansvarar för försöksverksamheten sörja för att han hålls fortlöpande underrättad om behandlingen och genast underrättas om den tilltalade underlåter att följa behandlingsplanen.

[S2]Underlåter den tilltalade att följa behandlingsplanen och är underlåtenheten inte av endast ringa betydelse, skall överläkaren genast underrätta den åklagare som för talan i målet. Detsamma gäller, om behandlingsplanen av annat skäl inte kan genomföras.

9 §  Överläkaren skall på begäran av rätten avge yttrande om hur behandlingen har utfallit. Sedan ett år har förflutit från beslutet om vilandeförklaring skall överläkaren, om målet inte har återupptagits dessförinnan, avge ett sådant yttrande till rätten utan särskild begäran.

10 §  Det åligger överläkaren att på begäran tillhandahålla de domstolar och andra myndigheter som berörs av försöksverksamheten en skriftlig redogörelse för verksamhetens uppläggning och inriktning.

11 §  Överläkaren får överlåta åt annan läkare vid Ulleråkers sjukhus att fullgöra vad som enligt denna förordning ankommer på överläkaren.

Slutbestämmelse

12 §  Denna förordning gäller inte beträffande sådan försöksverksamhet med narkomanvård som anordnas vid Ulleråkers sjukhus med tillämpning av 34 § lagen (1974:203) om kriminalvård i anstalt.

Ändringar

Förordning (1979:662) om viss försöksverksamhet med vård av narkotikamissbrukare som har begått brott

Förordning (1990:1038) om upphävande av förordningen (1979:662) om viss försöksverksamhet med vård av narkotikamissbrukare som har begått brott

    Omfattning
    upph.