Upphävd författning

Förordning (1979:742) med instruktion för konjunkturinstitutet

Departement
Finansdepartementet
Utfärdad
1979-07-05
Ändring införd
SFS 1979:742
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad

Inledande bestämmelse

1 §  Allmänna verksstadgan (1965:600) skall, med undantag av 3 § 1 och 16 §, tillämpas på konjunkturinstitutet.

Uppgifter

2 §  Institutet är ett vetenskapligt forskningsoch utredningsorgan med uppgift att

 1. följa och analysera den ekonomiska utvecklingen inom och utom landet samt i anslutning härtill utföra och sammanställa prognoser för den svenska ekonomin,
 2. följa den vetenskapliga diskussionen inom de områden som berör institutets verksamhet och i anslutning härtill utföra forskning,
 3. i samråd med verk och myndigheter, föreningar och sammanslutningar, vilka arbetar inom närliggande områden, verka för att statistiskt mate rial av betydelse för studiet av den ekonomiska utvecklingen insamlas och bearbetas.

Organisation

3 §  Chef för institutet är en överdirektör.

[S2]Hos institutet finns en avdelningschef. Denne är överdirektörens ställföreträdare.

4 §  Hos institutet finns i övrigt personal enligt särskilda föreskrifter eller andra beslut som regeringen meddelar samt annan personal i mån av behov och tillgång på medel.

[S2]I mån av behov och tillgång på medel får institutet anlita utomstående för särskilda uppdrag.

Ärendenas handläggning

5 §  Överdirektören och avdelningschefen avgör gemensamt frågor om skiljande från tjänst eller uppdrag, disciplinansvar, åtalsanmälan, avstängning eller läkarundersökning. Förordning (1986:1265).

6 §  Avdelningschefen skall om möjligt närvara vid föredragningar och avgöranden av viktigare författningsfrågor eller viktigare frågor om institutets organisation eller arbetsformer, viktigare anslagsfrågor eller andra frågor av större ekonomisk betydelse, frågor om tillsättning av tjänst i lägst lönegrad F 14 eller andra frågor av större vikt eller allmän räckvidd.

7 §  I andra frågor än som avses i 5 § beslutar överdirektören ensam.

[S2]I arbetsordningen eller genom särskilda beslut får överlämnas åt annan tjänsteman än överdirektören att avgöra vissa ärenden eller grupper av ärenden som inte är av sådan beskaffenhet att prövningen bör ankomma på överdirektören.

8 §  När överdirektören är förhindrad att utöva sin tjänst, utövas den av hans ställföreträdare. Denne inträder efter beslut av överdirektören även i övrigt i hans ställe vid behandlingen av vissa ärenden eller grupper av ärenden.

9 §  I överdirektörens frånvaro får dock inte fattas sådana beslut av större vikt som kan anstå utan olägenhet. Åtgärder, som rubbar eller ändrar av institutet meddelade föreskrifter eller tillämpade grunder, får inte heller vidtas utan hans medgivande. Vad nu har sagts gäller även vid ledighet på överdirektörstjänsten, till dess regeringen bestämmer annat.

10 §  Ärendena avgörs efter föredragning. I arbetsordningen eller genom särskilda beslut får medges att ärenden som handläggs enligt 7 § andra stycket avgörs utan föredragning. Överdirektören får överta beredningen och föredragningen av ärenden.

11 §  Av förordningen (1978:592) om vissa medbestämmandeformer i statlig tjänst m.m. följer att institutets befogenhet att besluta kan vara begränsad i vissa hänseenden.

12 § har upphävts genom förordning (1986:1265).

13 §  Överdirektören får utan föredragning meddela beslut som inte utan olägenhet kan uppskjutas till dess en föredragande kan inställa sig.

14 §  I arbetsordningen eller genom särskilda beslut skall bestämmas vem som får infordra förklaring, upplysning eller yttrande i ärenden hos institutet.

Semester och annan ledighet

15 §  Överdirektören bestämmer om förläggningen av sin semester och om annan ledighet för sig själv under högst 45 dagar varje år.

Tjänstetillsättning m.m.

16 §  Överdirektören förordnas av regeringen för högst sex år.

[S2]Övriga tjänster i lägst F 23/F 25 tillsätts av regeringen efter anmälan av överdirektören.

[S3]Andra tjänster tillsätts och annan personal anställs av institutet.

17 §  Bestämmelserna i 32 § anställningsförordningen (1965:601) om chef för central förvaltningsmyndighet skall tillämpas på överdirektören.

Bisysslor

18 §  Besked enligt 37 § andra stycket anställningsförordningen (1965:601) lämnas av institutet även i fråga om tjänst som regeringen tillsätter, dock inte i fråga om överdirektören och dennes ställföreträdare.

Ändringar

Förordning (1979:742) med instruktion för konjunkturinstitutet

Förordning (1986:1265) om ändring i förordningen (1979:742) med instruktion för konjunkturinstitutet

  Omfattning
  upph. 12 §; ändr. 5 §
  Ikraftträder
  1987-01-01

Ändring, SFS 1988:1531

  Omfattning
  upph.