Upphävd författning

Förordning (1979:785) om yrkestrafikregister

Departement
Näringsdepartementet
Utfärdad
1979-09-13
Ändring införd
SFS 1979:785 i lydelse enligt SFS 1998:787
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad

1 §  Denna förordning gäller registrering av tillståndsinnehav enligt yrkestrafiklagen (1998:490), lagen (1998:492) om biluthyrning och förordningen (1998:786) om behöriga myndigheter m.m. i fråga om internationella transporter inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES) i ett för landet gemensamt register (yrkestrafikregistret). Förordning (1998:787).

2 §  Yrkestrafikregistret förs av Vägverket genom automatisk databehandling.

[S2]Vägverket är central registreringsmyndighet. Länsstyrelserna är regionala registreringsmyndigheter. Förordning (1992:1393).

3 §  I yrkestrafikregistret förs in uppgifter om

[S2]tillståndshavaren, den myndighet som har meddelat tillståndet,

[S3]slag av tillstånd.

[S4]Vidare antecknas i förekommande fall uppgift om den eller dem som har ansvaret för trafikutövningen eller uthyrningsverksamheten och övriga prövade som avses i 2 kap.6, 7 och 15 §§yrkestrafiklagen (1998:490) eller i 8-10 §§ lagen (1998:492) om biluthyrning,

[S5]villkor och begränsningar i tillståndet,

[S6]varning,

[S7]återkallelse eller annat upphörande av tillståndet. Förordning (1998:787).

4 §  Den länsstyrelse som är prövningsmyndighet svarar för att det i yrkestrafikregistret förs in uppgifter om trafiktillstånd och tillstånd till biluthyrning.

[S2]Vägverket svarar för att åtgärder som har vidtagits av verket förs in i registret. Förordning (1998:787).

5 § har upphävts genom förordning (1988:1506).

6 §  Utdrag ur yrkestrafikregistret får innehålla de uppgifter som enligt 3 § förs in i registret. Ett sådant utdrag begärs hos prövningsmyndigheten. Förordning (1998:787).

7 § har upphävts genom förordning (1988:1506).

8 §  Sedan fem år har förflutit från det att ett tillstånd har upphört att gälla skall uppgifterna om tillståndet gallras ut. Förordning (1998:787).

9 § har upphävts genom förordning (1988:1506).

10 §  Föreskrifter i de frågor som avses i denna förordning beslutas av Vägverket efter samråd med länsstyrelserna. Förordning (1992:1393).

Ändringar och övergångsbestämmelser

Förordning (1979:785) om yrkestrafikregister

Förordning (1988:1506) om ändring i förordningen (1979:785) om yrkestrafikregister

  Övergångsbestämmelse

  Denna förordning träder i kraft den 1 januari 1989.
  I fråga om taxitrafik gäller till utgången av juni 1990, utöver vad som föreskrivs i den nya förordningen, att anteckning om antal fordon och trafikområde i förekommande fall skall ske i yrkestrafikregistret.
  Omfattning
  upph. 5, 7, 9 §§; ändr. 1, 3 §§
  Ikraftträder
  1989-01-01

Förordning (1991:1721) om ändring i förordningen (1979:785) om yrkestrafikregister

  Omfattning
  ändr. 1, 4, 10 §§
  Ikraftträder
  1992-01-01

Förordning (1992:1393) om ändring i förordningen (1979:785) om yrkestrafikregister

  Omfattning
  ändr. 2, 4, 10 §§
  Ikraftträder
  1993-01-01

Förordning (1993:1640) om ändring i förordningen (1979:785) om yrkestrafikregister

  Omfattning
  ändr. 1, 3, 4 §§
  Ikraftträder
  1994-01-01

Förordning (1994:906) om ändring i förordningen (1979:785) om yrkestrafikregister

  Omfattning
  ändr. 1 §
  Ikraftträder
  1994-07-01

Ändring, SFS 1994:1114

  Omfattning
  ikrafttr. av 1994:906

Förordning (1998:787) om ändring i förordningen (1979:785) om yrkestrafikregister

Omfattning
ändr. 1, 3, 4, 6, 8 §§
Ikraftträder
1998-10-01

Ändring, SFS 2001:650

Omfattning
upph.