Lag (1998:492) om biluthyrning

Departement
Landsbygds- och infrastrukturdepartementet RSIB TM
Utfärdad
1998-06-11
Ändring införd
SFS 1998:492 i lydelse enligt SFS 2013:317
Ikraft
1998-10-01
Upphäver
Lag (1979:561) om biluthyrning
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
2023-02-01

Lagens tillämpningsområde

1 §  Denna lag gäller yrkesmässig uthyrning av bilar och terrängmotorfordon utan förare för kortare tid än ett år.

Prop. 1997/98:63: Paragrafen motsvarar 1 kap. 1 § gällande BUL.

2 §  Fordonsbegreppen i denna lag har samma betydelse som i lagen (2001:559) om vägtrafikdefinitioner. Lag (2001:573).

Prop. 1997/98:63: Paragrafen motsvarar 1 kap. 2 § gällande BUL.

Tillståndsplikt

3 §  Tillstånd krävs för att driva en uthyrningsrörelse.

Prop. 1997/98:63: Paragrafen motsvarar 2 kap. 1 § gällande BUL. Bestämmelsen om särskilda villkor i den gällande lagen återfinns nu i 5 §.

Prövningsmyndighet

4 §  Frågor om tillstånd till uthyrningsrörelse prövas av Transportstyrelsen. Lag (2009:1358).

Prop. 1997/98:63: Länsstyrelsen i folkbokföringslänet respektive länsstyrelsen i det län där den juridiska personens ledning finns skall pröva alla frågor om tillstånd till uthyrningsrörelse. Jämför avsnitt 12 samt kommentaren till 2 kap. 2 § YTL.

Närmare bestämmelser om tillstånd

5 §  Ett tillstånd gäller tills vidare. Om det finns särskilda skäl, får det begränsas till viss tid.

[S2]Ett tillstånd får förenas med villkor, om det finns särskilda skäl. Villkor får meddelas såväl i samband med att ett tillstånd ges som senare under tillståndstiden.

Prop. 1997/98:63: klargörs att villkor får meddelas såväl i samband med att tillstånd ges som senare under tillståndstiden.

6 §  Tillstånd till uthyrningsrörelse får ges endast till den som med hänsyn till yrkeskunnande, ekonomiska förhållanden, vilja och förmåga att fullgöra sina skyldigheter mot det allmänna, laglydnad i övrigt samt andra omständigheter av betydelse bedöms vara lämplig att driva verksamheten.

Prop. 1997/98:63: Bestämmelsen motsvarar 2 kap. 2 § första stycket gällande BUL.

7 §  Hos juridiska personer som har tillstånd till uthyrningsrörelse ska det finnas en eller flera personer som har särskilt ansvar för att verksamheten bedrivs i enlighet med gällande regler och god branschsed samt tillgodoser trafiksäkerhetens krav. En eller flera ansvariga ska också finnas för uthyrningsrörelser som bedrivs i Sverige av utomlands bosatta näringsidkare.

[S2]Tillståndshavaren utser den eller de som ska vara ansvariga. Ansvariga ska vara bosatta i Sverige. För en tillståndshavare som har sitt säte eller är bosatt inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES) får dock den eller de ansvariga vara bosatta inom EES-området. Lag (2013:317).

Prop. 2012/13:83: I paragrafen behandlas vilka krav som ställs på den eller de som ska ansvara för uthyrningsrörelse av bilar och terrängmotorfordon.

Vissa redaktionella ändringar har gjorts i första stycket.

Andra stycket har ändrats genom att det inte längre finns något krav på att ansvariga för uthyrningsrörelsen alltid måste vara bosatta i Sverige.

Kravet på bosättning i Sverige ska gälla den eller de som ska vara ansvariga bara i de fall ...

Prop. 1997/98:63: I bestämmelsen förtydligas att ansvarig för verksamheten hos juridiska personer är den eller de som tillståndshavaren utser. Jämför även kommentaren till 2 kap. 3 § förslaget till YTL. I andra stycket har på

8 §  I fråga om juridiska personer och utomlands bosatta näringsidkare skall prövningen enligt 6 § avse den eller de som är ansvariga för uthyrningsrörelsen.

[S2]Därutöver skall, utom när det gäller yrkeskunnande, prövningen i fråga om en juridisk person eller en utomlands bosatt näringsidkare avse den juridiska personen respektive näringsidkaren samt följande personer:

 1. Den verkställande direktören och annan som genom en ledande ställning eller på annat sätt har ett bestämmande inflytande över verksamheten,
 2. de styrelseledamöter och styrelsesuppleanter som till följd av eget eller närståendes ekonomiska intresse har en väsentlig gemenskap med den juridiska personen som är grundad på andelsrätt eller därmed jämförligt ekonomiskt intresse, och
 3. bolagsmännen i kommanditbolag eller andra handelsbolag.

[S3]Som närstående till en styrelseledamot eller en styrelsesuppleant anses den som enligt 4 kap. 3 § första stycket konkurslagen (1987:672) är att anse som närstående till gäldenären.

Prop. 1997/98:63: Bestämmelsen motsvarar 2 kap. 2 § andra stycket i gällande BUL. Kretsen av personer som skall genomgå lämplighetsprövning ändras på motsvarande sätt som i 2 kap. 6 § förslaget till YTL. Lagrådet har föreslagit att prövningen enligt pargrafen bör begränsas till juridiska personer och utomlands bosatta näringsidkare som söker tillstånd till uthyrningsverksamhet samt de för verksamheten ansvariga som de utser. Som anförts ovan (avsnitt ...

9 §  Om någon av dem som anges i 8 § byts ut eller om det tillkommer någon sådan person, skall den nya personens lämplighet prövas.

Prop. 1997/98:63: Lämplighetsprövningen utökas till att även omfatta tillkommande personer. Lagrådet har föreslagit en annan lydelse i enlighet med vad som anförts angående 8 §. I enlighet med vad som anförts ovan (se 8 § samt avsnitt 12) väljer regeringen att inte följa Lagrådet på denna punkt.

10 §  Om tillståndshavaren dör, övergår tillståndet på dödsboet. Om tillståndshavaren försätts i konkurs, övergår tillståndet på konkursboet. Tillståndet gäller, om inte Transportstyrelsen på grund av särskilda skäl medger längre giltighetstid, under högst sex månader räknat från dödsfallet eller konkursbeslutet.

[S2]För verksamheten i dödsboet eller konkursboet ska det finnas en föreståndare som har godkänts av Transportstyrelsen. I fråga om denne ska 6 § tilllämpas.

[S3]Om det inte har anmälts en föreståndare till Transportstyrelsen inom en månad efter dödsfallet eller konkursbeslutet, upphör tillståndet. Detsamma gäller om föreståndaren inte godkänns och det inte anmäls en annan föreståndare inom den tid som Transportstyrelsen bestämmer. Om inte heller den andra föreståndaren godkänns, upphör tillståndet att gälla tre veckor efter det att beslutet har vunnit laga kraft. Lag (2009:1358).

Återkallelse av tillstånd

11 §  Om det i uthyrningsrörelsen eller i någon annan näringsverksamhet som tillståndshavaren driver har förekommit allvarliga missförhållanden eller om annars förutsättningarna för tillstånd enligt 6 § inte längre föreligger, ska tillståndet återkallas av Transportstyrelsen.

[S2]Om missförhållandena inte är så allvarliga att tillståndet bör återkallas, får i stället varning meddelas. Lag (2009:1358).

12 §  Ett tillstånd till uthyrningsrörelse skall återkallas, om det vid prövning enligt 9 § framgår att någon av dem som prövningen avser är olämplig.

Prop. 1997/98:63: Bestämmelsen motsvarar 3 kap. 1 a § gällande BUL.

13 §  Ett ärende som avses i 11 eller 12 § får inte avgöras utan att tillståndshavaren har getts skälig tid att byta ut den vars lämplighet prövas. Om inte heller den nya personen godkänns skall tillståndet återkallas.

Prop. 1997/98:63: Bestämmelsen motsvarar 5 kap. 4 § förslaget till YTL.

14 §  Ett tillstånd som inte används skall återkallas, om inte särskilda skäl talar emot det.

Prop. 1997/98:63: Bestämmelsen motsvarar 3 kap. 2 § gällande BUL.

15 §  Ett beslut om återkallelse eller varning skall delges den som beslutet rör.

Prop. 1997/98:63: Bestämmelsen motsvarar 5 kap. 16 § förslaget till YTL.

Närmare bestämmelser om uthyrningen

16 §  I en uthyrningsrörelse får ett fordon inte lämnas ut till någon annan person som förare än den som kan visa att han har behörighet att föra fordonet.

Prop. 1997/98:63: Paragrafen motsvarar i huvudsak 8 § gällande BUF.

17 §  En buss som är inrättad för fler än sjutton personer inklusive föraren får endast lämnas ut till den som innehar

 1. ett giltigt bevis på yrkeskompetens om persontransporter som avses i 6 kap.1 eller 2 § lagen (2007:1157) om yrkesförarkompetens, eller
 2. ett intyg om minst ett års tjänstgöring som förare av buss i yrkesmässig trafik eller motsvarande erfarenhet under de senaste fem åren (körvaneintyg). Lag (2007:1158).

Prop. 1997/98:63: I paragrafen ställs särskilda krav på den som vill hyra tyngre bussar. Ett sådant fordon får endast lämnas ut till den som har ett yrkesförarkompetensbevis eller viss dokumenterad körvana. Förslaget har kommenterats i avsnitt 12. Bestämmelsen har straffsanktionerats. Se vidare kommentaren till 21 §.

18 §  Ett fordon som med stöd av fordonslagen (2002:574) är registreringsbesiktigat för taxitrafik får inte hyras ut till någon annan än den som har tillstånd till sådan trafik. Lag (2002:581).

Prop. 1997/98:63: I paragrafen stadgas att fordon som är registreringsbesiktigat för taxitrafik får hyras ut endast till den som har tillstånd till sådan trafik. Ändringen avser att förhindra vissa bulvanförhållanden. Bestämmelsen har straffsanktionerats. Se vidare kommentaren till 21 §.

Tillsyn

19 §  Transportstyrelsen utövar tillsyn över att tillståndshavaren bedriver verksamheten enligt gällande bestämmelser. Lag (2009:1358).

Straffbestämmelser

20 §  Den som uppsåtligen driver uthyrningsrörelse enligt denna lag utan tillstånd döms till böter eller fängelse i högst ett år.

[S2]En tillståndshavare som uppsåtligen eller av oaktsamhet bryter mot villkor som har meddelats i tillståndet döms till böter.

Prop. 1997/98:63: Den som uppsåtligen driver olovlig uthyrningsrörelse kan dömas till böter eller fängelse i högst ett år. En tillståndshavare som uppsåtligen eller av oaktsamhet bryter mot villkor som har meddelats i tillståndet kan dömas till böter.

21 §  Den som uppsåtligen eller av oaktsamhet bryter mot bestämmelserna i 16, 17 eller 18 § döms till böter eller fängelse i högst sex månader.

Prop. 1997/98:63: Den som uppsåtligen eller av oaktsamhet bryter mot reglerna i 16, 17 eller 18 § om utlämnande och uthyrning av fordon till annan än den som uppfyller behörighetskraven kan dömas till böter eller fängelse i högst sex månader. Straffbestämmelsen omfattar både tillståndshavare och anställda.

Överklagande

22 §  Transportstyrelsens beslut enligt denna lag får överklagas hos allmän förvaltningsdomstol.

[S2]Ett beslut som rör en fysisk person överklagas hos den förvaltningsrätt inom vars domkrets personen är folkbokförd eller, om denne inte är folkbokförd i Sverige, hos den förvaltningsrätt inom vars domkrets personen vistas. Ett beslut som rör en juridisk person överklagas hos den förvaltningsrätt inom vars domkrets företagets ledning finns. Beslut i andra fall överklagas hos den förvaltningsrätt inom vars domkrets beslutet meddelades.

[S3]Prövningstillstånd krävs vid överklagande till kammarrätten. Lag (2009:1359).

23 §  Transportstyrelsen får föra talan även till förmån för den enskilda parten. Lag (2009:1358).

Verkställighet

24 §  Ett beslut enligt denna lag eller enligt föreskrifter som meddelats med stöd av lagen skall gälla omedelbart, om inte annat förordnas.

Prop. 1997/98:63: Se kommentaren till 7 kap. 9 § förslaget till YTL.

Bemyndiganden

25 §  Regeringen får föreskriva eller i enskilda fall medge undantag från denna lag. Undantag får förenas med villkor. Regeringen får också meddela ytterligare föreskrifter i de avseenden som anges i denna lag. Detsamma gäller i fråga om registrering av tillståndsinnehav.

[S2]Regeringen får överlåta de nämnda befogenheterna åt förvaltningsmyndighet.

Prop. 1997/98:63: Paragrafen motsvarar delvis 5 kap. 1 § gällande BUL. På Lagrådets inrådan har dock regeringens och förvaltningsmyndighets möjlighet att dispensera från lagen utgått. Såsom Lagrådet anfört bör av konstitutionella skäl en sådan möjlighet ges med försiktighet och till skillnad från motsvarande bestämmelse enligt YTL har något praktiskt behov av en dispensmöjlighet enligt BUL inte påvisats....

26 §  Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får meddela föreskrifter om avgifter för tillsyn och ärendehandläggning enligt denna lag och enligt föreskrifter som har meddelats med stöd av lagen. Lag (2010:1563).

Prop. 2010/11:30: Paragrafen är ny. Avgifter för ansökningar om tillstånd till biluthyrning regleras i förordningen (2001:652) om avgifter inom vägtrafikområdet. Denna föreskrift stöder sig på ett bemyndigande i 25 § lagen om biluthyrning enligt vilket regeringen får meddela ”ytterligare föreskrifter i de avseenden som anges i denna lag”. Ett uttryckligt avgiftsbemyndigande saknas dock i lagen varför ett sådant bemyndigande införs. Bemyndigandet ...

Ändringar och övergångsbestämmelser

Lag (1998:492) om biluthyrning

Övergångsbestämmelse

 1. Denna lag träder i kraft den 1 oktober 1998 då lagen (1979:561) om biluthyrning skall upphöra att gälla.
 2. Tillstånd som har meddelats enligt äldre bestämmelser skall gälla som motsvarande tillstånd enligt den nya lagen.
 3. Om det i ett tillstånd som har meddelats enligt äldre bestämmelser har föreskrivits att tillståndet gäller endast under viss tid, skall föreskriften fortfarande gälla. Även övriga villkor och begränsningar som har föreskrivits i ett tillstånd skall fortfarande gälla.
 4. Om det i en lag eller annan författning hänvisas till en föreskrift som har ersatts med en bestämmelse i denna lag, skall hänvisningen i stället avse den nya bestämmelsen.
Förarbeten
Rskr. 1997/98:192, Prop. 1997/98:63, Bet. 1997/98:TU9
CELEX-nr
385R3820
Ikraftträder
1998-10-01

Lag (2001:573) om ändring i lagen (1998:492) om biluthyrning

Förarbeten
Rskr. 2000/01:252, Prop. 2000/01:95, Bet. 2000/01:TU15
Omfattning
ändr. 2 §
Ikraftträder
2001-10-01

Lag (2002:581) om ändring i lagen (1998:492) om biluthyrning

Övergångsbestämmelse

 1. Denna lag träder i kraft den 1 maj 2003.
 2. Äldre föreskrifter gäller fortfarande för fordon som har registreringsbesiktigats för taxitrafik före ikraftträdandet.
Förarbeten
Rskr. 2001/02:280, Prop. 2001/02:130, Bet. 2001/02:TU13
Omfattning
ändr. 18 §
Ikraftträder
2003-05-01

Lag (2007:1158) om ändring i lagen (1998:492) om biluthyrning

Förarbeten
Rskr. 2007/08:38, Prop. 2007/08:10, Bet. 2007/08:TU3
Omfattning
ändr. 17 §
Ikraftträder
2008-09-10

Lag (2009:1358) om ändring i lagen (1998:492) om biluthyrning

Övergångsbestämmelse

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2010. Vid tillämpning av 7 a § förvaltningsprocesslagen (1971:291) ska Transportstyrelsen vara den enskildes motpart.
Förarbeten
Rskr. 2009/10:85, Prop. 2009/10:20, Bet. 2009/10:TU6
Omfattning
ändr. 4, 10, 11, 19, 22, 23 §§, rubr. närmast före 4 §
Ikraftträder
2010-01-01

Lag (2009:1359) om ändring i lagen (1998:492) om biluthyrning

Förarbeten
Rskr. 2009/10:85, Prop. 2009/10:20, Bet. 2009/10:TU6
Omfattning
ändr. 22 §
Ikraftträder
2010-02-15

Lag (2010:1563) om ändring i lagen (1998:492) om biluthyrning

Förarbeten
Rskr. 2010/11:59, Prop. 2010/11:30, Bet. 2010/11:TU6
Omfattning
ny 26 §
Ikraftträder
2011-01-01

Lag (2013:317) om ändring i lagen (1998:492) om biluthyrning

Förarbeten
Rskr. 2012/13:227, Prop. 2012/13:83, Bet. 2012/13:TU15
Omfattning
ändr. 7 §
CELEX-nr
32006L0123
Ikraftträder
2013-07-01