Upphävd författning

Konkursförordning (1979:801)

Departement
Justitiedepartementet L4
Utfärdad
1979-09-13
Ändring införd
SFS 1979:801
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad

Konkursdomare

1 §  Vid varje tingsrätt skall det finnas en eller, om det finns särskilda skäl, flera konkursdomare. Konkursdomare förordnas av hovrätten, om inte regeringen för en viss tingsrätt föreskriver annat.

[S2]Konkursdomare skall vara lagfarna.

2 §  I fråga om dagbok och aktbildning i ärenden hos konkursdomare finns bestämmelser i förordningen (1979:802) om dagbok och akter i konkurs- och ackordsärenden.

Tillsyn

3 §  Om vilka kronofogdemyndigheter som är tillsynsmyndigheter och om ersättning till staten för tillsynen finns särskilda föreskrifter.

4 §  Tillsynsmyndigheten får i en konkurs, i den mån det är lämpligt, förordna en annan kronofogdemyndighet att i tillsynsmyndighetens ställe närvara vid borgenärssammanträden, företa utredning i frågor som kan uppkomma i samband med tillsynen och annars handlägga tillsynsuppgifter i konkursen.

Ansökan om konkurs m.m.

5 §  I sådana förelägganden som avses i 6 § tredje stycket eller 10 §konkurslagen (1921:225) skall konkursdomaren erinra om att ansökningen kan avvisas, om bristen inte avhjälps.

6 §  När en konkursdomare enligt 7 § konkurslagen (1921:225) sänder ansökningshandlingen till en annan konkursdomare, skall det framgå av handlingen vilken dag den kom in till den förra konkursdomaren.

7 §  När en konkursansökan har gjorts, skall kronofogdemyndighet som har verkställt indrivning mot gäldenären på begäran av konkursdomaren lämna denne upplysningar om sådana omständigheter som är av betydelse för frågan i vilken form konkursen skall handläggas. Är en kronofogde myndighet sökande, skall den utan anmaning i sin ansökan lämna de angivna upplysningarna.

8 §  I ett sådant föreläggande som avses i 13 § konkurslagen (1921:225) skall konkursdomaren uppmana gäldenären att anmäla den postadress under vilken kallelser kan sändas till honom, såvida inte gäldenärens postadress redan finns angiven i konkursansökningen.

[S2]Föreläggandet skall innehålla en anmaning till gäldenären att hos konkursdomaren anmäla varje borgenär med fordran på lön eller pension och sådan borgenärs adress. Motsvarande anmaning skall ges gäldenären muntligen, om en förhandling enligt 16 § konkurslagen sker i gäldenärens närvaro.

Beslut om konkurs m.m.

9 §  Har rätten eller konkursdomaren vid sitt beslut om konkurs grundat sin behörighet på någon annan omständighet än den att gäldenären har eller vid sin död hade sitt hemvist här i landet eller att styrelsen för bolag, förening eller stiftelse har sitt säte här, skall det anges i beslutet.

[S2]I ett sådant fall som avses i 17 § konkurslagen (1921:225) skall det anmärkas i konkursbeslutet dels på vilken ansökan beslutet enligt nämnda paragraf skall anses grundat, dels vilken dag denna ansökan kom in.

10 §  Beslutar konkursdomaren att konkursen skall handläggas som mindre konkurs, skall det anges i beslutet om detta grundas på punkt 1 eller 2 i 185 § första stycket konkurslagen (1921:225).

Kungörelse om konkurs

11 §  Kungörelser som avses i 18 a § andra stycket konkurslagen (1921:225) skall utfärdas genast och innehålla uppgift om

 1. beslutet att försätta gäldenären i konkurs och dagen härför,
 2. i vilken form konkursen skall handläggas,
 3. gäldenärens namn och postadress samt, i förekommande fall och om uppgiften framgår av handlingarna, gäldenärens person- eller organisationsnummer,
 4. konkursdomstolen,
 5. konkursdomarens postadress,
 6. tillsynsmyndigheten och dennas postadress,
 7. den eller de ortstidningar i vilka kungörel ser om konkursen skall införas.

[S2]Skall konkursen handläggas i enlighet med vad som i allmänhet är föreskrivet i fråga om konkurs, skall kungörelsen dessutom innehålla uppgift om

 1. när första borgenärssammanträdet skall hållas inför konkursdomaren,
 2. sista dagen för bevakning av fordran och hur bevakningen skall ske.

[S3]Har det före konkursbeslutet utfärdats kallelse på gäldenärens okända borgenärer och har den i kallelsen utsatta inställelsedagen ännu inte infallit, skall det i kungörelsen erinras om att verkan av kallelsen inte har förfallit genom konkursen.

[S4]Kungörelsen skall finnas tillgänglig på konkursdomstolens kansli.

12 §  I fråga om skyldighet för konkursdomaren att i vissa fall kungöra konkursbeslutet utomlands finns det såvitt gäller Danmark, Finland och Norge föreskrifter i 2 § lagen (1981:6) om konkurs som omfattar egendom i annat nordiskt land och såvitt gäller Island föreskrifter i 2 § lagen (1934:67) med bestämmelser om konkurs, som omfattar egendom i Danmark, Finland, Island eller Norge. Förordning (1986:186).

13 §  Konkursdomaren skall genast underrätta följande myndigheter om konkursen:

 1. tillsynsmyndigheten,
 2. kronofogdemyndigheten, den lokala skattemyndigheten och den lokala åklagarmyndigheten i orten samt länsskattemyndighetens mervärdesskatteenhet,
 3. registermyndigheten, om gäldenären är en registrerad juridisk person eller en enskild näringsidkare som är införd i handelsregistret,
 4. tillståndsmyndigheten, om det är upplyst att gäldenären har tillstånd att utöva eller förestå en viss näringsverksamhet och tillståndet enligt lag eller annan författning kan komma att upphöra på grund av konkursen,
 5. kommerskollegium, om gäldenären är auktoriserad revisor eller godkänd revisor,
 6. förmynderskapsdomstolen, om det är upplyst att gäldenären är förmyndare eller god man,
 7. inskrivningsmyndigheten, om det är upplyst att det i boet finns fast egendom eller tomträtt,
 8. registermyndigheten, om det är upplyst att det i boet finns registrerat skepp eller skeppsbygge, andel i sådan egendom eller villkorlig äganderätt till egendomen eller till andel däri,
 9. inskrivnings- och registermyndigheterna, om det är upplyst att det i boet finns registrerat luftfartyg eller andel i eller intecknade reservdelar till sådant luftfartyg.
 10. inskrivningsmyndigheten för företagsinteckning.

[S2]Första stycket 8 tillämpas också när egendomen är registrerad utomlands.

[S3]Konkursdomaren skall också genast underrätta den kronofogdemyndighet som har verkställt beslut enligt 14 a § konkurslagen (1921:225) om kvarstad eller skingringsförbud, om inte myndigheten underrättas om konkursen enligt första stycket 1 eller 2.

[S4]Underrättelser lämnas genom att konkursdomaren översänder avskrift av kungörelsen om konkursbeslutet. Underrättelsen skall dessutom innehålla uppgift om namn och postadress för den som har utsetts att vara förvaltare enligt 45 eller 185 a § konkurslagen. Till en underrättelse enligt första stycket 7, 8 eller 9 skall bifogas sådana uppgifter som är av betydelse för att mottagaren skall kunna identifiera egendomen. Till en underrättelse enligt första stycket 10 skall bifogas uppgift om gäldenärens person- eller organisationsnummer, om inte uppgiften framgår av kungörelsen om konkursbeslutet.

[S5]Skall konkursdomaren enligt 2 § lagen (1981:6) om konkurs som omfattar egendom i annat nordiskt land kungöra ett beslut om konkurs i ett annat nordiskt land och är inskrivning av konkursen föreskriven i det andra landet, skall han begära att konkursen skrivs in i fastighetsbok eller domstolsprotokoll (tinglysning) eller i ett annat offentligt register i det andra landet. Förordning (1986:1370).

14 §  Har konkursdomaren vid prövning enligt 88 a § konkurslagen (1921:225) funnit att gäldenären skall få tillbaka sitt pass, skall den kronofogdemyndighet som förvarar passet genast underrättas. Skall gäldenären inte få tillbaka passet, skall passet, om det förvaras av någon annan kronofogdemyndighet än tillsynsmyndigheten, överlämnas till tillsynsmyndigheten.

15 §  Är gäldenären en juridisk person med flera ställföreträdare och anser förvaltaren att bouppteckningsed inte behöver avläggas av alla ställföreträdare, skall han när han inger bouppteckning eller en sådan förteckning eller anmälan som avses i 53 § konkurslagen (1921:225) samtidigt ange sådan ställföreträdare vars edgång är obehövlig.

16 §  Om det i ett sådant fall som avses i 13 § första stycket 7 är fråga om fast egendom eller tomträtt skall inskrivningsmyndigheten göra en anteckning om konkursen i fastighetsboken. Den inskrivningsmyndighet som får underrättelse enligt 13 § första stycket 9 skall göra en anteckning om det i inskrivningsboken. Anteckningarna görs på första inskrivningsdag.

Bestämmelser om konkurs som handläggs i enlighet med vad som i allmänhet är föreskrivet i fråga om konkurs

17 §  Kallelse till gäldenären enligt 19 § tredje stycket konkurslagen (1921:225) skall utfärdas snarast. Vid sidan om de erinringar som anges i lagrummet skall kallelsen innehålla uppgift om

 1. namn och postadress för förvaltare som har utsetts enligt 45 § konkurslagen,
 2. sådan omständighet som är av betydelse för beräkning av den fristdag som enligt 29 § konkurslagen skall gälla för återvinning till konkursboet.

[S2]Till kallelsen skall fogas en avskrift av kungörelsen om konkursbeslutet eller, när en kungörelse enligt 185 h § har utfärdats, en avskrift av denna.

18 §  När bouppteckning eller en sådan förteckning eller anmälan som avses i 53 § konkurslagen (1921:225) har kommit in till konkursdomaren eller när en kungörelse enligt 185 h § samma lag har utfärdats, skall konkursdomaren till första borgenärssammanträdet genast kalla

 1. gäldenärens make, om gäldenären är gift,
 2. förvaltaren och tillsynsmyndigheten,
 3. varje känd borgenär,
 4. varje känd solidariskt ansvarig medgäldenär.

[S2]Är gäldenären bankaktiebolag, sparbank eller central föreningsbank skall kallelse inte sändas till borgenärer som har fordran på grund av insättning på räkning eller enligt sparbanksbok.

[S3]Kallelsen skall innehålla samma uppgifter som anges i 17 § första stycket 1 och 2 och en erinran om att slutlig förvaltare enligt 46 § konkurslagen skall utses vid sammanträdet. Kallelsen skall åtföljas av en avskrift av kungörelsen om konkursbeslutet eller, när kungörelse enligt 185 h § har utfärdats, en avskrift av denna. Kallelse till borgenär skall dessutom innehålla en erinran om att borgenär i annat fall än som avses i 84 § andra stycket konkurslagen endast på begäran underrättas om rättens handläggning av ärende om arvode till förvaltaren.

[S4]En borgenär som blir känd först efter första borgenärssammanträdet skall underrättas om innehållet i kallelse till borgenär.

[S5]Har förvaltaren godkänt en förut ingiven bouppteckning, skall ett exemplar av bouppteckningen bifogas kallelsen till tillsynsmyndigheten. Förordning (1987:653).

19 §  Har förvaltaren enligt 15 § angivit att en ställföreträdare för en juridisk person inte behöver avlägga bouppteckningsed, skall konkursdomaren underrätta ställföreträdaren om detta.

20 §  Underrättelse om vad konkursdomaren enligt 103 § konkurslagen (1921:225) har bestämt i fråga om anmärkningstid, ställe där bevakningshandlingarna skall hållas tillgängliga samt tid och ställe för borgenärssammanträde enligt 108 § konkurslagen skall tillställas gäldenären och dem som enligt 18 § första stycket skall få kallelse till första borgenärssammanträdet eller underrättelse enligt 18 § fjärde stycket. Om det är möjligt, skall underrättelsen utsändas samtidigt med de nämnda meddelandena.

21 §  Kallelse till annat borgenärssammanträde än sådant som avses i 46 § (första borgenärssammanträdet) eller 108 § konkurslagen (1921:225) skall innehålla uppgift om tid och ställe för sammanträdet samt om de ärenden som skall behandlas.

[S2]Kallelsen skall minst tio dagar före sammanträdet införas i Post- och Inrikes Tidningar och den eller de ortstidningar som bestämts för offentliggörande av kungörelser om konkursen. Kortare tid får dock bestämmas, om särskilda omständigheter föranleder det.

[S3]Om kallelsen gäller ett sammanträde som hålls efter bevakningstidens utgång och som inte avser prövning av ackordsförslag, skall bestämmelserna i 203 § konkurslagen om sättet för kallelse tillämpas.

[S4]Tillsynsmyndigheten, förvaltaren och gäldenären skall särskilt underrättas om sammanträdet.

22 §  Förlikningsman enligt 50 a § konkurslagen (1921:225) skall hos konkursdomaren genast anmäla när en tvistefråga som omfattas av hans uppdrag har förlikts.

23 §  Bestämmer konkursdomaren enligt 108 § fjärde stycket konkurslagen (1921:225) att rättens handläggning av tvistefrågorna inte skall äga rum i omedelbar anslutning till borgenärssammanträdet, skall han underrätta tillsynsmyndigheten om tidpunkten för handläggningen. En sådan underrättelse skall lämnas även till gäldenären, om denne inte är närvarande vid sammanträdet.

Bestämmelser om mindre konkurs

24 §  Kallelse till gäldenären enligt 185 d § konkurslagen (1921:225) skall utfärdas snarast. Den skall dels innehålla en erinran om det förbud som gäller enligt 88 § konkurslagen, dels innehålla uppgift om

 1. förvaltarens namn och postadress,
 2. sådan omständighet som är av betydelse för beräkning av den fristdag som enligt 29 § konkurslagen skall gälla för återvinning till konkursboet.

[S2]Vid kallelsen skall fogas en avskrift av kungörelsen om konkursbeslutet.

25 §  När bouppteckning har kommit in till konkursdomaren, skall han genast kalla gäldenärens make, om gäldenären är gift, förvaltaren och den borgenär som har ansökt om konkursen till sammanträde för edgång. Kallelsen skall innehålla samma uppgifter som anges i 24 § första stycket och åtföljas av en avskrift av kungörelsen om konkursbeslutet.

[S2]Konkursdomaren skall snarast lämna uppgift till varje känd borgenär huruvida denne kan påräkna utdelning för sin fordran. Innan sådan uppgift lämnas skall konkursdomaren samråda med förvaltaren, om det behövs.

[S3]Har förvaltaren godkänt en förut ingiven bouppteckning, skall ett exemplar av bouppteckningen sändas till tillsynsmyndigheten.

26 §  Har förvaltaren enligt 15 § angivit att en ställföreträdare för en juridisk person inte behöver avlägga bouppteckningsed, skall konkursdomaren underrätta ställföreträdaren om detta. Detsamma gäller när förvaltare inte har utsetts och konkursdomaren anser att en ställföreträdare inte behöver avlägga ed.

27 §  När ett utdelningsförslag har kommit in till konkursdomaren, skall han genast underrätta varje känd borgenär om förslaget. I underrättelsen skall anges hur borgenären skall förfara om han vill framställa invändning mot förslaget. Underrättelse behöver dock inte sändas, om den kan bedömas sakna betydelse för borgenären.

Överflyttning av konkurs

28 §  Beslutar konkursdomaren enligt 201 § konkurslagen (1921:225) att en konkurs skall handläggas av konkursdomaren på annan ort, skall underrättelse om detta sändas till alla som har fått underrättelse om konkursen enligt 13 § första stycket, gäldenären och den som enligt 18 § har fått kallelse till borgenärssammanträde eller kallelse till edgång enligt 25 §.

Upphävande av beslut om konkurs m.m.

29 §  Om en högre rätt upphäver ett beslut om konkurs, skall konkursdomaren genast underrättas. Denne skall genast låta kungöra den högre rättens beslut i Post- och Inrikes Tidningar. Kungörelse om beslutet skall även införas i den eller de ortstidningar som bestämts för offentliggörande av kungörelser om konkursen. Konkursdomaren skall underrätta alla som har fått underrättelse om konkursen enligt 13 § första stycket om den högre rättens beslut.

30 §  Om en högre rätt beslutar att ändra formen för konkursens handläggning, skall rätten genast översända sitt beslut till konkursdomaren för att han skall vidta de åtgärder som ankommer på honom. Konkursdomaren skall genast låta kungöra den högre rättens beslut i Post- och Inrikes Tidningar. Kungörelse om beslutet skall även införas i den eller de ortstidningar som bestämts för offentliggörande av kungörelser om konkursen.

[S2]Innebär den högre rättens beslut att en konkurs, beträffande vilken bestämts att den skall handläggas i enlighet med vad som i allmänhet är föreskrivet i fråga om konkurs, i stället skall handläggas som mindre konkurs, skall konkursdomaren inställa första borgenärssammanträdet, om detta inte redan har hållits. Konkursdomaren skall underrätta gäldenären och den som enligt 18 § har fått kallelse till borgenärs- sammanträdet om detta.

Särskilda bestämmelser

31 §  Ett beslut om att gäldenären eller någon annan skall lämna ifrån sig sitt pass skall innehålla en erinran om att den som inte rättar sig efter beslutet kan bli häktad.

32 §  Till sådana förhandlingar som avses i 14 c, 88 eller 95 § konkurslagen (1921:225) skall den som har begärt åtgärden och gäldenären kallas.

33 §  Förordnar konkursdomaren vid konkurs som handläggs som mindre konkurs om hämtning av gäldenären med stöd av 94 § konkurslagen (1921:225), skall han genast underrätta kronofogdemyndigheten i den ort där gäldenären bör svara i tvistemål som angår gäld i allmänhet.

34 §  När konkursen har avslutats skall konkursdomaren underrätta tillsynsmyndigheten och inskrivningsmyndigheten för företagsinteckning om detta. Förordning (1985:813).

35 §  Arvoden till förvaltare i konkurser som avskrivs enligt 185 d § konkurslagen (1921:225) skall bestämmas enligt en taxa som fastställs av domstolsverket.

36 §  Arvode och annan ersättning till förvaltare som enligt 188 § konkurslagen (1921:225) skall utgå av allmänna medel utbetalas av konkursdomaren. Förordning (1979:973).

37 §  Är en handling som kommer in till konkursdomaren avfattad på danska eller norska eller är en handling från en utländsk borgenär, som är bosatt utomlands, avfattad på engelska, franska eller tyska, får handlingen godtas utan översättning till svenska, om det bedöms lämpligt. Är handlingen avfattad på något annat utländskt språk, skall den översättas till svenska.

38 §  Underrättelse, bevis eller annan handling som av konkursdomaren översänds till eller delges den som vistas utomlands och som inte har något känt ombud här i landet skall vara avfattad på ett språk som mottagaren kan antas förstå. För översättning av handlingen kan biträde erhållas hos utrikesdepartementet.

Ändringar och övergångsbestämmelser

Förordning (1979:973) om ändring i konkursförordningen (1979:801)

  Omfattning
  ändr. 36 §

Förordning (1983:160) om ändring i konkursförordningen (1979:801)

  Omfattning
  ändr. 12, 13 §§
  Ikraftträder
  1983-05-01

Förordning (1985:813) om ändring i konkursförordningen (1979:801)

  Omfattning
  ändr. 13, 34 §§
  Ikraftträder
  1986-01-01

Förordning(1986:186) om ändring i konkursförordningen (1979:801)

  Omfattning
  ändr. 12 §
  Ikraftträder
  1986-05-01

Förordning (1986:1370) om ändring i konkursförordningen (1979:801 )

  Omfattning
  ändr. 13 §
  Ikraftträder
  1987-01-01

Förordning (1987:653) om ändring i konkursförordningen (1979:801)

  Omfattning
  ändr. 18 §
  Ikraftträder
  1987-07-01

Ändring, SFS 1987:916

  Övergångsbestämmelse

  Denna förordning träder i kraft den 1 januari 1988 då konkursförordningen (1979:801) upphör att gälla. Äldre bestämmelser gäller fortfarande i fråga om konkurser, där konkursbeslutet har meddelats före ikraftträdandet. Vad som i dessa bestämmelser sägs om konkursdomaren skall dock i stället avse tingsrätten. Vidtas en åtgärd enligt den nya konkurslagen, tillämpas bestämmelserna för motsvarande åtgärd i den nya förordningen.
  Omfattning
  upph.