Upphävd författning

Förordning (1979:831) med instruktion för beredningen för internationellt tekniskt- ekonomiskt samarbete

Departement
Utrikesdepartementet UDR
Utfärdad
1979-09-13
Ändring införd
SFS 1979:831
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad

Inledande bestämmelser

1 §  Allmänna verksstadgan (1965:600) skall, med undantag av 3 § 1 och 15 §, tillämpas på beredningen för internationellt tekniskt-ekonomiskt samarbete. Förordning (1984:1133).

Uppgifter

2 §  Beredningen har till uppgift att utvidga och stärka Sveriges förbindelser med enskilda utvecklingsländer. Beredningen skall i sin verksamhet sträva efter att utforma samarbetet med utvecklingsländer så att ekonomisk och social utveckling främjas enligt de biståndspolitiska målsättningarna samtidigt som Sveriges relationer med dessa länder fördjupas. Förordning (1981:356).

3 §  Beredningen skall

 1. handlägga framställningar om tekniskt samarbete som kommer från vissa utvecklingsländer,
 2. fatta beslut om utnyttjande av medel för tekniskt samarbete under anslaget III C 8. Övriga u-landspolitiska insatser m. m. och härvid bereda och genomföra insatser som bekostas helt eller delvis med dessa medel, främst avseende -- utbildningsinsatser som företas i samarbete med svenska institutioner eller företag, -- främjande av samarbete mellan svenska institutioner och institutioner i utvecklingsländer, -- genomförbarhetsstudier och annan konsultmedverkan, -- försöksutrustning och -- kulturellt samarbete och personutbyte. Förordning (1984:1133).

4 §  Beredningen skall

 1. svara för kreditgivning enligt förordningen (1984:1132) om krediter för vissa utvecklingsändamål (u-krediter),
 2. motta ansökningar om u-kredit samt fatta beslut om krediterna och deras villkor liksom om utnyttjande av medel för u-krediter under anslaget III C 8. Övriga u-landspolitiska insatser m. m.,
 3. fatta beslut om garantier avseende u-krediter efter yttrande från exportkreditnämnden och
 4. genomföra uppföljning och utvärdering av u-kreditfinansierade projekt. Förordning (1984:1133).

5 §  Beredningen skall varje år före den 15 oktober till chefen för utrikesdepartementet avge berättelse över beredningens verksamhet under det senaste budgetåret. Förordning (1984:1133).

Organisation

6 §  Beredningen leds av en styrelse. Ledamöter av denna är en ordförande, en vice ordförande och högst nio andra ledamöter.

[S2]För varje ledamot utom ordföranden och vice ordföranden finns en personlig ersättare. Ledamöter och ersättare förordnas av regeringen för högst tre år. Förordning (1984:1135).

7 §  Beredningen har ett sekretariat. Det förestås av beredningens direktör. Hos beredningen finns i övrigt personal enligt särskilda beslut av regeringen samt annan personal i mån av behov och tillgång på medel.

[S2]I mån av behov och tillgång på medel får beredningen anlita utomstående för särskilda uppdrag. Förordning (1984:1133).

Ärendenas handläggning

8 §  Styrelsen sammanträder på kallelse av ordföranden eller då minst tre ledamöter anser det erforderligt. Förordning (1981:356).

9 §  Av styrelsen avgörs

 1. ärenden som ankommer på beredningen enligt 3--5 §§,
 2. viktigare frågor om beredningens organisation och arbetsformer,
 3. anslagsfrågor och andra frågor av större ekonomisk betydelse,
 4. frågor om skiljande från tjänst eller uppdrag eller om disciplinansvar, åtalsanmälan, avstängning eller läkarundersökning,
 5. andra frågor som ordföranden eller direktören hänskjuter till styrelsen.

[S2]I den mån ärenden inte är av det slag att de behöver prövas av styrelsen, får de avgöras av ordföranden eller annan ledamot eller av direktören eller annan tjänsteman i sekretariatet i den omfattning som framgår av arbetsordningen eller av särskilda beslut. Förordning (1984:1133).

10 §  Styrelsen är beslutför när ordföranden eller vice ordföranden och minst fem andra ledamöter är närvarande. När ett ärende av större vikt handläggs skall om möjligt samtliga ledamöter närvara. Förordning (1986:804).

11 § har upphävts genom förordning (1986:804).

12 §  När direktören har förhinder, fullgörs dennes åligganden av den tjänsteman som direktören bestämmer. Förordning (1984:1133).

13 §  I arbetsordningen eller genom särskilda beslut skall bestämmas vem som får infordra förklaring, upplysning eller yttrande i ärenden hos myndigheten samt pröva frågor om utlämnande av allmänna handlingar eller överklagande av myndighetens beslut. Förordning (1986:804).

Tjänstetillsättning

14 §  Tjänster i lägst F 25 tillsätts av regeringen. Övriga tjänster tillsätts och annan personal antas av styrelsen. Förordning (1984:1133).

Bisysslor

Ändringar

Förordning (1979:831) med instruktion för beredningen för internationellt tekniskt-ekonomiskt samarbete

Förordning (1981:356) om ändring i förordningen (1979:831) med instruktion för utbildningsberedningen

  Omfattning
  ändr. författningsrubr., 1-5, 7, 8, 10-13 §§; omtryck

Förordning (1982:568) om ändring i förordningen (1979:831) med instruktion för beredningen för internationellt tekniskt samarbete

  Omfattning
  ändr. 3 §

Förordning (1984:616) om ändring i förordningen (1979:831) med instruktion för beredningen för internationellt tekniskt samarbete

  Omfattning
  ändr. 3, 4, 12 §§
  Ikraftträder
  1984-07-01

Förordning (1984:1133) om ändring i förordningen (1979:831) med instruktion för beredningen för internationellt tekniskt samarbete

  Omfattning
  nuvarande 4-13 §§ betecknas 6-15 §§; ändr. författningsrubr., 1, 3 §§, nya 6, nya 7, nya 9, nya 10, nya 12-15 §§; rubr. närmast före 4, 6, 12, 13 §§ sätts närmast före 6, 8, 14, 15 §§; nya 4, 5 §§; omtryck
  Ikraftträder
  1985-01-23

Förordning (1986:804) om ändring i förordningen (1979:831) med instruktion för beredningen för internationellt tekniskt-ekonomiskt samarbete

  Omfattning
  upph. 11 §; ändr. 10, 13 §§
  Ikraftträder
  1987-01-01

Ändring, SFS 1988:1125

  Omfattning
  upph.