Upphävd författning

Förordning (1979:832) med instruktion för styrelsen för u-landsforskning (Swedish Agency for Research Cooperation with Developing Countries, SAREC)

Departement
Utrikesdepartementet UDR
Utfärdad
1979-07-23
Ändring införd
SFS 1979:832
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad

Inledande bestämmelser

1 §  Allmänna verkstadgan (1965:600) skall, med undantag av 3 § 1, tillämpas på styrelsen för u-landsforskning. Med chefen förstås vid tillämpningen av 5 § allmänna verkstadgan ordföranden i styrelsen och i övrigt dess forskningschef.

Uppgifter

2 §  Styrelsen för u-landsforskning har till uppgift att främja forskning som kan underlätta för u-länderna att utvecklas mot ökat självbestämmande och mot ekonomisk och social rättvisa.

3 §  Det åligger styrelsen att

 • främja forskning och bevaka forskningsfrågor inom områden som är betydelsefulla för u-länderna och för utvecklingssamarbetet,
 • handlägga frågor rörande samarbete med och biståndsfinansierat stöd till u-länderna på forskningens område samt stöd till u-landsinriktade internationella forskningsprogram,
 • fördela anslag för u-landsforskning i Sverige,
 • ta initiativ till forskningsinsatser inom området för u-landsforskning.

4 §  Styrelsen skall i sin verksamhet samråda med utrikesförvaltningen. Styrelsen skall vidare samråda med styrelsen för internationell utveckling (SIDA) i beredningen av forskningsinsatser. I biståndsad ministrativa frågor, såsom rekrytering av personal för uppdrag inom forskning i u-länder eller internationella organisationer och inköp av utrustning, skall styrelsen samarbeta med SIDA.

5 §  I sitt samarbete med u-länder bör styrelsen informera och vid behov samråda med berörda svenska utlandsmyndigheter och i förekommande fall med det svenska biståndskontoret på platsen.

6 §  Styrelsen bör samråda med forskningsråd i Sverige och med forskningsrådsnämnden i frågor av gemensamt intresse. Styrelsen skall efter samråd med forskningsrådsnämnden och myndigheter i Sverige som förvaltar av styrelsen anvisade medel meddela föreskrifter i fråga om dessa medel. Föreskrifterna skall uppta bestämmelser om de uppgifter som skall lämnas vid ansökan om anslag och om villkor för disposition och redovisning av anslag samt om skyldighet för anslagsmottagaren att till styrelsen lämna redogörelse för den verksamhet för vilken anslagen utgår.

7 §  Styrelsen får besluta om föreskrifter för insatser avseende forskningsstöd till u-länder och internationella organisationer om regeringen inte bestämmer annat.

Organisation

8 §  Styrelsen består av en ordförande och högst tretton andra ledamöter. Den utses av regeringen och skall vara sammansatt så att nära kontakt med forskningen säkerställs. Verkschefen vid SIDA skall ingå i styrelsen.

[S2]Styrelsen utser vice ordförande bland sina ledamöter. Förordning (1984:70).

9 §  Styrelsen är administrativt knuten till SIDA. Inom styrelsen finns beredande och rådgivande organ som styrelsen bestämmer.

10 §  Hos styrelsen finns en forskningschef samt en kanslichef.

11 §  Hos styrelsen finns i övrigt personal enligt särskilda före skrifter eller andra beslut som regeringen meddelar samt annan personal i mån av behov och tillgång på medel.

12 §  I mån av behov och tillgång på medel får styrelsen anlita utomstående för särskilda uppdrag.

Ärendenas handläggning

13 §  Ärenden som ankommer på styrelsen avgöres av styrelsen i plenum.

14 §  Styrelsen är beslutför när ordföranden eller vice ordföranden och minst sex andra ledamöter är närvarande. När ett ärende av större vikt handläggs skall om möjligt samtliga ledamöter närvara. Förordning (1986:805).

15 §  I arbetsordningen eller genom särskilda beslut får styrelsen överlämna åt ordföranden, organ som avses i 9 §, forskningschefen, kanslichefen eller annan anställd att avgöra vissa ärenden eller grupper av ärenden som inte är av sådan beskaffenhet att prövningen bör ankomma på styrelsen i plenum.

16 §  Ärendena avgörs efter föredragning som ankommer på forsknings chefen eller på en särskild förordnad föredragande. I arbetsordningen eller genom särskilda beslut får dock medges att ärenden som handläggs av ordföranden eller anställd enligt 15 § avgörs utan föredragning.

17 § har upphävts genom förordning (1986:805).

18 §  I arbetsordningen eller genom särskilda beslut skall bestämmas vem som får infordra förklaring, upplysning eller yttrande i ärenden hos myndighet.

Tjäntetillsättning m.m.

19 §  Forskningschefen förordnas av regeringen för sex år och är ledamot i styrelsen. Om synnerliga skäl föreligger kan regeringen besluta att förlänga förordnandet.

20 §  Styrelsens övriga ledamöter förordnas av regeringen för tre år.

21 §  Övriga tjänster i lägst F 23/F 25 tillsätts av regeringen efter anmälan av forskningschefen. Andra tjänster tillsätts och annan personal anställs av styrelsen.

Övriga bestämmelser

22 §  Styrelsens beslut om forskningsinsatser skall undersällas regeringens prövning i de fall som regeringen särskilt anger.

23 §  Styrelsen får överlämna åt en utlandsmyndighet att på styrelsens vägnar avgöra vissa ärenden eller grupper av ärenden vilkas beskaffen het inte är sådan att prövning bör ankomma på styrelsen.

24 §  Styrelsens beslut att bevilja anslag eller att anslå ansökan om anslag för forskning får inte överklagas.

Ändringar

Förordning (1979:832) med instruktion för styrelsen för u-landsforskning (Swedish Agency for Research Cooperation with Developing Countries, SAREC)

Förordning (1984:70) om ändring i förordningen (1979:832) med instruktion för styrelsen för u-landsforskning (Swedish Agency for Research Cooperation with Developing Countries, SAREC)

  Omfattning
  ändr. 8 §
  Ikraftträder
  1984-03-13

Förordning (1986:805) om ändring i förordningen (1979:832) med instruktion för styrelsen för u-landsforskning (Swedish Agency for Research Cooperation with Developing Countries, SAREC)

  Omfattning
  upph. 17 §; ändr. 14 §
  Ikraftträder
  1987-01-01

Ändring, SFS 1988:532

  Omfattning
  upph.