Upphävd författning

Renhållningsförordning (1979:904)

Departement
Miljö- och naturresursdepartementet
Utfärdad
1979-11-15
Ändring införd
SFS 1979:904
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad

1 §  Beteckningarna hushållsavfall och hantering som används i denna förordning har samma betydelse som i renhållningslagen (1979:596).

2 §  Inom de kommuner som anges i bilaga 1 till denna förordning skall pappersavfall som utgörs av tidningar, tidskrifter eller emballage eller av utgallrade arkivhandlingar eller liknande avfall från kontorsverksamhet forslas bort genom kommunens försorg, även i de fall sådant avfall inte är att anse som hushållsavfall.

[S2]Den kommunala nämnd som kommunfullmäktige bestämmer får meddela föreskrifter om avsteg eller för särskilda fall medge undantag från första stycket, om det kan anses säkerställt att pappersavfall som annars skulle ha hämtats genom kommunens försorg kommer att återvinnas utan att sådan hämtning sker eller om det annars föreligger särskilda skäl.

3 §  Inom de kommuner som anges i bilaga 1 till denna förordning skall pappersavfall av sådant slag som nämns i 2 § första stycket förvaras skilt från annat avfall i avvaktan på borttransport genom kommunens försorg. Beträffande pappersavfall från hushåll gäller vad som nu har sagts endast tidningar och tidskrifter.

[S2]Kommunfullmäktige får meddela de ytterligare föreskrifter om pappersavfallets förvaring och andra åtgärder som behövs för att undvika sammanblandning med annat avfall.

[S3]Kan insamling av pappersavfall från viss bebyggelse inte anses motiverad med hänsyn till transportkostnaderna eller av andra särskilda skäl, får den kommunala nämnd som fullmäktige bestämmer meddela föreskrifter om avsteg eller för särskilda fall medge undantag från första stycket.

4 §  Avfall på vilket förordningen (1985:841) om miljöfarligt avfall är tillämplig skall forslas bort genom kommunens försorg.

[S2]Detta gäller inte när det miljöfarliga avfallet

 1. slutligt tas om hand i anslutning till den anläggning där avfallet uppkommer,
 2. skall transporteras bort för behandling i anläggning som avses i 17 § förordningen om miljöfarligt avfall,
 3. efter tillstånd enligt 19 eller 21 § nämnda förordning får föras ut ur respektive in i riket.

[S3]Den kommunala nämnd som kommunfullmäktige bestämmer får medge undantag från första stycket i fråga om sådant avfall som uppkommer hos ett visst företag, om särskilda skäl föreligger och det kan anses säkerställt att företaget på betryggande sätt kan ombesörja transport av avfallet till behandlingsföretag som avses i 12 § förordningen om miljöfarligt avfall. Förordning (1985:847).

5 §  Från fartyg som ligger i hamn skall genom kommunens försorg tas emot och forslas bort oljeavfall, toalettavfall, fast avfall och rester av andra skadliga ämnen som det är förbjudet att släppa ut enligt lagen (1980:424) om åtgärder mot vattenförorening från fartyg eller enligt föreskrifter som har meddelats med stöd av lagen. Vad som nu har sagts gäller inte oljehaltigt barlasteller tankspolvatten som avses i 3 kap. 1 § lagen om åtgärder mot vattenförorening från fartyg eller barlastvatten eller tankspolvätskasom avses i 2 § samma kapitel.

[S2]I en hamn som inte är kommunägd skall hamnens innehavare för kommunen ange behovet av renhållningstjänster i den ordning som bestäms av kommunfullmäktige eller den kommunala nämnd som fullmäktige bestämmer. Förordning (1980:791).

6 §  Kommunfullmäktige får föreskriva att annat avfall inom kommunen än hushållsavfall skall forslas bort genom kommunens försorg.

[S2]En sådan föreskrift skall inte tillämpas i den mån den motsvaras av föreskrift enligt 2, 4 eller 5 §.

7 §  Kommunfullmäktige får meddela närmare föreskrifter om hanteringen av hushållsavfall och om hur utrymmen, behållare och andra anordningar för hanteringen av sådant avfall skall vara beskaffade och skall skötas.

8 §  Försvarets sjukvårdsstyrelse får efter samråd med statens naturvårdsverk meddela föreskrifter om avsteg från tillämpningen av renhållningslagen (1979:596) i fråga om hanteringen av hushållsavfall och miljöfarligt avfall inom försvarsmakten.

[S2]Tillsynen över efterlevnaden av renhållningslagen och med stöd av lagen meddelade föreskrifter utövas inom försvarsmakten av försvarets sjukvårdsstyrelse. Förordning (1985:847).

9 §  Länsstyrelsens beslut, varigenom styrelsen avgjort besvär över en kommunal nämnds beslut i frågor som avses i 2 § andra stycket denna förordning, överklagas hos regeringen genom besvär. Detsamma gäller länsstyrelsens beslut i fråga om underställning enligt 19 § andra stycket renhållningslagen (1979:596).

Bilaga 1

Förteckning över kommuner inom vilka utvidgat kommunalt renhållnings monopol och separeringsskyldighet föreligger i fråga om visst pappers avfall enligt 2 resp. 3 § renhållningsförordningen (1979:904)

Stockholms län

Botkyrka Haninge Järfälla Nacka Nynäshamn Salem Tyresö

Södermanlands län Oxelösund

Östergötlands län

Mjölby Motala

Jönköpings län

Gislaved

Kronobergs län

Markaryd

Malmöhus län

Helsingborg

Kopparbergs län

Borlänge Falun

Gävleborgs län

Hofors Sandviken

Västernorrlands län
Härnösand Förordning (1983:843)

Bilaga 2

Förteckning över kommuner inom vilka utvidgat kommunalt renhållningsmonopol föreligger i fråga om miljöfarligt avfall enligt 4 § renhållningsförordningen (1979:904)
Stockholms län
Botkyrka Danderyd Huddinge Järfälla Lidingö Nacka Nynäshamn Salem Sigtuna Sollentuna Solna Stockholm Sundbyberg Tyresö Täby Upplands-Bro Upplands Väsby Vallentuna

Uppsala län

Enköping Uppsala

Östergötlands län Kinda Linköping Mjölby Motala Norrköping Ydre Åtvidaberg Ödeshög

Jönköpings län Eksjö Gislaved Gnosjö Jönköping Nässjö Tranås Vaggeryd Vetlanda Värnamo

Kronobergs län Markaryd

Kalmar län Samtliga kommuner

Kristianstads län Samtliga kommuner

Malmöhus län Samtliga kommuner

Hallands län Falkenberg Halmstad Hylte Laholm Varberg

Göteborgs och Bohus län Göteborg Härryda Kungälv Mölndal Partille

Älvsborgs län Ale Alingsås Borås Lerum Mark Svenljunga Tranemo Ulricehamn Vårgårda

Skaraborgs län Grästorp Götene Karlsborg Mariestad Skara Skövde Töreboda

Örebro län Nora

Västmanlands län Samtliga kommuner

Kopparbergs län Ludvika Mora
Västernorrlands län Örnsköldsvik Förordning (1985:721).

Ändringar

Förordning (1979:1168) om ändring i renhållningsförordningen (1979:904)

  Omfattning
  ändr. bil. 1, 2

Förordning (1980:8) om ändring i renhållningsförordningen (1979:904)

  Omfattning
  ändr. bil. 2

Förordning (1980:83) om ändring i renhållningsförordningen (1979:904)

  Omfattning
  ändr. bil. 1, 2

Förordning (1980:439) om ändring i renhållningsförordningen (1979:904)

  Omfattning
  ändr. bil. 2

Förordning (1980:698) om ändring i renhållningsförordningen (1979:904)

  Omfattning
  ändr. bil. 1, 2

Förordning (1980:739) om ändring i renhållningsförordningen (1979:904)

  Omfattning
  ändr. bil. 2

Förordning (1980:791) om ändring i renhållningsförordningen (1979:904)

  Omfattning
  ändr. 5 §

Förordning (1980:952) om ändring i renhållningsförordningen (1979:904)

  Omfattning
  ändr. bil. 2

Förordning (1981:105) om ändring i renhållningsförordningen (1979:904)

  Omfattning
  ändr. bil. 1, 2

Förordning (1981:311) om ändring i renhållningsförordningen (1979:904)

  Omfattning
  ändr. bil. 1, 2

Förordning (1981:970) om ändring i renhållningsförordningen (1979:904)

  Omfattning
  ändr. bil. 2

Förordning (1981:1029) om ändring i renhållningsförordningen (1979:904)

  Omfattning
  ändr. bil. 2

Förordning (1982:703) om ändring i renhållningsförordningen (1979:904)

  Omfattning
  ändr. bil. 2

Förordning (1982:803) om ändring i renhållningsförordningen (1979:904)

  Omfattning
  ändr. bil. 2

Förordning (1982:859) om ändring i renhållningsförordningen (1979:904)

  Omfattning
  ändr. bil. 2

Förordning (1982:890) om ändring i renhållningsförordningen (1979:904)

  Omfattning
  ändr. bil. 1, 2

Förordning (1982:1029) om ändring i renhållningsförordningen (1979:904)

  Omfattning
  ändr. bil. 2

Förordning (1983:14) om ändring i renhållningsförordningen (1979:904)

  Omfattning
  ändr. bil. 2
  Ikraftträder
  1983-02-08

Förordning (1983:103) om ändring i renhållningsförordningen (1979:904)

  Omfattning
  ändr. bil. 2
  Ikraftträder
  1983-04-01

Förordning (1983:426) om ändring i renhållningsförordningen (1979:904)

  Omfattning
  ändr. bil. 1, 2
  Ikraftträder
  1983-07-01

Förordning (1983:728) om ändring i renhållningsförordningen (1979:904)

  Omfattning
  ändr. bil. 1
  Ikraftträder
  1983-08-09

Förordning (1983:843) om ändring i renhållningsförordningen (1979:904)

  Omfattning
  ändr. bil. 1, 2
  Ikraftträder
  1983-11-22

Förordning (1983:909) om ändring i renhållningsförordningen (1979:904)

  Omfattning
  ändr. bil. 2
  Ikraftträder
  1984-01-01

Förordning (1983:1118) om ändring i renhållningsförordningen (1979:904)

  Omfattning
  ändr. bil. 2
  Ikraftträder
  1984-01-18

Förordning (1984:128) om ändring i renhållningsförordningen (1979:904)

  Omfattning
  ändr. bil. 2
  Ikraftträder
  1984-04-24

Förordning (1984:304) om ändring i renhållningsförordningen (1979:904)

  Omfattning
  ändr. bil. 2
  Ikraftträder
  1984-07-01

Förordning (1984:761) om ändring i renhållningsförordningen (1979:904)

  Omfattning
  ändr. bil. 2
  Ikraftträder
  1984-10-23

Förordning (1984:928) om ändring i renhållningsförordningen (1979:904)

  Omfattning
  ändr. bil. 2
  Ikraftträder
  1985-01-01

Förordning (1985:30) om ändring i renhållningsförordningen (1979:904)

  Omfattning
  ändr. bil. 2
  Ikraftträder
  1985-02-12

Förordning (1985:180) om ändring i renhållningsförordningen (1979:904)

  Omfattning
  ändr. bil. 2
  Ikraftträder
  1985-05-07

Förordning (1985:298) om ändring i renhållningsförordningen (1979:904)

  Omfattning
  ändr. bil. 2
  Ikraftträder
  1985-06-18

Förordning (1985:559) om ändring i renhållningsförordningen (1979:904)

  Omfattning
  upph. bil. 2; ändr. 4 §
  Ikraftträder
  1986-01-01

Förordning (1985:721) om ändring i renhållningsförordningen (1979:904)

  Omfattning
  ändr. bil. 2
  Ikraftträder
  1985-09-17

Förordning (1985:847) om ändring i renhållningsförordningen (1979:904)

  Omfattning
  ändr. 4, 8 §§
  Ikraftträder
  1986-01-01

Ändring, SFS 1990:984

  Omfattning
  upph.