Inaktuell version

Förordning (1980:123) med reglemente för militärpolisen

Departement
Försvarsdepartementet
Utfärdad
1980-04-10
Ändring införd
SFS 1980 i lydelse enligt SFS 1995:426
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
2018-08-19

1 §  Militärpolisen skall upprätthålla den allmänna ordningen och säkerheten inom Försvarsmakten samt vid sådana övningar som Försvarsmakten genomför tillsammans med andra myndigheter.

[S2]Därvid har militärpolisen till uppgift särskilt att

 1. förebygga brott samt hindra att ordningen och säkerheten störs genom brott eller på annat sätt,
 2. avslöja brott samt vidta de åtgärder som behövs, när ordningen och säkerheten störs på annat sätt än genom brott,
 3. i övrigt lämna personal som tjänstgör inom Försvarsmakten upplysningar och annan hjälp. Förordning (1994:392).

2 §  Militärpolistjänsten fullgörs som ordningstjänst, utredningstjänst och säkerhetstjänst. I ordningstjänsten ingår trafiktjänst.

3 § har upphävts genom förordning (1994:392).

4 §  Militärpolisen omfattar militär personal som har utbildats för polistjänst vid försvarsmakten samt civil polispersonal som enligt särskilda föreskrifter ställs till försvarsmaktens förfogande.

5 §  Militärpolisen skall samarbeta med det civila polisväsendet i den utsträckning som det behövs.

[S2]Chefen för en avdelning ur militärpolisen skall samråda med polismyndigheten när anledning till detta förekommer.

6 §  Chefen för en avdelning ur militärpolisen får av myndigheter begära de upplysningar och det biträde som behövs för militärpolisens verksamhet och som myndigheterna kan lämna.

[S2]Den som tjänstgör inom Försvarsmakten eller deltar i sådana övningar som sägs i 1 § är skyldig att lämna upplysningar till en militärpolisman och även i övrigt biträda denne i hans verksamhet. Förordning (1994:392).

7 §  Om inte särskilda omständigheter hindrar det, skall en polismyndighet på framställning av Försvarsmakten ge militärpolisen möjlighet att i utbildningssyfte medverka vid trafikövervakning. Förordning (1994:392).

8 §  När en militärpolisman fullgör polistjänst, skall han, om inte annat föranleds av tjänsten, till uniformen bära en armbindel eller ett motsvarande tecken som tydligt anger hans befattning som militärpolisman. Han skall också vara försedd med en legitimationshandling som visar att han är militärpolisman.

9 §  En krigsman är på begäran av en militärpolisman skyldig att uppge sitt namn, sitt personnummer, sin tjänstegrad samt det förband eller motsvarande vid vilket han tjänstgör.

10 §  En order till en militärpolisman i fråga om polistjänsten får ges endast av den under vilken militärpolismannen lyder i denna tjänst.

11 §  En militärpolisman är, då han fullgör uppgifter enligt 1 §, att anse som en polisman. Vad som är föreskrivet om polismän inom det civila polisväsendet gäller därför i tillämpliga delar också för militärpolismän som fullgör sådana uppgifter.

[S2]Om förordnande av en militärpolisman som trafikpost föreskrivs i militära vägtrafikkungörelsen (1974:97).

[S3]Vid tillämpning av 41 och 47 §§ lagen (1994:1811) om disciplinansvar inom totalförsvaret, m. m. är en militärpolisman att anse såsom förman i förhållande till varje disciplinansvarig som tjänstgör i Försvarsmakten. Förordning (1995:426).

12 §  Närmare bestämmelser om militärpolistjänsten meddelas av Försvarsmakten. Förordning (1994:392).

 • FFS 2011:1: Försvarsmaktens föreskrifter om militärpolisen

Ändringar

Förordning (1980:123) med reglemente för militärpolisen

Förordning (1987:193) om ändring i förordningen (1980:123) med reglemente för militärpolisen

  Omfattning
  ändr. 11 §
  Ikraftträder
  1987-06-01

Förordning (1994:392) om ändring i förordningen (1980:123) med reglemente för militärpolisen

  Omfattning
  upph. 3 §; ändr. 1, 6, 7, 12 §§
  Ikraftträder
  1994-07-01

Förordning (1995:426) om ändring i förordningen (1980:123) med reglemente för militärpolisen

  Omfattning
  ändr. 11 §
  Ikraftträder
  1995-07-01

Förordning (2009:233) om ändring i förordningen (1980:123) med reglemente för militärpolisen

Omfattning
ändr. 11 §
Ikraftträder
2009-04-29

Förordning (2014:1212) om ändring i förordningen (1980:123) med reglemente för militärpolisen

Omfattning
ändr. 4, 5, 7, 8, 9, 11 §§
Ikraftträder
2015-01-01