Upphävd författning

Förordning (1980:303) med instruktion för statens institut för psykosocial miljömedicin

Departement
Socialdepartementet
Utfärdad
1980-05-14
Ändring införd
SFS 1980:303
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad

Inledande bestämmelse

1 §  Allmänna verksstadgan (1965:600) skall, med undantag av 3 § 1, tillämpas på statens institut för psykosocial miljömedicin.

Uppgifter

2 §  Institutet har till uppgift att bedriva och främja forskning i psykosocial miljömedicin.

[S2]Det åligger institutet särskilt att

[S3]bedriva forskning som är inriktad på praktisk tillämpning inom social-, hälsovårds- och arbetsmarknadsområdena samt på problem med anknytning till dessa områden,

[S4]ägna uppmärksamhet åt teori- och metodutveckling för vetenskaplig forskning inom institutets verksamhetsområde,

[S5]fullgöra forskningsuppdrag för i första hand statliga och kommunala myndigheter och organ samt arbetsmarknadens parter,

[S6]samverka med myndigheter, institutioner och organisationer inom området för institutets verksamhet i syfte att åstadkomma ett effektivt utnyttjande av de samlade resurserna för psykosocial miljömedicinsk forskning,

[S7]biträda socialstyrelsen i dess utvecklingsarbete inom den psykosociala miljömedicinen,

[S8]verka för att erfarenheter och rön från den psykosociala miljömedicinska forskningen blir kända och nyttiggjorda.

3 §  Institutet får ta betalt för sina tjänster enligt grunder som beslutas av institutet efter samråd med riksrevisionsverket.

Organisation

4 §  Institutet leds av en styrelse. Ledamöter av denna är institutets föreståndare samt högst tio andra ledamöter, vilka regeringen utser särskilt för en tid av högst tre år. Bland de sistnämnda ledamöterna utser regeringen en ordförande.

[S2]Styrelsen utser inom sig en vice ordförande.

[S3]För var och en av de särskilt utsedda ledamöterna finns en personlig ersättare som utses i samma ordning som dessa.

5 §  Föreståndaren är chef för institutet.

6 §  Inom institutet finns tre enheter, en för allmän social miljö och hälsa, en för arbetsmiljö och hälsa och en för vårdmiljö och hälsa. Varje enhet förestås av en enhetschef.

7 §  Hos institutet finns i övrigt personal enligt särskilda föreskrifter eller andra beslut som regeringen meddelar samt annan personal i mån av behov och tillgång på medel.

[S2]I mån av behov och tillgång på medel får institutet anlita utomstående för särskilda uppdrag.

Ärendenas handläggning

8 §  Av styrelsen avgörs

 1. viktigare frågor om inriktningen av institutets verksamhet,
 2. viktigare frågor om institutets organisation och arbetsformer,
 3. anslagsfrågor och andra frågor av större ekonomisk betydelse,
 4. frågor om tillsättning av tjänst i lägst lönegrad N 17 eller -- när tjänster tillsätts av regeringen -- frågor om förslag om tillsättning av tjänst,
 5. frågor om skiljande från tjänst eller uppdrag eller om disciplinansvar, åtalsanmälan, avstängning eller läkarundersökning,
 6. andra frågor som föreståndaren hänskjuter till styrelsen. Förordning (1986:887).

9 §  Styrelsen är beslutför när minst sex ledamöter, däribland ordföranden eller vice ordföranden samt föreståndaren, är närvarande. När ett ärende av större vikt handläggs skall om möjligt samtliga ledamöter närvara. Förordning (1986:887).

10 §  Om ett styrelseärende är så brådskande att styrelsen inte hinner sammanträda för att behandla det, avgörs ärendet genom meddelanden mellan minst sex ledamöter, däribland ordföranden eller vice ordföranden samt föreståndaren. Kan ärendet inte lämpligen avgöras på detta sätt, får föreståndaren besluta ensam i närvaro av den föredragande till vars uppgifter ärendet hör. Beslut som fattas enligt denna paragraf skall anmälas vid nästa sammanträde med styrelsen.

11 §  Ärenden, som inte skall avgöras av styrelsen, avgörs av föreståndaren ensam. I den mån sådana ärenden inte är av det slag att de behöver prövas av föreståndaren får de avgöras av annan tjänsteman i den omfattning som framgår av arbetsordningen eller särskilda beslut.

12 §  När föreståndaren är förhindrad att utöva sin tjänst utövas den av den enhetschef som föreståndaren utser till sin ställföreträdare. Ställföreträdaren inträder efter beslut av föreståndaren även i övrigt i dennes ställe vid behandlingen av vissa ärenden eller grupper av ärenden.

[S2]I föreståndarens frånvaro får dock inte fattas sådana beslut av större vikt som kan anstå utan olägenhet. Åtgärder, som rubbar eller ändrar av styrelsen meddelade föreskrifter eller tillämpade grunder, får inte heller vidtas utan föreståndarens medgivande. Vad nu har sagts gäller även vid ledighet på föreståndartjänsten, till dess regeringen bestämmer annat.

13 §  Ärendena avgörs efter föredragning. I arbetsordningen eller genom särskilda beslut får dock medges att ärenden som handläggs enligt 11 § andra meningen avgörs utan föredragning.

[S2]Föredragningen av ett ärende ankommer på chefen för den enhet dit ärendet hör eller på en särskilt förordnad föredragande. Föreståndaren får överta beredningen och föredragningen av ärenden som skall avgöras av styrelsen.

[S3]En enhetschef har rätt att närvara när ett ärende som hör till hans eller hennes enhet föredras av någon annan.

14 §  Av förordningen (1978:592) om vissa medbestämmandeformer i statlig tjänst följer att institutets befogenhet att besluta kan vara begränsad i vissa hänseenden.

15 § har upphävts genom förordning (1986:887).

16 §  Föreståndaren får utan föredragning meddela beslut som inte utan olägenhet kan uppskjutas till dess en föredragande kan inställa sig.

Tjänstetillsättning m.m.

17 §  Tjänsten som föreståndare tillsätts av regeringen.

[S2]Tjänsterna som enhetschef tillsätts av regeringen efter förslag av institutet. Institutet skall därvid inhämta yttrande från sakkunniga om sökandenas skicklighet för tjänsten. De sakkunniga utses av institutet och bör väljas så att såväl sökandenas vetenskapliga skicklighet som förmåga att finna tillämpningsinriktade lösningar på forskningsproblem blir bedömda. Institutet får begära förslag till sakkunniga från fakulteter inom det statliga högskoleväsendet.

[S3]Övriga tjänster tillsätts och annan personal antas av institutet.

18 §  Behörig till tjänst som enhetschef är den som har den vetenskapliga skicklighet, de kunskaper och erfarenheter och sådan förmåga i övrigt som behövs för att fullgöra tjänsten väl.

[S2]Chefen för enheten för vårdmiljö och hälsa skall vara legitimerad läkare.

19 §  Enhetscheferna skall undervisa inom området för sina tjänster i den omfattning som institutet bestämmer efter samråd med universitets- och högskoleämbetet.

20 §  Besked enligt 37 § andra stycket anställningsförordningen (1965:601) lämnas av institutet även i fråga om enhetschef.

Ändringar

Förordning (1980:303) med instruktion för statens institut för psykosocial miljömedicin

Förordning (1986:887) om ändring i förordningen (1980:303) med instruktion för statens institut för psykosocial miljömedicin

  Omfattning
  upph. 15 §; ändr. 8, 9 §§
  Ikraftträder
  1987-01-01

Ändring, SFS 1988:1242

  Omfattning
  upph.