Upphävd författning

Förordning (1980:393) med instruktion för statens psykologisk-pedagogiska bibliotek

Departement
Utbildningsdepartementet
Utfärdad
1980-05-05
Ändring införd
SFS 1980:393
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad

Inledande bestämmelser

1 §  Allmänna verksstadgan (1965:600) skall, med undantag av 3 § 1, tillämpas på statens psykologisk-pedagogiska bibliotek.

[S2]Med chefen förstås vid tillämpningen av 5 § allmänna verksstadgan ordföranden i styrelsen och i övrigt chefsbibliotekarien. Förordning (1984:1125).

Uppgifter

2 §  Biblioteket är ett specialbibliotek inom ämnesområdena psykologi och pedagogik med ett nationellt ansvar för referens- och beståndsservicen inom dessa områden. Det åligger biblioteket särskilt att

 1. samla, förvara och tillhandahålla svensk litteratur,
 2. samla, förvara och tillhandahålla en representativ samling utländsk litteratur,
 3. på grundval av sitt material dokumentera aktuell forskning och försöksverksamhet.

3 §  Biblioteket skall fortlöpande och i lämpliga former samråda och samverka med myndigheter som har uppgifter inom den vetenskapliga informationsförsörjningen.

Organisation

4 §  Biblioteket leds av en styrelse, som består av en ordförande, chefsbibliotekarien och högst sju andra ledamöter.

[S2]Ordföranden och övriga inte självskrivna ledamöter utses av regeringen.

[S3]Styrelsen utser inom sig en vice ordförande. Förordning (1984:1125).

5 §  Biblioteket förestås av en chefsbibliotekarie. Förordning (1984:1125).

6 §  Vid biblioteket finns i övrigt personal i mån av behov och tillgång på medel.

[S2]I mån av behov och tillgång på medel får biblioteket anlita utomstående för särskilda uppdrag.

Ärendenas handläggning

7 §  Ärenden som ankommer på biblioteket avgörs av styrelsen.

8 §  Styrelsen är beslutför när ordföranden eller vice ordföranden och minst hälften av övriga ledamöter är närvarande. Förordning (1986:952).

9 §  Om ett ärende är så brådskande att styrelsen inte hinner sammanträda för att avgöra det, avgörs det genom meddelanden mellan ordföranden och minst hälften av övriga ledamöter. Kan ärendet inte lämpligen avgöras på detta sätt, får ordföranden besluta ensam i närvaro av föredraganden. De beslut som fattas enligt denna paragraf skall anmälas vid nästa sammanträde med styrelsen.

10 §  I arbetsordningen eller genom särskilda beslut får styrelsen överlämna åt ordföranden, chefsbibliotekarien eller annan arbetstagare att avgöra ett ärende eller en grupp av ärenden som inte är av sådan beskaffenhet att prövningen bör ankomma på styrelsen.

[S2]Styrelsen skall dock alltid avgöra

 1. viktiga frågor om bibliotekets organisation och arbetsformer,
 2. viktigare författningsfrågor,
 3. anslagsfrågor och andra frågor av större ekonomisk betydelse,
 4. frågor om skiljande från tjänst eller uppdrag eller frågor om disciplinansvar, åtalsanmälan, avstängning eller läkarundersökning. Förordning (1984:1125).

11 §  Ärendena avgörs efter föredragning som ankommer på chefsbibliotekarien eller en särskilt förordnad föredragande.

[S2]Ordföranden får överta beredning och föredragning av ett ärende.

[S3]Ärenden som överlämnats enligt 10 § första stycket får avgöras utan föredragning. Förordning (1984:1125).

12 §  Av förordningen (1978:592) om vissa medbestämmandefrågor i statlig tjänst följer att bibliotekets befogenhet att besluta kan vara begränsad i vissa hänseenden.

13 § har upphävts genom förordning (1986:952).

14 §  I arbetsordningen eller genom särskilda beslut skall bestämmas vem som får infordra förklaring, upplysning eller yttrande i ärenden hos biblioteket.

Tjänstetillsättning m.m.

15 §  De ledamöter i styrelsen vilka regeringen utser särskilt förordnas för högst tre år.

[S2]Tjänsten som chefsbibliotekarie tillsätts av regeringen efter anmälan av styrelsens ordförande.

[S3]Övriga tjänster tillsätts och annan personal antas av biblioteket. Förordning (1984:1125).

Ändringar

Förordning (1980:393) med instruktion för statens psykologisk-pedagogiska bibliotek

Förordning (1984:1125) om ändring i förordningen (1980:393) med instruktion för statens psykologisk-pedagogiska bibliotek

  Omfattning
  ändr. 1, 4, 5, 10, 11, 15 §§
  Ikraftträder
  1985-01-21

Förordning (1986:952) om ändring i förordningen (1980:393) med instruktion för statens psykologisk-pedagogiska bibliotek

  Omfattning
  upph. 13 §; ändr. 8 §
  Ikraftträder
  1987-01-01

Ändring, SFS 1988:679

  Omfattning
  upph.