Upphävd författning

Förordning (1980:415) med instruktion för jämställdhetsombudsmannen

Departement
Arbetsmarknadsdepartementet
Utfärdad
1980-06-05
Ändring införd
SFS 1980:415
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad

1 §  Allmänna verksstadgan (1965:600) skall tillämpas på jämställdhetsombudsmannen och ombudsmannens kansli. Bestämmelserna i 18 § allmänna verksstadgan tillämpas dock endast i administrativa ärenden som angår tjänstemän hos ombudsmannen.

Uppgifter

2 §  Jämställdhetsombudsmannen har de uppgifter som anges i lagen (1979:1118) om jämställdhet mellan kvinnor och män i arbetslivet.

[S2]Det åligger jämställdhetsombudsmannen

[S3]att i första hand genom rådgivning och upplysningar, överläggningar med enskilda parter och organisationer eller andra lämpliga åtgärder verka för att lagens föreskrifter frivilligt efterlevs,

[S4]att i tvister om överträdelse av diskrimineringsförbudet på begäran ge biträde med de åtgärder som ombudsmannen anser motiverade åt arbetstagare och arbetssökande, vilka inte företräds av en arbetstagarorganisation, samt föra talan vid arbetsdomstolen, när ombudsmannen finner att en dom i tvisten är betydelsefull för rättstillämpningen,

[S5]att efter anmälan eller på eget initiativ ta upp ärenden om underlåtenhet av arbetsgivare, som inte är bundna av kollektivavtal om jämställdhet, att följa lagens bestämmelser om aktiva åtgärder för jämställdhet och, när ombudsmannen finner att resultat inte kan nås genom frivillig överenskommelse, göra framställning om vitesföreläggande hos jämställdhetsnämnden,

[S6]att informera allmänheten och på annat lämpligt sätt medverka i strävandena att främja jämställdhet i arbetslivet.

Organisation m.m.

3 §  Jämställdhetsombudsmannen biträds närmast av en ställföreträdare. Hos ombudsmannen finns i övrigt personal enligt särskilda föreskrifter eller andra beslut som regeringen meddelar samt annan personal i mån av behov och tillgång på medel.

[S2]I mån av behov och tillgång på medel får ombudsmannen även anlita utomstående för särskilda uppdrag.

4 §  Jämställdhetsombudsmannen och ombudsmannens ställföreträdare förordnas av regeringen för en tid av högst tre år.

[S2]Andra tjänster i lägst F 23/F 25 tillsätts av regeringen efter anmälan av ombudsmannen. I övrigt tillsätts tjänsterna av jämställdhetsombudsmannen.

5 § har upphävts genom förordning (1983:12).

Ärendenas handläggning

6 §  När jämställdhetsombudsmannen är förhindrad att utöva sin tjänst, utövas den av ställföreträdaren. Efter beslut av ombudsmannen inträder ställföreträdaren även i övrigt i ombudsmannens ställe vid behandling av vissa ärenden eller grupper av ärenden. Även andra tjänstemän kan förordnas att i ombudsmannens ställe handlägga vissa ärenden eller grupper av ärenden, om de är av enklare beskaffenhet.

[S2]I jämställdhetsombudsmannens frånvaro får dock inte fattas beslut av större vikt, om de kan anstå utan olägenhet. Åtgärder som avviker från tillämpad praxis får inte vidtas utan ombudsmannens medgivande.

[S3]Föreskrifterna i första och andra styckena gäller även vid ledighet på ombudsmannens tjänst, till dess regeringen bestämmer annat.

7 §  Ärendena hos jämställdhetsombudsmannen avgörs i allmänhet efter föredragning. Denna ankommer på en särskilt förordnad föredragande. Närmare föreskrifter om detta liksom om ärendenas handläggning i övrigt meddelas i en arbetsordning som beslutas av ombudsmannen.

8 §  Vitesföreläggande enligt 15 § andra stycket lagen (1979:1118) om jämställdhet mellan kvinnor och män i arbetslivet skall delges arbetsgivaren. Delgivning av vitesföreläggandet får dock inte ske enligt 12 § delgivningslagen (1970:428) annat än om det finns skäl att anta att arbetsgivaren har avvikit eller i övrigt håller sig undan.

9 §  Besked enligt 37 § andra stycket anställningsförordningen (1965:601) lämnas av jämställdhetsombudsmannen även i fråga om en sådan tjänst i lägst F 23/F 25 som avses i 4 § andra stycket.

Ändringar

Förordning (1980:415) med instruktion för jämställdhetsombudsmannen

Förordning (1983:12) om ändring i förordningen (1980:415) med instruktion för jämställdhetsombudsmannen

  Omfattning
  upph. 5 §
  Ikraftträder
  1983-02-08

Ändring, SFS 1988:128

  Omfattning
  upph.