Upphävd författning

Deltidsförordning (1980:50)

Departement
Civildepartementet PP
Utfärdad
1980-01-31
Ändring införd
SFS 1980:50
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad

Tillämpningsområde

1 §  I denna förordning finns föreskrifter om deltidsarbete för arbetstagare, vars avlöningsförmåner fastställs under medverkan av regeringen eller av en myndighet som regeringen bestämmer.

[S2]Förordningen gäller dock inte arbetstagare vid affärsverken.

[S3]Förordningen tillämpas endast i den mån något annat inte följer av kollektivavtal, av lag eller av föreskrifter som har meddelats av regeringen eller av en myndighet som regeringen bestämmer. Förordning (1990:1174).

Anordnande av deltid

2 §  Deltidsarbete anordnas när myndighetens verksamhet kräver det.

[S2]Deltidsarbete får på en arbetstagares begäran anordnas även i andra fall, i den mån verksamheten medger det.

Bedömning av deltidsfrågor

3 §  Vid prövningen av frågor som avses i denna förordning skall myndigheten beakta kravet att arbetsuppgifterna fullgörs på ett riktigt sätt och att arbetslokaler och utrustning utnyttjas rationellt. Dessutom skall särskild hänsyn tas till familjesociala förhållanden och till behovet att underlätta anställning av personer med arbetshandikapp eller andra svårigheter på arbetsmarknaden.

Former för deltidsarbete

4 §  En arbetstagare kan beredas deltidsarbete genom partiell ledighet eller genom anställning på en deltidstjänst.

[S2]Om inrättande av deltidstjänster finns bestämmelser i bland annat förordningen (1989:166) om inrättandet av tjänster. Förordning (1989:167).

Tjänstgöringens omfattning

5 §  I fråga om tjänstgöringens omfattning skall alltför många alternativ undvikas. Kortare tjänstgöring än 40 procent av heltidstjänstgöring bör i allmänhet inte förekomma.

Arbetstidens förläggning

6 §  Arbetstiden vid deltidsarbete skall förläggas så, att arbetstagaren tjänstgör varje dag, vissa dagar eller vissa veckor.

7 § har upphävts genom förordning (1984:789).

Ändringar

Förordning (1984:789) om ändring i deltidsförordningen (1980:50)

  Omfattning
  upph. 7 §; utgår rubr. närmast före 7 §
  Ikraftträder
  1984-11-01

Förordning (1985:917) om ändring i deltidsförordningen (1980:50)

  Omfattning
  ändr. 4 §
  Ikraftträder
  1986-01-01

Förordning (1989:167) om ändring i deltidsförordningen (1980:50)

  Omfattning
  ändr. 4 §
  Ikraftträder
  1989-07-01

Förordning (1990:1174) om ändring i deltidsförordningen (1980:50)

  Omfattning
  ändr. 1 §
  Ikraftträder
  1991-01-01

Ändring, SFS 1991:1747

  Omfattning
  upph.