Upphävd författning

Förordning (1989:166) om inrättandet av tjänster

Departement
Civildepartementet PP
Utfärdad
1989-04-27
Ändring införd
SFS 1989:166
Ikraft
1989-07-01
Upphäver
Inrättandeförordning (1985:915)
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad

Förordningens tillämpningsområde m.m.

1 §  I denna förordning föreskrivs hur statligt reglerade tjänster inrättas, dras in eller hålls vakanta.

[S2]Särskilda föreskrifter gäller dock i fråga om

  • tjänster inom skolväsendet,
  • präst- och kyrkomusikertjänster inom svenska kyrkan,
  • tjänster vid de allmänna försäkringskassorna.

2 §  I förordningen avses med

[S2]*/k/ statligt reglerade tjänster */-k/ tjänster där avlöningsförmånerna fastställs under medverkan av regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer,

[S3]*/k/ fullmaktstjänster */-k/ tjänster som skall tillsättas med fullmakt,

[S4]*/k/ p- */-k/ respektive */k/ r-tjänster */-k/ tjänster med beteckningen p respektive r.

[S5]Vad som avses med */k/ lönetjänst */-k/och med */k/ arvodestjänst */-k/framgår av kollektivavtal om tjänstetyper och tjänsteförening.

[S6]/r3/ Vem som inrättar tjänster

3 §  En tjänst inrättas av den myndighet som tillsätter tjänsten.

[S2]Tjänster inrättas dock alltid av regeringen, om det gäller

  • tjänster som omfattas av chefslöneavtalet eller är avsedda för myndighetschefer,
  • fullmaktstjänster,
  • p- eller r-tjänster.

[S3]/r3/ Att dra in tjänster eller hålla dem vakanta

4 §  När en tjänst blir ledig, skall myndigheten pröva, om den behöver tillsättas.

[S2]Om tjänsten inte behöver tillsättas, skall den dras in eller hållas vakant.

5 §  Frågan om att hålla en tjänst vakant prövas av den som tillsätter tjänsten.

[S2]Frågan om att dra in en tjänst prövas av den som inrättar tjänsten.

[S3]När en myndighet finner att en tjänst som regeringen inrättar bör dras in, skall myndigheten hos regeringen begära att frågan om att dra in tjänsten prövas.

[S4]/r3/ Heltids- och deltidstjänster m. m.

6 §  Fullmaktstjänster, p-tjänster och r-tjänster inrättas som heltidstjänster.

[S2]Även andra tjänster skall anses inrättade som heltidstjänster, om inte något annat framgår av beslutet.

[S3]Om anordnande av deltidsarbete finns föreskrifter i deltidsförordningen (1980:50).

7 §  Lönetjänster för deltidsarbete får bara inrättas för tjänstgöring som omfattar minst 40 procent av heltidstjänstgöring, räknat per månad eller kortare tidsperiod.

8 §  Tjänster för dem som anställs med lönebidrag inrättas som arvodestjänster.

[S2]/r3/ Övergångsstat m. m.

9 §  Om en fullmaktstjänst enligt ett kollektivavtal skall ändras till en annan tjänst i rörlig lönegrad, skall myndigheten inrätta en sådan tjänst och föra fullmaktstjänsten på övergångsstat.

[S2]Den som har fullmaktstjänsten blir därvid automatiskt innehavare också av den nyinrättade tjänsten, men får inte samtidigt utöva bägge tjänsterna.

10 §  Om den som har en fullmaktstjänst är tjänstledig för att utöva en annan tjänst, blir han i det fall som avses i 9 § automatiskt tjänstledig också från den nyinrättade tjänsten.

[S2]Han får samtidigt ha alla tre tjänsterna.

[S3]/r3/ Överklagande

11 §  Beslut enligt denna förordning får överklagas bara om det följer av särskilda föreskrifter.

Ändringar

Förordning (1989:166) om inrättandet av tjänster

Ikraftträder
1989-07-01

Ändring, SFS 1991:1749

    Omfattning
    upph.