Upphävd författning

Förordning (1980:572) med instruktion för barnmiljörådet

Departement
Socialdepartementet
Utfärdad
1980-06-19
Ändring införd
SFS 1980:572
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad

Inledande bestämmelser

1 §  Allmänna verksstadgan (1965:600) skall med undantag av 3 § 1, tillämpas på barnmiljörådet.

[S2]Med chefen förstås vid tillämpningen av 5 § verksstadgan rådets ordförande och i övrigt chefen för rådets kansli.

Uppgifter

2 §  Rådet är ett centralt organ som skall verka för förbättringar i barns miljö, med särskild tonvikt på lekmiljö, och för en ökad säkerhet för barn och ungdom.

3 §  Det åligger rådet särskilt att inom sitt verksamhetsområde genom samråd och samverkan med berörda myndigheter och andra organ hävda att en god barnmiljö är en förutsättning för människans utveckling,

[S2]verka för att goda möjligheter skapas för utvecklingsfrämjande lek i såväl boendemiljö som offentlig miljö,

[S3]verka för en samordning av samhällets förebyggande insatser inom barnsäkerhetsområdet,

[S4]bevaka forskning och utveckling inom barnmiljö och barnolycksfallsområdet,

[S5]medverka till att befintlig kunskap inom barnmiljö- och barnsäkerhets området sammanställs och bearbetas,

[S6]informera statliga och kommunala myndigheter, bostadsföretag m.fl. i frågor om barns miljö och säkerhet.

[S7]Rådets verksamhet skall rikta sig till bl.a. samhällsorgan på central, regional och lokal nivå, föräldrar, producenter och distributörer av material för barn samt barn- och ungdomsorganisationer.

Organisation

4 §  Rådet består av en ordförande och högst tio andra ledamöter. Bland dessa utser rådet en att vara vice ordförande. Ledamöterna förordnas av regeringen för högst tre år.

[S2]Rådet får årligen sammankalla en referensgrupp.

5 §  Inom rådet får finnas ett arbetsutskott. Utskottet består av ordföranden och vice ordföranden samt ytterligare två ledamöter, som rådet utser inom sig.

6 §  Rådet får i mån av behov och tillgång på medel tillsätta särskilda arbetsgrupper för avgränsade arbetsuppgifter.

7 §  Rådet har ett kansli. Detta förestås av en chef.

[S2]I övrigt finns personal hos rådet enligt särskilda föreskrifter eller andra beslut som regeringen meddelar och annan personal i mån av behov och tillgång på medel.

Ärendenas handläggning

8 §  Rådet får fatta beslut, när ordföranden och minst fem andra ledamöter är närvarande. Förordning (1986:889).

9 §  I arbetsordning eller genom särskilda beslut får rådet överlämna å arbetsutskottet, en arbetsgrupp, ordföranden, chefen för kansliet eller annan tjänsteman att avgöra sådana ärenden som inte behöver prövas av rådet.

10 § har upphävts genom förordning (1986:889).

11 §  Om ett ärende är så brådskande att rådet inte hinner sammanträda för att behandla det, avgörs ärendet genom meddelanden mellan ordföranden och minst fem andra ledamöter.

[S2]Kan ärendet inte lämpligen avgöras på detta sätt, får ordföranden besluta ensam i närvaro av den föredragande till vars uppgifter ärendet hör.

[S3]Beslut, som fattas enligt denna paragraf, skall anmälas vid nästa sammanträde med rådet.

12 §  Ärendena avgörs efter föredragning av chefen för kansliet eller av den som denne har utsett.

[S2]Ordföranden får överta beredningen och föredragningen av ett ärende.

13 §  Av förordningen (1978:592) om vissa medbestämmandeformer i statlig tjänst följer att rådets befogenhet att besluta kan vara begränsad i vissa hänseenden.

14 § har upphävts genom förordning (1986:889).

15 §  Ordföranden, chefen för kansliet eller, efter beslut av rådet, annan tjänsteman hos rådet får infordra förklaring, upplysning eller yttrande i ärenden hos rådet från myndighet eller annan.

Tjänstetillsättning m.m.

16 §  Tjänsten som chef för kansliet tillsätts av regeringen.

[S2]Övriga tjänster tillsätts och annan personal antas av rådet.

17 §  Besked enligt 37 § andra stycket anställningsförordningen (1965:601) lämnas av rådet även i fråga om chefen för kansliet.

Ändringar

Förordning (1980:572) med instruktion för barnmiljörådet

Förordning (1986:889) om ändring i förordningen (1980:572) med instruktion för barnmiljörådet

  Omfattning
  upph. 10, 14 §§; ändr. 8 §
  Ikraftträder
  1987-01-01

Ändring, SFS 1988:1127

  Omfattning
  upph.