Upphävd författning

Förordning (1980:598) om förvaltning av vissa civila statliga fastigheter, m.m.

Departement
Finansdepartementet
Utfärdad
1980-06-12
Ändring införd
SFS 1980:598
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad

1 §  Bestämmelserna i denna förordning avser fastigheter som förvaltas av byggnadsstyrelsen, kriminalvårdsstyrelsen, Karolinska sjukhuset, Akademiska sjukhuset i Uppsala och generaltullstyrelsen, i det följande benämnda fastighetsförvaltande myndigheter. Bestämmelserna i förordningen gäller även byggnader och andra anläggningar som inte är fast egendom.

2 §  De fastighetsförvaltande myndigheterna skall förvalta:

  1. fastigheter som uppförs eller förvärvas med anlitande av anslag som ställs till myndighetens förfogande
  2. andra staten tillhöriga fastigheter, för vilka särskilt beslutas att de skall förvaltas av myndigheterna. Sådana beslut meddelas av berörd fastighetsförvaltande myndighet efter samråd med riksrevisionsverket.

[S2]Fastighet som avses under a), skall i redovisningen tas upp till anskaffningsvärdet. Fastighet som avses under b), skall tas upp till ett värde som fastställs av den fastighetsförvaltande myndigheten efter samråd med riksrevisionsverket.

[S3]Efter samråd med riksrevisionsverket får fastigheter överföras från en fastighetsförvaltande myndighet till en annan.

3 §  De fastighetsförvaltande myndigheterna skall svara för drift, underhåll och erforderlig ombyggnad och kompettering av fastigheterna, om inte regeringen för särskilda fall bestämmer annat. Myndigheterna skall se till att ritningar och beskrivningar i erforderlig utsträckning finns över fastigheterna. De skall samråda med byggnadsstyrelsen om metoder för fastighetsförvaltning.

4 §  De fastighetsförvaltande myndigheterna skall hyra de lokaler och arrendera de markområden som blir nödvändiga inom förvaltningsområdet. Frågor om förhyrning och arrendering skall - med undantag för byggnadsstyrelsen och för generaltullstyrelsen när det gäller administrationslokaler - underställas regeringens prövning om beloppet i varje särskilt fall överstiger 100.000 kronor om året, förutom generellt hyres- och bränsletillägg.

[S2]Anskaffning av lokaler genom hyresavtal, som förutsätter ny-, till- eller ombyggnad på grundval av program som upprättas av en myndighet eller i samråd med en myndighet, skall prövas i samma ordning som gäller för nybyggnad som utförs av den avtalsslutande myndigheten.

5 §  De fastighetsförvaltande myndigheterna beslutar om upplåtelse av lokaler och markområden till andra statliga myndigheter eller till enskilda. Detta gäller också förhyrda lokaler eller arrenderad mark enligt 4 §. För de kungliga slotten gäller vad som stadgats i Kungl. Maj:ts bestämmelser den 9 mars 1945.

[S2]Lokaler får inte upplåtas till annan myndighet innan denna har visat att medel finns för inredning och utrustning av lokalerna. Ändrings eller kompletteringsarbeten för annan myndighets behov får inte utföras förrän denna har visat att medel för inredning och utrustning av lokalerna kommer att finnas tillgängliga vid tiden för upplåtelsen.

6 §  De fastighetsförvaltande myndigheterna bestämmer i samråd med byggnadsstyrelsen ersättningen för lokaler som upplåts till statliga myndigheter. Lokalhyrorna skall om möjligt bestämmas efter marknadsmässiga grunder.

[S2]En fastighetsförvaltande myndighet som upplåter lokal eller markområde till annan statlig myndighet skall lämna den myndigheten uppgift om hyran för lokalen eller området. Av uppgiften skall även framgå vilka lokaler eller markområden som upplåtelsen omfattar. Uppgift om hyran skall lämnas i så god tid att myndigheten kan lägga den till grund för sin anslagsframställning för det budgetår uppgiften avser.

[S3]Hyresuppgiften får frångås endast i fråga om ersättning för värme, vatten, elektrisk ström och andra kostnader för fastighetsdrift om inte lokalerna utökats eller på annat sätt väsentligt ändrats.

[S4]Debiterat hyresbelopp skall betalas inom den tid som den fastighetsförvaltande myndigheten bestämmer, dock senast före utgången av det budgetår som upplåtelsen avser.

7 §  De fastighetsförvaltande myndigheternas tillgångar, skulder och kapital skall redovisas i en balansräkning som skall upprättas enligt bestämmelserna i förordningen (1979:1212) med föreskrifter om statliga myndigheters bokföring.

8 §  De fastighetsförvaltande myndigheterna skall i sina anslagsframställningar lämna förslag till driftstat för fastighetsförvaltningen nästkommande budgetår. Driftstaten skall upprättas enligt bestämmelserna för resultat räkning i den förordning som anges i 7 §.

9 §  Regeringen fastställer för varje budgetår driftstat för myndighetens fastigheter.

10 §  De fastighetsförvaltande myndigheterna skall i en resultaträkning redovisa intäkter och kostnader för fastigheterna i enlighet med den fastställda driftstaten.

11 §  Från en i driftstaten upptagen post för drift- och underhållskostnader m.m. skall betalas dels kostnader för administration, fastighetsdrift, fastighetsunderhåll och kostnader för sådan ombyggnad och komplettering inom byggnad som inte eller endast i ringa mån ökar värdet på den anläggning arbetena avser, dels förvaltningskostnader i övrigt som enligt regeringens beslut skall betalas från sådan post. Kostnader enligt 12 § och kapitalkostnader skall inte hänföras till sådan post.

[S2]Beräkningen av medelbehovet för drift- och underhållsarbeten skall ske enligt vad som anförs i proposition 1972:1 (bil.21). Samråd skall ske med byggnadsstyrelsen om principerna för medelsberäkningen.

[S3]Sådana belopp på posten till drift- och underhållskostnader m.m. som inte utnyttjats får balanseras i den mån de behövs för att fullfölja påbörjade arbeten under följande budgetår.

12 §  Från en i driftstaten upptagen post för hyres- och arrendekostnader skall bestridas hyror och arrenden för lokaler och markområden som enligt 4 § har hyrts eller arrenderats för statlig verksamhet. Från denna post skall även betalas övriga kostnader som uppkommer i samband med dessa förhyrningar och arrenden samt kostnader för nödvändiga underhålls- och ersättningsarbeten som ankommer på statsverket.

Ändringar

Förordning (1980:598) om förvaltning av vissa civila statliga fastigheter, m.m.

Ändring, SFS 1993:527

    Omfattning
    upph.