Förordning (1980:616) med instruktion för arbetsmiljöattaché

Departement
Arbetsmarknadsdepartementet
Utfärdad
1980-07-10
Ändring införd
SFS 1980:616 i lydelse enligt SFS 1989:155
Tidsbegränsad
1990-07-01
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad

1 §  Arbetsmiljöattaché förordnas av regeringen efter hörande av arbetarskyddsfonden för att under viss tid tjänstgöra vid utlandsmyndighet. I förordnandet anges arbetsmiljöattachéns verksamhetsområde. Arbetsmiljöattachén är underställd chefen för utlandsmyndigheten.

2 §  Arbetsmiljöattachén biträder arbetsmarknadsrådet vid utlandsmyndigheten i dennes verksamhet och skall

 1. inom sitt verksamhetsområde följa och bevaka den vetenskapliga, tekniska, organisatoriska och administrativa utvecklingen i frågor som rör arbetsmiljön samt fortlöpande lämna information till chefen för arbetsmarknadsdepartementet i dessa frågor,
 2. såvitt möjligt lämna myndigheter och organisationer begärd information i arbetsmiljöfrågor,
 3. lämna delegationer och studiebesökare från och till Sverige information och bistånd i arbetsmiljöfrågor,
 4. i övrigt fullgöra de uppgifter som regeringen i särskilt fall bestämmer.

3 §  Arbetsmiljöattachén skall hålla chefen för utlandsmyndigheten och arbetsmarknadsrådet underrättade om sin verksamhet och sina uppdrag samt följa de anvisningar av utrikespolitisk natur som chefen för utlandsmyndigheten meddelar. Arbetsmiljöattachén skall även i övrigt bistå och samråda med utlandsmyndigheten inom ramen för sitt ansvarsområde. Förordning (1984:96).

4 §  Rapporter eller skrivelser från arbetsmiljöattachén skall ställas till chefen för arbetsmarknadsdepartementet och i avskrift lämnas till chefen för utlandsmyndigheten och arbetarskyddsfonden.

[S2]Information, som endast innefattar återgivande av utländska rapporter, faktasammanställningar eller därmed jämförligt material, skall tillställas arbetarskyddsfonden. I frågor, som avser uppdrag från myndigheter eller organisationer, skall informationen lämnas direkt till beställaren. I frågor av allmänt intresse skall dock en avskrift av informationen lämnas till arbetarskyddsfonden.

[S3]Beträffande skriftväxling gäller i övrigt de bestämmelser, som har fastställts för utlandsmyndigheten.

5 §  Arbetsmiljöattachè får i mån av behov och tillgång på medel företa tjänsteresor inom verksamhetsområdet. Chefen för utlandsmyndigheten och arbetsmarknadsrådet skall underrättas om sådana resor. För tjänsteresa utom verksamhetsområdet krävs tillstånd av chefen för arbetsmarknadsdepartementet.

6 §  Föreskrifter om anställnings- och arbetsvillkor meddelas av statens utlandslönenämnd, om ej lagen (1976:600) om offentlig anställning och gällande kollektivavtal reglerar frågan.

7 §  Semester och annan ledighet beviljas av chefen för utrikesdepartementet. Ledighet som inte överstiger 15 dagar får dock medges av chefen för utlandsmyndigheten. I sådana fall skall chefen för utrikesdepartementet underrättas om ledigheten.

[S2]Chefen för utrikesdepartementet skall underrätta chefen för arbetsmarknadsdepartementet och arbetarskyddsfonden om ledighet som har beviljats arbetsmiljöattachén.

Ändringar

Förordning (1980:616) med instruktion för arbetsmiljöattaché

Förordning (1983:69) om fortsatt giltighet av förordningen (1980:616) med instruktion för arbetsmiljöattaché

  Omfattning
  forts. giltighet
  Ikraftträder
  1983-07-01

Förordning (1984:96) om ändring i förordningen (1980:616) med instruktion för arbetsmiljöattaché

  Omfattning
  ändr. 3 §
  Ikraftträder
  1984-04-01

Förordning (1986:269) om fortsatt giltighet av förordningen (1980:616) med instruktion för arbetsmiljöattaché

  Omfattning
  forts. giltighet
  Ikraftträder
  1986-07-01

Förordning (1987:1339) om fortsatt giltighet av förordningen (1980:616) med instruktion för arbetsmiljöattaché

  Omfattning
  forts. giltighet
  Ikraftträder
  1988-07-01

Förordning (1989:155) om fortsatt giltighet av förordningen (1980:616) med instruktion för arbetsmiljöattaché

Omfattning
forts. giltighet
Ikraftträder
1989-07-01