Upphävd författning

Förordning (1980:719) om särskild uppbörd av höjd vägtrafikskatt år 1980, m.m.

Departement
Finansdepartementet S6
Utfärdad
1980-09-25
Ändring införd
SFS 1980:719
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad

1 §  I fråga om uppbörd av skatt enligt vägtrafikskattelagen (1973:601) i samband med de ändringar av skattesatserna för fordonsskatt och kilometerskatt som träder i kraft den 1 november 1980 gäller följande.

2 §  Bestämmelserna i vägtrafikskattekungörelsen (1973:776) tillämpas vid uppbörd m.m. enligt denna förordning, om inte annat följer av 3-10 §§.

Fordonsskatt

3 §  Har före den 1 november 1980 fordonsskatt påförts för tiden därefter enligt en skattesats som gällde dessförinnan, skall tillkommande skattebelopp erläggas för tiden från och med denna dag till utgången av skatteåret eller, om fordonsskatt påförts för skatteperiod, till utgången av skatteperioden.

4 §  Sådan tillkommande skatt som avses i 3 § förfaller till betalning den 1 december 1980.

5 §  Den som vid ingången av november 1980 är skattskyldig för ett visst fordon är skyldig att erlägga tillkommande skatt enligt 3 § för fordonet.

6 §  Trafiksäkerhetsverket skall till den skattskyldige sända en avi med inbetalningskort på den tillkommande skatten. Om den skattskyldige, som har att erlägga tillkommande skatt, inte har fått någon sådan avi, skall han senast den 24 november 1980 anmäla detta till länsstyrelsen.

7 §  En avi som är försedd med vederbörligt kvitto gäller som särskilt skattekvitto.

Kilometerskatt

8 §  Ägaren av ett fordon skall, om fordonet är kilometerskattepliktigt eller har varit kilometerskattepliktigt under någon del av tiden från föregående ordinarie avstämpling till utgången av oktober 1980, lämna uppgift till ledning för beräkning av kilometerskatt. Uppgiften skall lämnas på en blankett som skall ha kommit in till trafiksäkerhetsverket senast den 4 november 1980.

9 §  Trafiksäkerhetsverket skall sända en blankett för uppgift till ledning för beräkning av kilometerskatt till varje ägare av ett fordon som är kilometerskattepliktigt eller som har varit det men på grund av avställning inte längre är det. Beskattningsmyndigheten skall sända en sådan blankett till varje ägare av ett fordon som första gången blir kilometerskattepliktigt under oktober 1980.

10 §  Har ägaren inte erhållit någon blankett enligt 9 § skall han senast den 24 oktober 1980 anmäla detta till länsstyrelsen.

Ändringar

Förordning (1980:719) om särskild uppbörd av höjd vägtrafikskatt år 1980, m.m.

Ändring, SFS 1993:1278

    Omfattning
    upph.