Upphävd författning

Förordning (1980:749) om tullvärde

Departement
Utrikesdepartementet UDH
Utfärdad
1980-09-25
Ändring införd
SFS 1980:749
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad

1 Kap. Inledande bestämmelser

[K1]1 §  När tull enligt tulltaxelagen (1987:1068) skall beräknas efter viss procent av en varas värde, fastställs detta värde (tullvärdet) enligt denna förordning.

[S2]Tullvärdet fastställs i första hand enligt bestämmelserna i 2 kap. Om dessa inte är tillämpliga skall tullvärdet fastställas med tillämpning av bestämmelserna i 3, 4, 5, 6, 7 kap. i nu nämnd ordning.

[S3]Om importören begär det, skall dock tullvärdet fastställas med tillämpning av 6 kap. före 5 kap.Förordning (1987:1172).

[K1]2 §  I denna förordning förstås med

 1. transaktionsvärde - det pris som har betalats eller skall betalas för en vara vid försäljning för export till Sverige justerat enligt 2 kap. 3 § och 8 kap. Med pris avses här hela det belopp som köparen har erlagt eller skall erlägga för den importerade varan till säljaren eller till dennes förmån.
 2. sinsemellan beroende köpare och säljare - endast sådana köpare och säljare

[S2]som är tjänstemän eller styrelseledamöter i varandras företag,

[S3]som enligt gällande rätt är bolagsmän i samma bolag,

som arbetstagare,i förhållande till varandra är arbetsgivare respektive
som tillhör samma familj,
eller sådana köpare och säljare

[S4]där någon direkt eller indirekt äger, kontrollerar eller innehar fem procent eller mer av röstvärdet för

[S5]aktierna hos dem båda,

[S6]där någon av dem direkt eller indirekt kontrollerar den andre,

[S7]där båda direkt eller indirekt kontrolleras av en tredje person, eller

[S8]där båda tillsammans direkt eller indirekt kontrollerar en tredje person.

[S9]Köpare och säljare som har en ekonomisk intressegemenskap på så sätt att en är den andres ensamagent, ensamdistributör eller ensamförsäljare anses vara sinsemellan beroende om beroendet är sådant som nu sagts.

 1. identiska varor - varor producerade i samma land och som i alla avseenden är lika, däri inbegripet fysisk beskaffenhet, kvalitet och anseende. Mindre yttre olikheter skall dock inte utesluta att varorna anses som identiska om de i övrigt överensstämmer med definitionen.
 2. liknande varor varor producerade i samma land och som, utan att i alla avseenden vara lika, har liknande egenskaper och liknande sammansättning samt kan fylla samma funktion och vara kommersiellt utbytbara mot varandra. Varornas kvalitet och anseende samt förekomst av varumärke hör till de faktorer som därvid skall beaktas.
 3. vara av samma kategori eller slag - förutom identisk och liknande vara även annan vara som ingår i en grupp eller klass av varor, som har producerats inom en och samma näringsgren eller industrisektor.
 4. införselort - vid införsel med fartyg eller luftfartyg, den ort där varan lossas från fartyget eller luftfartyget, och, vid införsel på annat sätt, den ort inom tullområdet dit varan först förs.

2 Kap. Transaktionsvärdet för den importerade varan

[K2]1 §  Tullvärdet utgörs av transaktionsvärdet för den importerade varan under förutsättning

 1. att köparen får fritt förfoga över varan utan andra inskränkningar än sådana som gäller enligt svensk rätt, sådana som begränsar det geografiska område inom vilket varan får återförsäljas eller sådana som inte väsentligt påverkar varans värde;
 2. att försäljningen eller priset inte är beroende av något villkor eller vederlag för vilket ett värde inte kan bestämmas;
 3. att avkastningen av en av köparen vidtagen efterföljande försäljning, eller av annan disposition eller användning av varan inte till någon del direkt eller indirekt tillfaller säljaren, såvida inte vederbörlig justering härför kan göras enligt 8 kap. 1 §; och
 4. att köparen och säljaren är sinsemellan oberoende eller, om de är sinsemellan beroende, att transaktionsvärdet ändå är godtagbart för tulländamål enligt vad som sägs i 2 kap. 2 §.

[K2]2 §  Även om köparen och säljaren är sinsemellan beroende skall transaktionsvärdet godtas och tullvärdet fastställas

[S2]enligt 2 kap. 1 § om

1. beroendeförhållandet inte undersökning av försäljningenhar visar; ellerpåverkat priset, såvitt en
 1. importören visar att transaktionsvärdet nära överensstämmer med antingen transaktionsvärdet vid en försäljning till en i förhållande till säljaren oberoende köpare av en identisk eller liknande vara för export till Sverige vid samma eller närliggande tidpunkt eller tullvärdet för en identisk eller liknande vara fastställt vid samma eller närliggande tidpunkt enligt bestämmelserna i 5 eller 6 kap.

[S3]Vid tillämpning av vad som nu har sagts skall vederbörlig hänsyn tas till påvisade skillnader i fråga om handelsled, kvantitet, sådana kostnader, värden, royalties och avgifter som anges i 8 kap.1 och 2 §§ och sådana kostnader som säljaren svarar för vid en försäljning där han och köparen är sinsemellan oberoende men som han inte svarar för vid en försäljning där han och köparen är sinsemellan beroende.

[K2]3 §  Vid tillämpning av detta kap. skall följande kostnader inte inräknas i tullvärdet om de kan särskiljas från det pris som har betalats eller skall betalas för varan:

 1. kostnader för konstruktion, uppförande, montering, underhåll och teknisk assistans, som efter införseln läggs ned på sådana importerade varor som industriella anläggningar, maskiner eller utrustningar;
 2. kostnader för transport av varan efter införseln;
 3. tullar och skatter i Sverige;
 4. kostnader för förtullning i Sverige.

3 Kap. Transaktionsvärdet för en identisk vara

[K3]1 §  Om tullvärdet inte kan fastställas enligt bestämmelserna i 2 kap. skall tullvärdet utgöras av transaktionsvärdet för en med den importerade varan identisk vara såld för export till Sverige och exporterad till Sverige vid samma eller ungefär samma tidpunkt som den vara som skall värderas. Med transaktionsvärde avses därvid det tullvärde som har fastställts enligt bestämmelserna i 2 kap. för den identiska varan, justerat med hänsyn till olikheter beträffande transportavstånd och transportsätt samt enligt vad som sägs i andra stycket.

[S2]I första hand skall därvid användas transaktionsvärdet för en identisk vara vid försäljning i samma handelsled och av i stort sett samma kvantitet som den vara vilken skall värderas. Om en sådan försäljning inte kan påvisas, skall transaktionsvärdet för en identisk vara vid försäljning i annat handelsled och/eller i annan kvantitet användas. Värdet justeras därvid med hänsyn till skillnaden i fråga om handelsled och/eller kvantitet, om en sådan justering kan grundas på framlagda uppgifter av vilka skäligheten av justeringen klart framgår.

[S3]Om mer än ett transaktionsvärde kan komma i fråga vid tillämpningen av denna paragraf, skall det lägsta av dem användas för att fastställa tullvärdet för den importerade varan.

4 Kap. Transaktionsvärdet för en liknande vara

[K4]1 §  Om tullvärdet inte kan fastställas enligt bestämmelserna i 2 eller 3 kap. skall tullvärdet utgöras av transaktionsvärdet för en liknande vara såld för export till Sverige och exporterad till Sverige vid samma eller ungefär samma tidpunkt som den vara som skall värderas. Med transaktionsvärde avses därvid det tullvärde som har fastställts enligt bestämmelserna i 2 kap. för den liknande varan, justerat med hänsyn till olikheter beträffande transportavstånd och transportsätt samt enligt vad som sägs i andra stycket.

[S2]I första hand skall därvid användas transaktionsvärdet för en liknande vara vid försäljning i samma handelsled och av i stort sett samma kvantitet som den vara som skall värderas. Om en sådan försäljning inte kan påvisas, skall transaktionsvärdet för en liknande vara vid försäljning i annat handelsled och/eller i annan kvantitet användas. Värdet justeras därvid med hänsyn till skillnaden i fråga om handelsled och/eller kvantitet, om en sådan justering kan grundas på framlagda uppgifter av vilka skäligheten av justeringen klart framgår.

[S3]Om mer än ett transaktionsvärde kan komma i fråga vid tillämpningen av denna paragraf, skall det lägsta av dem användas för att fastställa tullvärdet för den importerade varan.

5 Kap. Tullvärde beräknat med utgångspunkt från försäljningspris i Sverige

[K5]1 §  Om tullvärdet inte kan fastställas enligt bestämmelserna i 2, 3 eller 4 kap. skall, om inte 1 kap. 1 § tredje stycket skall tillämpas, tullvärdet fastställas enligt vad som sägs i detta kap.

[K5]2 §  Om en importerad vara eller en med denna identisk eller en liknande importerad vara säljs i Sverige i det skick den har importerats, skall tullvärdet grundas på det pris per enhet till vilket den importerade varan eller den identiska eller den liknande varan säljs i största sammanlagda kvantitet. Det pris skall användas som gäller vid samma eller ungefärligen samma tidpunkt som importen sker av den vara som skall värderas och vid försäljning till någon som inte står i beroendeförhållande till säljaren. Från priset skall därvid avräknas

 1. antingen den provision som vanligen betalas eller enligt överenskommelse skall betalas eller de tillägg som vanligen görs för vinst och allmänna omkostnader i samband med försäljning i Sverige av en importerad vara av samma kategori eller slag;
 2. normala kostnader för transport och försäkring samt därmed sammanhängande kostnader i Sverige;
 3. tullar och skatter som skall betalas i Sverige på grund av import eller försäljning av varan; samt
 4. kostnader för förtullning i Sverige.

[K5]3 §  Om varken den importerade varan eller en med denna identisk eller en liknande importerad vara säljs i Sverige vid samma eller ungefär samma tidpunkt som importen sker av den vara som skall värderas, skall tullvärdet, med tillämpning i övrigt av bestämmelserna i 5 kap. 2 §, grundas på det pris per enhet till vilket någon av nämnda varor säljs i Sverige i det skick den har importerats vid tidigaste tidpunkt efter det importen sker av den vara som skall värderas men inte senare än nittio dagar efter denna import.

[K5]4 §  Om varken den importerade varan eller en med denna identisk eller en liknande importerad vara säljs i Sverige i det skick den importerats skall, om importören begär det, tullvärdet, med tillämpning i övrigt av bestämmelserna i 5 kap. 2 §, grundas på det pris per enhet till vilket den importerade varan, efter vidare bearbetning, säljs i Sverige i största sammanlagda kvantitet till någon som inte står i beroendeförhållande till säljaren. Justering skall därvid göras för det värde som tillförts genom bearbetningen och avräkning göras enligt vad som sägs i 5 kap. 2 §.

[K6]1 §  Om tullvärdet inte kan fastställas enligt bestämmelserna i 2, 3 eller 4 kap. eller - om inte 1 kap. 1 § tredje stycket skall tillämpas - 5 kap., skall tullvärdet baseras på ett beräknat värde (produktionsvärdet). Produktionsvärdet utgör summan av

 1. kostnaderna för eller värdet av material, produktion eller annan bearbetning för att framställa den importerade varan;
 2. ett belopp för vinst och allmänna omkostnader som motsvarar vad som normalt ingår i priset vid försäljning av sådan vara, producerad i exportlandet för export till Sverige och av samma kategori eller slag som den vara som skall värderas; samt
 3. kostnaden för eller värdet av alla övriga utgifter som tillkommer enligt 8 kap. 2 §.

7 Kap. Tullvärde beräknat efter skälig grund

[K7]1 §  Om tullvärdet inte kan fastställas enligt bestämmelserna i 2-6 kap. skall det beräknas efter skälig grund på sätt som står i rimlig överensstämmelse med principerna och de allmänna föreskrifterna i denna förordning och i artikel VII i det allmänna tull- och handelsavtalet (GATT) samt med stöd av uppgifter som finns tillgängliga i Sverige.

[K7]2 §  Tullvärde som beräknas enligt 7 kap. 1 § får inte fastställas med stöd av

 1. försäljningspriset i Sverige för en vara som har producerats i Sverige;
 2. en metod som innebär att det högsta av två alternativa värden godtas;
 3. priset för en vara på den inhemska marknaden i exportlandet;
 4. annan produktionskostnad än sådant produktionsvärde som har fastställts för en identisk eller liknande vara enligt 6 kap.
 5. priset för en vara vid export till annat land än Sverige;
 6. minimitullvärden; eller
 7. godtyckliga eller fingerade värden.

8 kap. Kostnader m.m. som ingår i tullvärde

[K8]1 §  Vid fastställandet av tullvärde enligt bestämmelserna i 2 kap. skall till det pris som har betalats eller skall betalas för den importerade varan läggas

 1. följande kostnader, i den utsträckning de utgör kostnader som köparen svarar för men som inte ingår i det pris som har betalats eller skall betalas för varan:
  1. provisioner och mäklararvoden med undantag av inköpsprovisioner,
  2. kostnad för sådan förpackning som i tullhänseende behandlas gemensamt med varan ifråga,
  3. kostnader för emballage och emballering.
 2. värdet av följande varor och tjänster, till den del de har tillhandahållits direkt eller indirekt av köparen utan kostnad eller till reducerad kostnad och har använts i samband med produktion och försäljning för export av den importerade varan, i den utsträckning detta värde inte ingår i det pris som har betalats eller skall betalas:
  1. material, komponenter, delar och liknande som ingår i den importerade varan,
  2. verktyg, matriser, formar och liknande artiklar som har använts vid produktion av den importerade varan,
  3. material som har förbrukats vid produktion av den importerade varan,
  4. konstruktionsarbete, utvecklingsarbete, konstnärligt arbete, formgivningsarbete, ritningar och utkast som har utförts någon annanstans än i Sverige och som har varit nödvändigt för produktion av den importerade varan.
 3. royalties och licensavgifter som avser den vara som skall värderas och som köparen måste betala, antingen direkt eller indirekt, och som utgör köpevillkor för den vara som skall värderas, allt i den utsträckning dessa royalties och avgifter inte ingår i det pris som har betalats eller skall betalas, samt
 4. värdet av den del av avkastningen av en efterföljande försäljning, annan disposition eller användning av den importerade varan, som direkt eller indirekt tillfaller säljaren.

[K8]2 §  I tullvärde skall ingå

 1. transportkostnader för den importerade varan fram till införselorten;
 2. kostnader för lastning, lossning och hantering vilka hänför sig till transporten av den importerade varan fram till införselorten; samt
 3. försäkringskostnader.

[K8]3 §  Vid fastställandet av tullvärde skall inga andra tillägg än sådana som anges i 8 kap.1 och 2 §§ göras till det pris som har betalats eller skall betalas för en vara.

9 Kap. Särskilda bestämmelser

[K9]1 §  Om det visas att en importerad vara har skadats före tidpunkt som anges i 11 § tullagen (1987:1065) får hänsyn tas till minskningen i varans värde vid fastställandet av tullvärdet. Förordning (1991:1298).

[K9]2 §  Om tullvärdet grundas på belopp som är angivet i utländskt myntslag görs omräkning till svenska kronor enligt de bestämmelser som generaltullstyrelsen meddelar efter samråd med riksbanken.

[K9]3 §  Närmare föreskrifter om tillämpningen av denna förordning meddelas av generaltullstyrelsen, som därvid skall beakta överenskommelsen om tillämpning av artikel VII i det allmänna tull- och handelsavtalet (GATT).

Ändringar och övergångsbestämmelser

Förordning (1980:749) om tullvärde

Förordning (1987:1172) om ändring i förordningen (1980:749) om tullvärde

  Omfattning
  ändr. 1 kap 1 §, 9 kap 1 §
  Ikraftträder
  1988-01-01

Förordning (1991:1298) om ändring i förordningen (1980:749) om tullvärde

  Omfattning
  ändr. 9 kap 1 §
  Ikraftträder
  1992-01-01

Ändring, SFS 1994:1607

  Övergångsbestämmelse

  1. Denna förordning träder i kraft samtidigt med lagen (1994:1500) med anledning av Sveriges anslutning till Europeiska unionen.
  2. Äldre föreskrifter gäller fortfarande i fråga om varor som anmälts eller borde ha anmälts till förtullning innan denna förordning trätt i kraft samt i fråga om kontroll av ursprungsintyg som utfärdats före dagen för Sveriges anslutning till Europeiska unionen.
  3. Tillstånd varigenom någon har blivit "godkänd exportör" inom ramen för avtal om frihandel med annat land gäller fortfarande, dock längst ett år efter dagen för anslutningen. Närmare villkor för den fortsatta giltigheten finns i bilaga VI till fördraget den 24 juni 1994 om Konungariket Norges, Republiken Österrikes, Republiken Finlands och Konungariket Sveriges anslutning till Europeiska unionen, se lagen (1994:1500) med anledning av Sveriges anslutning till Europeiska unionen och tillkännagivandet (1994:1501) av fördrag och andra instrument med anledning av Sveriges anslutning till Europeiska unionen.
  4. Förekommer det i en lag eller i en annan författning hänvisning till en författning som upphävts genom denna förordning skall hänvisningen i stället gälla EG: s bestämmelser eller svenska tullförfattningar.
  Omfattning
  upph.