Upphävd författning

Förordning (1980:846) om frisläpp av investeringsfonder

Departement
Finansdepartementet
Utfärdad
1980-10-30
Ändring införd
SFS 1980:846
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad

1 §  Statens industriverk får efter ansökan medge att ett företag tar i anspråk sin investeringsfond enligt lagen (1955:256) om investeringsfonder för konjunkturutjämning samt belopp, som i bokslut till ledning för 1987 och tidigare års taxeringar har avsatts till allmän investeringsfond enligt lagen (1979:609) om allmän investeringsfond, för

 1. byggnadsarbeten, arbeten på markanläggningar samt arbeten i skogsbruk som före utgången av mars 1988 utförs utanför storstadsområdena,
 2. avskrivning av inventarier som anskaffas före utgången av mars 1988 och som är avsedda att användas inom stödområdena.

[S2]Med storstadsområde avses

[S3]samtliga kommuner i Stockholms län utom Norrtälje,

[S4]Håbo och Uppsala kommuner i Uppsala län,

[S5]Burlövs, Kävlinge, Lomma, Lunds, Malmö, Staffanstorps, Svedala, Trelleborgs och Vellinge kommuner i Malmöhus län,

[S6]Kungsbacka kommun i Hallands län,

[S7]Göteborgs, Härryda, Kungälvs, Mölndals, Partille och Stenungsunds kommuner i Göteborgs och Bohus län,

[S8]Ale och Lerums kommuner i Älvsborgs län.

[S9]Med stödområde avses de kommuner eller delar av kommuner som anges i 16 § förordningen (1982:677) om regionalpolitiskt stöd samt de kommuner eller delar av kommuner för vilka regeringen i särskild ordning beslutat att regionalpolitiskt stöd tillfälligt kan lämnas.

[S10]Medgivande enligt första stycket 2 får inte avse personbilar. I fråga om inventarier som hyrs ut får medgivande lämnas endast om det föreligger intressegemenskap mellan företaget och den slutlige användaren av inventarierna.

[S11]Statens industriverk får vidare efter ansökan medge att ett företag tar i anspråk sin investeringsfond för konjunkturutjämning samt belopp, som i bokslut till ledning för 1986 och tidigare års taxeringar har avsatts till allmän investeringsfond, för

 1. byggnadsarbeten och arbeten på markanläggningar som utförs inom storstadsområdena före utgången av mars 1987 eller -- under förutsättning att arbetena igångsatts före den 1 november 1986 -- före utgången av juni 1987,
 2. arbeten i skogsbruk som utförs inom storstadsområdena före utgången av mars 1987,
 3. kostnader för att främja avsättningen utomlands av varor som tillverkas här i riket till den del kostnaderna hänför sig till tiden före utgången av mars 1987.

[S12]Statens industriverks beslut skall meddelas enligt bestämmelserna i 4 och 5 §§ lagen om allmän investeringsfond. Rätt till investeringsavdrag enligt 7 § samma lag föreligger endast i fråga om byggnadsarbeten, markarbeten samt arbeten i skogsbruk som utförs inom stödområdena. Av beslutet skall framgå i vad mån investeringsavdrag kan komma i fråga. Förordning (1986:738).

2 §  Statens industriverk får inte pröva en ansökan avseende en investering som inte helt eller så gott som helt skall användas i jordbruk, skogsbruk eller rörelse som bedrivs av företaget eller av annat företag som ingår i samma koncern enligt aktiebolagslagen (1975:1385). Statens industriverk får inte heller pröva en ansökan som avser en investering utanför stödområdena om investeringen överstiger 30 miljoner kronor. Är statens industriverk förhindrat att pröva en ansökan eller föreligger i annat fall särskilda omständigheter, skall verket överlämna ansökningen till regeringen. Förordning (1986:738).

3 §  Statens industriverk får medge att en investeringsfond helt eller delvis i beskattningsavseende överförs från ett företag till ett annat företag för att av sistnämnda företag tas i anspråk i samband med medgivande enligt 1 §. Förordning (1983:672).

4 §  Som villkor för medgivande enligt 1 § får statens industriverk föreskriva att byggands- eller anläggningsarbeten bedrivs på det sätt som verket anvisar. Förordning (1983:672).

5 §  Utan särskild ansökan förlängs investeringsperioden för de företag som har fått medgivande enligt 4 § lagen (1979:609) om allmän investeringsfond att ta investeringsfond i anspråk för byggnads- eller anläggningsarbeten, forsknings- och utvecklingsarbeten samt marknadsföring utomlands t. o. m. den 31 mars 1985 samt för inventarier som anskaffas före utgången av år 1984. Investeringsperioden förlängs t. o. m. den 31 mars 1986 i fråga om byggnads- eller anläggningsarbeten, forsknings- och utvecklingsarbeten samt marknadsföring utomlands och t. o. m. den 31 mars 1985 för inventarier. Under förlängningsperioden gäller de förutsättningar och villkor som har angetts i det tidigare lämnade medgivandet. Rätt till investeringsavdrag föreligger dock endast i fall som avses i 1 § fjärde stycket. Förordning (1984:800).

Ändringar och övergångsbestämmelser

Förordning (1980:846) om frisläpp av investeringsfonder

Förordning (1981:906) om ändring i förordningen (1980:846) om frisläpp av investeringsfonder

  Omfattning
  ändr. 1, 2 §§

Förordning (1981:941) om ändring i förordningen (1980:846) om frisläpp av investeringsfonder

  Omfattning
  ändr. 1 §; ny 5 a §

Förordning (1981:1369) om ändring i förordningen (1980:846) om frisläpp av investeringsfonder

  Omfattning
  ändr. 1 §

Förordning (1982:907) om ändring i förordningen (1980:846) om frisläpp av investeringsfonder

  Omfattning
  ändr. 1, 5 a §§

Förordning (1983:672) om ändring i förordningen (1980:846) om frisläpp av investeringsfonder

  Omfattning
  ändr. 1-4 §§
  Ikraftträder
  1983-07-01

Förordning (1983:831) om ändring i förordningen (1980:846) om frisläpp av investeringsfonder

  Övergångsbestämmelse

  Denna förordning träder i kraft dagen efter den dag då förordningen enligt uppgift på den har kommit ut från trycket i Svensk författningssamling. Vid bedömningen av om rätt till investeringsavdrag enligt 7 § lagen (1979:609) om allmän investeringsfond föreligger och om investeringsfond får kombineras med särskilt investeringsavdrag skall dock äldre bestämmelser tillämpas såvitt gäller
  1. byggnadsarbeten, arbeten på markanläggningar samt arbeten i skogsbruk som utförs före utgången av mars 1984,
  2. inventarier som anskaffats före utgången av år 1983. Förordning (1983:927).
  Omfattning
  upph. 5 §; nuvarande 5 a § betecknas 5 §; ändr. 1, 4, nya 5 §§
  Ikraftträder
  1983-10-26

Förordning (1983:927) om ändring i förordningen (1980:846) om frisläpp av investeringsfonder

  Omfattning
  ändr. övergångsbest. till 1983:831
  Ikraftträder
  1983-12-20

Förordning (1984:215) om ändring i förordningen (1980:846) om frisläpp av investeringsfonder

  Omfattning
  ändr. 1, 2, 5 §§
  Ikraftträder
  1984-05-16

Förordning (1984:800) om ändring i förordningen (1980:846) om frisläpp av investeringsfonder

  Omfattning
  ändr. 1, 5 §§
  Ikraftträder
  1984-10-31

Förordning (1985:42) om ändring i förordningen (1980:846) om frisläpp av investeringsfonder

  Övergångsbestämmelse

  Denna förordning träder i kraft dagen efter den dag då förordningen enligt uppgift på den har kommit ut från trycket i Svensk författningssamling. 1 § i sin äldre lydelse skall dock tillämpas beträffande ansökningar som har kommit in till statens industriverk senast den 31 januari 1985.
  Omfattning
  ändr. 1, 2 §§
  Ikraftträder
  1985-02-13

Förordning (1985:366) om ändring i förordningen (1980:846) om frisläpp av investeringsfonder

  Omfattning
  ändr. 1 §
  Ikraftträder
  1985-06-18

Förordning (1986:738) om ändring i förordningen (1980:846) om frisläpp av investeringsfonder

  Omfattning
  ändr. 1, 2 §§
  Ikraftträder
  1986-11-12

Ändring, SFS 1987:941

  Övergångsbestämmelse

  Denna förordning träder i kraft den 10 november 1987.
  Förordningen (1980:846) om frisläpp av investeringsfonder skall upphöra att gälla den 1 april 1988. Den upphävda förordningen gäller dock fortfarande i fråga om utgifter som hänför sig till tiden före utgången av mars 1988.
  Omfattning
  upph.