Förordning (1980:896) om viltvårdsområden

Departement
Landsbygds- och infrastrukturdepartementet RSL
Utfärdad
1980-12-04
Ändring införd
SFS 1980:896 i lydelse enligt SFS 2002:727
Ikraft
1981-01-01
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
2023-02-01

1 §  Länsstyrelsen skall föra ett register över sina beslut enligt lagen (2000:592) om viltvårdsområden i enlighet med föreskrifter som meddelas av Naturvårdsverket. Förordning (2000:1215).

2 §  Ur viltvårdsfonden kan bidrag lämnas för

 1. bildande av viltvårdsområden enligt lagen (2000:592) om viltvårdsområden,
 2. upplösning av viltvårdsområdesföreningar enligt 34 § nämnda lag,
 3. ombildning av, anslutning till eller uteslutning ur viltvårdsområden enligt 31-33 §§ nämnda lag,
 4. förande av markägarförteckningar för viltvårdsområden i Dalarnas län.

[S2]Bidrag enligt första stycket får lämnas även om en åtgärd som anges i 1-4 föranlett kostnader utan att kunna genomföras. Förordning (2002:727).

3 §  Bidrag enligt 2 § får avse arvode till förrättningsman, kostnader för fastighetsutredning, kungörelsekostnader och andra kallelsekostnader.

[S2]Om det finns särskilda skäl, får för visst fall bidrag lämnas också för andra kostnader.

4 §  Bidrag som avser kostnader för fastighetsutredning lämnas inte om utredningen utan särskilt medgivande påbörjats innan frågan om bidrag har avgjorts.

5 §  Frågor om bidrag prövas av länsstyrelsen. I fall som avses i 3 § andra stycket skall länsstyrelsen samråda med Naturvårdsverket. Förordning (2000:1215).

6 §  Länsstyrelsens beslut får överklagas hos Naturvårdsverket. Naturvårdsverkets beslut får inte överklagas. Förordning (2000:1215).

7 §  Föreskrifter för verkställigheten av denna förordning meddelas av Naturvårdsverket. Förordning (2000:1215).

Ändringar

Förordning (1980:896) om viltvårdsområden

  Ikraftträder
  1981-01-01

Förordning (1992:427) om ändring i förordningen (1980:896) om jaktvårdsområden

  Omfattning
  ändr. 1 §
  Ikraftträder
  1992-07-01

Förordning (2000:1215) om ändring i förordningen (1980:896) om jaktvårdsområden

Omfattning
ändr. författningsrubr., 1, 2, 5, 6, 7 §§
Ikraftträder
2001-01-01

Förordning (2002:727) om ändring i förordningen (1980:896) om viltvårdsområden

Omfattning
ändr. 2 §
Ikraftträder
2002-10-15