Upphävd författning

Förordning (1981:1032) om uppbörd av vägtrafikskatt för vissa eldrivna fordon, m.m.

Departement
Finansdepartementet S6
Utfärdad
1981-11-19
Ändring införd
SFS 1981:1032
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad

1 §  I fråga om uppbörd av fordonsskatt enligt vägtrafikskattelagen (1973:601) i samband med de ändringar av skattesatserna för vissa eldrivna fordon som träder i kraft den 1 januari 1982 gäller följande särskilda be stämmelser.

2 §  Vid uppbörd under år 1981 beräknas fordonsskatten för tiden från och med den 1 januari 1982 enligt de skattesatser som gäller enligt vägtrafikskattelagen (1973:601) i dess lydelse efter den 31 december 1981.

3 §  Har före denna förordnings ikraftträdande fordonsskatt påförts för tid efter utgången av år 1981 enligt de skattesatser som gällde dessförinnan skall, om skatten har betalts, överskjutande skattebelopp återbetalas.

4 §  Den som vid ingången av år 1982 är skattskyldig för ett visst fordon är berättigad till återbetalning enligt 3 §.

Ändringar

Förordning (1981:1032) om uppbörd av vägtrafikskatt för vissa eldrivna fordon, m.m.

Ändring, SFS 1993:1278

    Omfattning
    upph.