Försäkringsinspektionens Kungörelse (1981:1170) om ändring av vissa skadelivräntor

Departement
Försäkringsinspektionen
Utfärdad
1981-11-19
Ändring införd
SFS 1981:1170
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
2022-03-01
Försäkringsinspektionen får meddela att nedan berörda livräntor fr.o.m. den 1 januari 1982 skall ökas enligt följande:
  1. Livräntor föranledda av händelser, inträffade före utgången av år 1973.
1.1 Trafiklivränta ökas med ytterligare indextillägg, utgörande 7 % (jfr SFS 1973:216 och 217).
1.2 Skadelivränta som utgår av statsmedel ökas med ytterligare indextillägg, utgörande 7 % (jfr SFS 1973:218).
1.3 Annan ansvarslivränta - än trafiklivränta och statlig skadelivränta - ökas med ytterligare indextillägg, utgörande 5 % (jfr SFS 1973:214).
Under 1.1-1.3 angivna indextillägg skall utgå till livräntor som fastställts före den 1 januari 1982.
  1. Livräntor föranledda av händelser, inträffade efter utgången av år 1973.
2.1 Skadeståndslivränta ökas med 5 %. Ändringen avser alla livräntor enligt lagen (1973:213) om ändring av skadeståndslivräntor som fastställts före den 1 januari 1982 samt livräntor enligt lagen som genom dom fastställts senare, om första domstols dom i målet meddelats före nämnda dag.
Enligt 9 § trafikskadelagen (1975:1410) äger vad sålunda förordnats tillämpning även ifråga om trafikskadeersättning i form av livränta.

Ändringar

Försäkringsinspektionens Kungörelse (1981:1170) om ändring av vissa skadelivräntor