Upphävd författning

Förordning (1981:1269) om ersättning för kostnader vid anställningsintervjuer m.m.

Departement
Civildepartementet
Utfärdad
1981-12-10
Ändring införd
SFS 1981:1269
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad

1 §  Den som kallas till en intervju eller ett lämplighetsprov eller någon annan form av urvalsprövning för anställning hos en myndighet under rege ringen har rätt till de förmåner som avses i 2 och 3 §§. Detsamma gäller om kallelsen avser urvalsprövning för uttagning till en utbildningskurs, som en sådan myndighet ordnar för deltagare som är eller avses bli anställda hos myndigheten.

[S2]Förmånerna utgår dock bara om intervjun eller prövningen sker på någon annan ort än den där den kallade bor och inte är att anse som en för rättning enligt de bestämmelser om reseförmåner som enligt kollektivavtal gäller för statstjänstemän i allmänhet.

2 §  Kostnaden för resor fram och åter mellan bostadsorten och den ort där intervjun eller prövningen sker ersätts enligt de bestämmelser som avses i 1 § andra stycket. Ersättning utgår dock bara för resor inom landet med färdmedel i reguljär trafik. Kostnaden för tågresor ersätts med högst det belopp som motsvarar avgiften för en plats i andra klass, i förekommande fall inberäknat avgiften för en sovplats.

3 §  Medför intervjun eller prövningen behov av övernattning på den ort där intervjun eller prövningen sker, ersätts de faktiska kostnaderna för kost och logi, dock högst med det belopp som kan utgå enligt de bestämmelser som avses i 1 § andra stycket.

4 §  Frågor om ersättning prövas av den myndighet som beslutar om anställningen eller antagningen till kursen.

[S2]Ersättning utgår av myndighetsanslaget eller av driftmedel, om regeringen inte föreskriver annat.

5 §  En myndighets beslut om ersättning enligt denna förordning till någon annan än den som är anställd hos myndigheten får överklagas hos kammarrätten. Förordning (1987:557).

Ändringar

Förordning (1981:1269) om ersättning för kostnader vid anställningsintervjuer m.m.

Förordning (1987:557) om ändring i förordningen (1981:1269) om ersättning för kostnader vid anställningsintervjuer m.m.

Ändring, SFS 1987:1102

    Omfattning
    upph.