Upphävd författning

Förordning (1981:128) om fondkommissionärers bidrag för att täcka kostnaden för bankinspektionens verksamhet

Departement
Finansdepartementet
Utfärdad
1981-03-03
Ändring införd
SFS 1981:128
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad

1 §  För att täcka kostnaden för bankinspektionens tillsynsverksamhet enligt fondkommissionslagen (1979:748) och dess övervakning enligt lagen (1985:571) om värdepappersmarknaden skall fondkommissionär årligen betala bidrag med fem tiondels procent av det sammanlagda beloppet av intäkterna i rörelsen under nästföregående räkenskapsår. Förordning (1987:854).

2 §  Bankinspektionen skall årligen före utgången av september lämna fondkommissionären uppgift om storleken av det bidrag som han skall betala. Kommissionären skall före utgången av oktober sätta in beloppet på inspektionens postgirokonto. Förordning (1985:39).

3 §  För första och andra räkenskapsåret av verksamheten skall fondkommissionären betala bidrag i efterskott. Bidraget beräknas på det sammanlagda beloppet av intäkterna i rörelsen under det räkenskapsår för vilket bidraget betalas. Bankinspektionen skall lämna uppgift om bidragets storlek före utgången av september året närmast efter det räkenskapsår för vilket bidraget betalas. Förordning (1986:1383).

Ändringar och övergångsbestämmelser

Förordning (1981:128) om fondkommissionärers bidrag för att täcka kostnaden för bankinspektionens verksamhet

Förordning (1983:44) om ändring i förordningen (1981:128) om fondkommissionärers bidrag för att täcka kostnaden för bankinspektionens verksamhet

  Omfattning
  ändr. 1 §
  Ikraftträder
  1983-02-09

Förordning (1984:24) om ändring i förordningen (1981:128) om fondkommissionärers bidrag för att täcka kostnaden för bankinspektionens verksamhet

  Övergångsbestämmelse

  Denna förordning träder i kraft dagen efter den dag, då förordningen enligt uppgift på den utkommit från trycket i Svensk författningssamling och gäller bidrag som skall betalas efter ikraftträdandet.
  Omfattning
  ändr. 1 §
  Ikraftträder
  1984-02-01

Förordning (1985:39) om ändring i förordningen (1981:128) om fondkommissionärers bidrag för att täcka kostnaden för bankinspektionens verksamhet

  Omfattning
  ändr. 1, 2 §§
  Ikraftträder
  1985-02-15

Förordning (1985:1034) om ändring i förordningen (1981:128) om fondkommissionärers bidrag för att täcka kostnaden för bankinspektionens verksamhet

  Omfattning
  ändr. 1 §
  Ikraftträder
  1986-01-01

Förordning (1986:1383) om ändring i förordningen (1981:128) om fondkommissionärers bidrag för att täcka kostnaden för bankinspektionens verksamhet

  Omfattning
  ändr. 3 §
  Ikraftträder
  1987-01-01

Förordning (1987:854) om ändring i förordningen (1981:128) om fondkommissionärers bidrag för att täcka kostnaden för bankinspektionens verksamhet

  Omfattning
  ändr. 1 §
  Ikraftträder
  1987-09-15

Ändring, SFS 1988:976

  Omfattning
  upph.