Upphävd författning

Fondkommissionslag (1979:748)

Departement
Finansdepartementet
Utfärdad
1979-06-21
Ändring införd
SFS 1979:748
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad

Allmänna bestämmelser

1 §  I denna lag förstås med

 1. fondkommissionsrörelse: yrkesmässigt utövad verksamhet som avser handel med värdepapper för annans räkning i eget namn,
 2. fondkommissionär: den som har tillstånd att driva fondkommissionsrörelse,
 3. fondkommissionsbolag: aktiebolag som har tillstånd att driva fondkommissionsrörelse,
 4. bankinstitut: bankaktiebolag, sparbank, central föreningsbank och utländskt bankföretag som fått regeringens tillstånd att driva bankrörelse från filial här i landet,
 5. fondpapper: aktie, annat bevis om delaktighet i bolag, obligation, förlagsbevis och liknande skuldebrev avsett för allmän omsättning samt andel i aktiefond. Lag (1990:827).

2 §  Om annat ej följer av denna lag, gäller för fondkommissionsrörelse bestämmelserna om handelskommission i lagen (1914:45) om kommission, handelsagentur och handelsresande.

3 §  Fondkommissionsrörelse får drivas endast efter tillstånd av bankinspektionen.

[S2]Tillstånd får meddelas för svenskt aktiebolag och för bankinstitut. Lag (1990:827).

4 §  Annan än fondkommissionär får ej i sin firma eller annars vid beteckning av verksamhet använda ordet fondkommission eller avledning därav.

5 §  Denna lag gäller ej fondkommissionsrörelse som drivs av Sveriges riksbank.

Fondkommissionsbolag

6 §  Tillstånd för aktiebolag att driva fondkommissionsrörelse får meddelas endast om

 1. bolagsordningen ej strider mot denna lag eller annan författning,
 2. bolaget ej är olämpligt att driva sådan rörelse,
 3. rörelsen kan antagas ej bli till skada för det allmänna,
 4. bolaget uppfyller de villkor som i övrigt anges i denna lag.

[S2]Ansökan om tillstånd får göras innan bolaget har registrerats. Har sådan ansökan gjorts inom sex månader från stiftelseurkundens undertecknande, räknas den i 2 kap. 9 § första stycket aktiebolagslagen (1975:1385) föreskrivna tiden från tillståndsbeslutet.

7 §  Bankinspektionen godkänner fondkommissionsbolags bolagsordning i samband med att tillstånd meddelas för bolaget.

[S2]Beslut om ändring av fondkommissionsbolags bolagsordning skall prövas av bankinspektionen och får ej registreras innan det har godkänts av inspektionen.

8 §  För fondkommissionsbolag gäller vad som är föreskrivet om aktiebolag i allmänhet, om annat ej följer av denna lag.

8 a § har upphävts genom lag (1990:827).

9 §  Fondkommissionsbolags aktiekapital skall uppgå till minst femhundratusen kronor.

10 §  Fondkommissionsbolags styrelse skall bestå av minst tre ledamöter. Styrelsen skall utse en verkställande direktör. Denne och en av ledamöterna skall genom tjänstgöring hos fondkommissionär eller på annat sätt ha skaffat sig den erfarenhet som behövs för verksamheten.

11 §  Minst en av bolagsstämman utsedd revisor skall vara auktoriserad revisor eller auktoriserat revisionsbolag.

12 §  Fondkommissionsbolags firma skall innehålla ordet fondkommission. Vid beteckning av verksamheten får ej användas ordet bankir, avledning därav eller utländsk form av sådant ord.

Fondkommissionsbolags verksamhet

13 §  Fondkommissionsbolag får, för att underlätta fondkommissionsrörelsen, i samband med denna

 1. lämna kredit mot säkerhet enligt 21 §,
 2. mottaga medel på konto under förutsättning att avtal enligt 20 § har träffats,
 3. köpa, sälja och byta värdepapper för egen räkning med den begränsning som anges i 15 och 16 §§,
 4. genom att lämna garanti eller på annat sätt medverka vid emission av fondpapper på den allmänna marknaden,
 5. mottaga fondpapper och andra värdehandlingar till förvaring eller förvaltning,
 6. lämna råd om placering av medel i värdepapper.

[S2]Om särskilda skäl föreligger, får fondkommissionsbolag efter tillstånd av bankinspektionen utöva även annan verksamhet än som anges i första stycket.

14 §  Fondkommissionsbolag får ej utfärda obligationer, förlagsbevis eller andra för den allmänna rörelsen avsedda förskrivningar.

15 §  Fondkommissionsbolag får för egen räkning förvärva

 1. fast egendom, tomträtt eller bostadsrätt för att bereda bolaget lokaler för rörelsen eller tillgodose därmed sammanhängande behov,
 2. inventarier för rörelsen eller till fastighet som fondkommissionsbolaget äger eller till lokaler som bolaget i övrigt innehar,
 3. obligation, förlagsbevis eller andra för den allmänna rörelsen avsedda förskrivningar,
 4. aktie, emissionsbevis, andel i aktiefond och i ekonomisk förening med de begränsningar som anges i andra och tredje styckena samt 16 §.

[S2]Aktie eller andel i ekonomisk förening får fondkommissionsbolag ej förvärva utan tillstånd av bankinspektionen, om förvärvet ingår som ett led i organisationen av bolagets verksamhet.

[S3]Fondkommissionsbolag, som har lämnat garanti enligt 13 § första stycket 4, får ej heller utan tillstånd av bankinspektionen förvärva aktie på grund av garantiåtagandet. Sådan aktie skall bolaget avyttra så snart det lämpligen kan ske och senast ett år efter förvärvet. Om synnerliga skäl föreligger, kan bankinspektionen förlänga denna frist.

[S4]Om synnerliga skäl föreligger, kan bankinspektionen medge att fondkommissionsbolag får förvärva annan egendom än som avses i första stycket.

16 §  Fondkommissionsbolag får inneha värdepapper som anges i 15 § första stycket 4 till ett anskaffningsvärde som uppgår till högst fyra miljoner kronor eller som svarar mot fyra procent av den genomsnittliga årsomsättningen i bolagets kommissionshandel under de fem närmast föregående kalenderåren, dock högst etthundra miljoner kronor. Om ett fondkommissionsbolag ingår i en koncern, i vilken ingår ytterligare fondkommissionsbolag eller en bank som har tillstånd att driva fondkommissionsrörelse, gäller vad som nu har sagts för koncernen i dess helhet. I sådant fall skall moderbolaget till bankinspektionen anmäla vilka värdegränser som bestämts för de olika företagens innehav av värdepapper. I fråga om bolag som ej har varit verksamt under fem kalenderår skall den genomsnittliga årsomsättningen i stället avse den tid bolaget har varit verksamt.

[S2]Fondkommissionsbolag får, för att underlätta fondkommissionsrörelsen, förvärva egna aktier och aktier i moderbolag utan hinder av bestämmelsen i 7 kap. 1 § första stycket aktiebolagslagen (1975:1385). Detta gäller dock endast om aktierna är av det slag som sägs i 21 § första stycket. Anskaffningsvärdet av det sammanlagda innehavet av egna aktier och aktier i annat bolag i den koncern som bolaget tillhör får inte vid något tillfälle överstiga ett belopp som svarar mot tre procent av det för bolaget högsta tillåtna värdet enligt första stycket.

[S3]Vid tillämpningen av första stycket skall ej medräknas innehav av sådan aktie eller andel som avses i 15 § andra och tredje styckena.

[S4]Om synnerliga skäl föreligger, kan bankinspektionen medge att fondkommissionsbolag får inneha värdepapper som avses i första stycket i större omfattning än som anges där. Lag (1989:1093).

17 §  För att skydda fordran får fondkommissionsbolag utan hinder av vad i 15 och 16 §§ sägs dels på offentlig auktion eller fondbörs eller sådan marknad som avses i 2 § andra stycket lagen (1979:749) om Stockholms fondbörs eller vid exekutiv försäljning köpa egendom som är utmätt eller utgör säkerhet för fordringen, dels som betalning överta egendom som utgör säkerhet för fordringen eller annan egendom, om det finns anledning att anta att bolaget annars skulle lida avsevärd förlust.

[S2]Egendom som fondkommissionsbolag har förvärvat enligt första stycket skall avyttras så snart det lämpligen kan ske och senast när det kan äga rum utan förlust för bolaget. Har egendomen inte avyttrats inom tre år från förvärvet, krävs bankinspektionens tillstånd för fortsatt innehav.

[S3]Förvärv enligt första stycket skall anmälas till bankinspektionen enligt de närmare föreskrifter som utfärdas av regeringen eller, efter regeringens bemyndigande, av bankinspektionen. Lag (1987:622).

18 a §  Kapitalbasen utgörs av summan av primärt och supplementärt kapital efter avräkning enligt sista stycket. Det primära kapitalet skall utgöra minst hälften av kapitalbasen.

[S2]Med primärt kapital avses:

[S3]A. Eget kapital.

[S4]B. Sjuttio procent av skatteutjämningsreserven.

[S5]Med supplementärt kapital avses det nominella värdet av förlagsbevis och andra skuldförbindelser med en ursprunglig löptid av minst fem år och med rätt till betalning först efter bolagets övriga borgenärer, dock sammanlagt högst till ett belopp som motsvarar hälften av det primära kapitalet. Bevis och andra skuldförbindelser vilkas återstående löptid understiger fem år skall tas upp till ett belopp som motsvarar tjugo procent av det nominella värdet för varje helt år som återstår till förfallodagen.

[S6]Som primärt eller supplementärt kapital får dessutom, enligt medgivande av regeringen eller efter regeringens bemyndigande av bankinspektionen, räknas andra kapitaltillskott och reserver än som sägs i andra och tredje styckena.

[S7]Från summan av det primära och supplementära kapitalet skall räknas av det bokförda värdet av vad som har skjutits till som aktiekapital eller i annan form i ett företag som driver något slag av finansiell verksamhet som kräver tillstånd. Någon avräkning skall dock inte göras om tillskottet uppgår till högst fem procent av företagets egna kapital eller motsvarande och det sammanlagda bokförda värdet av sådana tillskott inte överstiger tio procent av bolagets egna kapital. Avräkning skall inte heller göras för tillskott i företag som omfattas av bestämmelserna i 18 c §. Lag (1990:1309).

18 b §  Kapitalkravet enligt 18 § bestäms i förhållande till bolagets tillgångar samt sådana garantiförbindelser och andra åtaganden på kapitalmarknaden som innebär en kreditrisk för bolaget (placeringar). Placeringarna delas in i följande grupper:

[S2]A. Tillgångar och åtaganden som avses i 2 kap. 10 § första stycket A bankrörelselagen (1987:617).

[S3]B. Tillgångar och åtaganden som avses i 2 kap. 10 § första stycket B bankrörelselagen.

[S4]C. Tillgångar och åtaganden som avses i 2 kap. 10 § första stycket C bankrörelselagen.

[S5]D. Tillgångar och åtaganden som avses i 2 kap. 10 § första stycket D bankrörelselagen.

[S6]Vid bestämmandet av kapitalkravet undantas

[S7]I övrigt skall vid bestämmandet av kapitalkravet placeringarna tas upp till sammanlagt

[S8]Till grund för bestämmandet av kapitalkravet enligt tredje stycket skall placeringarna värderas enligt följande:

 1. Tillgångar värderas till sitt bokförda värde.
 2. Garantiförbindelser med anknytning till kreditgivning värderas till sitt nominella belopp.
 3. Övriga garantiförbindelser värderas till halva sitt nominella belopp.
 4. Andra åtaganden på kapitalmarknaden värderas till sitt nominella belopp, om inte regeringen föreskriver ett lägre belopp.

[S9]Regeringen får bemyndiga bankinspektionen att meddela sådana föreskrifter som enligt denna paragraf ankommer på regeringen. Lag (1990:1309).

18 c §  Om ett fondkommissionsbolag har ett dotterföretag, skall vad som föreskrivs i 18 § om kapitalkrav tillämpas även på koncernen (konsoliderat kapitalkrav).

[S2]Koncernens kapitalbas och placeringar skall bestämmas med tillämpning av de regler som enligt 11 kap. 11 § aktiebolagslagen (1975:1385) gäller för upprättandet av koncernbalansräkningar. Även den del av kapitalbasen som belöper på minoritetsandelar skall ingå. Redovisad goodwill skall räknas av från primärt kapital. Placeringarna skall tas upp till de värden som föreskrivs i 18 b § eller, om dotterföretaget inte är ett fondkommissionsbolag, i annan lag. Lag (1989:1093).

19 §  Fondkommissionsbolag skall hålla en med hänsyn till rörelsens art och omfattning tillfredsställande betalningsberedskap.

20 §  Medel som fondkommissionsbolag mottager med redovisningsskyldighet skall genast avskiljas och insättas på räkning i bank, om annat ej har överenskommits enligt skriftligt avtal.

21 §  För kredit som fondkommissionsbolag lämnar skall finnas betryggande säkerhet i fondpapper som har inregistrerats vid fondbörs eller som har utbjudits till försäljning under sådana förhållanden att det är sannolikt att de inom ett år från kreditens beviljande kommer att inregistreras vid fondbörs eller aktier, som omfattas av sådant avtal som avses i 4 § första stycket 3 lagen (1985:571) om värdepappersmarknaden.

[S2]Lämnas aktier som säkerhet för kredit och ingår som en mindre del bland dessa aktier även aktier i fondkommissionsbolaget eller dess moderbolag, får bolaget utan hinder av bestämmelsen i 7 kap. 1 § aktiebolagslagen (1975:1385) som pant motta även dessa aktier. Regeringen eller, efter regeringens bemyndigande, bankinspektionen utfärdar närmare föreskrifter om vilka begränsningar som i detta fall skall gälla.

[S3]Om säkerhet som har ställts vid kreditens beviljande nedgår i värde under kredittiden, får även annan egendom eller borgen godtagas som tilläggssäkerhet. Lag (1987:622).

22 §  Fondkommissionsbolag skall ägna särskild uppmärksamhet åt att kredit ej lämnas till samma kredittagare eller till kredittagare, som är förbundna med varandra i väsentlig ekonomisk intressegemenskap, i sådan omfattning att fara kan uppkomma för att fondkommissionsbolaget inte kan fullgöra sina förpliktelser. Detsamma skall gälla om den säkerhet ett fondkommissionsbolag mottager utgörs av aktier eller förlagsbevis, som har utgivits av samma aktiebolag eller av aktiebolag som är förenade i sådan intressegemenskap.

[S2]Första stycket andra meningen skall tillämpas också på borgen gentemot fondkommissionsbolag.

23 §  Fondkommissionsbolag får ej förbehålla sig andel i vinst på affär, som bolaget avslutar i sin fondkommissionsrörelse eller i sådan verksamhet som anges i 13 § första stycket.

[S2]Fondkommissionsbolag får ej heller för egen räkning sälja fondpapper som bolaget har mottagit som lån (blankning) eller medverka vid blankning för annans räkning.

24 §  Under tid, då sådant beslut om avbrytande av handel och notering som avses i 25 § lagen (1979:749) om Stockholms fondbörs gäller, får fondkommissionsbolag ej vid eller utanför fondbörsen avtala eller medverka till avtal om köp eller försäljning av fondpapper som beslutet avser. Uppgörelse får dock ske av redan avslutad affär.

[S2]Första stycket skall tillämpas också under tid, då beslut enligt 26 § lagen om Stockholms fondbörs gäller, om regeringen ej föreskriver annat.

[S3]Fondkommissionsbolag skall till Stockholms fondbörs anmäla avslut i fondpapper, som är inregistrerade vid fondbörsen, enligt de närmare föreskrifter som meddelas av regeringen. Lag (1984:438).

25 §  Finns nära samband mellan fondkommissionsbolag och annat företag, vars huvudsakliga verksamhet består i att förvalta, handla med eller biträda vid handel med fondpapper eller lämna kredit mot säkerhet i fondpapper, gäller bestämmelserna om fondkommissionsbolags verksamhet och om tillsyn över fondkommissionsbolag i tillämpliga delar i fråga om sådant företag. Därvid skall i 13 och 16 §§ angivna begränsningar av verksamheten avse företagen gemensamt. Nära samband skall anses föreligga, om de båda företagen leds av samma eller i huvudsak samma personer eller om vinsten av företagens verksamhet helt eller till betydande del skall, direkt eller indirekt, tillfalla samma eller i huvudsak samma personer.

[S2]Om särskilda skäl föreligger, får bankinspektionen medge undantag från första stycket i fråga om visst företag.

Tillsyn över fondkommissionsbolag

26 §  Fondkommissionsbolag står under tillsyn av bankinspektionen.

27 §  Bankinspektionen skall övervaka att fondkommissionsbolag följer denna lag och annan författning, som reglerar fondkommissionsbolags verksamhet, samt bolagsordningen och de beslut som med stöd av lag eller bolagsordningen har meddelats av bolagsstämman eller styrelsen.

[S2]Det åligger inspektionen att även i övrigt med uppmärksamhet följa fondkommissionsbolags verksamhet i den mån det behövs för kännedom om de förhållanden som kan inverka på bolagets säkerhet eller annars är av betydelse för en sund utveckling av fondkommissionsverksamheten.

[S3]Inspektionen är ej skyldig att vaka över att sådana bestämmelser iakttages som gäller rättigheter och skyldigheter för aktieägare i fondkommissionsbolag i förhållande till bolaget eller till annan aktieägare eller sådana bestämmelser som angår bolagets inre angelägenheter. Lag (1982:1149).

28 §  Bankinspektionen utövar tillsyn med ledning av handlingar, som fondkommissionsbolag enligt denna lag skall lämna till inspektionen, och upplysningar som inspektionen inhämtar vid undersökning hos bolaget eller på annat sätt.

[S2]Undersökning hos fondkommissionsbolag skall äga rum när bankinspektionen anser det behövligt eller när regeringen beslutar om det.

29 §  Tillstånd att driva fondkommissionsrörelse kan återkallas av bankinspektionen om

 1. fondkommissionsbolags eget kapital understiger två tredjedelar av det registrerade aktiekapitalet och bristen ej har blivit fylld inom tre månader efter det den blev känd för bolaget,
 2. fondkommissionsbolag genom att överträda denna lag eller uppenbart åsidosätta uppdragsgivares intresse eller på annat sätt visar sig olämpligt att utöva sådan rörelse,
 3. rörelsen annars prövas vara till skada för det allmänna.

30 §  Återkallar bankinspektionen tillstånd att driva fondkommissionsrörelse, kan inspektionen förelägga bolaget att, intill dess denna rörelse har avvecklats, upphöra med annan verksamhet.

[S2]Hänför sig förhållande som avses i 29 § till verksamhet som drivs med tillstånd enligt 13 § andra stycket, kan bankinspektionen återkalla sådant tillstånd och förelägga bolaget att upphöra med denna verksamhet för viss tid eller tills vidare.

[S3]Har tillstånd återkallats, får bolaget dock vidtaga de åtgärder som behövs för att fullgöra ingångna avtal eller för att skydda uppdragsgivare mot förlust.

31 §  Föreligger förhållande som anges i 29 §2 eller 3, får bankinspektionen meddela fondkommissionsbolaget skriftlig erinran i stället för att återkalla bolagets tillstånd, om det kan antagas att bolaget låter sig rättas därav. Inspektionen får även meddela fondkommissionsbolag skriftlig erinran, om bolaget annars ej följer i 27 § första stycket angivna stadganden och beslut eller om annat förhållande föreligger som menligt inverkar på bolagets säkerhet eller motverkar en sund utveckling av fondkommissionsverksamheten. Skriftlig erinran får förenas med föreskrift om rättelse.

[S2]Föreligger missförhållande hos fondkommissionsbolag i annat fall än som anges i första stycket, får bankinspektionen i särskilt beslut göra anmärkning om det.

32 §  Bankinspektionen skall förordna en revisor att med övriga revisorer deltaga i revisionen av fondkommissionsbolag. Bankinspektionen kan när som helst återkalla sådant förordnande och i stället utse ny revisor.

[S2]Har tillstånd för fondkommissionsbolag att driva fondkommissionsrörelse återkallats, gäller förordnandet för den av bankinspektionen utsedde revisorn till dess fondkommissionsrörelsen har avvecklats och revisorn till bankinspektionen har avlämnat en berättelse över avvecklingen.

[S3]Fondkommissionsbolag skall till revisor, som har förordnats enligt första stycket, utge ersättning med belopp som bankinspektionen bestämmer.

33 §  Bankinspektionen får kalla till sammanträde med fondkommissionsbolags styrelse eller begära att styrelsen kallar till extra bolagsstämma. Har styrelsen ej efterkommit sådan begäran, får inspektionen kalla till extra bolagsstämma. Företrädare för inspektionen får närvara vid styrelsesammanträde, som inspektionen har utlyst, och vid bolagsstämma samt deltaga i överläggningarna.

34 §  Regeringen eller den myndighet regeringen bestämmer får meddela föreskrifter om hur fondkommissionsbolags räkenskaper skall föras och hur värdehandlingar skall förvaras och inventeras.

35 §  Fondkommissionsbolag skall på tid och sätt som bankinspektionen bestämmer

 1. hålla bolagets kassa, övriga tillgångar, räkenskapsmaterial och andra handlingar tillgängliga för granskning av inspektionen,
 2. upprätta och till inspektionen lämna översikt som visar bolagets tillgångar och skulder,
 3. till inspektionen lämna årsredovisning och i förekommande fall koncernredovisning jämte revisionsberättelse samt protokoll vid ordinarie bolagsstämma,
 4. till inspektionen anmäla vem som har utsetts till styrelseledamot, verkställande direktör eller suppleant samt ändring i förhållande som har anmälts,
 5. underrätta inspektionen om bolaget har beslutat upphöra eller annars upphör med fondkommissionsrörelse,
 6. även i övrigt meddela inspektionen alla de upplysningar och uppgifter som inspektionen anser behövliga för tillämpningen av denna lag.

[S2]Finner bankinspektionen anledning antaga att fondkommissionsbolags eget kapital understiger två tredjedelar av det registrerade aktiekapitalet, skall bolaget på anmodan av inspektionen ofördröjligen upprätta balansräkning och kalla revisorerna att granska denna.

36 §  Finns i annat fall än som anges i 25 § väsentligt samband mellan fondkommissionsbolag och sådant företag som förvaltar, handlar med eller biträder vid handel med värdepapper eller lämnar kredit mot säkerhet i värdepapper, får bankinspektionen besluta att företaget skall lämna upplysningar om förhållandet till fondkommissionsbolaget och om sådan verksamhet som anknyter till fondkommissionsbolagets rörelse.

Bankinstituts fondkommissionsrörelse

37 §  Tillstånd för bankinstitut att driva fondkommissionsrörelse får meddelas endast om bankinstitutet inte är olämpligt att driva sådan rörelse och om det kan antas att rörelsen inte blir till skada för det allmänna. Ett bankinstitut får driva fondkommissionsrörelse och samtidigt äga ett fondkommissionsbolag. Lag (1987:622).

38 §  I fråga om bankinstituts fondkommissionsrörelse gäller 23 § andra stycket, 24 §, 29 §2 och 3, 30 § tredje stycket samt bankrörelselagen (1987:617) och, alltefter bankinstitutets art, bankaktiebolagslagen (1987:618), sparbankslagen (1987:619) eller föreningsbankslagen (1987:620). Lag (1987:622).

[S2]Särskilda bestämmelser

39 § har upphävts genom förordning (1990:1344).

40 §  Den som på grund av befattning eller annars har anknytning till fondkommissionär skall, om han normalt har insyn i uppdragsgivares värdepappersaffärer som har sådan omfattning att det allmänna försäljningsvärdet kan påverkas, till fondkommissionären ofördröjligen anmäla innehav av fondpapper och ändring i innehavet. Anmälningsskyldigheten gäller inte sådana obligationer och förlagsbevis som inte är konvertibla. Fondkommissionären skall föra förteckning över anmälningarna och hålla den tillgänglig för bankinspektionen.

[S2]Anmälningsskyldighet enligt första stycket omfattar fondpapper som ägs av den anmälningsskyldige, hans make eller omyndigt barn som står under hans vårdnad. Har någon av dem eller flera av dem tillsammans sådan väsentlig ekonomisk gemenskap med annan juridisk person än fondkommissionären som grundas på andelsrätt eller därmed jämförligt ekonomiskt intresse, omfattar anmälningsskyldigheten även den juridiska personens innehav av fondpapper, om den anmälningsskyldige har väsentligt inflytande över den juridiska personens verksamhet.

[S3]Vid tillämpningen av denna paragraf likställs äktenskapsliknande samlevnad med äktenskap, om de sammanlevande tidigare har varit gifta med varandra eller har eller har haft barn gemensamt. Lag (1990:1344).

41 §  Styrelsen för eller verkställande direktör hos fondkommissionär skall skyndsamt skriftligen erinra den som avses i 39 § om hans anmälningsskyldighet enligt denna lag.

42 §  Om det behövs med hänsyn till allmänhetens intresse får regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer meddela föreskrifter om den provision (courtage) som en fondkommissionär får uppbära med anledning av ett kommissionsuppdrag som avser en värdepappersaffär till ett belopp av högst 10 000 kronor. Lag (1984:436).

43 §  Fondkommissionsbolagen skall med årliga avgifter bekosta bankinspektionens verksamhet enligt de närmare föreskrifter som regeringen meddelar.

[S2]För tillsyn över fondkommissonsrörelse som bedrivs av en bank betalas avgift enligt bestämmelser i bankrörelselagen (1987:617). Lag (1988:757).

44 §  Styrelseledamot eller befattningshavare hos fondkommissionär får icke obehörigen röja uppdragsgivares affärsförhållanden eller personliga förhållanden, om vilka han erhållit kännedom i denna sin egenskap, eller i strid med uppdragsgivares intresse utnyttja sådan kännedom. Han får ej heller obehörigen röja eller utnyttja vad han till följd av anmälan enligt 40 § har fått veta om annans ekonomiska eller personliga förhållanden. Lag (1980:254).

45 §  Meddelar bankinspektionen föreskrift eller förbud enligt denna lag får inspektionen förelägga vite.

46 §  Talan mot bankinspektionens beslut enligt denna lag förs hos regeringen genom besvär. Inspektionens beslut länder till omedelbar efterättelse, om ej annat beslutas.

Straff

47 §  Den som driver fondkommissionsrörelse utan tillstånd döms till böter eller fängelse i högst ett år.

[S2]Den som bryter mot 4 § döms till böter.

48 §  Styrelseledamot eller befattningshavare hos fondkommissionsbolag som uppsåtligen eller av oaktsamhet genom oriktig bokföring eller på annat sätt lämnar bankinspektionen felaktiga upplysningar om verksamheten döms till böter eller fängelse i högst ett år. I ringa fall döms ej till ansvar.

Ändringar och övergångsbestämmelser

Lag (1980:254) om ändring i fondkommissionslagen (1979:748)

Lag (1981:437) om ändring i fondkommissionslagen (1979:748)

Lag (1982:546) om ändring i fondkommissionslagen (1979:748)

Lag (1982:722) om ändring i fondkommissionslagen (1979:748)

Lag (1982:1149) om upphävande av lagen (1982:722) om ändring i fondkommissionslagen (1979:748)

Lag (1983:677) om ändring i fondkommissionslagen (1979:748)

Lag (1984:436) om ändring i fondkommissionslagen (1979:748)

Lag (1984:438) om ändring i fondkommissionslagen (1979:748)

  Övergångsbestämmelse

  Denna lag träder i kraft den 1 juli 1984. Bestämmelsen i 16 § skall dock såvitt avser fondkommissionsbolag, tillämpas först fr. o. m. den 1 januari 1985 och gäller i stället för vad som för sådana bolag föreskrivits i lagen (1982:546) om ändring i fondkommissionslagen.
  Förarbeten
  Prop. 1983/84:164
  Omfattning
  ändr. 16, 24 §§
  Ikraftträder
  1984-07-01

Lag (1985:572) om ändring i fondkommissionslagen (1979:748)

  Övergångsbestämmelse

  Denna lag träder i kraft, såvitt avser 21 § den 1 oktober 1985, och i övrigt den 1 januari 1986.
  Förarbeten
  Prop. 1984/85:157
  Omfattning
  ändr. 21, 43 §§
  Ikraftträder
  1985-10-01

Lag (1987:622) om ändring i fondkommissionslagen (1979:748)

  Övergångsbestämmelse

  1. Denna lag träder i kraft den 1 juli 1987.
  2. Har ett fondkommissionsbolag före den 1 juli 1987 förvärvat egendom under sådana förhållanden som anges i 17 § krävs inte bankinspektionens tillstånd för fortsatt innehav under år 1987, även om en tid av tre år eller mera har förflutit från förvärvet.
  Förarbeten
  Prop. 1986/87:12
  Omfattning
  ändr. 1, 8 a, 16-18, 21, 37, 38, 43 §§
  Ikraftträder
  1987-07-01

Lag (1987:1328) om ändring i fondkommissionslagen (1979:748)

Lag (1988:546) om ändring i fondkommissionslagen (1979:748)

Lag (1988:757) om ändring i fondkommissionslagen (1979:748)

Lag (1989:1093) om ändring i fondkommissionslagen (1979:748)

  Övergångsbestämmelse

  1. Denna lag träder i kraft den 1 februari 1990.
  2. Regeringen eller, efter regeringens bemyndigande, bankinspektionen får, intill utgången av år 1992, föreskriva lägre kapitalkrav än som anges i 18 § . Sådana föreskrifter får dock inte innebära att det kommer att gälla ett lägre kapitalkrav än som svarar mot kapitalbasens storlek i förhållande till placeringarnas värde vid lagens ikraftträdande eller mot den högre grad av kapitaltäckning som därefter har uppnåtts.
  3. Utan hinder av vad som föreskrivs i 18 a § tredje stycket får förlagsbevis och andra skuldförbindelser som utfärdats före lagens ikraftträdande räknas in i kapitalbasen även om den ursprungliga löptiden uppgår till mindre än fem år, dock endast till det lägre belopp som anges i lagrummet.
  4. Utan hinder av vad som föreskrivs i 18 b § första stycket får, intill utgången av år 1990, värdehandlingar och andra fordringar för vilka försäkringsbolag svarar hänföras till grupp B.
  Förarbeten
  Prop. 1989/90:43
  Omfattning
  ändr. 16, 18 §§; nya 18 a-18 c §§
  Ikraftträder
  1990-02-01

Lag (1990:827) om ändring i fondkommissionslagen (1979:748)

  Övergångsbestämmelse

  1. Denna lag träder i kraft den 1 augusti 1990.
  2. har upphävts genom lag (1992:1246).
  Förarbeten
  Prop. 1989/90:116
  Omfattning
  upph. 8 a §; ändr. 1, 3 §§
  Ikraftträder
  1990-08-01

Lag (1990:1309) om ändring i fondkommissionslagen (1979:748)

  Övergångsbestämmelse

  1. Denna lag träder i kraft, i fråga om punkt 3 i övergångsbestämmelserna, den 1 januari 1991 och i övrigt den 1 mars 1991.
  2. Äldre föreskrifter gäller till utgången av det räkenskapsår som avslutas närmast efter den 1 mars 1991.
  3. Utan hinder av vad som föreskrivs i 18 b § första stycket får, intill utgången av år 1991, värdehandlingar och andra fordringar för vilka försäkringsbolag svarar hänföras till grupp B.
  Förarbeten
  Prop. 1990/91:40
  Omfattning
  ändr. 18 a, 18 b §§
  Ikraftträder
  1991-01-01

Lag (1990:1344) om ändring i fondkommissionslagen (1979:748)

  Förarbeten
  Prop. 1990/91:42
  Omfattning
  upph. 39 §; ändr. 40 §
  Ikraftträder
  1991-02-01

Ändring, SFS 1991:981

  Omfattning
  upph.

Lag (1992:1246) om ändring i lagen (1990:827) om ändring i fondkommissionslagen (1979:748)

  Förarbeten
  Prop. 1992/93:68, Bet. 1992/93:LU14
  Omfattning
  upph. 2 p övergångsbest. till 1990:827
  Ikraftträder
  1993-01-01