Upphävd författning

Förordning (1981:186) med instruktion för nordiska afrikainstitutet (Scandinavian Institute of African Studies)

Departement
Utrikesdepartementet UDR
Utfärdad
1981-03-12
Ändring införd
SFS 1981:186
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad

Inledande bestämmelse

1 §  Allmänna verksstadgan (1965:600) skall, med undantag av 3 § första punkten och 15 §, tillämpas på nordiska afrikainstitutet.

Uppgifter

2 §  Nordiska afrikainstitutet har till uppgift att inom Norden främja studiet av afrikanska förhållanden.

3 §  Det åligger institutet särskilt att

 1. främja och driva vetenskaplig forskning och undervisning om Afrika,
 2. utgöra ett dokumentationscentrum för afrikaforskningen,
 3. genom kurser, föreläsningar, seminarier och eljest sprida information om Afrika och aktuella afrikanska förhållanden,
 4. stödja utbildningen av personal för u-landsuppdrag i Afrika.

4 §  Institutet skall inom sitt verksamhetsområde samarbeta med myndigheter, organisationer, institutioner och enskilda såväl i de nordiska länderna som i andra länder.

5 §  Institutet skall årligen före den 1 september till regeringen inge en berättelse om sin verksamhet under det senaste budgetåret.

Organisation

6 §  Institutet leds av en styrelse. Ledamöter av denna är rektorn vid universitetet i Uppsala, som också är styrelsens ordförande, överbibliotekarien vid universitetsbiblioteket i Uppsala, föreståndaren för institutet och tio andra ledamöter som regeringen utser särskilt. Av de ledamöter som utses särskilt förordnas en efter förslag av regeringen i Danmark, en efter förslag av regeringen i Finland, en efter förslag av regeringen i Island och en efter förslag av regeringen i Norge.

[S2]För de ledamöter som regeringen utser särskilt skall det finnas en personlig ersättare.

[S3]Styrelsen utser inom sig en vice ordförande.

[S4]Styrelsen äger rätt att vid behov inom sig utse ett arbetsutskott.

7 §  Chef för institutet är dess föreståndare.

8 §  Vid institutet finns i övrigt personal enligt särskilda föreskrifter eller andra beslut som regeringen meddelar samt annan personal i mån av behov och tillgång på medel.

[S2]I mån av behov och tillgång på medel får institutet anlita utomstående för särskilda uppdrag.

Ärendenas handläggning

9 §  Av styrelsen avgörs

 1. viktigare frågor om institutets verksamhet, organisation och arbetsformer,
 2. anslagsfrågor och andra frågor av större ekonomisk betydelse,
 3. frågor om tillsättning av tjänster,
 4. frågor om skiljande från tjänst eller uppdrag eller om disciplinansvar, åtalsanmälan, avstängning eller läkarundersökning,
 5. andra frågor som ordföranden eller föreståndaren hänskjuter till styrelsen.

10 §  Ärenden som inte skall avgöras av styrelsen avgörs av föreståndaren.

11 §  Styrelsen är beslutför när ordföranden och minst sex andra ledamöter är närvarande. Förordning (1986:806).

12 §  Ärendena avgörs efter föredragning. I arbetsordningen eller genom särskilda beslut får dock medges att ärenden som handläggs enligt 10 § avgörs utan föredragning.

[S2]Föredragningen av ett ärende i styrelsen ankommer på föreståndaren eller en särskilt förordnad föredragande. Förordning (1986:806).

13 §  Av förordningen (1978:592) om vissa medbestämmandeformer i statlig tjänst följer att myndighetens befogenhet att besluta kan vara begränsad i vissa hänseenden.

Tjänstetillsättning m.m.

14 §  Tjänsten som föreståndare tillsätts av regeringen efter anmälan av styrelsens ordförande. Förordnande som föreståndare får meddelas för bestämd tid eller tills vidare längst till viss tidpunkt. Föreståndaren bör ha forskningserfarenhet från ett område som är av betydelse för institutets verksamhet och den vetenskapliga kompetens som i allmänhet fordras för docentur.

[S2]Andra tjänster tillsätts av styrelsen. Kungörelser om lediga tjänster tillkännages efter styrelsens bestämmande även i Danmark, Finland, Island och Norge. Förordning (1984:759).

15 §  De styrelseledamöter som utses särskilt och ersättarna för dessa förordnas av regeringen för högst tre år i sänder.

Ändringar

Förordning (1981:186) med instruktion för nordiska afrikainstitutet (Scandinavian Institute of African Studies)

Förordning (1984:759) om ändring i förordningen (1981:186) med instruktion för nordiska afrikainstitutet (Scandinavian Institute of African Studies)

  Omfattning
  ändr. 14 §
  Ikraftträder
  1984-10-16

Förordning (1986:806) om ändring i förordningen (1981:186) med instruktion för nordiska afrikainstitutet (Scandinavian Institute of African Studies)

  Omfattning
  ändr. 11, 12 §§
  Ikraftträder
  1987-01-01

Ändring, SFS 1988:1124

  Omfattning
  upph.