Upphävd författning

Förordning (1981:305) om översyn av statliga myndigheters föreskrifter, anvisningar och råd

Departement
Justitiedepartementet L6
Utfärdad
1981-04-23
Ändring införd
SFS 1981:305
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad

1 §  Denna förordning gäller regler som särskilt riktar sig till kommuner och landstingskommuner och som finns i

  1. föreskrifter och anvisningar som har beslutats av statliga myndigheter,
  2. sådana allmänna råd som avses i författningssamlingsförordningen (1976:725) och som har utfärdats av statliga myndigheter.

[S2]Förordningen tillämpas inte på regler om anställnings- eller arbetsvillkor för statligt reglerade anställningar.

[S3]Vad som sägs i denna förordning om statliga myndigheter avser inte regeringen eller myndigheter under riksdagen.

2 §  Statliga myndigheter skall se över sådana föreskrifter, anvisningar och allmänna råd som avses i 1 § i syfte att minska den statliga tillsynen och detaljkontrollen. Regler som inte längre behövs skall upphävas.

3 §  Vid den översyn som avses i 2 § skall myndigheter som har utfärdat anvisningar upphäva dessa eller ersätta dem med allmänna råd. Bindande regler som behövs skall utfärdas som föreskrifter i den mån myndigheten har behörighet att utfärda sådana på det område som är aktuellt. Om det finns särskilda skäl, får i fråga om en viss författning begreppet anvisningar behållas tills vidare.

4 §  Vid översynen skall samråd ske med den arbetsgrupp (Kn 1980:03) som har tillkallats för att se över de statliga myndigheternas tillsyn och kontroll av kommunal och landstingskommunal verksamhet (stat-kommungruppen).

5 §  Myndigheterna skall senast den 1 juli 1983 till regeringen redovisa resultatet av sin översyn.

Ändringar

Förordning (1981:305) om översyn av statliga myndigheters föreskrifter, anvisningar och råd

Förarbeten
Prop. 1980/81:80

Ändring, SFS 1987:1102

    Omfattning
    upph.