Inaktuell version

Lag (1981:324) om medborgarvittnen

Departement
Justitiedepartementet L4
Utfärdad
1981-04-09
Ändring införd
SFS 1981 i lydelse enligt SFS 1991:527
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
2018-08-19

1 §  För att tillgodose allmänhetens intresse av insyn i polisverksamheten får en kommun utse trovärdiga personer att som medborgarvittnen följa polisens arbete inom det polisdistrikt till vilket kommunen hör.

Prop. 2013/14:110: Av paragrafen framgår att en kommun får utse medborgarvittnen att följa Polismyndighetens arbete.

2 §  Medborgarvittnen väljs av kommunfullmäktige till det antal och för den tid som fullmäktige bestämmer.

[S2]Valet skall vara proportionellt, om det begärs av minst så många ledamöter som motsvarar den kvot, vilken erhålls om antalet närvarande ledamöter delas med det antal personer som valet avser, ökat med 1. Om kvoten är ett brutet tal, skall den avrundas till närmast högre hela tal. Om förfarandet vid sådant proportionellt val finns bestämmelser i lagen (1955:138) om proportionellt valsätt vid val inom landsting, kommunfullmäktige m.m.

3 §  Valbar till medborgarvittne är var och en som är folkbokförd inom kommunen och som inte är underårig eller har förvaltare enligt 11 kap. 7 § föräldrabalken. Den som inte är svensk medborgare är valbar endast om han sedan tre år är folkbokförd i Sverige. Den som är anställd inom polisväsendet får inte väljas till medborgarvittne.

[S2]Om ett medborgarvittne upphör att vara valbar, förfaller uppdraget genast. Lag (1991:527).

4 §  Bestämmelser om medborgarvittnenas tjänstgöring meddelas av kommunen efter samråd med polisstyrelsen. Har en annan kommun inom polisdistriktet utsett medborgarvittnen, skall samråd ske även med denna.

Prop. 2013/14:110: Av paragrafen framgår att bestämmelser om medborgarvittnenas tjänstgöring meddelas av kommunen efter samråd med Polismyndigheten. Om en annan kommun inom samma län har utsett medborgarvittnen, ska samråd äga rum även med denna.

5 §  Har medborgarvittnen utsetts skall polisen i enlighet med vad kommunen har bestämt bereda dem tillfälle att närvara när polisverksamhet utövas. Vad som har sagts nu gäller dock inte om av särskilda skäl hinder möter med hänsyn till

 1. rikets säkerhet,
 2. allmän ordning och säkerhet,
 3. vittnets eller annan enskilds säkerhet till liv eller hälsa,
 4. polisens uppgift att förebygga eller beivra brott.

[S2]Det gäller inte heller om vittnets närvaro skulle vara oförenlig med en bestämmelse i lag eller annan författning.

Prop. 2013/14:110: Av paragrafen framgår Polismyndighetens skyldighet att bereda medborgarvittnen tillfälle att närvara när polisverksamhet utövas.

6 §  Ett medborgarvittne får inte obehörigen röja eller utnyttja vad han som medborgarvittne har fått veta om enskildas personliga eller ekonomiska förhållanden eller förhållanden av betydelse för rikets säkerhet eller för polisens verksamhet för att förebygga, uppdaga, utreda eller beivra brott.

Ändringar

Lag (1981:324) om medborgarvittnen

Lag (1988:1326) om ändring i lagen (1981:324) om medborgarvittnen

  Omfattning
  ändr. 3 §
  Ikraftträder
  1989-01-01

Lag (1991:527) om ändring i lagen (1981:324) om medborgarvittnen

Lag (2014:586) om ändring i lagen (1981:324) om medborgarvittnen

Förarbeten
Rskr. 2013/14:262, Prop. 2013/14:110, Bet. 2013/14:JuU23
Omfattning
ändr. 1, 3, 4, 5, 6 §§
Ikraftträder
2015-01-01