Upphävd författning

Lag (1981:342) om extra avdrag för vissa skogsuttag;

Departement
Finansdepartementet
Utfärdad
1981-05-07
Ändring införd
SFS 1981:342
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad

1 §  Fysisk person, dödsbo och familjestiftelse, som i sin självdeklaration redovisar intäkt av skogsbruk, har vid 1982-1984 års taxeringar till kommunal och statlig inkomstskatt rätt till ett extra avdrag i förvärvskällan i enlighet med bestämmelserna i denna lag.

2 §  Det extra avdraget utgör summan av

  1. fem procent av köpeskillingen för skog som har avyttrats genom upplåtelse av avverkningsrätt,
  2. tre procent av köpeskillingen för avyttrade skogsprodukter samt
  3. tre procent av saluvärdet av skogsprodukter som har tagits ut för förädling i egen rörelse.

[S2]Avdrag beräknas dock endast på sådan intäkt som hänför sig till tiden den 1 januari 1981-den 30 juni 1982. Lag (1982:326).

3 §  Extra avdrag medges endast om den skattskyldige framställer yrkande om sådant avdrag och företer tillfredsställande utredning om underlaget för avdragsberäkningen.

Ändringar

Lag (1981:342) om extra avdrag för vissa skogsuttag

Förarbeten
Prop. 1980/81:118

Lag (1982:326) om ändring i lagen (1981:342) om extra avdrag för vissa skogsuttag

Ändring, SFS 1994:103

    Omfattning
    upph.