Upphävd författning

Förordning (1981:4) om det statliga person- och adressregistret

Departement
Justitiedepartementet L6
Utfärdad
1981-01-08
Ändring införd
SFS 1981:4 i lydelse enligt SFS 1996:814
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad

1 §  Statens person- och adressregisternämnd skall vara registeransvarig för det statliga person- och adressregistret (SPAR).

[S2]Driften av SPAR får vara förlagd till en servicebyrå. Förordning (1986:548).

2 §  SPAR innehåller uppgifter om de personer som är folkbokförda i Sverige och om personer som inte är folkbokförda här men som har skattsedel eller är inskrivna i en allmän försäkringskassa. Förordning (1991:958).

3 §  SPAR innehåller följande uppgifter om varje registrerad person:

 1. Uppgifter från aviseringsregistret

[S2]personnummer

[S3]namn

[S4]adress

[S5]folkbokföringsort

[S6]födelsehemort

[S7]svenskt medborgarskap

[S8]make

[S9]vårdnadshavare

[S10]avregistrering från folkbokföringen på grund av dödsfall, med angivande av tidpunkt, eller av annan anledning

 1. Uppgifter från det centrala skatteregistret

[S11]uppgift som anges i 1 om personer som inte är folkbokförda i Sverige men som har skattsedel eller är inskrivna i en allmän försäkringskassa om så behövs för ändamålet med SPAR

 1. Uppgifter från register för inkomsttaxering

[S12]summan av taxerad förvärvsinkomst och inkomst av kapital, dock lägst noll kr

[S13]beskattningsbar förmögenhet

 1. Uppgifter från register för fastighetstaxering

[S14]ägare till småhusenhet eller lantbruksenhet med småhus och tomtmark för sådan byggnad samt uppgift om kommun och taxeringsidentitet

[S15]värdefaktorerna ålder och standard

[S16]taxeringsvärden för småhusenhet

 1. Övriga uppgifter

[S17]uppgift om att den registrerade inte önskar adresserad direktreklam

[S18]tekniska och administrativa uppgifter som behövs för handhavandet av SPAR. Förordning (1996:814).

4 §  Innehåller SPAR uppgift om att en enskild person inte önskar adresserad direktreklam, får uppgift om den personen inte lämnas ut till någon som avser att använda uppgiften för sådan reklam.

[S2]Första stycket inskränker inte de skyldigheter som enligt tryckfrihetsförordningen åvilar Statens person- och adressregisternämnd. Förordning (1986:1391).

5 § har upphävts genom förordning (1994:22).

6 §  Riksskatteverket och skattemyndigheterna skall lämna de uppgifter som behövs för SPAR till Statens person- och adressregisternämnd. Uppgifterna skall lämnas utan avgift på medium för automatisk databehandling. Förordning (1990:1273).

7 §  Sådant utlämnande av uppgifter från SPAR som inte grundas på tryckfrihetsförordningen sker i form av utskrift, på medium för automatisk databehandling eller genom att någon får ansluta en eller flera terminaler eller datorer till SPAR.

7 a §  Vid utlämnande av uppgifter enligt 7 § får uppgifter från register för inkomsttaxering och fastighetstaxering lämnas endast till polismyndigheter och tullmyndigheter. Förordning (1992:1211).

7 b §  Vid urvalsdragningar enligt 26 § datalagen (1973:289) får endast uppgifter om namn, adress, personnummer och folkbokföringsort lämnas ut om inte Datainspektionen medger annat i varje särskilt fall. Förordning (1992:1211).

7 c §  Uppgift om födelsehemort, svenskt medborgarskap eller uppgifter enligt 3 § 2 om personer som inte är folkbokförda i Sverige men som har skattsedel eller är inskrivna i en allmän försäkringskassa får inte användas vid urvalsdragningar. Förordning (1994:22).

7 d §  Vid utlämnande av uppgifter via terminal enligt 7 § från aviseringsregistret eller det centrala skatteregistret får andra uppgifter än namn, adress, personnummer, folkbokföringsort och avregistrering från folkbokföring lämnas ut endast till myndigheter, banker eller försäkringsbolag om inte Datainspektionen medger annat i varje särskilt fall. Förordning (1996:814).

8 § har upphävts genom förordning (1996:814).

9 §  Om den som i tjänsten har tagit befattning med uppgifter som har lämnats från SPAR misstänker att uppgifterna är oriktiga, skall det genast anmälas till vederbörande skattemyndighet, Riksskatteverket eller Statens person- och adressregisternämnd.

[S2]Bestämmelser om rättelse av oriktiga uppgifter i personregister och om den registeransvariges skyldigheter med anledning av sådan rättelse finns i datalagen (1973:289). Förordning (1990:1273).

10 §  Om en personuppgift i SPAR inte längre behövs för att tillgodose registrets ändamål, skall uppgiften utgå ur registret.

[S2]Statens person- och adressregisternämnd lämnar årligen till Riksarkivet en kopia av SPAR som utvisar innehållet i registret vecka 37. Förordning (1986:548).

11 §  Utnyttjandet av SPAR får vara avgiftsbelagt. Förordning (1986:548).

12 §  Av 6 a § datalagen (1973:289) följer att Datainspektionen kan meddela ytterligare föreskrifter om SPAR. Förordning (1986:1391).

Ändringar och övergångsbestämmelser

Förordning (1981:4) om det statliga person- och adressregistret

Förordning (1986:548)om ändring i förordningen (1981:4) om det statliga person- och adressregistret

  Omfattning
  ändr. 1, 4-6, 8-11 §§; omtryck
  Ikraftträder
  1986-07-01

Förordning (1986:1391) om ändring i förordningen (1981:4) om det statliga person- och adressregistret

  Omfattning
  ändr. 4, 6, 8, 9, 12 §§
  Ikraftträder
  1987-01-01

Förordning (1988:1355) om ändring i förordningen (1981:4) om det statliga person- och adressregistret

  Övergångsbestämmelse

  Denna förordning träder i kraft den 1 januari 1989.
  Uppgift om omyndighetskod skall utgå ur SPAR senast den 1 april 1989.
  Omfattning
  ändr. 3 §
  Ikraftträder
  1989-01-01

Förordning (1990:1273) om ändring i förordningen (1981:4) om det statliga person- och adressregistret

  Omfattning
  ändr. 6, 8, 9 §§
  Ikraftträder
  1991-01-01

Förordning (1991:958) om ändring i förordningen (1981:4) om det statliga person- och adressregistret

  Omfattning
  ändr. 2, 3, 8 §§
  Ikraftträder
  1991-07-01

Förordning (1992:117) om ändring i förordningen (1981:4) om det statliga person- och adressregistret

  Omfattning
  ändr. 3 §
  Ikraftträder
  1992-04-15

Förordning (1992:1211) om ändring i förordningen (1981:4) om det statliga person- och adressregistret

  Övergångsbestämmelse

  Denna förordning träder i kraft, i fråga om 3 och 8 §§ den 1 januari 1993, och övrigt den 1 april 1993.
  Omfattning
  ändr. 3, 8 §§; nya 7 a, 7 b, 7 c §§; omtryck
  Ikraftträder
  1993-01-01

Förordning (1994:22) om ändring i förordningen (1981:4) om det statliga person- och adressregistret

  Övergångsbestämmelse

  Denna förordning träder i kraft, i fråga om 3, 5 och 8 §§ den 1 mars 1994, och i övrigt den 1 juli 1994.
  Omfattning
  upph. 5 §; ändr. 3, 7 c, 8 §§; ny 7 d §; omtryck
  Ikraftträder
  1994-03-01

Förordning (1995:423) om ändring i förordningen (1981:4) om det statliga person- och adressregistret

  Omfattning
  ändr. 8 §
  Ikraftträder
  1995-07-01

Förordning (1995:1438) om ändring i förordningen (1981:4) om det statliga person- och adressregistret

  Omfattning
  ändr. 8 §
  Ikraftträder
  1996-01-01

Förordning (1996:814) om ändring i förordningen (1981:4) om det statliga person- och adressregistret

Övergångsbestämmelse

Denna förordning träder i kraft den 1 september 1996. Äldre bestämmelser får dock tillämpas till utgången av 1997 vid utnyttjande av riksaviseringsbandet.
Förarbeten
Rskr. 1994/95:372, Prop. 1994/95:201, Bet. 1994/95:SkU26
Omfattning
upph. 8 §; ändr. 3, 7 d §§
Ikraftträder
1996-09-01

Ändring, SFS 1998:1234

Övergångsbestämmelse

Den upphävda förordningen får dock till och med den 30 september 2001 tillämpas på den som när den nya förordningen träder i kraft har rätt att hämta uppgifter ur SPAR enligt 26 § andra stycket 1 och 2 datalagen (1973:289).
Omfattning
upph.