Upphävd författning

Lag (1981:50) med bestämmelser om vissa medel avsedda för injektion

Departement
Socialdepartementet
Utfärdad
1981-01-15
Ändring införd
SFS 1981:50
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad

1 §  Denna lag gäller medel som anges i 1 § 3 mom.första stycket 2läkemedelsförordningen (1962:701) och som är avsedda för injektion.

[S2]Utan hinder av första stycket skall läkemedelsförordningen tillämpas om läkemedelsverket i ett särskilt fall förordnar därom. Lag (1990:431).

2 §  En vara som avses i denna lag får inte tillhandahållas förbrukare förrän tillverkare eller importör gjort anmälan till läkemedelsverket och verket gett tillstånd till att försäljning eller annat tillhandahållande får ske.

[S2]Tillstånd får återkallas om de förhållanden, som legat till grund för tillståndet, inte längre är för handen. Lag (1990:431).

3 §  Detaljhandel med varor som avses i denna lag får drivas endast av staten eller av en juridisk person i vilken staten äger ett bestämmande inflytande.

[S2]Regeringen skall bestämma vem som får driva detaljhandel med sådana varor.

4 §  Priset på en vara som avses i denna lag skall vara skäligt.

[S2]Regeringen skall utfärda föreskrifter om på vad sätt priset skall fastställas.

5 §  Regeringen skall, utöver vad som stadgas i 3 och 4 §§, meddela föreskrifter om anmälan som avses i 2 § samt om tillverkning, införsel, märkning, handel, förordnande, utlämnande, hantering och kontroll beträffande varor som avses i denna lag.

[S2]Regeringen får överlåta åt läkemedelsverket att meddela föreskrifter som avses i första stycket. Lag (1990:431).

6 §  Beslut om injektion av en vara som avses i denna lag får fattas endast av den som är behörig att utöva läkaryrket.

[S2]Injektion på barn under 15 år får ske först sedan läkemedelsverket meddelat tillstånd därtill i varje särskilt fall. Lag (1990:431).

7 §  Bestämmelserna i 16-18 §§ och 21 §läkemedelsförordningen om avgifter, tillsyn, beslag och förverkande gäller i tillämpliga delar beträffande varor som avses i denna lag.

8 §  Till böter döms den som uppsåtligen eller av oaktsamhet

 1. bryter mot 2 eller 3 § eller 6 § första stycket,
 2. bryter mot föreskrift som meddelats med stöd av 5 §,
 3. i anmälan som avses i 2 § lämnar oriktig uppgift av betydenhet.

[S2]Begår någon gärning som avses i första stycket av oaktsamhet, vilken med hänsyn till omständigheterna är att anse som ringa, skall han vara fri från ansvar.

[S3]Är brott som avses i första stycket att anse som grovt, får dömas till fängelse i högst ett år.

9 §  Beslut av läkemedelsverket som rör tillstånd enligt 2 § och om föreläggande av vite överklagas hos kammarrätten. Lag (1990:431).

10 §  Regeringen får för särskilt fall besluta om dispens från denna lag för att möjliggöra försöksverksamhet med användning av medel som avses i lagen. Beslutet får förses med villkor. Om villkor för dispens åsidosätts eller om försöksverksamheten av annat skäl bedrivs på ett olämpligt sätt får regeringen återkalla beslutet om dispens. Lag (1985:1112).

Ändringar

Lag (1981:50) med bestämmelser om vissa medel avsedda för injektion

Förarbeten
Prop. 1980/81:5

Lag (1985:1112) om ändring i lagen (1981:50) med bestämmelser om vissa medel avsedda för injektion

Lag (1986:359) om ändring i lagen (1981:50) med bestämmelser om vissa medel avsedda för injektion

  Förarbeten
  Prop. 1985/86:148
  Omfattning
  ändr. ikraftträdandebest. till 1981:50
  Ikraftträder
  1986-07-01

Lag (1990:431) om ändring i lagen (1981:50) med bestämmelser om vissa medel avsedda för injektion

  Förarbeten
  Prop. 1989/90:99
  Omfattning
  ändr. 1, 2, 5, 6, 9 §§
  Ikraftträder
  1990-07-01

Ändring, SFS 1992:859

  Omfattning
  upph.