Upphävd författning

Förordning (1981:504) med instruktion för statens musiksamlingar

Departement
Utbildningsdepartementet
Utfärdad
1981-05-27
Ändring införd
SFS 1981:504
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad

Inledande bestämmelser

1 §  Statens musiksamlingar omfattar institutionerna musikbiblioteket och musikmuseet, en enhet för dokumentation samt ett gemensamt kansli.

2 §  Allmänna verksstadgan (1965:600) skall, med undantag av 3 § 1, tillämpas på statens musiksamlingar.

[S2]Med chefen förstås vid tillämpning av verksstadgan styrelsens ordförande. Bestämmelserna i 6 § andra stycket, 7 § och 15 § första stycket skall dock gälla även cheferna för institutionerna och enheten. Förordning (1984:459).

Uppgifter

Allmänna föreskrifter

3 §  Statens musiksamlingar är en central myndighet på musikens område och skall främja musiken, musikintresset och musikvetenskapen.

4 §  Det åligger statens musiksamlingar särskilt att

 1. vårda, förteckna, vetenskapligt bearbeta och genom nyförvärv berika de samlingar och det dokumentationsmaterial som har anförtrotts myndigheten,
 2. hålla ett urval av samlingarna och dokumentationsmaterialet tillgängligt för allmänheten samt
 3. på begäran lämna myndigheter och enskilda de upplysningar och råd som myndigheten har möjlighet till.

Fördelning inom myndigheten av uppgifterna

5 §  Musikbiblioteket skall fullgöra de uppgifter inom myndigheten som särskilt rör musikalier, musiklitteratur samt annat som hör till biblioteksverksamheten. Biblioteket skall ställa samlingarna till förfogande för forskning och undervisning på musikens område samt i den mån det är möjligt betjäna såväl enskilda som sammanslutningar och institutioner i deras studium och utövande av musik. Biblioteket skall i sin verksamhet i första hand främja den svenska tonkonsten.

6 §  Musikmuseet skall fullgöra de uppgifter inom myndigheten som särskilt rör musikinstrument, musikalisk uppförandepraxis samt folklig musikkultur. Museet skall bedriva sin verksamhet genom utställningar, konserter och musikpedagogiska program, forskning, arkivvård och dokumentation samt utgivande av publikationer.

7 §  Enheten för dokumentation skall fullgöra de uppgifter inom myndigheten som rör dokumentations- och informationsverksamhet avseende svensk musik och svenskt musikliv. Enheten skall därvid bland annat inventera och katalogisera material om svensk musikhistoria, tillse att svåråtkomligt eller unikt material bevaras, ge ut publikationer samt bedriva forskning.

Organisation

8 §  Statens musiksamlingar leds av en styrelse som består av en ordförande och högst sju andra ledamöter. Styrelsen utser bland ledamöterna en vice ordförande. Förordning (1983:56).

9 §  Institutionerna och enheten förestås av var sin chef, som har den omedelbara ledningen av verksamheten vid institutionen eller enheten och som är ansvarig inför styrelsen för skötseln av denna.

10 §  Hos statens musiksamlingar finns i övrigt personal enligt särskilda föreskrifter eller andra beslut som regeringen meddelar samt annan personal i mån av behov och tillgång på medel.

[S2]I mån av behov och tillgång på medel får myndigheten anlita utomstående för särskilda uppdrag.

11 §  Inom statens musiksamlingar finns de rådgivande och samordnande organ som styrelsen bestämmer.

Ärendenas handläggning

12 §  Av styrelsen avgörs

 1. viktigare författningsfrågor,
 2. viktigare frågor om myndighetens organisation och arbetsformer,
 3. anslagsfrågor och andra frågor av större ekonomisk betydelse,
 4. frågor om tillsättning av tjänster,
 5. frågor om skiljande från tjänst eller uppdrag eller om disciplinansvar, åtalsanmälan, avstängning eller läkarundersökning,
 6. principiella frågor om konservering, utlåning eller deposition av föremål som ingår i samlingarna eller dokumentationsmaterialet,
 7. annat ärende än sådant som avses i 1-6, om ärendet berör mer än en institution eller mer än enheten eller kansliet, samt
 8. andra frågor som ordföranden eller chefen för en institution eller enheten hänskjuter till styrelsen.

13 §  Styrelsen är beslutför när fyra ledamöter, bland dem ordföranden eller vice ordföranden, är närvarande. När ett ärende av större vikt handläggs, skall om möjligt samtliga ledamöter närvara. Förordning (1986:934).

14 §  Om ett styrelseärende är så brådskande att styrelsen inte hinner sammanträda för att behandla det, avgörs ärendet genom meddelanden mellan minst fyra ledamöter, bland dem ordföranden eller vice ordföranden. Kan ärendet inte lämpligen avgöras på detta sätt får ordföranden eller vice ordföranden besluta ensam i närvaro av den föredragande till vars uppgifter ärendet hör. Beslut som fattas enligt denna paragraf skall anmälas vid nästa sammanträde med styrelsen.

15 §  Styrelsen får överlämna åt ordföranden att avgöra ärende eller grupp av ärenden som avses i 12 §4 eller 7 och som inte är av sådan beskaffenhet att prövningen bör ankomma på styrelsen.

[S2]I beslut om överlämnande enligt första stycket får ordföranden medges rätt att överlämna åt annan tjänsteman att avgöra visst ärende eller viss grupp av ärenden.

16 §  Ärenden som inte skall avgöras av styrelsen och som hör till en enda institution eller till enbart enheten avgörs av chefen för institutionen eller enheten.

17 §  Ärenden eller grupper av ärenden som inte är sådana att de behöver prövas av ordföranden eller chefen för en institution eller enheten får avgöras av annan tjänsteman i den omfattning som framgår av arbetsordningen eller särskilda beslut.

18 §  Ärendena avgörs efter föredragning. I arbetsordningen eller genom särskilda beslut får medges att ärenden som handläggs enligt 17 § avgörs utan föredragning.

19 §  Ärenden som skall avgöras av styrelsen föredras av institutions- eller enhetschefen eller av en särskilt förordnad föredragande.

[S2]Ordföranden får överta beredningen och föredragningen av ärenden som skall avgöras av styrelsen.

20 §  Föredragningen av ärenden som inte skall avgöras av styrelsen ankommer på en särskilt förordnad föredragande.

[S2]Chefen för en institution eller enheten har rätt att närvara när ett ärende som hör till hans institution eller enhet föredras av annan.

21 § har upphävts genom förordning (1986:934).

22 §  Chefen för en institution eller enheten får utan föredragning meddela beslut i ett ärende som ankommer på honom, om beslutet inte utan olägenhet kan uppskjutas till dess en föredragande kan inställa sig.

23 §  I arbetsordningen eller genom särskilda beslut skall bestämmas vem som får infordra förklaring, upplysning eller yttrande i ärenden hos myndigheten.

Tjänstetillsättning m.m.

24 §  Ordföranden och övriga ledamöter i styrelsen förordnas av rege ringen för högst tre år. Förordnande kan förlängas högst en gång om inte särskilda skäl föranleder ytterligare förlängning.

[S2]Tjänsten som chef för en institution tillsätts av regeringen efter anmälan av styrelsens ordförande. Övriga tjänster tillsätts och annan personal antas av myndigheten.

29 §  Besked enligt 37 § andra stycket anställningsförordningen (1965: 601) lämnas av styrelsen i fråga om innehavarare av tjänst som chef för institution.

Ändringar

Förordning (1981:504) med instruktion för Statens musiksamlingar

Förordning (1983:56) om ändring i förordningen (1981:504) med instruktion för statens musiksamlingar

  Omfattning
  ändr. 8 §
  Ikraftträder
  1983-03-01

Förordning (1984:459) om ändring i förordningen (1981:504) med instruktion för statens musiksamlingar

  Omfattning
  ändr. 2 §
  Ikraftträder
  1984-07-01

Förordning (1986:934) om ändring i förordningen (1981:504) med instruktion för statens musiksamlingar

  Omfattning
  upph. 21 §; ändr. 13 §
  Ikraftträder
  1987-01-01

Ändring, SFS 1988:1184

  Omfattning
  upph.