Upphävd författning

Lag (1981:600) om beslutanderätt för stiftelse som har bildats för att främja svenskt-norskt industriellt samarbete

Departement
Näringsdepartementet RSN
Utfärdad
1981-06-11
Ändring införd
SFS 1981:600 i lydelse enligt SFS 2018:2082
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
2019-01-09

1 §  Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får överlämna till stiftelse, som har bildats för att främja svenskt-norskt industriellt samarbete, att pröva frågor om stöd inom stiftelsens verksamhetsområde.

2 §  Den som hos en stiftelse som avses i 1 § har tagit befattning med frågor som anges i paragrafen får inte obehörigen röja vad han därvid har fått veta om affärs- eller driftförhållanden.

Ändringar och övergångsbestämmelser

Lag (1981:600) om beslutanderätt för stiftelse som har bildats för att främja svenskt-norskt industriellt samarbete

Förarbeten
Prop. 1980/81:189

Lag (2018:2082) om upphävande av lagen (1981:600) om beslutanderätt för stiftelse som har bildats för att främja svenskt-norskt industriellt samarbete

Övergångsbestämmelse

  1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 2019.
  2. Den upphävda lagen gäller dock fortfarande i fråga om förbud mot att obehörigen röja uppgifter om affärs- eller driftförhållanden.
Omfattning
upph.
Ikraftträder
2019-01-01