Upphävd författning

Förordning (1981:605) med instruktion för nämnden för lokalanställda

Departement
Civildepartementet
Utfärdad
1981-05-07
Ändring införd
SFS 1981:605
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad

Inledande bestämmelser

1 §  Allmänna verksstadgan (1965:600) skall, med undantag av 3 §2 och 3 samt 15, 16 och 18 §§, tillämpas på nämnden för lokalanställda.

[S2]Med chefen förstås vid tillämpningen av allmänna verksstadgan nämndens ordförande.

Uppgifter

2 §  Nämnden för lokalanställda bedriver sin verksamhet i anslutning till ett avtal den 14 april 1981 mellan statens arbetsgivarverk samt Statsanställdas förbund, TCO:s statstjänstemannasektion (TCO-S) och Centralorganisationen SACO/SR om vissa anställningsvillkor för svenska medborgare som är lokalanställda vid utlandsmyndigheter.

[S2]Nämnden handlägger frågor om enhetlig reglering av anställningsvillkor för lokalanställda svenska medborgare i ett visst land i enlighet med vad som anges i 13 § andra stycket avtalet.

Organisation

3 §  Nämnden består av en ordförande och fyra andra ledamöter. Ledamöterna förordnas av regeringen för högst tre år. För varje ledamot förordnar regeringen en personlig ersättare.

[S2]Två ledamöter och ersättare för dem förordnas efter gemensamt förslag av Statsanställdas förbund, TCO-S och SACO/SR.

Ärendenas handläggning

4 §  Nämnden sammanträder på kallelse av ordföranden.

5 §  Ärendena avgörs av nämnden i plenum.

[S2]Ordföranden får ensam fatta beslut som inte innebär att ett ärende enligt 2 § avgörs i sak. Förordning (1986:1271).

6 §  Nämnden är beslutför när ordföranden och minst tre andra ledamöter är närvarande. Förordning (1986:1271).

7 §  Ärendena avgörs efter föredragning, som ankommer på en särskilt förordnad föredragande.

[S2]Ordföranden får ta över beredningen och föredragningen av ett ärende. Förordning (1986:1271).

8 §  Ordföranden får fordra in förklaringar, upplysningar eller yttranden i ärenden hos nämnden.

9 §  Nämnden får bereda den som förväntas kunna lämna upplysningar i ett ärende tillfälle att närvara vid sammanträde med nämnden, dock inte vid fattande av beslut.

Avslutande bestämmelse

10 §  Nämndens beslut enligt denna förordning får inte överklagas.

Ändringar

Förordning (1981:605) med instruktion för nämnden för lokalanställda

Förordning (1986:1271) om ändring i förordningen (1981:605) med instruktion för nämnden för lokalanställda

  Omfattning
  ändr. 5-7 §§
  Ikraftträder
  1987-01-01

Ändring, SFS 1988:1535

  Omfattning
  upph.