Upphävd författning

Förordning (1981:608) om läkemedelskostnader, m.m.

Departement
Socialdepartementet
Utfärdad
1981-12-28
Ändring införd
SFS 1981:608 i lydelse enligt SFS 1992:1021
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad

1 §  Prisnedsättning enligt 3--4 §§ lagen (1981:49) om begränsning av läkemedelskostnader, m. m. och kostnadsbefrielse enligt 7 § samma lag får inte avse större mängd läkemedel än som svarar mot det beräknade behovet för 90 dagar eller, om lämplig förpackningsstorlek saknas, närmast större förpackning.

[S2]Avser en förskrivning både en mindre mängd läkemedel på prov och en eller flera senare expeditioner av ytterligare mängder av samma läkemedel, skall vid det första inköpet av ytterligare läkemedel bestämmelserna om prisnedsättning i 3 och 3 a §§ nämnda lag tillämpas som om inköpet hade gjorts samtidigt som provförpackningen inköptes.

[S3]Ett läkemedel som har förskrivits får inte förskrivas på nytt så länge förskrivningen fortfarande är giltig, om syftet enbart är att få läkemedlet utlämnat på förmånligare villkor. Förordning (1992:1021).

2 § har upphävts genom förordning (1984:746).

3 §  En förskrivning av livsmedel, som avses i 5 § lagen (1981:49) om begränsning av läkemedelskostnader, m.m. skall göras på en livsmedelsanvisning.

[S2]På livsmedelsanvisningen skall anges hur många gånger förskrivningen får expedieras.

4 §  En förskrivning av förbrukningsartiklar som avses i 6 § lagen (1981:49) om begränsning av läkemedelskostnader, m.m. skall göras på ett hjälpmedelskort.

[S2]På hjälpmedelskortet skall anges hur många gånger förskrivningen får expedieras.

5 §  En förskrivning på recept är giltig ett år från utfärdandet om inte förskrivaren anger kortare giltighetstid. På receptet skall anges hur många gånger förskrivningen får expedieras. Varje förskrivning får dock expedieras sammanlagt högst tolv gånger.

[S2]Förskrivningar som avses i 3 och 4 §§ är giltiga ett år från utfärdandet.

[S3]Vid varje expedition skall på förskrivningen anges apotekets namn och dagen för expeditionen.

[S4]En avskrift av förskrivningen skall göras vid varje expedition, varefter förskrivningen lämnas åter till kunden. Avskriften utgör apotekets verifikation. Vid den sista expeditionen skall apoteket behålla förskrivningen som sin verifikation. Ett hjälpmedelskort lämnas dock åter till kunden. Förordning (1984:746).

6 §  Bestämmelserna i 2-4 och 7 §§ lagen (1981:49) om begränsning av läkemedelskostnader, m.m. tillämpas även i fråga om läkemedel som förskrivits av behörig läkare i Danmark, Finland, Island eller Norge, om läkemedlen inköpts här i riket.

[S2]En sådan förskrivning får expedieras endast en gång. Vid expeditionen skall apoteket behålla förskrivningen som sin verifikation.

7 §  Vid utbetalning av ersättning till kunden enligt 9 § lagen (1981:49) om begränsning av läkemedelskostnader, m.m. skall en avskrift av förskrivningen göras, varefter förskrivningen lämnas åter till kunden. Avskriften utgör apotekets verifikation.

8 §  Läkemedel eller annan vara som avses i 2-6 §§ lagen (1981:49) om begränsning av läkemedelskostnader, m.m. får i brådskande fall lämnas ut utan hinder av att förskrivningen inte har gjorts på föreskriven blankett. I ett sådant fall skall den som utfärdar förskrivningen på den härför använda handlingen intyga att det är ett brådskande fall samt lämna de uppgifter som skulle ha lämnats, om föreskriven blankett hade använts.

[S2]En förskrivning som avses i denna paragraf får expedieras endast en gång. Vid expeditionen skall apoteket behålla handlingen som sin verifikation.

9 §  En förskrivning får även göras genom telefonering till apoteket. En sådan förskrivning skall av apoteket föras in på en särskild blankett. Den som gör förskrivningen är skyldig att lämna samtliga uppgifter, som apoteket behöver för att fylla i blanketten.

[S2]Vid expeditionen av en sådan förskrivning, skall handlingen förses med uppgift om apotekets namn och dagen för expeditionen.

[S3]En sådan förskrivning får expedieras endast en gång. Apoteket skall behålla handlingen som sin verifikation.

10 §  Vid en expedition av en förskrivning som behålls av apoteket skall, om den för vilken förskrivningen utfärdats begär det, apoteket lämna denne en bestyrkt avskrift av handlingen. På avskriften skall anges att den inte gäller för expedition.

11 §  Vid varje expeditionstillfälle skall apoteket tillhandahålla ett särskilt kvitto på det belopp som kunden betalat för prisnedsatta läkemedel. Om kunden begär det, skall apoteket anteckna beloppet på fastställt formulär. Apoteket skall vidta även de övriga åtgärder som behövs för erhållande av kostnadsbefrielse enligt 7 § lagen (1981:49) om begränsning av läkemedelskostnader, m. m. Förordning (1990:1408).

12 §  Har läkemedel eller annan vara som avses i lagen (1981:49) om begränsning av läkemedelskostnader, m. m. lämnats ut kostnadsfritt eller till nedsatt pris från apoteket mot förskrivning, har Apoteksbolaget AB rätt att få ersättning av riksförsäkringsverket med ett belopp som motsvarar försäljningspriset respektive den föreskrivna prisnedsättningen.

[S2]Har Apoteksbolaget AB betalat ut ersättning som avses i 9 § lagen (1981:49) om begränsning av läkemedelskostnader, m. m. skall riksförsäkringsverket ersätta bolaget för det utgivna beloppet.

[S3]Ersättning som avses i första och andra styckena skall betalas i efterhand, varvid ersättning som hänför sig till en viss månad skall betalas den första vardagen, som inte är lördag, i den andra månaden därefter. I övrigt skall ersättning betalas i den ordning som riksförsäkringsverket bestämmer efter samråd med Apoteksbolaget AB. Förordning (1987:279).

13 §  De handlingar som enligt denna förordning utgör apotekets verifikationer skall förvaras i tre år räknat från den dag Apoteksbolaget AB begärde ersättning för dem.

[S2]Verifikationerna skall på begäran av läkemedelsverket eller riksförsäkringsverket överlämnas till dessa myndigheter för granskning. Förordning (1990:699).

14 §  Läkemedelsverket skall i erforderlig omfattning granska de handlingar som avses i 12 och 13 §§. Riksförsäkringsverket skall i erforderlig omfattning granska ersättningsanspråk enligt 12 § samt kontrollera att läkemedel och andra varor som lämnats ut kostnadsfritt eller till nedsatt pris omfattas av lagen (1981:49) om begränsning av läkemedelskostnader, m. m. Förordning (1992:1021).

15 §  Läkemedelsverket skall efter samråd med riksförsäkringsverket fastställa blanketter som avses i 1-4 och 9 §§.

[S2]Riksförsäkringsverket skall fastställa det formulär som avses i 11 §. Förordning (1990:699).

Ändringar och övergångsbestämmelser

Förordning (1981:608) om läkemedelskostnader, m.m.

Förordning (1984:746) om ändring i förordningen (1981:608) om läkemedelskostnader, m.m.

  Omfattning
  upph. 2 §; ändr. 1, 5 §§
  Ikraftträder
  1984-10-01

Förordning (1987:279) om ändring i förordningen (1981:608) om läkemedelskostnader, m.m.

  Övergångsbestämmelse

  1. Denna förordning träder i kraft den 1 januari 1988.
  2. Ersättning enligt 12 § första stycket avseende år 1987 som inte har betalats före denna förordnings ikraftträdande, skall av riksförsäkringsverket betalas till Apoteksbolaget AB senast den 20 januari 1988.
  Omfattning
  ändr. 12 §
  Ikraftträder
  1988-01-01

Förordning (1990:699) om ändring i förordningen (1981:608) om läkemedelskostnader, m.m.

  Omfattning
  ändr. 13-15 §§
  Ikraftträder
  1990-07-01

Förordning (1990:1408) om ändring i förordningen (1981:608) om läkemedelskostnader, m.m.

  Omfattning
  ändr. 11 §
  Ikraftträder
  1991-01-01

Förordning (1992:1021) om ändring i förordningen (1981:608) om läkemedelskostnader, m.m.

Omfattning
ändr. 1, 14 §§
Ikraftträder
1993-01-01

Ändring, SFS 1996:1294

  Omfattning
  upph.