Upphävd författning

Lag (1981:49) om begränsning av läkemedelskostnader, m.m.

Departement
Socialdepartementet
Utfärdad
1981-01-22
Ändring införd
SFS 1981:49
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad

Kostnadsfria och prisnedsatta läkemedel, m.m.

1 §  Receptbelagda läkemedel och vissa receptfria läkemedel, som har förskrivits av läkare eller tandläkare, skall på apotek tillhandahållas kostnadsfritt eller till nedsatt pris enligt vad nedan sägs.

[S2]Med läkemedel förstås i denna lag sådana för människor avsedda varor, på vilka den numera upphävda läkemedelsförordningen (1962:701) skulle ha tillämpats.

[S3]Om inte annat föreskrivs avses med läkare och tandläkare den som är behörig att i Sverige utöva yrket.

[S4]I smittskyddslagen (1988:1472) finns föreskrifter om att läkemedel som behövs från smittskyddssynpunkt vid behandling av en samhällsfarlig sjukdom skall vara gratis för patienten. Lag (1992:1203).

2 §  Den som lider av långvarig och allvarlig sjukdom har rätt att utan kostnad få läkemedel, om regeringen har bestämt att sjukdomen skall berättiga till detta. Regeringen skall för varje sådan sjukdom även bestämma vilka läkemedel som skall tillhandahållas kostnadsfritt.

[S2]Havande eller ammande kvinna samt barn har rätt att erhålla skyddsläkemedel utan kostnad i den utsträckning regeringen bestämmer.

[S3]För kostnadsfrihet enligt denna paragraf förutsätts att det för läkemedlet har fastställts ett pris i den ordning som anges i 3 § tredje stycket. I fråga om läkemedel, för vilket bestämmelserna om prisnedsättning i 3 a § skall tillämpas, gäller kostnadsfrihet intill det lägre pris som bestäms enligt samma paragraf.

[S4]Läkemedelsverket får medge undantag från bestämmelsen i tredje stycket andra meningen för en enskild person, om det finns synnerliga skäl för det. Lag (1992:894).

2 a § har upphävts genom lag (1993:51).

3 §  I andra fall än som avses i 2 § skall det fastställda priset för samtidigt på grund av sjukdom förskrivna och inköpta läkemedel sättas ned med hela det belopp som överstiger 170 kronor för ett läkemedel och med hela det belopp som överstiger 70 kronor för varje ytterligare läkemedel. Nedsättningen med hela det belopp som överstiger 170 kronor skall göras på det läkemedel som har högst pris. Nedsättning skall göras endast till den del det sammanlagda priset för läkemedlen överstiger 170 kronor med tillägg av det fastställda priset, dock högst 70 kronor, för varje läkemedel utöver det första. Om en förskrivning är avsedd att expedieras mer än en gång, gäller nedsättningen köpesumman vid varje avsett expeditionstillfälle. Vid beräkning av prisnedsättningen beaktas inte den avgift som kan ha uttagits för expedition av telefonförskrivna läkemedel.

[S2]Bestämmelserna i första stycket tillämpas även när skyddsläkemedel i annat fall än som avses i 2 § andra stycket förskrivs till havande eller ammande kvinna eller till barn.

[S3]Med det fastställda priset enligt första stycket avses ett pris som har fastställts av Riksförsäkringsverket. Om ett pris inte har fastställts på ett läkemedel i denna ordning omfattas läkemedlet inte av prisnedsättning.

[S4]Regeringen eller den myndighet regeringen bestämmer meddelar föreskrifter

 1. om vilka receptfria läkemedel som omfattas av prisnedsättningen, och
 2. om undantag från prisnedsättningen för ett visst receptbelagt läkemedel eller en viss grupp av sådana läkemedel. Lag (1996:710).

3 a §  För varje läkemedel, till vilket det på den svenska marknaden finns en likvärdig motsvarighet i form av ett eller flera generiska läkemedel, skall nedsättningen enligt 3 § gälla ett lägre pris än det fastställda priset. Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer meddelar föreskrifter om vilka läkemedel som denna beräkning av prisnedsättningen skall gälla och om det pris som nedsättningen skall avse.

[S2]Läkemedelsverket får medge undantag från bestämmelsen i första stycket första meningen för en enskild person, om det finns synnerliga skäl för det. Lag (1992:894).

4 §  Bestämmelserna i 3 § tillämpas även i fråga om medel som förskrivs enbart i födelsekontrollerande syfte av läkare eller av barnmorskor och i fråga om läkemedel som förskrivs av distriktssköterskor eller legitimerade tandhygienister.

[S2]Vid beräkning av prisnedsättningen får kostnaden för födelsekontrollerande medel inte räknas samman med kostnaden för sådana läkemedel som avses i 3 §. Lag (1993:590).

5 §  Den som är under 16 år skall, i den mån regeringen så förordnar, vid inköp av livsmedel som avses i 20 § livsmedelslagen (1971:511) och som förskrivs av läkare, ha rätt till nedsättning av det fastställda priset med hela det belopp som överstiger 120 kronor.

[S2]Regeringen eller den myndighet regeringen bestämmer fastställer villkor för att tillhandahålla livsmedel som nu har sagts till nedsatt pris.

[S3]Vid beräkning av prisnedsättningen får kostnaden för sådana livsmedel inte räknas samman med kostnaden för läkemedel som avses i 3 § eller med kostnaden för födelsekontrollerande medel som avses i 4 §. Lag (1992:657).

6 §  I den mån regeringen så förordnar, skall injektionssprutor, kanyler, katetrar, bandage och därmed jämförliga förbrukningsartiklar kostnadsfritt tillhandahållas den som på grund av allvarlig sjukdom eller efter behandling för sådan sjukdom är i fortlöpande behov därav. Sådana förbrukningsartiklar får förskrivas av läkare eller tandläkare samt av andra som socialstyrelsen har förklarat behöriga därtill.

Kostnadsbefrielse

7 §  Visar någon att han i den omfattning som anges i andra stycket har köpt prisnedsatta eller andra läkemedel som avses i 3 § eller har erlagt patientavgift för öppen hälso- och sjukvård som ombesörjs av staten, ett landsting eller en kommun som inte tillhör ett landsting eller för vård eller behandling enligt lagen (1993:1651) om läkarvårdsersättning eller lagen (1993:1652) om ersättning för sjukgymnastik är han befriad från att därefter betala för utskrivna läkemedel. Befrielsen gäller under den tid som återstår av ett år, räknat från det första vårdtillfället, behandlingstillfället eller läkemedelsinköpet.

[S2]För kostnadsbefrielse enligt första stycket fordras att prisnedsatta läkemedel har inköpts för eller patientavgifter erlagts med sammanlagt minst 2 200 kronor. Om ett landsting eller en kommun som inte ingår i ett landsting har beslutat att för sin del tillämpa ett lägsta belopp som understiger 2 200 kronor, skall i stället det beloppet gälla för kostnadsbefrielse enligt första stycket för den som är bosatt inom landstinget respektive kommunen.

[S3]Har en förälder eller föräldrar gemensamt flera barn under 16 år i sin vård, får barnen gemensamt kostnadsbefrielse när utgifterna för vårdtillfällen, behandlingstillfällen och läkemedelsinköp för barnen sammanlagt uppgår till vad som sägs i andra stycket.

[S4]Kostnadsbefrielse gäller under den tid som avses i första stycket även för barn som under denna tid fyller 16 år.

[S5]Med förälder avses även fosterförälder. Som förälder räknas även den med vilken en förälder stadigvarande sammanbor och som är eller har varit gift eller har eller har haft barn med föräldern. Lag (1996:710).

Gemensamma bestämmelser

8 §  Rätt till förmåner enligt denna lag har den som är försäkrad enligt 1 kap. 3 § första stycket lagen (1962:381) om allmän försäkring och är bosatt i Sverige samt den som, utan att vara bosatt här, enligt vad som följer av förordning (EEG) nr 1408/71 om tillämpningen av systemen för social trygghet när anställda, egenföretagare eller deras familjemedlemmar flyttar inom gemenskapen, har rätt till vårdförmåner i Sverige vid sjukdom och moderskap. Rätt till förmåner enligt 1 och 3--5 §§ har även den som i annat fall, utan att vara bosatt i Sverige, har anställning i allmän eller enskild tjänst här.

[S2]Lagen gäller inte för den som får sjukhusvård, som avses i 5 § hälso- och sjukvårdslagen (1982:763) eller i 2 kap. 4 § lagen (1962:381) om allmän försäkring. Lag (1994:1815).

9 §  Har den som avses i 8 § inköpt läkemedel i Danmark, Finland, Island eller Norge och har recept på läkemedlen utfärdats av en läkare i Sverige eller av en behörig läkare i annat nordiskt land än det där inköpet gjordes ersätts inköpskostnaden härför i fall som avses i 2 § helt och i fall som avses i 3 och 4 §§ i den mån den överstiger den kostnad han skulle ha fått vidkännas om läkemedlet inköpts i Sverige. Ersättning beräknas inte på högre inköpskostnad än som motsvarar det pris som har fastställts i Sverige för läkemedlet i den ordning som anges i 3 § tredje stycket eller, i de fall bestämmelserna i 3 a § är tillämpliga, det lägre pris som följer av sistnämnda paragraf.

[S2]Ersättning enligt första stycket betalas ut av Apoteksbolaget Aktiebolag mot att recept och kvitto på det gjorda inköpet visas upp. Har ersättningen inte lyfts före utgången av andra året efter det varunder inköpet gjordes, utbetalas den inte. Lag (1992:894).

11 §  Efter överenskommelse med en annan stat får regeringen föreskriva att denna lag skall tillämpas helt eller delvis på personer, som utan att vara svenska medborgare vistas här i riket och på vilka lagen annars inte är tillämplig.

12 §  I fråga om beslut enligt 7 § denna lag och besvär mot sådana beslut gäller i tillämpliga delar vad som anges i lagen (1962:381) om allmän försäkring.

Ändringar och övergångsbestämmelser

Lag (1981:49) om begränsning av läkemedelskostnader, m.m.

Förarbeten
Prop. 1980/81:73

Lag (1983:964) om ändring i lagen (1981:49) om begränsning av läkemedelskostnader, m.m.

Lag (1985:1081) om ändring i lagen (1981:49) om begränsning av läkemedelskostnader, m.m.

  Förarbeten
  Prop. 1985/86:43
  Omfattning
  ändr. 3, 7 §§
  Ikraftträder
  1986-01-01

Lag (1987:267) om ändring i lagen (1981:49) om begränsning av läkemedelskostnader, m.m.

Lag (1988:275) om ändring i lagen (1981:49) om begränsning av läkemedelskostnader, m.m.

Lag (1989:223) om ändring i lagen (1981:49) om begränsning av läkemedelskostnader, m.m.

Lag (1989:298) om ändring i lagen (1981:49) om begränsning av läkemedelskostnader, m.m.

Lag (1990:162) om ändring i lagen (1981:49) om begränsning av läkemedelskostnader, m.m.

Lag (1990:1406) om ändring i lagen (1981:49) om begränsning av läkemedelskostnader, m.m.

  Övergångsbestämmelse

  1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 1991.
  2. En kostnadsbefrielse som gäller vid utgången av år 1990 skall bestå enligt äldre föreskrifter även efter ikraftträdandet.
  3. För den som visar att han före ikraftträdandet gjort inköp eller erlagt patientavgift utan att dessa tillfällen har legat till grund för kostnadsbefrielse skall äldre föreskrifter tillämpas tills kostnadsbefrielsen uppnåtts och dess giltighetstid har löpt ut.
  Förarbeten
  Prop. 1990/91:51
  Omfattning
  ändr. 7 §
  Ikraftträder
  1991-01-01

Lag (1990:1467) om ändring i lagen (1981:49) om begränsning av läkemedelskostnader, m.m.

  Övergångsbestämmelse

  Denna lag träder i kraft i fråga om beloppet av prisnedsättning den 1 juli 1991 och i övrigt den 1 januari 1992. Har en kommun och en landstingskommun med stöd av övergångsbestämmelserna till lagen (1990:1402) om övertagande av vissa sjukhem och andra vårdinrättningar kommit överens om att under år 1991 föra över en vårdinrättning till kommunen tillämpas de nya bestämmelserna från och med den dag övertagandet skedde för dem som vistas vid vårdinrättningen. Lag (1991:324).
  Förarbeten
  Prop. 1990/91:14
  Omfattning
  ändr. 3, 10 §§; ny 2 a §
  Ikraftträder
  1992-01-01

Lag (1991:324) om ändring i lagen (1990:1467) om ändring i lagen (1981:49) om begränsning av läkemedelskostnader, m.m.

  Förarbeten
  Prop. 1990/91:100
  Omfattning
  ändr. 3 §, ikrafttr.best.- och övergångsbest, till 1990:1467
  Ikraftträder
  1991-07-01

Lag (1991:948) om ändring i lagen (1981:49) om begränsning av läkemedelskostnader, m.m.

Lag (1991:1987) om ändring i lagen (1990:1467) om ändring i lagen (1981:49) om begränsning av läkemedelskostnader, m.m.

  Förarbeten
  Prop. 1991/92:40
  Omfattning
  ändr. 10 § i 1990:1467
  Ikraftträder
  1992-01-01

Lag (1992:657) om ändring i lagen (1981:49) om begränsning av läkemedelskostnader, m.m.

Lag (1992:894) om ändring i lagen (1981:49) om begränsning av läkemedelskostnader, m.m.

  Övergångsbestämmelse

  1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 1993.
  2. En fråga om att fastställa pris för ett läkemedel enligt 3 § i paragrafens nya lydelse får prövas före ikraftträdandet.
  Förarbeten
  Prop. 1991/92:151
  Omfattning
  ändr. 1, 2, 3, 9 §§; ny 3 a §
  Ikraftträder
  1993-01-01

Lag (1992:1203) om ändring i lagen (1992:894) om ändring i lagen (1981:49) om begränsning av läkemedelskostnader, m.m.

  Övergångsbestämmelse

  1. Denna lag träder i kraft såvitt avser 1 § andra stycket den 1 juli 1993 och i övrigt den 1 januari 1993. Lag (1993:368).
  Förarbeten
  Prop. 1992/93:53, Bet. 1992/93:SoU6
  Omfattning
  ändr. 1 § i 1992:894, 1 p ikrafttr.- och övergångsbest. till 1992:894
  Ikraftträder
  1993-01-01

Lag (1992:1693) om ändring i lagen (1981:49) om begränsning av läkemedelskostnader, m.m.

  Övergångsbestämmelse

  1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 1993.
  2. En kostnadsbefrielse som gäller vid utgången av år 1992 skall bestå enligt äldre föreskrifter även efter ikraftträdandet.
  Förarbeten
  Prop. 1992/93:17, Bet. 1992/93:SfU6
  Omfattning
  ändr. 7 §
  Ikraftträder
  1993-01-01

Lag (1992:1694) om ändring i lagen (1992:894) om ändring i lagen (1981:49) om begränsning av läkemedelskostnader, m.m.

  Förarbeten
  Prop. 1992/93:17, Bet. 1992/93:SfU6
  Omfattning
  ändr. 3 § i 1992:894

Lag (1993:51) om ändring i lagen (1981:49) om begränsning av läkemedelskostnader, m.m.

  Förarbeten
  Rskr. 1992/93:132, Prop. 1992/93:129, Bet. 1992/93:SoU12
  Omfattning
  upph. 2 a §; ändr. 10 §
  Ikraftträder
  1993-03-01

Lag (1993:356) om ändring i lagen (1981:49) om begränsning av läkemedelskostnader, m.m.

  Förarbeten
  Prop. 1992/93:178, Bet. 1992/93:SfU17
  Omfattning
  ändr. 7 §
  Ikraftträder
  1993-07-01

Lag (1993:368) om ändring i lagen (1992:1203) om ändring i lagen (1992:894) om ändring i lagen (1981:49) om begränsning av läkemedelskostnader, m.m.

  Förarbeten
  Rskr. 1992/93:323, Prop. 1992/93:186, Bet. 1992/93:SoU24
  Omfattning
  ändr. 1 p ikrafttr.- och övergångsbest. till 1992:1203

Lag (1993:590) om ändring i lagen (1981:49) om begränsning av läkemedelskostnader, m.m.

  Övergångsbestämmelse

  För kostnadsbefrielse enligt 7 § får även beaktas patientavgift för läkarvård eller annan sjukvårdande behandling som avses i 2 kap. 5 § lagen (1962:381) om allmän försäkring, i lagrummets lydelse före den 1 januari 1994. Lag (1994:1658).
  Förarbeten
  Rskr. 1992/93:355, Prop. 1992/93:160, Bet. 1992/93:SoU22
  Omfattning
  ändr. 4, 7 §§
  Ikraftträder
  1994-01-01

Lag (1993:1658) om ändring i lagen (1993:590) om ändring i lagen (1981:49) om begränsning av läkemedelskostnader, m.m.

  Förarbeten
  Prop. 1993/94:75, Bet. 1993/94:SoU14
  Omfattning
  ändr. 7 § i 1993:590; ny övergångsbest.

Lag (1994:317) om ändring i lagen (1981:49) om begränsning av läkemedelskostnader, m.m.

  Förarbeten
  Rskr. 1993/94:289, Prop. 1993/94:100, Bet. 1993/94:SfU12
  Omfattning
  ändr. 3 §
  Ikraftträder
  1995-01-01

Lag (1994:745) om ändring i lagen (1981:49) om begränsning av läkemedelskostnader, m.m.

  Övergångsbestämmelse

  1. Denna lag träder i kraft den 1 juli 1994.
  2. För kostnadsbefrielse enligt 7 § får beaktas patientavgifter enligt lagrummets tidigare lydelse som erlagts före ikraftträdandet.
  Förarbeten
  Rskr. 1993/94:370, Prop. 1993/94:220, Bet. 1993/94:SfU20
  Omfattning
  ändr. 7, 8 §§
  Ikraftträder
  1994-07-01

Lag (1994:1815) om ändring i lagen (1981:49) om begränsning av läkemedelskostnader, m.m.

  Övergångsbestämmelse

  1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 1995.
  2. Äldre föreskrifter gäller fortfarande för tid före ikraftträdandet.
  3. En kostnadsbefrielse enligt 7 § som gäller vid utgången av år 1994 skall bestå enligt äldre föreskrifter även efter ikraftträdandet.
  Förarbeten
  Rskr. 1994/95:119, Prop. 1994/95:88, Bet. 1994/95:SfU8
  Omfattning
  ändr. 7, 8 §§
  Ikraftträder
  1995-01-01

Lag (1995:510) om ändring i lagen (1981:49) om begränsning av läkemedelskostnader, m.m.

  Övergångsbestämmelse

  1. Denna lag träder i kraft den 1 juli 1995.
  2. En kostnadsbefrielse enligt 7 § som gäller vid ikraftträdandet skall bestå enligt äldre föreskrifter även efter ikraftträdandet.
  Förarbeten
  Rskr. 1994/95:343, Prop. 1994/95:100, Bet. 1994/95:SfU10
  Omfattning
  ändr. 7 §
  Ikraftträder
  1995-07-01

Lag (1995:840) om ändring i lagen (1981:49) om begränsning av läkemedelskostnader, m.m.

  Övergångsbestämmelse

  1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 1996.
  2. Patientavgifter som före ikraftträdandet erlagts för vård eller behandling enligt lagen (1993:588) om husläkare skall beaktas även efter ikraftträdandet vid beräkning av kostnadsbefrielse enligt 7 §.
  Förarbeten
  Rskr. 1994/95:383, Prop. 1994/95:195, Bet. 1994/95:SoU24
  Omfattning
  ändr. 7 §
  Ikraftträder
  1996-01-01

Lag (1995:847) om ändring i lagen (1981:49) om begränsning av läkemedelskostnader, m.m.

  Förarbeten
  Rskr. 1994/95:448, Prop. 1994/95:150, Bet. 1994/95:FiU20
  Omfattning
  ändr. 3 §
  Ikraftträder
  1995-07-01

Lag (1995:1490) om ändring i lagen (1981:49) om begränsning av läkemedelskostnader, m.m.

  Förarbeten
  Rskr. 1995/96:87, Prop. 1995/96:69, Bet. 1995/96:SfU2
  Omfattning
  ändr. 3 §
  Ikraftträder
  1996-01-01

Lag (1996:710) om ändring i lagen (1981:49) om begränsning av läkemedelskostnader, m.m.

  Övergångsbestämmelse

  1. Denna lag träder i kraft den 1 juli 1996.
  2. En kostnadsbefrielse enligt 7 § som gäller vid ikraftträdandet skall bestå enligt äldre föreskrifter även efter ikraftträdandet.
  Förarbeten
  Rskr. 1995/96:304, Prop. 1995/96:150, Bet. 1995/96:FiU10
  Omfattning
  ändr. 3, 7 §§
  Ikraftträder
  1996-07-01

Ändring, SFS 1996:1150

  Omfattning
  upph.