Krigsveterinärförordning (1981:648)

Departement
Landsbygds- och infrastrukturdepartementet RSL
Utfärdad
1981-06-11
Ändring införd
SFS 1981:648 i lydelse enligt SFS 2000:919
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
2023-02-01
Krigsorganisation av den civila veterinärverksamheten 1 § Kommer riket i krig eller när regeringen bestämmer så, skall den civila veterinärverksamheten gå över till krigsorganisation och 2-6 §§ tillämpas.

2 §  Statens jordbruksverk och Statens livsmedelsverk utövar var och en inom sitt ansvarsområde den centrala ledningen av den civila veterinärverksamheten.

[S2]Jordbruksverket delar in landet i krigsveterinärområden och kan dela in ett sådant område i krigsveterinärdistrikt.

[S3]Jordbruksverket upprättar veterinärmedicinska beredskapslaboratorier för laboratorieundersökningar och tillverkning av bakteriologiska preparat. Förordning (1991:1615).

3 § har upphävts genom förordning (2000:919).

4 §  Länsstyrelsen leder den civila veterinärverksamheten i länet och samordnar den med övrig civil verksamhet inom totalförsvaret.

5 §  I varje krigsveterinärområde skall finnas en krigstjänsteveterinär, en eller flera biträdande krigstjänsteveterinärer och den veterinärpersonal i övrigt som jordbruksverket bestämmer efter samråd med Statens livsmedelsverk.

[S2]Krigstjänsteveterinären leder den civila veterinärverksamheten i krigsveterinärområdet. Han utövar den närmare tillsynen över hälso- och sjukvården i fråga om husdjur samt biträder den eller de kommunala nämnder som fullgör uppgifter inom miljö- och hälsoskyddsområdet i frågor rörande livsmedelskontroll och djurskydd. Han utför i övrigt de uppgifter som åligger en distriktsveterinär enligt allmänna veterinärinstruktionen (1971:810), om inte jordbruksverket, efter samråd med Statens livsmedelsverk, befriar honom från dessa uppgifter.

[S3]En biträdande krigstjänsteveterinär biträder i den civila veterinär- verksamheten i krigsveterinärdistriktet och med de uppgifter som avses i andra stycket.

[S4]Jordbruksverket bestämmer stationeringsort för krigstjänsteveterinärer och biträdande krigstjänsteveterinärer. Förordning (1991:1615).

6 §  Jordbruksverket, Livsmedelsverket eller länsstyrelsen får besluta, att civil veterinärpersonal skall förflyttas eller att förnödenheter för verksamheten skall omfördelas.

[S2]Jordbruksverket eller länsstyrelsen får besluta att en krigstjänsteveterinär eller en biträdande krigstjänsteveterinär skall tjänstgöra i mer än ett krigsveterinärområde eller biträda inom Försvarsmaktens veterinärtjänst. Förordning (2000:919).

Beredskapsgrader

7 §  Vid skärpt beredskap skall den civila veterinärverksamheten färdigställa de lokaler som skall användas vid krigsorganisation, vidta sådana förberedelser i fråga om materiel som underlättar övergången till krigsorganisation samt förbereda skärpt livsmedelskontroll. Vid skärpt beredskap får Jordbruksverket i samråd med Försvarsmakten besluta att verksamheten vid veterinärmedicinska beredskapslaboratorier helt eller delvis skall krigsorganiseras och att veterinärpersonal skall kallas in till tjänstgöring. Beslut om inkallelse av personal för livsmedelskontroll skall fattas i samråd även med Statens livsmedelsverk.

[S2]Vid högsta beredskap skall den civila veterinärverksamheten övergå till krigsorganisation. Förordning (1994:672).

Planläggning för krigsorganisation

8 §  Länsstyrelsen skall upprätta en organisationsplan för krigsveterinär- område. Jordbruksverket skall upprätta en organisationsplan för varje veterinärmedicinskt beredskapslaboratorium. Förordning (1991:1615).

9 §  En organisationsplan för ett krigsveterinärområde skall innehålla uppgifter om

[S2]veterinärdistrikt och krigsveterinärdistrikt inom området,

[S3]krigstjänsteveterinärens stationeringsort,

[S4]den veterinärpersonal som är krigsplacerad i området och underställd krigstjänsteveterinären,

[S5]distriktsöverläkarens stationeringsort,

[S6]den eller de kommunala nämnder som fullgör uppgifter inom miljö- och hälsoskyddsområdet inom området,

[S7]de veterinärmedicinska och humanbakteriologiska laboratorier, de apotek och de anstalter för livsmedelskontroll, som finns inom området, samt

[S8]de övriga anordningar inom området som har betydelse för den civila veterinärverksamheten. Förordning (1991:1615).

10 §  En organisationsplan för ett veterinärmedicinskt beredskaps- aboratorium skall innehålla uppgifter om

[S2]laboratoriets omfattning samt anordningar för att tillgodose behovet av lokaler, personal och materiel,

[S3]anordningar för förläggning, förplägnad och sjukvård, samt

[S4]behovet av medel för att upprätta och driva laboratoriet.

Pliktpersonal

11 §  Av förordningen (1995:238) om totalförsvarsplikt framgår att veterinärverksamhet är en verksamhet i Försvarsmakten och i det civila försvaret där totalförsvarspliktiga kan tjänstgöra med civilplikt. Förordning (1995:697).

12 § har upphävts genom förordning (1995:697).
13 § har upphävts genom förordning (1995:697).
14 § har upphävts genom förordning (1995:697).
15 § har upphävts genom förordning (1995:697).
16 § har upphävts genom förordning (1995:697).
17 § har upphävts genom förordning (1995:697).
17 a § har upphävts genom förordning (1995:697).
18 § har upphävts genom förordning (1995:697).
19 § har upphävts genom förordning (1995:697).

Ändringar

Krigsveterinärförordning (1981:648)

Förordning (1983:630) om ändring i krigsveterinärförordningen (1981:648)

  Omfattning
  ändr. 5, 9, 13 §§
  Ikraftträder
  1983-07-01

Förordning (1987:494) om ändring i krigsveterinärförordningen (1981:648)

  Omfattning
  ny 17 a §
  Ikraftträder
  1987-07-01

Förordning (1991:1615) om ändring i krigsveterinärförordningen (1981:648)

  Omfattning
  ändr. 2, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 17, 17 a, 18 §§
  Ikraftträder
  1992-01-01

Förordning (1993:281) om ändring i krigsveterinärförordningen (1981:648)

  Omfattning
  ändr. 7 §
  Ikraftträder
  1993-07-01

Förordning (1994:672) om ändring i krigsveterinärförordningen (1981:648)

  Omfattning
  ändr. 7, 12, 13 §§
  Ikraftträder
  1994-07-01

Förordning (1995:697) om ändring i krigsveterinärförordningen (1981:648)

  Omfattning
  upph. 12, 13, 14, 15, 16, 17, 17 a, 18, 19 §§; ändr. 11 §, rubr. närmast före 11 §
  Ikraftträder
  1995-07-01

Förordning (2000:919) om ändring i krigsveterinärförordningen (1981:648)

Omfattning
upph. 3 §; ändr. 6 §
Ikraftträder
2001-01-01