lagen.nu

Förordning (1995:238) om totalförsvarsplikt

Departement
Försvarsdepartementet
Utfärdad
1995-02-16
Ändring införd
t.o.m. SFS 2015:1057
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
2016-08-15

1 kap. Inledande bestämmelse

1 § I denna förordning finns bestämmelser om verkställighet av lagen (1994: 1809) om totalförsvarsplikt.

Bestämmelser om förmåner till totalförsvarspliktiga finns dock i förordningen (1995: 239) om förmåner till totalförsvarspliktiga.

2 kap. Verksamheter i vilka civilplikt får fullgöras

1 § Civilplikt får fullgöras i de verksamheter som anges i bilaga till denna förordning.

Att värnplikt skall fullgöras hos Försvarsmakten framgår av 1 kap. 5 § första stycket lagen (1994: 1809) om totalförsvarsplikt.

Lagrumshänvisningar hit (1)

3 kap. Uppgiftsskyldighet

Skatteverket

1 § Skatteverket ska före den 15 januari varje år lämna uppgifter till Totalförsvarets rekryteringsmyndighet om varje svensk medborgare som är folkbokförd i landet och som under året fyller 17 år. Förordning (2010:1473).

Lagrumshänvisningar hit (1)

Ändringar/Förarbeten (5)

2 § Har upphävts genom förordning (1996:1303).

3 § Skatteverket ska underrätta Totalförsvarets rekryteringsmyndighet om de ändringar i folkbokföringsdatabasen enligt lagen (2001:182) om behandling av personuppgifter i Skatteverkets folkbokföringsverksamhet som är av betydelse för inskrivning eller redovisning av dem som är skyldiga att mönstra eller som skrivits in för värnplikt eller civilplikt eller i utbildningsreserven. Förordning (2010:1473).

Ändringar/Förarbeten (4)

4 § Har upphävts genom förordning (1999:981).

Vårdinrättningar

5 § Den eller de nämnder i ett landsting eller i en kommun som ansvarar för verksamhet enligt lagen (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade samt chefsöverläkare vid en vårdinrättning där vård meddelas med stöd av lagen (1991:1128) om psykiatrisk tvångsvård eller lagen (1991:1129) om rättspsykiatrisk vård, ska lämna uppgifter om varje svensk medborgare som under året fyller 17 år och som den 15 mars

 • 1. erhöll insats enligt 9 § 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 eller 9 lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade, eller
 • 2. var intagen på vårdinrättning med stöd av lagen om psykiatrisk tvångsvård eller lagen om rättspsykiatrisk vård.

Uppgifterna ska lämnas till Totalförsvarets rekryteringsmyndighet före den 1 april varje år. Förordning (2010:1473).

Lagrumshänvisningar hit (1)

Ändringar/Förarbeten (3)

6 § Statens institutionsstyrelse ska lämna uppgifter om varje svensk medborgare som under året fyller 17 år och som

 • 1. med stöd av 3 § lagen (1990:52) med särskilda bestämmelser om vård av unga den 15 mars var intagen vid ett hem som avses i 12 § den lagen, eller
 • 2. med stöd av 32 kap. 5 § brottsbalken har dömts till sluten ungdomsvård och som den 15 mars var intagen vid ett sådant hem som avses i 1.

Uppgifterna ska lämnas till Totalförsvarets rekryteringsmyndighet före den 1 april varje år. Förordning (2010:1473).

Ändringar/Förarbeten (4)

Försäkringskassan

6 a § Försäkringskassan ska lämna uppgifter om varje totalförsvarspliktig som har sjukersättning eller aktivitetsersättning enligt 32–37 kap. socialförsäkringsbalken.

Försäkringskassan ska även lämna uppgifter om varje svensk medborgare som under året fyller 17 år och som

 • 1. har assistansersättning enligt 51 kap. socialförsäkringsbalken,
 • 2. det betalas vårdbidrag för enligt 22 kap. socialförsäkringsbalken, eller
 • 3. det betalas bidrag för enligt 52 kap. socialförsäkringsbalken.

Uppgifterna ska lämnas till Totalförsvarets rekryteringsmyndighet före den 1 april varje år. Förordning (2010:1473).

Ändringar/Förarbeten (5)

Kriminalvården

7 § Bestämmelser om skyldighet för Kriminalvården att till Totalförsvarets rekryteringsmyndighet lämna uppgifter finns i förordningen (2001:682) om behandling av personuppgifter inom kriminalvården. Förordning (2010:1473).

Ändringar/Förarbeten (4)

Socialstyrelsen och Statens jordbruksverk

8 § Socialstyrelsen och Statens jordbruksverk ska på begäran av Totalförsvarets rekryteringsmyndighet lämna uppgifter om totalförsvarspliktigas examina och legitimationer. Förordning (2010:1473).

Ändringar/Förarbeten (1)

Ändrad: SFS 2010:1473

Utbildningsmyndigheter och skolor

9 § Statens skolverk, Universitets- och högskolerådet och rektorn för en utbildningsanstalt eller skola som drivs av staten, en kommun eller ett landsting eller av en enskild som godkänts av Statens skolinspektion ska på begäran av Totalförsvarets rekryteringsmyndighet lämna uppgifter till myndigheten om de totalförsvarspliktigas studieinriktning och behörighet för studier på ett nationellt program i gymnasieskolan. Förordning (2012:714).

Ändringar/Förarbeten (5)

Transportstyrelsen

10 § Transportstyrelsen ska på begäran av Totalförsvarets rekryteringsmyndighet lämna uppgifter

 • 1. ur vägtrafikregistret,
 • 2. ur sjömansregistret om adresser till totalförsvarspliktiga samt om deras behörighet och tjänstgöring på fartyg, och
 • 3. om utfärdade certifikat inom luftfartens område. Förordning (2010:1473).

Ändringar/Förarbeten (3)

Post- och telestyrelsen

11 § Post- och telestyrelsen ska på begäran av Totalförsvarets rekryteringsmyndighet lämna uppgifter om utfärdade certifikat inom radioområdet. Förordning (2010:1473).

Ändringar/Förarbeten (1)

Ändrad: SFS 2010:1473
12 § Har upphävts genom förordning (2008:1090).
13 § Har upphävts genom förordning (2008:1090).

Kommuner och landsting m.fl.

14 § Kommuner, landsting och vårdgivare som bedriver enskild verksamhet ska på begäran av Totalförsvarets rekryteringsmyndighet lämna de uppgifter om anställd hälso- och sjukvårdspersonal som behövs för myndighetens planeringsarbete. Förordning (2010:1473).

Lagrumshänvisningar hit (1)

Ändringar/Förarbeten (1)

Ändrad: SFS 2010:1473

14 a § Kommuner, landsting och vårdgivare som bedriver enskild verksamhet ska på begäran av Totalförsvarets rekryteringsmyndighet lämna de uppgifter om totalförsvarspliktigas hälsotillstånd som behövs för att kontrollera de uppgifter som en totalförsvarspliktig har lämnat till Totalförsvarets rekryteringsmyndighet och som utgör underlag för beslut om kallelse till mönstring. Förordning (2010:1473).

Ändringar/Förarbeten (2)

Ändrad: SFS 2010:1473, 2006:1272

Utbildningsenheter

15 § De organisatoriska enheter där grundutbildning genomförs för värnplikt eller civilplikt med längre grundutbildning än 60 dagar ska, senast då den totalförsvarspliktige rycker ut, lämna journalhandlingar som upprättats under utbildningen till Totalförsvarets rekryteringsmyndighet. Förordning (2010:1473).

Lagrumshänvisningar hit (1)

Ändringar/Förarbeten (2)

Ändrad: SFS 2010:1473, 1998:1231

Totalförsvarets rekryteringsmyndighet

16 § Totalförsvarets rekryteringsmyndighet ska i samband med att en totalförsvarspliktig rycker in för värnplikt eller civilplikt med längre grundutbildning än 60 dagar lämna de journalhandlingar som upprättats vid mönstring eller särskild antagningsprövning enligt lagen (1994:1810) om möjlighet för kvinnor att fullgöra värnplikt eller civilplikt med längre grundutbildning, till hälso- och sjukvårdspersonalen vid den organisatoriska enhet hos en myndighet, en kommun eller ett landsting där grundutbildningen ska genomföras.

Totalförsvarets rekryteringsmyndighet ska vid samma tidpunkt lämna uppgifter om den totalförsvarspliktiges psykiska funktionsförmåga, fysiska arbetsförmåga, allmänna begåvning och hälsotillstånd till den befattningshavare på en sådan enhet som anges i första stycket som har till uppgift att utbilda den totalförsvarspliktige. Uppgifterna ska anges kortfattat.

Totalförsvarets rekryteringsmyndighet ska också vid samma tidpunkt och till samma enheter som anges i första stycket lämna uppgift i form av fotografisk bild av den totalförsvarspliktige från det register som myndigheten för över sådana uppgifter. En sådan uppgift ska på begäran även lämnas till Polismyndigheten, Säkerhetspolisen, Ekobrottsmyndigheten, Försvarsmakten, Tullverket, Skatteverket och Kronofogdemyndigheten. Förordning (2014:1218).

Ändringar/Förarbeten (3)

4 kap. Mönstring och inskrivning m.m.

Kallelse till mönstring

1 § Om regeringen i enlighet med 1 kap. 3 a § lagen (1994:1809) om totalförsvarsplikt har beslutat att totalförsvarspliktiga ska vara skyldiga att genomgå mönstring, ska Totalförsvarets rekryteringsmyndighet kalla de totalförsvarspliktiga svenska medborgare till mönstring som bedöms ha förutsättningar för att skrivas in enligt 3 kap. 1 § lagen om totalförsvarsplikt och som i övrigt kan antas komma i fråga för sådan inskrivning.

Kallelse till mönstring ska ske senast det kalenderår den totalförsvarspliktige fyller 19 år, om han eller hon inte vistas utomlands eller det finns andra särskilda skäl att inte kalla honom eller henne. Förordning (2010:1473).

Ändringar/Förarbeten (3)

Ändrad: SFS 2006:959, 2010:1473, 2010:586

Informationsskyldighet

2 § Totalförsvarets rekryteringsmyndighet ska inför och vid mönstringen lämna de totalförsvarspliktiga råd och upplysningar om värnplikten, civilplikten och utbildningsreserven samt om rätten att vara vapenfri. Förordning (2010:1473).

Ändringar/Förarbeten (2)

Ändrad: SFS 2006:1272, 2010:1473

Anteckning av vissa uppgifter

3 § För varje totalförsvarspliktig som har skrivits in i utbildningsreserven ska det antecknas

 • 1. i vilken befattningsgrupp han eller hon är placerad, och
 • 2. om han eller hon har rätt att vara vapenfri. Förordning (2010:586).

Ändringar/Förarbeten (1)

Ändrad: SFS 2010:586

Dubbelt medborgarskap

4 § Den som är medborgare även i en annan stat och inte är bosatt här får skrivas in för värnplikt, civilplikt med längre grundutbildning än 60 dagar eller i utbildningsreserven endast om han eller hon begär det. Förordning (2010:586).

Ändringar/Förarbeten (1)

Ändrad: SFS 2010:586

Underlag för inskrivning

5 § Av 2 kap. 1 § lagen (1994:1809) om totalförsvarsplikt följer att Totalförsvarets rekryteringsmyndighet, en kommun eller ett landsting får begära vissa uppgifter av totalförsvarspliktiga.

En totalförsvarspliktig är även skyldig att lämna uppgifter enligt 2 kap. 1 § lagen om totalförsvarsplikt på begäran av en länsstyrelse, Polismyndigheten, Säkerhetspolisen, Försvarsmakten, Post- och telestyrelsen, Trafikverket, Transportstyrelsen, Statens jordbruksverk, Migrationsverket, Statens energimyndighet och Affärsverket svenska kraftnät. Förordning (2014:1218).

Lagrumshänvisningar hit (2)

Ändringar/Förarbeten (9)

6 § Den som vill få totalförsvarspliktiga inskrivna ska lämna Totalförsvarets rekryteringsmyndighet det underlag som behövs för inskrivningen. Förordning (2010:1473).

Ändringar/Förarbeten (1)

Ändrad: SFS 2010:1473

Krigsplacering

7 § Av 3 kap. 15 § lagen (1994:1809) om totalförsvarsplikt följer att kommuner, landsting, bolag, föreningar, samfälligheter, registrerade trossamfund, organisatoriska delar av sådana samfund eller andra enskilda får göra framställningar om krigsplacering.

De statliga myndigheter som enligt 3 kap. 15 § lagen om totalförsvarsplikt får göra framställning om krigsplacering är Försvarsmakten, i fråga om totalförsvarspliktiga som skall tjänstgöra där, och i övrigt de myndigheter som anges i 4 kap. 5 § andra stycket denna förordning. Förordning (1999:981).

Ändringar/Förarbeten (1)

Ändrad: SFS 1999:981

8 § Beslut om krigsplacering får fattas utan att den som beslutet avser ges tillfälle att yttra sig.

9 § Totalförsvarets rekryteringsmyndighet ska underrätta en totalförsvarspliktig om innehållet i ett beslut varigenom han eller hon har krigsplacerats enligt lagen (1994:1809) om totalförsvarsplikt. Förordning (2010:1473).

Ändringar/Förarbeten (1)

Ändrad: SFS 2010:1473

Försvarsmakten

10 § Försvarsmakten ska lämna uppgifter till Totalförsvarets rekryteringsmyndighet om varje svensk medborgare som under året har genomgått militär utbildning eller tjänstgjort inom Försvarsmakten.

Uppgifterna ska lämnas fortlöpande till Totalförsvarets rekryteringsmyndighet. Förordning (2010:1473).

Ändringar/Förarbeten (2)

Ändrad: SFS 2010:1473, 2010:586

5 kap. Värnplikt och civilplikt

Inkallelse

1 § Kallelse till mönstring och annan utredning och inkallelse till värnplikt eller civilplikt ska delges den som ska inställa sig, om inte annat följer av 5 kap. 2 § denna förordning. Bestämmelserna i 3, 34–38 och 47–51 §§ delgivningslagen (2010:1932) ska dock inte tillämpas. Förordning (2011:161).

Ändringar/Förarbeten (1)

Ändrad: SFS 2011:161

2 § Inkallelse till sådan repetitionsutbildning som äger rum i form av mobiliseringsövning, beredskapstjänstgöring eller krigstjänstgöring får ske genom radio eller television. Att inkallelse till krigstjänstgöring även får ske genom beredskapslarm framgår av förordningen (2015:1053) om totalförsvar och höjd beredskap.

En sådan inkallelse ska dessutom sändas till den inkallade med posten, om det behövs. Förordning (2015:1057).

Lagrumshänvisningar hit (1)

Ändringar/Förarbeten (3)

Ändrad: SFS 2002:508, 2006:959, 2015:1057

Grundutbildningen

3 § Grundutbildningen för en totalförsvarspliktig som har skrivits in för värnplikt skall vara lägst 80 dagar.

I fråga om varje befattning eller typ av befattning som totalförsvarspliktiga grundutbildas för skall bestämmas grundutbildningens längd och i vilken utsträckning den får genomföras i omgångar. Förordning (1998:1183).

Ändringar/Förarbeten (2)

Ändrad: SFS 1996:1474, 1998:1183

4 § Inkallelse till grundutbildning som är längre än 60 dagar skall ske i sådan tid att grundutbildningen kan påbörjas om möjligt under det första kalenderåret efter inskrivningsbeslutet och senast före utgången av det tredje kalenderåret efter inskrivningsbeslutet, om inte den som skall inkallas vistas utomlands eller det annars finns särskilda skäl.

5 § Grundutbildning som skall pågå mer än 60 dagar skall avbrytas enligt 5 kap. 12 § lagen (1994:1809) om totalförsvarsplikt, om den totalförsvarspliktige har varit eller kan antas komma att vara frånvarande så många tjänstgöringsdagar som motsvarar en tiondel av det antal dagar, avrundat till närmast högre tiotal, som han är inkallad att tjänstgöra. Frånvaro på grund av ledighet eller under del av en tjänstgöringsdag skall därvid inte medräknas.

Beräkning av tjänstgöringstid

6 § Tjänstgöringstiden börjar den dag då den totalförsvarspliktige enligt inkallelsen skall inställa sig på tjänstgöringsstället och slutar den dag då han eller hon enligt inkallelsen avslutar tjänstgöringen.

Ändring av vissa beslut

7 § Om det i samband med att värnplikt eller civilplikt fullgörs framkommer att en totalförsvarspliktigs förhållanden är sådana att inskrivningsbeslutet eller krigsplaceringen bör ändras eller att värnplikten eller civilplikten bör avbrytas, skall förhållandena närmare utredas av den som skall fatta beslut i frågan enligt lagen (1994:1809) om totalförsvarsplikt. Förordning (2002:508).

Ändringar/Förarbeten (1)

Ändrad: SFS 2002:508

Ansökan om uppskov och avbrott

8 § En ansökan om uppskov eller avbrott skall vara skriftlig och innehålla de skäl som åberopas. Intyg och andra handlingar som den totalförsvarspliktige önskar åberopa skall ges in tillsammans med ansökan.

6 kap. Allmän tjänsteplikt

1 § Statliga myndigheter där allmän tjänsteplikt skall fullgöras enligt vad regeringen föreskrivit enligt 6 kap. 1 § lagen (1994:1809) om totalförsvarsplikt, beslutar om vilka arbetstagare och uppdragstagare hos myndigheten som skall omfattas av tjänsteplikten.

Statliga myndigheter får också enligt 6 kap. 6 § samma lag medge undantag från den allmänna tjänsteplikten för den som är anställd av eller utför uppdrag åt myndigheten.

2 § Arbetsförmedlingen får

 • 1. anvisa arbete som avses i 6 kap. 2 § första stycket 3 lagen (1994:1809) om totalförsvarsplikt,
 • 2. besluta enligt 6 kap. 3 § samma lag om hos vilka andra arbetsgivare och uppdragsgivare än statliga myndigheter som allmän tjänsteplikt ska fullgöras och om vilka arbetstagare och uppdragstagare som hos dessa ska omfattas av den allmänna tjänsteplikten samt
 • 3. medge undantag från den allmänna tjänsteplikten enligt 6 kap. 6 § samma lag för den som fullgör allmän tjänsteplikt hos någon annan arbetsgivare eller uppdragsgivare än en statlig myndighet. Förordning (2007:1261).

Ändringar/Förarbeten (1)

Ändrad: SFS 2007:1261

3 § Ett beslut att en totalförsvarspliktig skall fullgöra allmän tjänsteplikt får inte omfatta den som är krigsplacerad med stöd av lagen (1994:1809) om totalförsvarsplikt.

7 kap. Handläggning av vissa ärenden

Brott mot totalförsvarsplikten m.m.

1 § Om en totalförsvarspliktig som fullgör värnplikt, civilplikt eller allmän tjänsteplikt förklarar sig inte vilja fullgöra tjänstgöringen, skall han eller hon informeras om vad som gäller för den som vägrar fullgöra tjänstgöringen.

Om tjänstgöringen är förenad med bruk av vapen och den som är skyldig att fullgöra tjänstgöringen förklarar att bruk av vapen mot annan är oförenligt med hans eller hennes personliga övertygelse, skall information lämnas om rätten att vara vapenfri. Av informationen skall framgå förutsättningarna för denna rätt och hur prövningen går till. Sådan information behöver dock inte lämnas den som redan har ansökt om rätt att vara vapenfri.

Lagrumshänvisningar hit (1)

2 § Om inskrivningsbeslutet eller krigsplaceringen inte ändras eller någon ansökan om rätt att vara vapenfri inte görs av den som avses i 1 §, skall han eller hon beordras att fullgöra tjänstgöringen. Innan en sådan order ges, skall betänketid lämnas längst till nästa dag.

3 § Det religiösa samfund som avses i 10 kap. 8 § 2 lagen (1994:1809) om totalförsvarsplikt är sekten Jehovas vittnen.

4 § Totalförsvarets rekryteringsmyndighet ska anmäla brott som avses i 10 kap. 1 § lagen (1994:1809) om totalförsvarsplikt till åklagarkammaren i den ort där den som har uteblivit är folkbokförd och bifoga den utredning som finns i saken. Förordning (2010:1473).

Ändringar/Förarbeten (2)

Ändrad: SFS 2004:1286, 2010:1473

5 § Den domstol som avgör ett mål om ansvar för brott som avses i 10 kap. 1–5 §§ lagen (1994:1809) om totalförsvarsplikt ska sända en kopia av domen eller beslutet till Totalförsvarets rekryteringsmyndighet, när avgörandet har vunnit laga kraft. Förordning (2010:1473).

Ändringar/Förarbeten (1)

Ändrad: SFS 2010:1473

Åtgärder mot trakasserier

6 § Försvarsmakten, Myndigheten för samhällsskydd och beredskap och Affärsverket svenska kraftnät ska vidta åtgärder för att förebygga och förhindra att den som tjänstgör med stöd av lagen (1994:1809) om totalförsvarsplikt utsätts för ett uppträdande som kränker den totalförsvarspliktigas värdighet och som har samband med kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning eller sexuell läggning (trakasserier) eller ett uppträdande av sexuell natur som kränker den totalförsvarspliktigas värdighet (sexuella trakasserier).

Åtgärderna ska vidtas i samarbete med Totalförsvarets rekryteringsmyndighet och Försvarshögskolan samt, då det bedöms lämpligt, i samråd med Diskrimineringsombudsmannen. Lag (2014:962).

Ändringar/Förarbeten (5)

Drogtestning

7 § Kontroll enligt 5 kap. 1 § tredje stycket lagen (1994:1809) om totalförsvarsplikt ska verkställas av legitimerad läkare eller sjuksköterska. Förordning (2007:1261).

Ändringar/Förarbeten (1)

Ändrad: SFS 2007:1261

8 kap. Överklagande

1 § Överklagande enligt 11 kap. 4 § lagen (1994:1809) om totalförsvarsplikt ska göras hos Statens överklagandenämnd. Förordning (2007:1261).

Ändringar/Förarbeten (2)

Ändrad: SFS 1995:630, 2007:1261

9 kap. Ytterligare verkställighetsföreskrifter

1 § Ytterligare föreskrifter om verkställigheten av lagen (1994:1809) om totalförsvarsplikt får meddelas i fråga om

 • 1. uppgiftsskyldighet enligt 3 kap. 14 § denna förordning, av Socialstyrelsen efter hörande av Totalförsvarets rekryteringsmyndighet,
 • 2. grundutbildningens och repetitionsutbildningens längd och genomförande, av Försvarsmakten i fråga om värnplikt och sådan civilplikt som ska fullgöras hos Försvarsmakten,
 • 3. grundutbildningens och repetitionsutbildningens längd och genomförande, av Myndigheten för samhällsskydd och beredskap efter hörande av Socialstyrelsen samt de centrala myndigheter som anges i 4 kap. 5 § denna förordning i fråga om civilplikt som ska fullgöras i det civila försvaret,
 • 4. krigsplacering av totalförsvarspliktiga som ska fullgöra värnplikt och civilplikt hos Försvarsmakten av denna,
 • 5. krigsplacering av totalförsvarspliktiga som ska fullgöra civilplikt i det civila försvaret, av Myndigheten för samhällsskydd och beredskap efter hörande av Socialstyrelsen samt de centrala myndigheter som anges i 4 kap. 5 § denna förordning,
 • 6. hämtning, av Totalförsvarets rekryteringsmyndighet efter hörande av Polismyndigheten,
 • 7. upplysningsskyldighet enligt 6 kap. 5 § lagen om totalförsvarsplikt, av Arbetsförmedlingen, och
 • 8. övriga bestämmelser, av Totalförsvarets rekryteringsmyndighet. Förordning (2014:1218).

Ändringar/Förarbeten (7)

Bilaga

Verksamheter där civilplikt får fullgöras

A. Verksamheter i det civila försvaret
 • 1. Polisverksamhet
 • 2. Befolkningsskydd
 • 3. Räddningstjänst inklusive räddningstjänst vid flygplatserna
 • 4. Hälso- och sjukvård
 • 5. Tandvård
 • 6. Kommunal tillsyn inom miljö- och hälsoområdet
 • 7. Underhåll och reparationer av järnvägar och vägar
 • 8. Veterinärverksamhet
 • 9. Flyktingmottagning
 • 10. Drift och underhåll inom elproduktion och nätverksamhet
 • 11. Kommunal teknisk verksamhet
 • 12. Kommunal informationsverksamhet
 • 13. Barn- och familjeomsorg
 • 14. Handikapp- och äldreomsorg
 • 15. Själavård och sociala insatser
 • 16. Begravningsverksamhet
B. Verksamheter i Försvarsmakten
 • 1. Hälso- och sjukvård
 • 2. Tandvård
 • 3. Veterinärverksamhet
 • 4. Posthantering
 • 5. Gränsövervakning
 • 6. Väghållning
 • 7. Flygtrafikledning Förordning (2006:959).

Ändringar och övergångsbestämmelser

1995:238

Departement
Försvarsdepartementet
Ikraft
1995-07-01
SFS-nummer
1995:238
Övergångsbestämmelse
 • 1. Denna förordning träder i kraft den 1 juli 1995.
 • 2. Genom förordningen upphävs
  • -- kungörelsen (1941: 720) om beredskapsregister m. m.,
  • -- hämtningskungörelsen (1942:840),
  • -- kungörelsen (1942:841) med vissa föreskrifter angående efterspaning av värnpliktiga m. fl. för överlämnande av militär order eller andra militära meddelanden,
  • -- kungörelsen (1944:648) om personalprövningsnämnder,
  • -- kungörelsen (1959:147) om viss lots- och fyrstaten tillhörande personals skyldigheter att fullgöra militärtjänstgöring,
  • -- allmänna tjänstepliktskungörelsen (1961:461),
  • -- kungörelsen (1966:414) med vissa bestämmelser om

vapenfria tjänstepliktiga,

 • 3. Om det i en lag eller i en författning som har beslutats av regeringen hänvisas till en föreskrift som har ersatts genom en föreskrift i denna förordning, tillämpas i stället den nya föreskriften.
 • 4. I fråga om uppgiftsskyldighet enligt 3 kap. 5 § denna förordning skall dock den eller de nämnder som ansvarar för verksamhet enligt lagen (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade i ett landsting eller i en kommun, också lämna uppgift om dem som är boende på sådana specialsjukhus och vårdhem som avses i 6 § lagen (1993:388) om införande av lagen (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade till dess specialsjukhusen och vårdhemmen är avvecklade.
 • 5. I fråga om de totalförsvarspliktiga som vid denna förordnings ikraftträdande påbörjat utbildning enligt värnpliktslagen (1941:967) skall följande bestämmelser om tjänstgöringen fortfarande tillämpas under tjänstgöringsperioden.
 • 6. I fråga om de totalförsvarspliktiga som vid denna förordnings ikraftträdande påbörjat utbildning enligt lagen (1966:413) om vapenfri tjänst skall 12--17a §§ kungörelsen (1966:414) med vissa bestämmelser om vapenfria tjänstepliktigas tjänstgöring fortfarande tillämpas under tjänstgöringsperioden. Vad som i 17 a § sägs om Vapenfristyrelsen skall därvid i stället avse Statens räddningsverk.
 • 7. Föreskrifter som har meddelats före den 1 juli 1995 av Försvarsmakten för verkställigheten av kungörelsen (1969:380) om värnpliktigas tjänstgöring m. m. eller värnpliktsutbildningsförordningen (1980:1035) skall upphöra att gälla vid utgången av juni 1995. Föreskrifterna skall dock fortfarande tillämpas under tjänstgöringsperioden på de totalförsvarspliktiga som påbörjat utbildning enligt värnpliktslagen (1941:967).
 • 8. Föreskrifter som har meddelats före den 1 juli 1995, av Värnpliktsverket för verkställigheten av hämtningskungörelsen (1942:840), kungörelsen (1969:380) om värnpliktigas tjänstgöring m.m. eller värnpliktsutbildningsförordningen (1980:1035), eller av Vapenfristyrelsen för verkställigheten av kungörelsen (1966:414) med vissa bestämmelser om vapenfria tjänstepliktigas tjänstgöring skall upphöra att gälla vid utgången av juni 1995. Föreskrifterna skall dock fortfarande tillämpas under tjänstgöringsperioden på de totalförsvarspliktiga som påbörjat utbildning enligt värnpliktslagen (1941:967) eller lagen (1966:414) om vapenfri tjänst.
 • 9. Föreskrifter som har meddelats före den 1 juli 1995 av Statens räddningsverk för verkställigheten av förordningen (1977:577) om grundutbildning och övning inom civilförsvaret, skall upphöra att gälla vid utgången av juni 1995.
 • 10. Föreskrifter som har meddelats före den 1 juli 1995 av Arbetsmarknadsstyrelsen eller Statens arbetsmarknadskommission för verkställigheten av kungörelsen (1941:720) om beredskapsregister m.m., allmänna tjänstepliktskungörelsen (1961:461) eller uppskovskungörelsen (1973:939), skall upphöra att gälla vid utgången av juni 1995.
 • 11. Föreskrifter som Socialstyrelsen har meddelat före den 1 juli 1995 för verkställigheten av förordningen (1981:642) om tjänsteplikt för hälso- och sjukvårdspersonal m.m., skall upphöra att gälla vid utgången av juni 1995.

Förordning (1995:630) om ändring i förordningen (1995:238) om totalförsvarsplikt

Omfattning
ändr. 8 kap 1 §
SFS-nummer
1995:630
Rubrik
Förordning (1995:630) om ändring i förordningen (1995:238) om totalförsvarsplikt

Förordning (1995:926) om ändring i förordningen (1995:238) om totalförsvarsplikt

Omfattning
ändr. 3 kap 9 §
SFS-nummer
1995:926
Rubrik
Förordning (1995:926) om ändring i förordningen (1995:238) om totalförsvarsplikt

Förordning (1996:1303) om ändring i förordningen (1995:238) om totalförsvarsplikt

Omfattning
upph. 3 kap 2 §;ändr. 3 kap 1, 3 §§
Ikraft
1997-01-01
SFS-nummer
1996:1303
Övergångsbestämmelse

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 1997. Äldre bestämmelser får dock tillämpas intill utgången av år 1997 vid utnyttjande av de register över befolkningen i länet (personband) som avses i 74 § folkbokföringskungörelsen (1967:495).

Rubrik
Förordning (1996:1303) om ändring i förordningen (1995:238) om totalförsvarsplikt

Förordning (1996:1474) om ändring i förordningen (1995:238) om totalförsvarsplikt

Omfattning
ändr. 4 kap 5 §, 5 kap 3 §
Ikraft
1997-01-01
SFS-nummer
1996:1474
Rubrik
Förordning (1996:1474) om ändring i förordningen (1995:238) om totalförsvarsplikt

Förordning (1997:88) om ändring i förordningen (1995:238) om totalförsvarsplikt

Omfattning
ändr. bil.
Ikraft
1997-05-01
SFS-nummer
1997:88
Rubrik
Förordning (1997:88) om ändring i förordningen (1995:238) om totalförsvarsplikt

Förordning (1997:877) om ändring i förordningen (1995:238) om totalförsvarsplikt

Omfattning
ändr. 4 kap 5 §
Ikraft
1998-01-01
SFS-nummer
1997:877
Rubrik
Förordning (1997:877) om ändring i förordningen (1995:238) om totalförsvarsplikt

Förordning (1997:1332) om ändring i förordningen (1995:238) om totalförsvarsplikt

Omfattning
ny 3 kap 6 a §, rubr. närmast före 3 kap 6 a §
Ikraft
1998-04-01
SFS-nummer
1997:1332
Rubrik
Förordning (1997:1332) om ändring i förordningen (1995:238) om totalförsvarsplikt

Förordning (1998:1183) om ändring i förordningen (1995:238) om totalförsvarsplikt

Tryckt format (PDF)

Omfattning
ändr. 5 kap 3 §
Ikraft
1998-10-15
SFS-nummer
1998:1183
Rubrik
Förordning (1998:1183) om ändring i förordningen (1995:238) om totalförsvarsplikt

Förordning (1998:1231) om ändring i förordningen (1995:238) om totalförsvarsplikt

Tryckt format (PDF)

Omfattning
ny 3 kap 15 §, rubr. närmast före 3 kap 15 §
Ikraft
1998-10-24
SFS-nummer
1998:1231
Rubrik
Förordning (1998:1231) om ändring i förordningen (1995:238) om totalförsvarsplikt

Förordning (1999:981) om ändring i förordningen (1995:238) om totalförsvarsplikt

Tryckt format (PDF)

Omfattning
upph. 3 kap 4 §;ändr. 4 kap 5, 7 §§
Ikraft
2000-01-01
SFS-nummer
1999:981
Rubrik
Förordning (1999:981) om ändring i förordningen (1995:238) om totalförsvarsplikt

Förordning (2000:155) om ändring i förordningen (1995:238) om totalförsvarsplikt

Tryckt format (PDF)

Omfattning
ändr. 3 kap 6 §
Ikraft
2000-05-15
SFS-nummer
2000:155
Rubrik
Förordning (2000:155) om ändring i förordningen (1995:238) om totalförsvarsplikt

Förordning (2000:410) om ändring i förordningen (1995:238) om totalförsvarsplikt

Tryckt format (PDF)

Omfattning
ändr. 4 kap 5 §
Ikraft
2000-07-01
SFS-nummer
2000:410
Rubrik
Förordning (2000:410) om ändring i förordningen (1995:238) om totalförsvarsplikt

Förordning (2001:601) om ändring i förordningen (1995:238) om totalförsvarsplikt

Tryckt format (PDF)

Omfattning
ändr. 3 kap 3 §
Ikraft
2001-10-01
SFS-nummer
2001:601
Rubrik
Förordning (2001:601) om ändring i förordningen (1995:238) om totalförsvarsplikt

Förordning (2001:688) om ändring i förordningen (1995:238) om totalförsvarsplikt

Tryckt format (PDF)

Omfattning
ändr. 3 kap 7, 10 §§
Ikraft
2001-10-01
SFS-nummer
2001:688
Rubrik
Förordning (2001:688) om ändring i förordningen (1995:238) om totalförsvarsplikt

Förordning (2002:508) om ändring i förordningen (1995:238) om totalförsvarsplikt

Tryckt format (PDF)

Omfattning
ändr. 5 kap 2, 7 §§, 9 kap 1 §;nya 7 kap 6 §, rubr. närmast före 7 kap 6 §
Ikraft
2002-07-01
SFS-nummer
2002:508
Rubrik
Förordning (2002:508) om ändring i förordningen (1995:238) om totalförsvarsplikt

Förordning (2003:889) om ändring i förordningen (1995:238) om totalförsvarsplikt

Tryckt format (PDF)

Omfattning
ändr. 3 kap 1, 3, 7 §§, 9 kap 1 §§
Ikraft
2004-01-01
SFS-nummer
2003:889
Rubrik
Förordning (2003:889) om ändring i förordningen (1995:238) om totalförsvarsplikt

Förordning (2004:997) om ändring i förordningen (1995:238) om totalförsvarsplikt

Tryckt format (PDF)

Omfattning
ändr. 3 kap 6 a, 13 §§, 7 kap 6 §, rubr. närmast före 3 kap 6 a, 13 §§, 4 kap 5 §
Ikraft
2005-01-01
SFS-nummer
2004:997
Rubrik
Förordning (2004:997) om ändring i förordningen (1995:238) om totalförsvarsplikt

Förordning (2004:1286) om ändring i förordningen (1995:238) om totalförsvarsplikt

Tryckt format (PDF)

Omfattning
ändr. 7 kap 4 §
Ikraft
2005-01-01
SFS-nummer
2004:1286
Rubrik
Förordning (2004:1286) om ändring i förordningen (1995:238) om totalförsvarsplikt

Förordning (2005:1013) om ändring i förordningen (1995:238) om totalförsvarsplikt

Tryckt format (PDF)

Omfattning
ändr. 3 kap 7 §, rubr. närmast före 3 kap 7 §
Ikraft
2006-01-01
SFS-nummer
2005:1013
Rubrik
Förordning (2005:1013) om ändring i förordningen (1995:238) om totalförsvarsplikt

Förordning (2006:959) om ändring i förordningen (1995:238) om totalförsvarspliktiga

Tryckt format (PDF)

Omfattning
ändr. 4 kap 1 §, 5 kap 2 §, rubr. närmast före 4 kap 1 §, bil.
Ikraft
2006-08-01
SFS-nummer
2006:959
Rubrik
Förordning (2006:959) om ändring i förordningen (1995:238) om totalförsvarspliktiga

Förordning (2006:1272) om ändring i förordningen (1995:238) om totalförsvarsplikt

Tryckt format (PDF)

Omfattning
ändr. 3 kap 1, 5, 6, 6 a, 9 §§, 4 kap 2 §;ny 3 kap 14 a §
Ikraft
2007-01-01
SFS-nummer
2006:1272
Rubrik
Förordning (2006:1272) om ändring i förordningen (1995:238) om totalförsvarsplikt

Förordning (2007:1261) om ändring i förordningen (1995:238) om totalförsvarsplikt

Tryckt format (PDF)

Omfattning
ändr. 6 kap 2 §, 8 kap 1 §, 9 kap 1 §;nya 3 kap 16 §, 7 kap 7 §, rubr. närmast före 3 kap 16 §, 7 kap 7 §
Ikraft
2008-01-01
SFS-nummer
2007:1261
Rubrik
Förordning (2007:1261) om ändring i förordningen (1995:238) om totalförsvarsplikt

Förordning (2008:1090) om ändring i förordningen (1995:238) om totalförsvarsplikt

Tryckt format (PDF)

Omfattning
upph. 3 kap 12, 13 §§, rubr. närmast 3 kap 12, 13 §§;ändr. 3 kap 10 §, 4 kap 5 §, 7 kap 6 §, 9 kap 1 §, rubr. närmast före 3 kap 10 §
Ikraft
2009-01-01
SFS-nummer
2008:1090
Rubrik
Förordning (2008:1090) om ändring i förordningen (1995:238) om totalförsvarsplikt

Förordning (2010:133) om ändring i förordningen (1995:238) om totalförsvarsplikt

Tryckt format (PDF)

Omfattning
ändr. 4 kap. 5 §
Ikraft
2010-04-01
SFS-nummer
2010:133
Rubrik
Förordning (2010:133) om ändring i förordningen (1995:238) om totalförsvarsplikt

Förordning (2010:586) om ändring i förordningen (1995:238) om totalförsvarsplikt

Tryckt format (PDF)

Omfattning
ändr. 3 kap. 1, 5, 6, 6 a §§, 4 kap. 1, 3, 4 §§, 9 kap. 1 §, rubr. närmast före 3 kap. 1 §;ny 4 kap. 10 §, rubr. närmast före 4 kap. 10 §
Ikraft
2010-07-01
SFS-nummer
2010:586
Rubrik
Förordning (2010:586) om ändring i förordningen (1995:238) om totalförsvarsplikt

Förordning (2010:1473) om ändring i förordningen (1995:238) om totalförsvarsplikt

Tryckt format (PDF)

Omfattning
ändr. 3 kap. 1, 3, 5, 6, 6 a, 7, 8, 9, 10, 11, 14, 14 a, 15, 16 §§, 4 kap. 1, 2, 5, 6, 9, 10 §§, 7 kap. 4, 5, 6 §§, 9 kap. 1 §, rubr. närmast före 3 kap. 16 §
Ikraft
2011-01-01
SFS-nummer
2010:1473
Rubrik
Förordning (2010:1473) om ändring i förordningen (1995:238) om totalförsvarsplikt

Förordning (2011:161) om ändring i förordningen (1995:238) om totalförsvarsplikt

Tryckt format (PDF)

Omfattning
ändr. 5 kap. 1 §
Ikraft
2011-04-01
SFS-nummer
2011:161
Rubrik
Förordning (2011:161) om ändring i förordningen (1995:238) om totalförsvarsplikt

Förordning (2011:564) om ändring i förordningen (1995:238) om totalförsvarsplikt

Tryckt format (PDF)

Omfattning
ändr. 3 kap. 9 §
Ikraft
2011-07-01
SFS-nummer
2011:564
Rubrik
Förordning (2011:564) om ändring i förordningen (1995:238) om totalförsvarsplikt

Förordning (2012:714) om ändring i förordningen (1995:238) om totalförsvarsplikt

Tryckt format (PDF)

Omfattning
ändr. 3 kap. 9 §
Ikraft
2013-01-01
SFS-nummer
2012:714
Rubrik
Förordning (2012:714) om ändring i förordningen (1995:238) om totalförsvarsplikt

Förordning (2014:962) om ändring i förordningen (1995:238) om totalförsvarsplikt

Tryckt format (PDF)

Omfattning
ändr. 7 kap. 6 §
Ikraft
2015-01-01
SFS-nummer
2014:962
Rubrik
Förordning (2014:962) om ändring i förordningen (1995:238) om totalförsvarsplikt

Förordning (2014:1218) om ändring i förordningen (1995:238) om totalförsvarsplikt

Tryckt format (PDF)

Omfattning
ändr. 3 kap. 16 §, 4 kap. 5 §, 9 kap. 1 §
Ikraft
2015-01-01
SFS-nummer
2014:1218
Rubrik
Förordning (2014:1218) om ändring i förordningen (1995:238) om totalförsvarsplikt

Förordning (2015:1057) om ändring i förordningen (1995:238) om totalförsvarsplikt

Tryckt format (PDF)

Omfattning
ändr. 5 kap. 2 §
Ikraft
2016-04-01
SFS-nummer
2015:1057
Rubrik
Förordning (2015:1057) om ändring i förordningen (1995:238) om totalförsvarsplikt
Lagen.nu är en privat webbplats. Informationen här är inte officiell och kan vara felaktig | Ansvarsfriskrivning | Kontaktinformation