Upphävd författning

Förordning (1981:664) med instruktion för nämnden för u-landsutbildning

Departement
Utrikesdepartementet UDR
Utfärdad
1981-06-11
Ändring införd
SFS 1981:664
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad

Inledande bestämmelse

1 §  Allmänna verksstadgan (1965:600) skall, med undantag av 3 § första punkten och 15 §, tillämpas på nämnden för u-landsutbildning. Med chefen förstås vid tillämpningen av 5 § allmänna verksstadgan ordföranden i nämnden och i övrigt rektorn. Förordning (1986:643).

Uppgifter

2 §  Nämnden för u-landsutbildning har till uppgift att leda och samordna den utbildning i språk och u-landskunskap inför uppdrag i u-länder, som bedrivs vid Sandöskolan.

3 §  Det åligger nämnden särskilt att

 1. anordna allmänna kurser i u-landskunskap, på upp till en termin, i syfte att främja rekrytering av personal i Sverige för uppdrag i u-länder,
 2. ge förberedelseutbildning för fredskårsdeltagare och volontärer från enskilda organisationer,
 3. i samarbete med statens skola för vuxna i Härnösand anordna språk utbildning som förberedelse för uppdrag i u-länder,
 4. vid behov och mot avgift anordna kurser i u-landsfrågor och språk för olika intresserade grupper och organisationer,
 5. i samarbete med styrelsen för internationell utveckling bistå myndigheter, enskilda organisationer, företag och enskilda med information och rådgivning om lämplig förberedelse- och språkutbildning inför uppdrag i u-länder,
 6. i samverkan med myndigheter, enskilda organisationer, utbildningsanstalter och företag utveckla och förbättra de pedagogiska metoderna för förberedelseutbildning inför u-landsuppdrag.

4 §  Nämnden beslutar om särskild urvalsprövning för den allmänna kursen i u-landskunskap och om antagning till utbildningen. Till kursen bör antas sådana sökande, inklusive vapenfria tjänstepliktiga, som bedöms lämpliga för utbildningen.

5 §  Nämnden upprättar ett register över de personer, som vid Sandöskolan genomgått den allmänna utbildningen för uppdrag i u-länder och håller detta register tillgängligt för myndigheter, företag och enskilda organisationer med verksamhet i u-länder.

6 §  Nämnden skall varje år i samband med sin anslagsframställning, eller senast den 1 oktober, avge en berättelse till utrikesdepartementet om verksamheten under det senaste året.

Organisation

7 §  Nämnden består av ordförande, vice ordförande och sex andra ledamöter. För varje ledamot, utom ordföranden, finns en personlig ersättare. Förordning (1986:643).

8 §  Nämndens verksamhet vid Sandöskolan leds av en rektor som också är chef för skolan. Vid skolan finns ett kansli som förestås av en administrativ chef. Förordning (1986:643).

9 §  Hos nämnden finns i övrigt personal enligt särskilda föreskrifter eller andra beslut som regeringen meddelar, samt annan personal i mån av behov och tillgång på medel.

[S2]I mån av behov och tillgång på medel får nämnden anlita utomstående för särskilda uppdrag.

Ärendenas handläggning

10 §  I plenum, som består av nämndens samtliga ledamöter, avgörs

 1. frågor om allmänna riktlinjer för planläggningen av utbildningen och för prövnings- och antagningsverksamheten,
 2. viktigare frågor om nämndens organisation och arbetsformer,
 3. anslagsfrågor och andra frågor av större ekonomisk betydelse,
 4. frågor om tillsättning av tjänster i lägst lönegrad N 15,
 5. frågor om skiljande från annan anställning än provanställning eller om skiljande från uppdrag eller om disciplinansvar, åtalsanmälan, avstängning eller läkarundersökning,
 6. andra frågor som ordföranden hänskjuter till plenum. Förordning (1986:643).

11 §  I pleniärenden är nämnden beslutför när ordföranden eller vice ordföranden och minst tre andra ledamöter är närvarande. När ett ärende av större vikt handläggs, bör samtliga ledamöter närvara. Förordning (1986:807).

12 §  Om ett pleniärende är så brådskande att nämnden inte hinner sammanträda för att behandla det, avgörs ärendet genom meddelanden mellan ledamöterna. Kan ärendet inte lämpligen avgöras på detta sätt, får ordföranden besluta ensam i närvaro av den föredragande till vars uppgifter ärendet hör. Beslut, som fattas enligt denna paragraf, skall anmälas vid nästa plenum.

13 §  Ärenden, som inte skall avgöras i plenum, avgörs av ordföranden ensam.

[S2]I den mån sådana ärenden inte är av det slag att de behöver prövas av ordföranden får de avgöras av rektorn i den omfattning som framgår av arbetsordningen eller särskilda beslut. Förordning (1986:643).

14 §  Vid förhinder för ordföranden tjänstgör vice ordföranden i dennes ställe.

15 §  Ärendena avgörs efter föredragning. I arbetsordningen eller genom särskilda beslut får dock medges att ärenden som handläggs enligt 13 § andra stycket avgörs utan föredragning.

[S2]Föredragning av ett ärende ankommer på rektorn eller en särskilt förordnad föredragande. Ordföranden får överta beredningen och föredragningen av ärende, som skall avgöras i plenum.

[S3]Rektorn har rätt att närvara när ett ärende föredras av någon annan. Förordning (1986:643).

16 §  Av förordningen (1978:592) om vissa medbestämmandeformer i statlig tjänst m.m. följer att myndighetens befogenhet att besluta kan vara begränsad i vissa hänseenden.

17 § har upphävts genom förordning (1986:807).

18 §  Ordföranden får utan föredragning meddela beslut som inte utan olägenhet kan uppskjutas till dess en föredragande kan inställa sig.

19 §  Ordföranden, rektorn eller, efter beslut av ordföranden, annan tjänsteman får infordra förklaringar, upplysningar eller yttranden i ärenden hos nämnden. Förordning (1986:643).

20 §  Nämndens ledamöter och ersättarna för dem förordnas av regeringen för högst tre år.

[S2]Tjänsterna som rektor och administrativ chef tillsätts av regeringen efter anmälan av ordföranden.

[S3]Övriga tjänster tillsätts och annan personal anställs av nämnden. Förordning (1986:643).

21 §  Bestämmelserna i 32 § anställningsförordningen (1965:601) om chef för central förvaltningsmyndighet gäller den som innehar eller uppehåller tjänsten som rektor. Förordning (1986:643).

Ändringar

Förordning (1981:664) med instruktion för nämnden för u-landsutbildning

Förordning (1986:643) om ändring i förordningen (1981:664) med instruktion för nämnden för u-landsutbildning

  Omfattning
  ändr. 1, 7, 8, 10, 13, 15, 19-21 §§
  Ikraftträder
  1986-08-01

Förordning (1986:807) om ändring i förordningen (1981:664) med instruktion för nämnden för u-landsutbildning

  Omfattning
  upph. 17 §; ändr. 11 §
  Ikraftträder
  1987-01-01

Ändring, SFS 1987:601

  Omfattning
  upph.