Upphävd författning

Förordning (1981:683) med instruktion för socialstyrelsen

Departement
Socialdepartementet
Utfärdad
1981-06-11
Ändring införd
SFS 1981:683
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad

Inledande bestämmelse

1 §  Allmänna verksstadgan (1965:600) skall tillämpas på socialstyrelsen.

Uppgifter

2 §  Socialstyrelsen är central förvaltningsmyndighet för verksamhet som rör socialtjänst, hälso- och sjukvård, tandvård, läkemedelsförsörjning, hälsoskydd, omsorger om psykiskt utvecklingsstörda samt frågor om alkohol och missbruksmedel, allt i den mån det inte ankommer på annan statlig myndighet att handlägga sådana ärenden. Förordning (1983:620).

3 §  Socialstyrelsen skall svara för tillsyn över de i 2 § angivna verksamhetsgrenarna. Tillsynen skall ske med beaktande av huvudmännens självständighet och behov av att anpassa sin verksamhet efter lokala förhålladen.

[S2]Styrelsen skall även för statens del svara för övergripande planering, samordning och uppföljning på riksnivå av verksamhetsgrenarnas omfattning, innehåll, kostnader och utveckling. Detta skall i erforderlig utsträckning ske i samverkan med andra samhällsplanerande organ.

[S3]Socialstyrelsen skall följa forsknings- och utvecklingsarbete av särskild betydelse inom sitt ansvarsområde. Styrelsen skall verka för att sådant arbete kommer till stånd. Vidare skall styrelsen inom sitt ansvarsområde bedriva informations- och upplysningsverksamhet. Socialstyrelsen har ett samlat centralt ansvar för den statliga droginformationen.

[S4]Styrelsen skall även bedriva forskning inom områden som är centrala för läkemedelskontrollen.

[S5]Socialstyrelsen skall inom sitt verksamhetsområde tillhandahålla underlag för tillämpningen av plan- och bygglagen (1987:10) och lagen (1987:12) om hushållning med naturresurser m. m.

[S6]Om socialstyrelsens uppgifter i fråga om den civila hälso- och sjukvården, hälsoskyddet samt socialtjänsten under beredskapstillstånd och krig finns särskilda föreskrifter. Förordning (1987:275).

4 § har upphävts genom förordning (1985:795).

5 §  Socialstyrelsen är chefsmyndighet för statens rättskemiska laboratorium, statens rättsläkarstationer samt statens rättspsykiatriska kliniker och stationer. Förordning (1988:576).

6 §  Socialstyrelsen företräder staten inom sitt verksamhetsområde om annat inte följer av särskilda föreskrifter.

7 §  Får socialstyrelsen kännedom om att någon har brutit mot en bestämmelse som gäller verksamhet som står under styrelsens tillsyn, skall styrelsen vidta åtgärder för att vinna rättelse och, om det behövs, göra anmälan till åtal.

Organisation

8 §  Socialstyrelsen leds av en styrelse. Ledamöter av denna är socialstyrelsens generaldirektör och överdirektör samt elva andra ledamöter.

[S2]Generaldirektören är styrelsens ordförande och överdirektören dess vice ordförande.

[S3]Innan övriga ledamöter förordnas skall tillfälle att lämna förslag beredas Landstingsförbundet och Svenska kommunförbundet, vart och ett avseende två ledamöter, samt Landsorganisationen i Sverige, Tjänstemännens Centralorganisation och Centralorganisationen SACO/SR, var och en avseende en ledamot.

[S4]För ledamöterna finns ersättare till det antal regeringen bestämmer.

[S5]Kungörelsen (1974:224) om personalföreträdare i statlig myndighets styrelse m. m. är tillämplig på socialstyrelsen.

9 §  Generaldirektören är chef för socialstyrelsen.

[S2]Överdirektören är generaldirektörens ställföreträdare. Han utövar generaldirektörens tjänst när denne har förhinder och inträder efter beslut av generaldirektören även i övrigt i dennes ställe vid behandling av vissa ärenden eller grupper av ärenden.

[S3]När både generaldirektören och överdirektören har förhinder fullgörs generaldirektörens åligganden av den avdelningschef som generaldirektören bestämmer.

10 §  Inom socialstyrelsen finns ett verksledningssekretariat och fem avdelningar, en för förebyggande arbete och planering, en för socialtjänst, en för hälso- och sjukvård, en för läkemedelsärenden och en för administration.

[S2]Varje avdelning förestås av en avdelningschef. Inom avdelningarna finns byråer.

[S3]Vid läkemedelsavdelningen finns vidare laboratorieenheter.

[S4]Varje byrå förestås av en byråchef och varje laboratorieenhet av en professor. Förordning (1985:392).

11 §  Hos socialstyrelsen finns i övrigt personal enligt särskilda föreskrifter eller andra beslut som regeringen meddelar och annan personal i mån av behov och tillgång på medel.

[S2]I mån av behov och tillgång på medel får socialstyrelsen anlita utomstående för särskilda uppdrag.

12 §  För handläggning av vissa ärenden finns socialstyrelsens råd för vissa rättsliga sociala och medicinska frågor.

[S2]Styrelsen får inrätta ytterligare rådgivande eller beredande organ i mån av behov och tillgång på medel. Förordning (1985:392).

13 §  Ordföranden i socialstyrelsens råd för vissa rättsliga sociala och medicinska frågor skall vara erfaren i domarvärv.

14 § har upphävts genom förordning (1985:392).

Ärendenas handläggning

15 §  Av verksstyrelsen avgörs

 1. viktigare författningsfrågor
 2. viktigare frågor rörande planering och tillsyn inom verksamhetsområdet
 3. viktigare frågor om myndighetens organisation och arbetsformer
 4. anslagsfrågor och verksamhetsplaner samt andra frågor av större ekonomisk betydelse
 5. frågor om förordnande av ledamöter i råd under socialstyrelsen
 6. andra frågor som generaldirektören hänskjuter till verksstyrelsen.

16 §  Verksstyrelsen är beslutför när ordföranden eller vice ordföranden och minst sex av de andra ledamöterna är närvarande. När ett ärende av större vikt handläggs, skall om möjligt samtliga ledamöter närvara. Förordning (1986:876).

17 §  Om ett styrelseärende är så brådskande att styrelsen inte hinner sammanträda för att behandla ärendet, avgörs ärendet genom meddelanden mellan ordföranden och minst sex andra ledamöter. Kan ärendet inte lämpligen avgöras på detta sätt, får ordföranden besluta ensam i närvaro av den föredragande till vars uppgifter ärendet hör. Beslut, som fattas enligt denna paragraf, skall anmälas vid nästa sammanträde med verksstyrelsen.

18 §  Ärenden som inte skall avgöras av verksstyrelsen avgörs av generaldirektören ensam. I den mån sådana ärenden inte är av det slag att de behöver prövas av generaldirektören får de avgöras av annan tjänsteman i den omfattning som framgår av arbetsordningen eller särskilda beslut.

19 §  I generaldirektörens frånvaro får inte fattas sådana beslut av större vikt som kan anstå utan olägenhet. Åtgärd som rubbar eller ändrar av socialstyrelsen meddelade föreskrifter eller tillämpade grunder får inte heller vidtas utan hans medgivande. Vad nu har sagts gäller även vid ledighet på generaldirektörstjänsten, till dess regeringen bestämmer annat.

20 §  Ärendena avgörs efter föredragning. I arbetsordningen eller genom särskilda beslut får dock medges att ärenden som handläggs enligt 18 § andra meningen avgörs utan föredragning.

[S2]Föredragningen av ett ärende ankommer på chefen för den avdelning eller byrå dit ärendet hör eller på en särskilt förordnad föredragande. Generaldirektören får överta beredningen och föredragningen av ärenden som skall avgöras av styrelsen.

[S3]En avdelningschef har rätt att närvara när ett ärende som hör till dennes avdelning föredras av annan. Motsvarande rätt tillkommer professorerna vid laboratorieenheter vid läkemedelsavdelningen samt byråcheferna.

21 §  Av förordningen (1978:592) om vissa medbestämmandeformer i statlig tjänst m. m. följer att socialstyrelsens befogenhet att besluta kan vara begränsad i vissa hänseenden.

22 § har upphävts genom förordning (1986:876).

23 §  Generaldirektören får utan föredragning meddela beslut som inte utan olägenhet kan uppskjutas till dess en föredragande kan inställa sig.

24 §  I arbetsordningen eller genom särskilda beslut skall bestämmas vem som får infordra förklaring, upplysning eller yttrande i ärenden hos socialstyrelsen.

Ärenden som handläggs i särskild ordning

25 §  I fråga om skiljande från tjänst eller uppdrag eller om disciplinansvar, åtalsanmälan, avstängning eller läkarundersökning beslutar generaldirektören jämte överdirektören, minst två avdelningschefer samt chefen för den byrå som handlägger ansvarsärenden.

[S2]I 15 kap. 7 § lagen (1976:600) om offentlig anställning och i 26 § anställningsförordningen (1965:601) finns särskilda bestämmelser om omröstning i vissa frågor.

26 § har upphävts genom förordning (1981:1227).
27 § har upphävts genom förordning (1981:1227).
28 § har upphävts genom förordning (1981:1227).

29 §  Socialstyrelsens råd för vissa rättsliga sociala och medicinska frågor handlägger

 • rättsmedicinska ärenden,
 • ärenden om fastställelse av könstillhörighet eller tillstånd till ingrepp i könsorgan enligt lagen (1972:119) om fastställande av könstillhörighet i vissa fall,
 • ärenden om tillstånd till sterilisering,
 • ärenden om tillstånd till kastrering,
 • ärenden om tillstånd till ingående av äktenskap,
 • ärenden om tillstånd till abort samt
 • andra ärenden, i vilka socialstyrelsen på begäran av en myndighet skall avge utlåtande om någons hälsotillstånd.

[S2]30 §har upphävts genom förordning (1985:392).

31 § har upphävts genom förordning (1985:392).
32 § har upphävts genom förordning (1986:876).

Tjänstetillsättning m. m.

33 §  Generaldirektören och överdirektören förordnas av regeringen för högst sex år.

[S2]Styrelsens övriga ledamöter samt ersättare för dessa förordnas av regeringen för högst tre år.

[S3]Tjänster som avdelningschef eller byråchef tillsätts av regeringen efter anmälan av generaldirektören.

[S4]Tjänster som professor eller laborator vid läkemedelsavdelningen tillsätts i den ordning som regeringen bestämmer särskilt.

[S5]Andra tjänster tillsätts av socialstyrelsen.

Övriga bestämmelser

34 §  En professor vid läkemedelsavdelningen skall meddela undervisning regeringen bestämmer.

35 §  Besked enligt 37 § andra stycket anställningsförordningen (1965:601) lämnas av socialstyrelsen även i fråga om avdelningschef och byråchef samt professor och laborator vid läkemedelsavdelningen. Förordning (1985:392).

36 §  Socialstyrelsens beslut i ett visst fall rörande behörighet att utöva ett yrke eller en verksamhet får överklagas hos kammarrätten genom besvär.

[S2]Om talan mot socialstyrelsens beslut rörande behörighet att utöva läkaryrket eller tandläkaryrket finns särskilda bestämmelser.

[S3]Socialstyrelsens beslut om bidrag till internationella resor och om fördelning av statliga bidrag till drogförebyggande verksamhet genom organisationslivet får inte överklagas. Förordning (1987:275).

Ändringar

Förordning (1981:683) med instruktion för socialstyrelsen

Förordning (1981:1227) om ändring i förordningen (1981:683) med instruktion för socialstyrelsen

  Omfattning
  upph. 26-28 §§; ändr. 5, 32 §§

Förordning (1982:774) om ändring i förordningen (1981:683) med instruktion för socialstyrelsen

  Omfattning
  ändr. 4 §

Förordning (1983:620) om ändring i förordningen (1981:683) med instruktion för socialstyrelsen

  Omfattning
  ändr. 2, 3, 10 §§
  Ikraftträder
  1983-07-01

Förordning (1983:760) om ändring i förordningen (1981:683) med instruktion för socialstyrelsen

  Omfattning
  ändr. 36 §
  Ikraftträder
  1983-09-20

Förordning (1985:392) om ändring i förordningen (1981:683) med instruktion för socialstyrelsen

  Förarbeten
  Prop. 1984/85:19
  Omfattning
  upph. 14, 30, 31 §§; ändr. 3, 5, 10, 12, 32, 35, 36 §§; omtryck
  Ikraftträder
  1985-07-01

Förordning (1985:795) om ändring i förordningen (1981:683) med instruktion för socialstyrelsen

  Omfattning
  upph. 4 §
  Ikraftträder
  1986-01-01

Förordning (1986:273) om ändring i förordningen (1981:683) med instruktion för socialstyrelsen

  Omfattning
  ändr. 36 §
  Ikraftträder
  1986-07-01

Förordning (1986:876) om ändring i förordningen (1981:683) med instruktion för socialstyrelsen

  Omfattning
  upph. 22, 32 §§; ändr. 16 §
  Ikraftträder
  1987-01-01

Förordning (1987:275) om ändring i förordningen (1981:683) med instruktion för socialstyrelsen

  Omfattning
  ändr. 3, 36 §§
  Ikraftträder
  1987-07-01

Förordning (1988:576) om ändring i förordningen (1981:683) med instruktion för socialstyrelsen

  Omfattning
  ändr. 5 §
  Ikraftträder
  1988-07-01

Ändring, SFS 1988:1236

  Omfattning
  upph.