Förordning (1981:967) om skyldighet för domstol och Kronofogdemyndigheten att lämna underrättelser om vissa beslut av exekutiv betydelse

Departement
Justitiedepartementet L2
Utfärdad
1981-10-22
Ändring införd
SFS 1981:967 i lydelse enligt SFS 2018:1807
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
2019-04-04

Betalningsfastställelse

1 §  Om en domstol eller Kronofogdemyndigheten har fastställt att en förfallen fordran skall utgå med särskild förmånsrätt i ett registrerat skepp eller registrerat skeppsbygge eller upphävt ett sådant förordnande, skall domstolen eller Kronofogdemyndigheten samma dag sända en kopia av beslutet till Transportstyrelsen eller motsvarande utländska myndighet. I fråga om ett svenskt skepp eller skepp under byggnad i Sverige skall Transportstyrelsen underrättas, även om skeppet eller skeppsbygget inte är registrerat.

[S2]En kopia av domstolens beslut skall sändas till Kronofogdemyndigheten. Sedan tiden för överklagande av beslutet har gått ut, skall Kronofogdemyndigheten underrättas om huruvida beslutet har överklagats eller inte. Förordning (2008:1207).

2 §  Om en domstol eller Kronofogdemyndigheten har fastställt att en förfallen fordran skall utgå med särskild förmånsrätt i ett luftfartyg som är infört i luftfartygsregistret eller intecknade reservdelar till ett sådant luftfartyg eller upphävt ett sådant förordnande, skall domstolen eller Kronofogdemyndigheten samma dag sända en kopia av beslutet till inskrivningsmyndigheten och Transportstyrelsen.

[S2]En kopia av domstolens beslut skall sändas till Kronofogdemyndigheten. Sedan tiden för överklagande av beslutet har gått ut, skall Kronofogdemyndigheten underrättas om huruvida beslutet har överklagats eller inte.

[S3]Vad som föreskrivs i andra stycket gäller också i fråga om ett luftfartyg som är registrerat utom riket eller reservdelar som är intecknade utom riket. Förordning (2008:1207).

3 §  Om en domstol eller Kronofogdemyndigheten har fastställt att en förfallen fordran skall utgå med särskild förmånsrätt i fast egendom eller upphävt ett sådant förordnande, skall domstolen eller Kronofogdemyndigheten samma dag sända en kopia av beslutet till inskrivningsmyndigheten.

[S2]En kopia av domstolens beslut skall sändas till Kronofogdemyndigheten. Sedan tiden för överklagande av beslutet har gått ut, skall Kronofogdemyndigheten underrättas om huruvida beslutet har överklagats eller inte.

[S3]Vad som föreskrivs i första eller andra styckena gäller också i fråga om tomträtt. Förordning (2006:878).

Kvarstad

4 §  Har domstol förordnat om kvarstad på ett registrerat skepp eller registrerat skeppsbygge, andel i sådan egendom eller villkorlig äganderätt till egendomen eller till andel däri eller upphävt ett sådant förordnande, skall domstolen genast underrätta Transportstyrelsen eller mot svarande utländska myndighet. I fråga om ett svenskt skepp eller skepp under byggnad i Sverige skall sjöfarts registret underrättas, även om skeppet eller skeppsbygget inte är registrerat.

[S2]I underrättelsen anges om möjligt skeppets eller skeppsbyggets registerbeteckning och, i fråga om skepp, dess namn och hemort. I underrättelsen anges även den fordran för vilken kvarstad har beslutats. Underrättelser enligt denna paragraf skall överbringas genom telefon eller telegram. Underrättelsen skall följas av skriftlig bekräftelse. Förordning (2008:1207).

5 §  Har domstol förordnat om kvarstad på ett luftfartyg som är infört i luftfartygsregistret eller intecknade reservdelar till ett sådant luftfartyg, andel i sådan egendom eller villkorlig äganderätt till egendomen eller till andel däri eller upphävt ett sådant förordnande, skall domstolen genast underrätta inskrivningsmyndigheten och Transportstyrelsen.

[S2]I underrättelsen anges om möjligt luftfartygets nationalitets- och registreringsbeteckning. I underrättelsen an ges även den fordran för vilken kvarstad har beslutats. Förordning (2008:1207).

6 §  Har domstol förordnat om kvarstad på fast egendom eller upphävt ett sådant förordnande, skall domstolen genast underrätta inskrivningsmyndigheten. I underrättelsen anges den fordran för vilken kvarstad har beslutats.

[S2]Vad som föreskrivs i första stycket gäller också i fråga om tomträtt.

7 §  Har en domstol beslutat om kvarstad på ett patent, en mönsterrätt, ett varumärke eller en varumärkesansökan eller upphävt ett sådant beslut, ska domstolen genast underrätta Patent- och registreringsverket. I underrättelsen bör patentets, mönsterregistreringens, varumärkesregistreringens eller varumärkesansökans nummer anges.

[S2]Har en domstol beslutat om kvarstad på en växtförädlarrätt eller upphävt ett sådant beslut, ska domstolen genast underrätta Statens jordbruksverk. I underrättelsen bör registreringens nummer anges. Förordning (2018:1807).

7 a §  Om en domstol helt eller delvis upphäver ett förordnande om kvarstad, ska domstolen samma dag sända en kopia av beslutet till Kronofogdemyndigheten. Förordning (2018:1541).

Inhibition

8 §  Om en domstol har förordnat att en exekutionstitel tills vidare inte får verkställas, skall domstolen samma dag sända en kopia av beslutet till Kronofogdemyndigheten. Detta gäller också i fråga om senare beslut av betydelse för verkställigheten. Förordning (2006:878).

Ändringar

Förordning (1981:967) om skyldighet för domstol och Kronofogdemyndigheten att lämna underrättelser om vissa beslut av exekutiv betydelse

Förordning (1987:931) om ändring i förordningen (1981:967) om skyldighet för domstol att lämna underrättelser om vissa beslut av exekutiv betydelse

Omfattning
upph. 8 §
Ikraftträder
1988-01-01

Förordning (1990:1078) om ändring i förordningen (1981:967) om skyldighet för domstol att lämna underrättelser om vissa beslut av exekutiv betydelse

Omfattning
nya 8 §, rubr. närmast före 8 §
Ikraftträder
1991-02-01

Förordning (1991:1345) om ändring i förordningen (1981:967) om skyldighet för domstol att lämna underrättelser om vissa beslut av exekutiv betydelse

Omfattning
ändr. författningsrubr., 1, 2, 3 §§
Ikraftträder
1992-01-01

Förordning (1996:1446) om ändring i förordningen (1981:967) om skyldighet för domstol och kronofogdemyndighet att lämna underrättelser om vissa beslut av exekutiv betydelse

Förarbeten
Rskr. 1996/97:96, Prop. 1996/97:1, Bet. 1996/97:JuU1
Omfattning
ändr. 1, 2, 3, 8 §§
Ikraftträder
1997-01-01

Förordning (2001:811) om ändring i förordningen (1981:967) om skyldighet för domstol och kronofogdemyndighet att lämna underrättelser om vissa beslut av exekutiv betydelse

Tryckt format (PDF)

Omfattning
ändr. 1, 4 §§
Ikraftträder
2001-12-01

Förordning (2004:1138) om ändring i förordningen (1981:967) om skyldighet för domstol och kronofogdemyndighet att lämna underrättelser om vissa beslut av exekutiv betydelse

Tryckt format (PDF)

Omfattning
ändr. 2, 5 §§
Ikraftträder
2005-01-01

Förordning (2005:1220) om ändring i förordningen (1981:967) om skyldighet för domstol och kronofogdemyndighet att lämna underrättelser om vissa beslut av exekutiv betydelse

Tryckt format (PDF)

Förarbeten
Rskr. 2005/06:108, Prop. 2005/06:1, Bet. 2005/06:MJU2
Omfattning
ändr. 7 §
Ikraftträder
2006-01-01

Förordning (2006:878) om ändring i förordningen (1981:967) om skyldighet för domstol och kronofogdemyndighet att lämna underrättelser om vissa beslut av exekutiv betydelse

Tryckt format (PDF)

Omfattning
ändr. författningsrubr., 1, 2, 3, 8 §§
Ikraftträder
2006-07-01

Förordning (2008:1207) om ändring i förordningen (1981:967) om skyldighet för domstol och Kronofogdemyndigheten att lämna underrättelser om vissa beslut av exekutiv betydelse

Tryckt format (PDF)

Omfattning
ändr. 1, 2, 4, 5 §§
Ikraftträder
2009-01-01

Förordning (2011:597) om ändring i förordningen (1981:967) om skyldighet för domstol och Kronofogdemyndigheten att lämna underrättelser om vissa beslut av exekutiv betydelse

Tryckt format (PDF)

Omfattning
ändr. 7 §
Ikraftträder
2011-07-01

Förordning (2018:1541) om ändring i förordningen (1981:967) om skyldighet för domstol och Kronofogdemyndigheten att lämna underrättelser om vissa beslut av exekutiv betydelse

Officiell autentisk version

Omfattning
ny 7 a §
Ikraftträder
2019-01-01

Förordning (2018:1807) om ändring i förordningen (1981:967) om skyldighet för domstol och Kronofogdemyndigheten att lämna underrättelser om vissa beslut av exekutiv betydelse

Officiell autentisk version

Omfattning
ändr. 7 §
Ikraftträder
2019-01-01