Lag (1998:714) om ersättning vid frihetsberövanden och andra tvångsåtgärder

Departement
Justitiedepartementet L2
Utfärdad
1998-06-17
Ändring införd
SFS 1998:714 i lydelse enligt SFS 2021:762
Ikraft
1999-01-01
Upphäver
Lag (1974:515) om ersättning vid frihetsinskränkning
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
2022-02-01

1 §  Denna lag gäller ersättning från staten för skador som orsakas av frihetsberövanden och andra tvångsåtgärder.

Prop. 1997/98:105: Denna lag gäller ersättning från staten för skador som orsakas av frihetsberövanden och andra tvångsåtgärder.

I paragrafen, som inte har någon motsvarighet i LEF, anges lagens tillämpningsområde. Paragrafen motsvarar 1 § i kommitténs lagförslag.

Överväganden i denna del finns i <a href="https://lagen.nu/prop/1997/98:105#S4-2" ...

2 §  Den som har varit häktad på grund av misstanke om brott har rätt till ersättning,

 1. om det meddelas frikännande dom, åtalet avvisas eller avskrivs eller förundersökningen avslutas utan att åtal väcks,
 2. om det för en viss del av brottsligheten meddelas frikännande dom, åtalet avvisas eller avskrivs eller förundersökningen avslutas utan att åtal väcks, och det är uppenbart att frihetsinskränkningen inte skulle ha beslu-tats endast för den övriga brottsligheten,
 3. om något brott i domen hänförs till en mildare straffbestämmelse och det är uppenbart att frihetsinskränkningen vid en sådan bedömning inte skulle ha beslutats,
 4. om beslutet om frihetsinskränkning efter överklagande eller överprövning upphävs eller ersätts av ett beslut om en mindre ingripande åtgärd, eller
 5. om beslutet om frihetsinskränkning undanröjs utan att det beslutas om ny handläggning.

[S2]Vad som sägs i första stycket gäller också den som på grund av misstanke om brott har varit anhållen under minst 24 timmar i sträck. Den som har utsatts för en sådan frihetsinskränkning har också rätt till ersättning, om beslutet om anhållande upphävs efter avslag på en häktningsframställning.

[S3]Vad som sägs i första stycket 1, 2, 4 och 5 gäller också den som på grund av misstanke om brott under minst 24 timmar i sträck har varit underkastad reseförbud eller anmälnings- skyldighet, intagen för rättspsykiatrisk undersökning eller tagen i förvar av befälhavare på fartyg eller luftfartyg.

Prop. 1997/98:105: 1. om det meddelas frikännande dom, åtalet avvisas eller avskrivs eller förundersökningen avslutas utan att åtal väcks,

2. om det för en viss del av brottsligheten meddelas frikännande dom, åtalet avvisas eller avskrivs eller förundersökningen avslutas utan att åtal väcks, och det är uppenbart att frihetsinskränkningen inte skulle ha beslutats endast för den övriga brottsligheten,

3. ...

 • NJA 2019 s. 855:Ersättning enligt frihetsberövandelagen. En utgift är ersättningsgill om den har utgjort en nödvändig följd av själva frihetsberövandet.
 • NJA 2013 s. 1003:Fråga om jämkning av ersättning enligt 6 § tredje stycket lagen (1998:714) om ersättning vid frihetsberövanden och andra tvångsåtgärder.
 • NJA 2012 s. 464:Vid beräkningen av ideell skada i form av lidande enligt lagen (1998:714) om ersättning för frihetsberövanden och andra tvångsåtgärder har tidigare frihetsberövande ansetts sakna betydelse för ersättningens storlek.
 • RH 2017:27:En person har varit frihetsberövad, men sedermera frikänts från de brott som legat till grund för frihetsberövandet. Justitiekanslern har tillerkänt henne förhöjd ersättning för lidande på grund av att hon varit misstänkt för särskilt allvarlig brottslighet. Hovrätten har ansett att hon inte är berättigad att därutöver få ytterligare ersättning på grund av att hon under frihetsberövandet varit underkastad restriktioner.

3 §  Bestämmelserna i 2 § tillämpas också då någon på grund av en svensk myndighets efterlysning för brott eller begäran om anhållande, överlämnande eller utlämning för brott har varit utsatt för ett motsvarande frihetsberövande utomlands. Lag (2003:1168).

Prop. 1997/98:105: Bestämmelserna i 2 § tillämpas också då någon på grund av en svensk myndighets efterlysning för brott eller begäran om anhållande eller utlämning för brott har varit utsatt för ett motsvarande frihetsberövande utomlands.

I 2 § ges en uttömmande uppräkning av vilka beslut om frihetsinskränkning som kan grunda rätt till ersättning enligt lagen. Vad som avses är häktning m.m. beslutad av svenska myndigheter enligt svensk lag. Bestämmelserna i 2 ...

 • NJA 2013 s. 1003:Fråga om jämkning av ersättning enligt 6 § tredje stycket lagen (1998:714) om ersättning vid frihetsberövanden och andra tvångsåtgärder.

4 §  Den som har avtjänat fängelsestraff, sluten ungdomsvård eller förvandlingsstraff för böter har rätt till ersättning, om det efter överklagande eller anlitande av särskilt rättsmedel meddelas frikännande dom eller döms ut en mindre ingripande påföljd eller om den dom som har legat till grund för verkställigheten undanröjs utan beslut om ny handläggning. Detsamma gäller den som efter beslut av domstol enligt 31 kap. 3 § brottsbalken har varit intagen för rättspsykiatrisk vård.

Prop. 1997/98:105: Den som har avtjänat fängelsestraff eller förvandlingsstraff för böter har rätt till ersättning, om det efter överklagande eller anlitande av särskilt rättsmedel meddelas frikännande dom ellerdöms ut en mindre ingripande påföljd eller om den dom som har legat till grund för verkställigheten undanröjs utan beslut om ny handläggning. Detsamma gäller den som efter beslut av domstol enligt 31 kap. ...

5 §  Den som har varit berövad friheten till följd av beslut vid myndig-hetsutövning utan att ha rätt till ersättning enligt 2-4 §§ har rätt till ersättning, om det står klart att beslutet vilade på felaktiga grunder och därför var oriktigt.

Prop. 1997/98:105: Den som har varit berövad friheten till följd av beslut vid myndighets utövning utan att ha rätt till ersättning enligt 2

 • 4 §§ har rätt till ersätt ning, om det står klart att beslutet vilade på felaktiga grunder och därför var oriktigt.

Skälen för paragrafen, som närmast motsvarar 3 § LEF, har behandlats i avsnitt ...

 • NJA 2013 s. 1003:Fråga om jämkning av ersättning enligt 6 § tredje stycket lagen (1998:714) om ersättning vid frihetsberövanden och andra tvångsåtgärder.

6 §  Den skadelidande har inte rätt till ersättning enligt 2-5 §§, om den skadelidande själv uppsåtligen har föranlett åtgärden.

[S2]Om den skadelidande har försökt undanröja bevis eller på annat sätt försvåra sakens utredning, eller om den skadelidande vid misstanke om brott har försökt undandra sig förundersökning eller lagföring, lämnas ersättning endast när det finns synnerliga skäl.

[S3]Ersättning kan vägras eller sättas ned, om den skadelidandes eget be-teende har föranlett beslutet om frihetsinskränkning eller om det med hänsyn till övriga omständigheter är oskäligt att ersättning lämnas. Ersättning får dock inte vägras eller sättas ned enbart på den grunden att misstanke om brott kvarstår utan att skuldfrågan är klarlagd.

[S4]Om tiden för frihetsinskränkning har avräknats eller annars beaktats vid fastställande eller verkställighet av brottspåföljd, kan ersättningen sättas ned efter vad som är skäligt.

Prop. 1997/98:105: Om den skadelidande har försökt undanröja bevis eller på annat sätt försvåra sakens utredning, eller om den skadelidande vid misstanke om brott har försökt undandra sig förundersökning eller lagföring, lämnas ersättning endast när det finns synnerliga skäl.

Ersättning kan vägras eller sättas ned, om den skadelidandes eget beteende har föranlett beslutet om frihetsinskräkning eller om det med hänsyn till övriga omständigheter ...

 • NJA 2013 s. 1003:Fråga om jämkning av ersättning enligt 6 § tredje stycket lagen (1998:714) om ersättning vid frihetsberövanden och andra tvångsåtgärder.
 • NJA 2022 s. 609:Fråga om undantag från rätten till ersättning för frihetsberövande som i efterhand visat sig vara felaktigt.

7 §  Ersättning enligt 2-5 §§ lämnas för utgifter, förlorad arbetsförtjänst, intrång i näringsverksamhet och lidande.

Prop. 1997/98:105: första stycket LEF och närmast 7 § kommitténs lagförslag. Övervägandena kring denna paragraf finns i avsnitt 4.4.

För det första utgår liksom enligt LEF ersättning för utgifter, förlorad arbetsförtjänst och intrång i näringsverksamhet. Dessa ersättningsposter kräver inte några närmare kommentarer. Avsikten är att bestämmelserna skall tillämpas på samma sätt som i LEF (se <a href="https://lagen.nu/prop/1974:97#sid69" ...

 • NJA 2019 s. 855:Ersättning enligt frihetsberövandelagen. En utgift är ersättningsgill om den har utgjort en nödvändig följd av själva frihetsberövandet.
 • NJA 2013 s. 1003:Fråga om jämkning av ersättning enligt 6 § tredje stycket lagen (1998:714) om ersättning vid frihetsberövanden och andra tvångsåtgärder.
 • NJA 2012 s. 464:Vid beräkningen av ideell skada i form av lidande enligt lagen (1998:714) om ersättning för frihetsberövanden och andra tvångsåtgärder har tidigare frihetsberövande ansetts sakna betydelse för ersättningens storlek.
 • RH 2017:27:En person har varit frihetsberövad, men sedermera frikänts från de brott som legat till grund för frihetsberövandet. Justitiekanslern har tillerkänt henne förhöjd ersättning för lidande på grund av att hon varit misstänkt för särskilt allvarlig brottslighet. Hovrätten har ansett att hon inte är berättigad att därutöver få ytterligare ersättning på grund av att hon under frihetsberövandet varit underkastad restriktioner.

8 §  Den som drabbas av en personskada eller en sakskada genom våld som utövas med stöd av 10 §, 10 a § eller 29 § första stycket första eller femte meningen polislagen (1984:387), 2 kap. 17 § utsökningsbalken, 4 kap.2 och 16 §§tullagen (2016:253), 21 b § lagen (2000:1225) om straff för smuggling eller 2 kap.4 eller 6 § eller 6 kap. 2 §kustbevakningslagen (2019:32) har rätt till ersättning, om den skadelidande inte har betett sig på ett sådant sätt att det varit påkallat att använda våld mot hans eller hennes person eller egendom. Lag (2021:762).

Prop. 2018/19:16: Paragrafen reglerar en skadelidandes rätt till ersättning i vissa fall när våld använts i tjänsteutövning. Övervägandena finns i avsnitt 8.3.2.

Genom hänvisningar till den nya kustbevakningslagen kan den som orsakas person- eller sakskada även i fortsättningen ha rätt till ersättning enligt lagen då en kustbevakningstjänsteman använt ...

Prop. 2017/18:7: Paragrafen handlar om den rätt till ersättning som en enskild kan ha, om han eller hon drabbas av en person- eller sakskada till följd av att vissa myndighetspersoner i sin yrkesutövning använder våld. Övervägandena finns i avsnitt 9.

I paragrafen införs en hänvisning till 10 a § polislagen. Det innebär att ersättning kan utges till ...

Prop. 2018/19:96: Paragrafen reglerar en skadelidandes rätt till ersättning i vissa fall när våld använts i tjänsteutövning.

Ändringen innebär att hänvisningen till 29 § första stycket fjärde meningen polislagen (1984:387), som är felaktig, rättas så att hänvisningen i stället görs till 29 § första stycket femte meningen samma lag.

Paragrafen behandlas i avsnitt ...

Prop. 2020/21:192: Paragrafen reglerar en skadelidandes rätt till ersättning i vissa fall när våld använts i tjänsteutövning.

Ändringen innebär att den som drabbas av en skada genom våld som utövas av en tulltjänsteman med stöd av 21 b § smugglingslagen kan få rätt till ersättning. Hänvisningen till smugglingslagen innebär att det materiella tillämpningsområdet för den aktuella lagen utvidgas.

Övervägandena finns i avsnitt ...

Prop. 1997/98:105: Den som åsamkas personskada eller sakskada genom våld som utövas med stöd av 10 § eller 23 § första stycket första meningen polislagen (1984:387), 2 kap. 17 § utsökningsbalken eller 57 § ...

9 §  Anspråk på ersättning enligt denna lag får inte överlåtas innan ersättningen blivit slutligt bestämd.

Prop. 1997/98:105: Anspråk på ersättning enligt denna lag får inte överlåtas innan ersättningen blivit slutligt bestämd.

Denna paragraf överensstämmer i sak helt och hållet med 6 § LEF (se prop. 1974:97 s. 92) och 9 § i kommitténs förslag.

10 §  Om ersättning betalas enligt denna lag och den ersättningsberättigade har rätt till skadestånd av någon annan, inträder staten i motsvarande mån i den ersättningsberättigades rätt.

Prop. 1997/98:105: Om ersättning betalas enligt denna lag och den ersättningsberättigade har rätt till skadestånd av någon annan, inträder staten i motsvarande mån i den ersättningsberättigades rätt.

Denna paragraf överensstämmer i sak med 7 § LEF (se prop. 1974:97 s. 92 f.) och 10 § i kommitténs lagförslag.

11 §  Den som har varit utsatt för en frihetsinskränkning på grund av misstanke om brott och fått ersättning enligt denna lag är skyldig att betala tillbaka det mottagna beloppet, om han eller hon senare döms för gärningen och till följd av domens innehåll inte skulle ha haft rätt till ersättning vid en prövning enligt 2 § 3. Återbetalningsskyldigheten får jämkas, om det finns särskilda skäl.

Prop. 1997/98:105: Den som har varit utsatt för en frihetsinskränkning på grund av misstanke om brott och fått ersättning enligt denna lag är skyldig att betala tillbaka det mottagna beloppet, om han eller hon senare döms för gärningen och till följd av domens innehåll inte skulle ha haft rätt till ersättning vid en prövning enligt 2 § 3. terbetalningsskyldigheten får jämkas, om det finns särskilda skäl.

Paragrafen, som saknar motsvarighet i LEF och i kommitténs ...

Ändringar och övergångsbestämmelser

Lag (1998:714) om ersättning vid frihetsberövanden och andra tvångsåtgärder

Övergångsbestämmelse

 1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 1999, då lagen (1974:515) om ersättning vid frihetsinskränkning upphör att gälla.
 2. Den nya lagen tillämpas även i fråga om åtgärder som har vidtagits före ikraftträdandet men inte har upphört före denna tidpunkt.
Förarbeten
Rskr. 1997/98:277, Prop. 1997/98:105, Bet. 1997/98:LU27
Ikraftträder
1999-01-01

Lag (2000:1304) om ändring i lagen (1998:714) om ersättning vid frihetsberövanden och andra tvångsåtgärder

Förarbeten
Rskr. 2000/01:71, Prop. 1999/2000:126, Bet. 2000/01:SkU3
Omfattning
ändr. 8 §
Ikraftträder
2001-01-01

Lag (2003:1168) om ändring i lagen (1998:714) om ersättning vid frihetsberövanden och andra tvångsåtgärder

Förarbeten
Rskr. 2003/04:107, Prop. 2003/04:7, Bet. 2003/04:JuU8
Omfattning
ändr. 3 §
Ikraftträder
2004-01-01

Lag (2016:271) om ändring i lagen (1998:714) om ersättning vid frihetsberövanden och andra tvångsåtgärder

Övergångsbestämmelse

 1. Denna lag träder i kraft den 1 maj 2016.
 2. Äldre bestämmelser gäller fortfarande för tullkontroller som inletts före ikraftträdandet.
Förarbeten
Rskr. 2015/16:161, Prop. 2015/16:79, Bet. 2015/16:SkU21
Omfattning
ändr. 8 §
Ikraftträder
2016-05-01

Lag (2018:24) om ändring i lagen (1998:714) om ersättning vid frihetsberövanden och andra tvångsåtgärder

Förarbeten
Rskr. 2017/18:140, Prop. 2017/18:7, Bet. 2017/18:KU12
Omfattning
ändr. 8 §
Ikraftträder
2018-04-01

Lag (2019:41) om ändring i lagen (1998:714) om ersättning vid frihetsberövanden och andra tvångsåtgärder

Förarbeten
Rskr. 2018/19:130, Prop. 2018/19:16, Bet. 2018/19:FöU4
Omfattning
ändr. 8 §
Ikraftträder
2019-04-01

Lag (2019:549) om ändring i lagen (1998:714) om ersättning vid frihetsberövanden och andra tvångsåtgärder

Förarbeten
Rskr. 2018/19:297, Prop. 2018/19:96, Bet. 2018/19:JuU28
Omfattning
ändr. 8 §
Ikraftträder
2019-08-01

Lag (2021:762) om ändring i lagen (1998:714) om ersättning vid frihetsberövanden och andra tvångsåtgärder

Förarbeten
Rskr. 2020/21:414, Prop. 2020/21:192, Bet. 2020/21:JuU37
Omfattning
ändr. 8 §
Ikraftträder
2021-08-01