Upphävd författning

Fastbränsleförordning (1981:972)

Departement
Näringsdepartementet
Utfärdad
1981-10-22
Ändring införd
SFS 1981:972
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad

Fastbränsleförordning

1 §  Frågor om tillstånd enligt 3 a § fastbränslelagen (1981:599) prövas av närings- och teknikutvecklingsverket. Ansökan om tillstånd skall göras skriftligen till verket. Vid beredningen av tillståndsärenden skall verket se till att samråd sker i behövlig omfattning med myndigheter som särskilt berörs av tillståndsfrågan.

[S2]Anmälan enligt 2, 3 eller 4 övergångsbestämmelserna till lagen (1984:641) om ändring i lagen (1981:599) om utförande av eldningsanläggningar för fast bränsle skall göras skriftligen till närings- och teknikutvecklingsverket. Förordning (1991:1622).

2 §  Frågor om undantag i särskilda fall från 2 § fastbränslelagen (1981:599) prövas av närings- och teknikutvecklingsverket. Ansökningar om undantag skall ges in till verket.

[S2]Undantag får medges om ett utförande av anläggningen för eldning med fast bränsle skulle bli oskäligt ekonomiskt eller praktiskt betungande eller stora miljöproblem eller andra starka skäl talar för ett annat utförande av anläggningen i fråga. Förordning (1991:1622).

2 a §  Fastbränslelagen (1981:599) gäller inte för eldningsanläggningar som omfattas av 3 § nämnda lag om

 1. pannan utförs för el men med möjlighet till oljeeldning,
 2. pannans effekt vid eldrift är lägst 60 procent av största effektbehovet,
 3. pannans totala verkningsgrad vid oljeeldning är minst 95 procent enligt statens provningsanstalts provningsmetod SP A3 535 och
 4. pannans effekt inte överstiger 30 kilowatt. Förordning (1984:642).

3 §  Frågor om undantag i särskilda fall från 3 § fastbränslelagen (1981:599) prövas av den eller de kommunala nämnder som fullgör uppgifter inom plan- och byggnadsväsendet eller, om en sådan nämnd överlämnar ansökningen till närings- och teknikutvecklingsverket, av verket.

[S2]Ansökningar om undantag skall ges in till den kommunala nämnden. Nämnden skall överlämna ansökningen till verket för prövning, om

 1. ansökningen gäller en eldningsanläggning som inte i allt väsentligt är avsedd för värmeförsörjning av bebyggelse eller
 2. nämnden annars finner ett överlämnande motiverat med hänsyn till anläggningens beskaffenhet.

[S3]Undantag får medges om särskilda skäl föranleder det. Förordning (1991:1622).

4 §  Ansökningar enligt 2 och 3 §§ skall vara skriftliga. Ansökningen skall innehålla de skäl som åberopas för undantag. Finner myndigheten ytterligare utredning nödvändig för prövning av ansökningen, skall sökanden lägga fram även den.

5 §  Tillsynsmyndigheter enligt fastbränslelagen (1981:599) är

 1. Den kommunala nämnden i fråga om anläggningar som avses i 3 § nämnda lag och som i allt väsentligt är avsedda för värmeförsörjning av bebyggelse samt
 2. närings- och teknikutvecklingsverket i övrigt. Förordning (1991:1622).

6 §  Vid handläggning av frågor enligt 2 § denna förordning skall närings- och teknikutvecklingsverket samråda med överstyrelsen för ekonomiskt försvar, om det inte är uppenbart obehövligt. Förordning (1991:1622).

7 §  Ett beslut av närings- och teknikutvecklingsverket enligt denna förordning får överklagas hos regeringen.

[S2]Ett beslut av en kommunal nämnd enligt denna förordning får överklagas hos länsstyrelsen. Länsstyrelsens beslut får överklagas hos regeringen. Förordning (1991:1622).

8 §  Ytterligare föreskrifter om verkställighet av fastbränslelagen (1981:599) beslutas av statens planverk såvitt avser anläggningar under en kommunal nämnds tillsyn och av närings- och teknikutvecklingsverket i övrigt. Förordning (1991:1622).

Ändringar

Förordning (1982:45) om ändring i förordningen (1981:972) om utförande av eldningsanläggningar för fast bränsle

  Omfattning
  ny 2 a §

Förordning (1982:1094) om ändring i förordningen (1981:972) om utförande av eldningsanläggningar för fast bränsle

  Omfattning
  ändr. 2 a §

Förordning (1983:543) om ändring i förordningen (1981:972) om utförande av eldningsanläggningar för fast bränsle

  Omfattning
  ändr. 1, 2, 3, 5-8 §§
  Ikraftträder
  1983-07-01

Förordning (1984:642) om ändring i förordningen (1981:972) om utförande av eldningsanläggningar för fast bränsle

  Omfattning
  ändr. författningsrubr., 1, 2, 3, 5, 6, 8 §§; omtryck
  Ikraftträder
  1984-07-01

Förordning (1991:1622) om ändring i fastbränsleförordningen (1981:972)

  Omfattning
  ändr. 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8 §§
  Ikraftträder
  1992-01-01

Förordning (1994:797) om upphävande av fastbränsleförordningen (1981:972)

  Omfattning
  upph.