Upphävd författning

Fastbränslelag (1981:599)

Departement
Näringsdepartementet
Utfärdad
1981-06-11
Ändring införd
SFS 1981:599
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad

1 §  En eldningsanläggning, som inte är tillfällig, skall enligt vad som föreskrivs i denna lag uppföras eller installeras (utföras) så att den kan eldas med fast bränsle och därefter bibehållas i ett sådant utförande så länge den är i bruk.

[S2]Med eldningsanläggning avses i lagen en eldningsanläggning i vilken varmvatten, hetvatten, ånga eller hetolja framställs för byggnadsuppvärmning, elproduktion eller användning i en industriell process.

[S3]Skall kol användas i anläggningen, krävs i vissa fall särskilt tillstånd enligt 3 a §. Lag (1984:641):

2 §  En eldningsanläggning i vilken den årliga bränsleförbrukningen kan beräknas normalt uppgå till minst 180 terajoule skall utföras för eldning med fast bränsle och därefter bibehållas i ett sådant utförande så länge den är i bruk.

[S2]Detsamma gäller en eldningsanläggning med lägre bränsleförbrukning i ett system i vilket varmvatten, hetvatten, ånga eller hetolja framställs för sådant ändamål som anges i 1 § andra stycket, om

 1. den årliga bränsleförbrukningen i systemet kan beräknas normalt uppgå till minst 180 terajoule och
 2. systemets årliga behov av energi annars inte till minst 75 procent kan tillgodoses på annat sätt än genom användning av gas eller olja eller annat flytande bränsle. Lag (1984:641).

3 §  Andra eldningsanläggningar än som avses i 2 § skall utföras så att de utan omfattande ombyggnadsarbeten eller kompletteringar kan eldas med inhemsk fast bränsle. De skall därefter bibehållas i ett sådant utförande så länge de är i bruk.

[S2]Inom områden där naturgas distribueras eller avses bli distribuerad gäller första stycket inte anläggningar för eldning med naturgas.

3 a §  Tillstånd av regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer krävs för att

 1. uppföra, installera eller ändra en eldningsanläggning så att den får ett utförande för huvudsaklig eldning med kol, om anläggningen avses få en tillförd effekt överstigande 500 kilowatt, eller
 2. elda med kol i en anläggning med annat utförande än som avses i 1, om anläggningens tillförda effekt överstiger 500 kilowatt.

[S2]Tillstånd ges endast om användning av kol i anläggningen är förenlig med av riksdagen antagna energipolitiska riktlinjer för introduktion av kol.

[S3]Ett tillstånd får begränsas till viss tid eller förenas med särskilda villkor.

[S4]Tillstånd enligt denna lag behövs inte om tillstånd till anläggningen meddelats enligt 4 kap. lagen (1987:12) om hushållning med naturresurser m. m. Utanför områden där fjärrvärme eller naturgas distribueras eller avses bli distribuerad enligt kommunens energiplanering behövs inte tillstånd för anläggningar för industribyggnader eller trädgårdsnäringens byggnader. Lag (1987:160).

4 §  Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får medge undantag i särskilt fall från 2 §.

[S2]Undantag från 3 § första stycket får regeringen föreskriva för särskilt fall eller för ett visst slag eller en viss grupp av eldningsanläggningar. Regeringen får också överlåta åt den eller de kommunala nämnder som fullgör uppgifter inom plan- och byggnadsväsendet eller åt någon annan myndighet att i särskilda fall medge undantag från 3 § första stycket. Lag (1991:1691).

5 §  Är en eldningsanläggning undantagen enligt 4 § från vad som föreskrivs enligt 2 eller 3 § om utförande för eldning med fast bränsle och skall en panna bytas i anläggningen, skall lagen i sin helhet åter tillämpas på anläggningen. Därvid skall vad som anges i 2 eller 3 § om utförande i stället avse ändring av anläggningen.

6 §  Tillsyn över efterlevnaden av denna lag utövas enligt regeringens bestämmande av en sådan nämnd som avses i 4 § eller annan myndighet. Lag (1991:1691).

7 §  Den som äger eller annars förfogar över en eldningsanläggning är skyldig att på anfordran av tillsynsmyndigheten lämna myndigheten de upplysningar och handlingar och det tillträde till anläggningen som behövs för tillsynen. Polismyndigheten skall lämna tillsynsmyndigheten det biträde som behövs för att tillträdesrätten skall kunna utövas.

8 §  Tillsynsmyndigheten får meddela den som äger eller annars förfogar över en eldningsanläggning de förelägganden som behövs för att åstadkomma rättelse, om anläggningen inte uppfyller vad som krävs enligt 2 § eller 3 § första stycket. Detsamma gäller om anläggningen ges ett utförande för huvudsaklig eldning med kol eller eldas med kol utan behövligt tillstånd enligt 3 a § eller om ett med sådant tillstånd förenat villkor inte uppfylls. Ett föreläggande får förenas med vite.

[S2]Ett utdömt vite får inte förvandlas. Lag (1984:641).

9 §  Om ägaren eller den som annars förfogar över en eldningsanläggning uppsåtligen eller av grov oaktsamhet bryter mot vad som gäller enligt 2 §, 3 § första stycket eller 3 a §, eller mot villkor som uppställts med stöd av 3 a §, skall han dömas till böter. I ringa fall skall dock ej dömas till ansvar.

[S2]Den som har åsidosatt vitesföreläggande enligt 8 § första stycket döms inte till straff enligt denna lag för gärning som omfattas av föreläggandet. Lag (1984:641).

10 §  Beslut av tillsynsmyndigheten om anfordran enligt 7 § eller om föreläggande enligt 8 § första stycket överklagas hos kammarrätten. Om en sådan nämnd som avses i 4 § har utsetts till tillsynsmyndighet, överklagas dock dess beslut hos länsstyrelsen. Länsstyrelsens beslut får överklagas hos kammarrätten.

[S2]Tillsynsmyndigheten får föreskriva att ett beslut omedelbart skall lända till efterrättelse. Lag (1991:1691).

Ändringar och övergångsbestämmelser

Fastbränslelag (1981:599)

Övergångsbestämmelse

 1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 1982.
 2. Lagen gäller inte en eldningsanläggning som är uppförd eller installerad före ikraftträdandet.
 3. Har uppförande eller installation av en eldningsanläggning eller byte av en panna påbörjats men inte slutförts före ikraftträdandet, får uppförandet, installationen eller pannbytet slutföras på det sätt som har avsetts utan hinder av bestämmelserna i denna lag.
 4. Byts efter ikraftträdandet en panna i en anläggning som avses i 2 eller 3, gäller dock lagen. Därvid skall vad som anges i 2 eller 3 § om utförande i stället avse ändring av anläggningen.
Förarbeten
Prop. 1980/81:90

Lag (1984:641) om ändring i lagen (1981:599) om utförande av eldningsanläggningar för fast bränsle

  Övergångsbestämmelse

  1. Denna lag träder i kraft den 1 juli 1984.
  2. Har uppförande eller installation av en eldningsanläggning som avses i 3 a § första stycket 1 påbörjats men inte slutförts före ikraftträdandet, behövs inget tillstånd för att slutföra uppförandet eller installationen på det sätt som har avsetts, om anmälan görs före den 1 januari 1985 till den myndighet som regeringen bestämmer. Motsvarande gäller om i en eldningsanläggning som avses i 3 a § första stycket 2 vid ikraftträdandet ändringsarbeten påbörjats men inte slutförts för att ge anläggningen ett utförande för huvudsaklig eldning med kol och den planerade kolanvändningen redovisats till statlig eller kommunal myndighet före den 1 januari 1984.
  3. Har en eldningsanläggning som avses i 3 a § första stycket 2 eldats med kol före ikraftträdandet, behövs inget tillstånd för att fortsätta med koleldningen, om anmälan görs före den 1 januari 1985 till den myndighet regeringen bestämmer. Har uppförande eller installation av en sådan eldningsanläggning påbörjats men inte slutförts den 1 januari 1984 utan att koleldning skett före ikraftträdandet, får utan tillstånd eldning med kol ske, om kolanvändning planerats och redovisats till statlig eller kommunal myndighet före den 1 januari 1984 och anmälan görs före den 1 januari 1985 till den myndighet som regeringen bestämmer.
  4. Har i en eldningsanläggning som avses i 3 a § första stycket 2 ändringsarbeten påbörjats men inte slutförts den 1 januari 1984 utan att koleldning skett före ikraftträdandet, får utan tillstånd eldning med kol ske, om kolanvändning planerats och redovisats till statlig eller kommunal myndighet för den 1 januari 1984 och anmälan görs före den 1 januari 1985 till den myndighet som regeringen bestämmer. I fråga om ändringsarbeten för att ge anläggningen ett utförande för huvudsaklig eldning med kol tillämpas punkt 2.
  Förarbeten
  Prop. 1983/84:158
  Omfattning
  ändr. författningsrubr., 1, 2, 4, 8, 9 §§; ny 3 a §; omtryck
  Ikraftträder
  1984-07-01

Lag (1987:160) om ändring i fastbränslelagen (1981:599)

  Övergångsbestämmelse

  Denna lag träder i kraft den 1 juli 1987.
  Bestämmelserna i 3 a § skall tillämpas om regeringen enligt 136 a § byggnadslagen (1947:385) har meddelat tillstånd till anläggningen.
  Förarbeten
  Prop. 1985/86:90
  Omfattning
  ändr. 3 a §
  Ikraftträder
  1987-07-01

Lag (1991:1691) om ändring i fastbränslelagen (1981:599)

  Förarbeten
  Prop. 1991/92:17
  Omfattning
  ändr. 4, 6, 10 §§
  Ikraftträder
  1992-01-01

Lag (1994:793) om upphävande av fastbränslelagen (1981:599)

  Förarbeten
  Rskr. 1993/94:371, Prop. 1993/94:212, Bet. 1993/94:NU26
  Omfattning
  upph.