Upphävd författning

Förordning (1982:1013) med instruktion för lotterinämnden

Version: 1986:946

Departement
Jordbruksdepartementet
Utfärdad
1982-12-02
Ändring införd
SFS 1982:1013 i lydelse enligt SFS 1986:946
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad

Inledande bestämmelse

1 §  Allmänna verksstadgan (1965:600) skall tillämpas på lotterinämnden. Med chefen förstås nämndens kanslichef.

Uppgifter

2 §  Nämnden är central förvaltningsmyndighet för frågor om tillämpningen av lotterilagen (1982:1011).

3 §  Det åligger nämnden särskilt

 1. att fullgöra de uppgifter som anges i lotterilagen och lotteriförordningen (1982:1012) och i anslutning härtill meddela rekommendationer för tillämpningen av dessa,
 2. att verka för en enhetlig tillämpning av lotterilagen och lotteriförordningen samt
 3. att i övrigt verka för en ändamålsenlig tillsyn och kontroll över efterlevnaden av lotteribestämmelserna, bland annat genom utbildning av kontrollanter.

Organisation

4 §  Nämnden består av en ordförande, en vice ordförande, nämndens kanslichef och ytterligare två ledamöter.

5 §  Hos nämnden finns ett kansli som förestås av en chef samt i övrigt personal enligt särskilda beslut av regeringen och annan personal i mån av behov och tillgång på medel.

[S2]När kanslichefen är förhindrad att utöva sin tjänst, fullgörs dennes åligganden av den tjänsteman som nämnden bestämmer.

[S3]I mån av behov och tillgång på medel får nämnden anlita utomstående för särskilda uppdrag.

Ärendenas handläggning

6 §  Nämnden är beslutför när minst tre ledamöter, bland dem ordföranden eller vice ordföranden, är närvarande. När ett ärende av större vikt handläggs, skall om möjligt samtliga ledamöter närvara. Förordning (1986:946).

7 §  Om ett ärende är så brådskande att nämnden inte hinner sammanträda för att behandla det, avgörs ärendet genom meddelanden mellan ordföranden och minst två andra ledamöter. Kan ärendet inte lämpligen avgöras på detta sätt, får kanslichefen besluta ensam. Beslut som fattas enligt denna paragraf skall anmälas vid nästa sammanträde med nämnden.

[S2]I övrigt kan kanslichefen ensam på nämndens vägnar pröva ärenden som är av mindre vikt, dock inte besvärsärenden.

8 §  Ärendena avgörs efter föredragning, som ankommer på kanslichefen eller någon annan som tjänstgör hos nämnden eller på särskilt förordnad föredragande. Ett ärende som handläggs enligt 7 § första stycket andra meningen och andra stycket får avgöras utan föredragning.

[S2]Ordföranden får överta beredningen och föredragningen av ärenden.

9 § har upphävts genom förordning (1986:946).

10 §  I arbetsordningen eller genom särskilda beslut skall bestämmas vem som får begära in förklaringar, upplysningar eller yttranden i ärenden hos nämnden.

Tjänstetillsättning m. m.

11 §  Ordföranden, vice ordföranden och annan ledamot i nämnden än kanslichefen förordnas av regeringen för högst tre år.

[S2]Tjänst som kanslichef tillsätts av regeringen. Andra tjänster vid kansliet tillsätts av nämnden.

12 §  Besked enligt 37 § andra stycket anställningsförordningen (1965:601) lämnas i fråga om kanslichefen av nämnden.

Ändringar

Förordning (1982:1013) med instruktion för lotterinämnden

Förordning (1986:946) om ändring i förordningen (1982:1013) med instruktion för lotterinämnden

  Omfattning
  upph. 9 §; ändr. 6 §
  Ikraftträder
  1987-01-01

Ändring, SFS 1988:1135

  Omfattning
  upph.