Upphävd författning

Lotterilag (1982:1011)

Departement
Civildepartementet FOK
Utfärdad
1982-12-02
Ändring införd
SFS 1982:1011
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad

Inledande bestämmelser

1 §  Med lotteri avses i denna lag en verksamhet, i vilken en eller flera deltagare kan erhålla en vinst till högre värde än vad var och en av de övriga deltagarna kan få och i vilken vinstmöjligheterna helt eller delvis beror på slumpen till följd av lottning, gissning, vadhållning eller liknande förfarande.

[S2]Till lotterier hänförs marknads- och tivolinöjen, såsom automatspel och bollkastning, som kan ge vinst enligt första stycket, även om vinstmöjlig- heterna inte till någon del beror på slumpen.

[S3]Till lotterier hänförs även kedjebrevsspel och liknande spel, som kan ge vinst enligt första stycket och i vilka vinstmöjligheterna huvudsakligen beror på antalet deltagare som inträder i spelet.

 • RÅ 1995:100:Vinst i spelet Bonuschansen, som sändes i TV 4:s program Stora Famnen, har inte ansetts utgöra ersättning för deltagande i TV-programmet och inte heller ersättning för en förhållandevis ringa minnesprestation. Undantaget i 19 § kommunalskattelagen från skatteplikt för vinst i svenskt lotteri har ansetts tillämpligt. Förhandsbesked angående inkomstskatt.

2 §  Med egentliga lotterier avses lotterier som inte är kedjebrevsspel eller liknande spel eller automatspel, roulettspel, tärningsspel, kortspel eller bingospel.

[S2]Med automatspel avses spel på mekaniska eller elektroniska spelapparater.

[S3]Rätt till fortsatt spel är att anse som vinst enligt denna lag. Lag (1988:839).

3 §  Denna lag är inte tillämplig på svenska statens premieobligationslån eller automatspel som ger vinst endast i form av frispel på automaten. Föreskrifter om sådant automatspel finns i lagen (1982: 636) om anordnande av visst automatspel.

Anordnande av lotterier

Gemensamma bestämmelser

4 §  Lotteri om pengar eller pengars värde får inom landet inte utan särskilt tillstånd av regeringen anordnas för allmänheten i andra fall eller i annan ordning än som anges i denna lag. Detsamma gäller i fråga om sådant automatspel, roulettspel, tärningsspel, kortspel och bingospel som inte anordnas för allmänheten, om spelet anordnas i förvärvssyfte.

[S2]Särskilt tillstånd av regeringen enligt första stycket får inte meddelas såvitt gäller kedjebrevsspel och liknande spel som avses i 1 § tredje stycket eller sådant automatspel som ger vinst i form av pengar, värde- bevis, spelpolletter eller liknande.

[S3]Ett lotteri skall anses anordnat för allmänheten även när det som villkor för deltagande krävs medlemsskap i en viss sammanslutning, om denna väsent- ligen har till uppgift att anordna lotterier eller när lotteriet eljest, såsom med hänsyn till omfattningen eller till villkoren för deltagande, är att jämställa med ett lotteri som är anordnat för allmänheten.

 • NJA 1986 s. 35:Fråga om lotteri var att anse som anordnat för allmänheten eller jämställt med sådant lotteri. 1 och 8 §§ lotteriförordningen (1939:207); jfr nu 4 § lotterilagen (1982:1011).

5 §  Tillstånd att anordna lotteri får meddelas endast om det kan antas att verksamheten kommer att bedrivas på ett från allmän synpunkt lämpligt sätt samt enligt meddelade föreskrifter, villkor och bestämmelser. I fråga om juridisk person skall, om inte detta är obehövligt, för verksamheten finnas en föreståndare som tillståndsmyndigheten godkänner.

6 §  Tillstånd att anordna lotteri får förenas med särskilda villkor samt med kontroll- och ordningsbestämmelser.

6 a §  Förslutna lotter och bingobrickor skall vara av godkänd typ. Frågor om godkännande prövas av lotterinämnden. Ett beslut om typgodkännande får förenas med villkor.

[S2]Vid bingospel skall det finnas kontroll anordnad på det sätt som lotteri- nämnden godkänner. Lag (1988:839).

Automatspel

7 §  Automatspel som ger vinst i form av pengar, värdebevis, spelpolletter eller liknande får efter tillstånd anordnas på fartyg i internationell trafik.

[S2]Frågor om tillstånd prövas av regeringen eller, efter regeringens bestämmande, lotterinämnden. Tillstånd meddelas för spelanordnaren och skall avse viss tid.

8 §  Automatspel av annan art än som avses i 7 § får anordnas efter tillstånd, under förutsättning

 1. att spelet anordnas i samband med
  1. offentlig nöjestillställning inom nöjespark eller liknande anläggning,
  2. restaurangrörelse, om för rörelsen gäller tillstånd till servering av spritdrycker, vin eller starköl enligt lagen (1977:293) om handel med drycker eller om tillståndsmyndigheten annars anser det lämpligt att spelet anordnas i samband med restaurangrörelsen eller
  3. bingospel som inte är eller kan jämställas med automatbingo och som anordnas med stöd av 11 §,
 2. att värdet av spelarens insats uppgår till högst fem kronor per spel, samt
 3. att värdet av högsta vinsten uppgår till högst tjugo gånger insatsen.

[S2]Frågor om tillstånd prövas av länsstyrelsen i det län där spelet huvud- sakligen skall bedrivas. Tillstånd meddelas för innehavaren av spellokalen eller den som har tillstånd till bingospelet och skall avse viss tid. Lag (1992:311).

Roulettspel och tärningsspel

9 §  Roulettspel och tärningsspel får anordnas efter tillstånd, under förutsättning

 1. att spelet anordnas i samband med
  1. offentlig nöjestillställning inom nöjespark eller liknande anläggning eller
  2. restaurangrörelse, om för rörelsen gäller tillstånd till servering av spritdrycker, vin eller starköl enligt lagen (1977:293) om handel med drycker eller om tillståndsmyndigheten annars anser det lämpligt att spelet anordnas i samband med restaurangrörelsen,
 2. att värdet av spelarens insats på varje särskild vinstmöjlighet uppgår till högst fem kronor, samt
 3. att värdet av högsta vinsten på varje särskild vinstmöjlighet uppgår till högst trettio gånger insatsen.

[S2]Frågor om tillstånd prövas av länsstyrelsen i det län där spelet huvudsakligen skall bedrivas. Då det gäller roulettspel på fartyg i internationell trafik skall dock frågor om tillstånd prövas av lotterinämnden. Tillstånd meddelas för innehavaren av spellokalen och skall avse viss tid. Lag (1992:311).

Kortspel

10 §  Kortspel får anordnas efter tillstånd, under förutsättning

 1. att spelet anordnas i sådant sammanhang som avses i 9 § första stycket 1,
 2. att värdet av spelarens insats på varje särskild vinstmöjlighet uppgår till högst femtio kronor, samt
 3. att värdet av högsta vinsten på varje särskild vinstmöjlighet uppgår till högst en och en halv gånger insatsen.

[S2]Frågor om tillstånd prövas av länsstyrelsen i det län där spelet huvudsakligen skall bedrivas. Tillstånd meddelas för innehavaren av spellokalen och skall avse viss tid. Lag (1992:311).

Andra lotterier som får anordnas efter tillstånd eller registrering

11 §  Bingospel eller egentligt lotteri, som inte utgör vadhållning i samband med hästtävling, får under förutsättning som anges i 12 § och 15 a § efter tillstånd anordnas av svensk juridisk person som är ideell förening och som

 1. har till huvudsakligt syfte att främja allmännyttigt ändamål inom landet,
 2. i sin verksamhet huvudsakligen tillgodoser sådant ändamål samt
 3. inte vägrar någon inträde som medlem såvida det inte med hänsyn till arten eller omfattningen av föreningens verksamhet eller syfte eller av annan orsak finns särskilda skäl för detta.

[S2]Om det finns särskilda skäl, får tillstånd enligt första stycket meddelas för en juridisk person som inte är ideell förening eller som har till huvudsakligt syfte att främja allmännyttigt ändamål utom landet. Lag (1988:839).

12 §  I egentliga lotterier som får anordnas med stöd av 11 § får

 1. vinsterna inte utgöras av värdepapper,
 2. vinsterna inte utgöras av pengar om lotteriet skall bedrivas i flera län,
 3. vinst som utgörs av pengar uppgå till högst 500 kronor.

[S2]Om lotteriet får bedrivas inom flera län, får tillståndsmyndigheten dock medge att vinster utgörs av värdepapper.

[S3]I bingospel som får anordnas med stöd av 11 § får vinsterna inte utgöras av värdepapper. I sådant spel får värdet av vinst inte överstiga ett bas- belopp enligt lagen (1962:381) om allmän försäkring. Om det finns särskilda skäl för det, får tillståndsmyndigheten medge att värdet av en vinst får uppgå till högre belopp, dock högst tre basbelopp.

[S4]Vid tillståndsprövning enligt 11 § skall särskild hänsyn tas till vilket behov av lotteriinkomster som sammanslutningen kan anses ha för sin verk- samhet samt till det utrymme för lotterier som kan antas finnas på marknaden. Vid bedömningen av behovet av inkomster från bingospel skall hänsyn främst tas till omfattningen av ungdomsverksamheten i sammanslutningar vars ändamål naturligen kan förenas med ungdomsverksamhet. Om det inte finns särskilda skäl till annat, får tillstånd meddelas endast när det kan antas att lotteriet kommer att lämna sammanslutningen skälig avkastning. Lag (1992:311).

13 §  Frågor om tillstånd enligt 11 § till egentligt lotteri, som skall bedrivas av en sammanslutning som är verksam huvudsakligen inom endast en kommun, prövas av den kommunala nämnd som kommunen bestämmer.

[S2]Frågor om tillstånd i övrigt enligt 11 § prövas av länsstyrelsen i det län där lotteriet skall bedrivas. Om lotteriet skall bedrivas inom flera län, prövas tillståndsfrågan av lotterinämnden.

[S3]Tillstånd skall avse viss tid samt visst område där lotteriverksamhet får bedrivas. Om det inte finns särskilda skäl till annat, skall området utgöras av det område där sammanslutningen huvudsakligen är verksam. Lag (1988:839).

14 §  Egentliga lotterier får efter registrering anordnas av en sådan sammanslutning som avses i 11 § och som är verksam huvudsakligen inom endast en kommun, under förutsättning

 1. att antalet insatser och vinster samt värdet av dessa är bestämda enligt uppgjord plan,
 2. att lotteriet inte bedrivs från fasta försäljningsplatser, som görs tillgängliga genom ett serviceföretag,
 3. att vinsterna inte utgörs av värdepapper,
 4. att vinst som utgörs av pengar uppgår till högst 500 kronor,
 5. att det sammanlagda värdet av vinsterna motsvarar minst hälften av insatsernas värde,
 6. att lotteriet bedrivs endast inom den eller de kommuner där sammanslutningen är verksam,
 7. att insatsernas sammanlagda belopp i de lotterier som sammanslutningen med stöd av denna paragraf anordnar under en treårsperiod uppgår till högst 300 000 kronor, samt
 8. att det finns en av registreringsmyndigheten godkänd föreståndare för lotteriet. Lag (1988:839).

15 §  Registrering enligt 14 § skall ske hos den kommunala nämnd som kommunen bestämmer innan något lotteri anordnas. Ny anmälan om registrering skall därefter göras vart tredje år.

[S2]Nämnden skall utse kontrollant för lotteriet. Nämnden skall fastställa arvodet till kontrollanten. Arvodet skall betalas av den som anordnar lotteriet.

[S3]Den som anordnar lotteriet skall vid varje årsskifte lämna nämnden uppgift om insatsernas sammanlagda belopp i de lotterier som har anordnats under året. Lag (1988:839).

15 a §  I närradio eller kabeltelevision får inte bedrivas

 1. bingospel som anordnas med stöd av 11 §, eller
 2. egentligt lotteri som anordnas med stöd av 11 § eller 14 §. Lag (1988:839).

16 § har upphävts genom lag (1988:839).

Lotterier som får anordnas utan tillstånd eller registrering

17 §  Egentliga lotterier får anordnas utan tillstånd, under förutsättning

 1. att lotteriet anordnas i samband med
  1. offentlig nöjestillställning,
  2. offentlig tillställning till förmån för allmännyttigt ändamål,
  3. allmän sammankomst för framförande av konstnärligt verk till förmån för allmännyttigt ändamål eller
  4. bingospel, som inte är eller kan jämställas med automatbingo, av den som har tillstånd att anordna bingospelet enligt 11 §,
 2. att lotteriet bedrivs endast inom det för tillställningen, sammankomsten eller bingospelet avsedda området,
 3. att vinsterna utgörs endast av varor,
 4. att värdet av varje insats uppgår till högst fem kronor,
 5. att värdet av högsta vinsten uppgår till högst 500 kronor,
 6. att vinstfördelningen sker i omedelbar anslutning till deltagande i lotteriet, samt
 7. att det sammanlagda värdet av vinsterna motsvarar minst hälften av insatsernas värde, om antalet insatser och vinster samt värdet av dessa är bestämda enligt uppgjord plan. Lag (1992:311).

17 a §  Egentliga lotterier får även i annat fall än som anges i 17 § anordnas utan tillstånd, under förutsättning

 1. att lotteriet anordnas i samband med
  1. offentlig tillställning till förmån för allmännyttigt ändamål,
  2. allmän sammankomst för framförande av konstnärligt verk till förmån för allmännyttigt ändamål eller
  3. bingospel, som inte är eller kan jämställas med automatbingo, av den som har tillstånd att anordna bingospelet enligt 11 §,
 2. att behållningen i lotteriet uteslutande används för det ändamål, till vars förmån tillställningen, sammankomsten eller bingospelet anordnats,
 3. att antalet insatser och vinster samt värdet av dessa är bestämda enligt uppgjord plan som finns tillgänglig inom det för tillställningen, sammankomsten eller bingospelet avsedda området,
 4. att det sammanlagda värdet av vinsterna motsvarar minst hälften av insatsernas värde,
 5. att vinsterna utgörs endast av varor,
 6. att lotteriet bedrivs endast inom det för tillställningen, samman- komsten eller bingospelet avsedda området och att lotterna säljs uteslutande genom anordnarens egen försorg,
 7. att dragningen förrättas offentligt före tillställningens eller sammankomstens slut eller, i fråga om bingospel, före bingospelets slut för dagen och att resultatet av dragningen görs tillgängligt för allmänheten samt
 8. att insatsernas sammanlagda belopp i de lotterier som anordnas med stöd av denna paragraf vid samma tillställning, sammankomst eller bingospel uppgår till högst 10 000 kronor. Lag (1988:839).

17 b §  Egentliga lotterier får utan tillstånd anordnas av en sådan sammanslutning som avses i 11 §, under förutsättning

 1. att lotteriet bedrivs endast i samband med tillställning eller sammankomst som sammanslutningen anordnar eller deltar i,
 2. att värdet av varje insats uppgår till högst fem kronor,
 3. att vinsterna inte utgörs av värdepapper,
 4. att värdet av högsta vinsten uppgår till högst 500 kronor,
 5. att det sammanlagda värdet av vinsterna motsvarar minst hälften av insatsernas värde samt
 6. att lottköparen, om vinstdragningen inte redan har ägt rum, vid lottköpet får veta var och när vinstdragningen skall ske och på vilket sätt resultatet av dragningen görs tillgängligt för allmänheten. Lag (1988:839).

18 §  Utan tillstånd får i samband med utgivande av tryckt periodisk skrift eller i samband med lokalradiosändning enligt lokalradiolagen (1993:120) eller rundradiosändning som sker med stöd av tillstånd av regeringen anordnas lotteri, varigenom utses pristagare som har deltagit i en tävling som har anordnats i skriften eller i sändningen, under förutsättning

 1. att det som villkor för deltagande i lotteriet inte fordras att skriften innehas eller att insats erläggs samt
 2. att värdet av högsta vinsten uppgår till högst 500 kronor. Lag (1994:464).

19 §  Det är inte tillåtet att i yrkesmässig verksamhet eller annars i förvärvssyfte

 1. främja deltagande i ett inom landet anordnat lotteri, som inte är tillåtet, eller i ett utom landet anordnat lotteri,
 2. utan medgivande av anordnaren tillhandagå annan vid deltagande i ett lotteri som är tillåtet,
 3. utan tillstånd av regeringen avyttra andel i bevis om delaktighet i ett lotteri som avses i 2 eller tillförsäkra annan särskild rätt till på beviset utfallande vinst eller andel däri eller
 4. utan tillstånd av regeringen vid försäljning av delaktighetsbevis som avses i 3 sälja beviset mot betalning i särskilda poster eller innehålla beviset som säkerhet för köpeskillingen.

Innehav och införsel av utbetalningsautomater

20 §  Med utbetalningsautomat avses i denna lag spelautomat som är konstruerad för att betala ut vinst i form av pengar, värdebevis, spelpolletter eller liknande.

21 §  Utbetalningsautomat får innehas endast efter tillstånd av lotterinämnden. Dock får utan särskilt tillstånd sådan automat innehas

 1. av den som har tillstånd enligt 7 § att anordna automatspel, om automaten omfattas av speltillståndet,
 2. av automatinnehavares dödsbo under en tid av längst ett år från dödsfallet och av automatinnehavares konkursbo längst intill dess konkursen har avslutats samt
 3. av den för vilken tillstånd som medför rätt att inneha automaten har återkallats, intill dess tre månader har förflutit från det att lagakraftvunnet beslut om återkallelsen föreligger.

[S2]Tillstånd får förenas med särskilda villkor samt med kontroll- och ordningsbestämmelser.

22 §  Införsel till landet av utbetalningsautomat är tillåten endast för den som har rätt att inneha automaten enligt 21 § första stycket första meningen eller andra meningen 1.

23 §  Regeringen eller, efter regeringens bestämmande, lotterinämnden får föreskriva undantag från 21 § första stycket första meningen och 22 § i fråga om utbetalningsautomater som innehas

 1. på fartyg i internationell trafik för spel på fartyget eller
 2. i och för sådan yrkesmässig verksamhet som tillverkning, reparation eller liknande.

24 §  I fråga om rätten att hantera oförtullad utbetalningsautomat gäller lagen (1973:980) om transport, förvaring och förstöring av införselreglerade varor, m.m.

Tillsyn m.m.

25 §  Lotterinämnden utövar, om inte annat följer av fjärde stycket, den centrala tillsynen över efterlevnaden av denna lag och de föreskrifter som har meddelats med stöd av lagen.

[S2]Tillståndsmyndighet utövar den närmare tillsynen över sådana lotterier som får anordnas efter tillstånd av myndigheten. Länsstyrelse skall efter anmodan biträda lotterinämnden vid tillsynen över sådana lotterier som anordnas med tillstånd enligt 11 § och som får bedrivas inom länet.

[S3]Registreringsmyndigheten utövar den närmare tillsynen över sådana lotterier som får anordnas efter registrering med stöd av 14 §.

[S4]Tillsynen över lotterier som anordnas efter särskilt tillstånd av regeringen enligt 4 § första stycket utövas av den myndighet som regeringen bestämmer. Lag (1988:839).

26 §  Den som har tillstånd enligt denna lag eller med stöd av 14 § anordnar lotteri efter registrering är skyldig att efter anmodan av tillsynsmyndigheten lämna upplysningar samt tillhandahålla handlingar eller annat som behövs för tillsynen. Lag (1988:839).

27 §  Om tillståndshavaren har åsidosatt föreskrift i denna lag eller föreskrift, villkor eller bestämmelse som har meddelats med stöd av lagen får varning meddelas honom eller tillståndet återkallas. Tillståndet får också återkallas om förutsättningar för tillståndet inte längre föreligger.

Ansvar m.m.

28 §  Till böter eller fängelse i högst ett år döms den som uppsåtligen eller av oaktsamhet

 1. olovligen anordnar lotteri eller olovligen innehar utbetalningsautomat,
 2. bryter mot föreskrift i denna lag eller mot föreskrift, villkor eller bestämmelse som har meddelats med stöd av lagen eller
 3. underlåter att fullgöra skyldighet enligt 26 § eller lämnar oriktig uppgift i ansökan om tillstånd enligt denna lag eller vid fullgörande av uppgiftsskyldighet enligt lagen.

[S2]I ringa fall skall inte dömas till ansvar.

29 §  Till ansvar enligt 28 § skall inte dömas, om ansvar för gärningen kan ådömas enligt brottsbalken.

[S2]Om olovlig införsel av vara och försök därtill finns bestämmelser i lagen (1960:418) om straff för varusmuggling.

30 §  Insatser som har uppburits vid brott enligt 28 § samt utrustning, handlingar och annan egendom som har använts vid eller varit föremål för sådant brott skall förklaras förverkade, om inte detta är uppenbart oskäligt. Förverkande kan, utöver vad som framgår av 36 kap. 5 § brottsbalken, ske hos den som yrkesmässigt tillhandahållit egendomen.

[S2]Förverkas en utbetalningsautomat skall även dess innehåll förklaras förverkat, om inte detta är uppenbart oskäligt.

[S3]I stället för egendomen kan dess värde förklaras förverkat. Lag (1986:1015).

Överklagande

31 §  En kommunal nämnds beslut enligt denna lag får överklagas hos länsstyrelsen.

[S2]Länsstyrelsens beslut enligt denna lag får överklagas hos lotterinämnden. Nämndens beslut i sådant fall får inte överklagas. Nämnden får dock hänskjuta ärendet till regeringen, om det är av större vikt.

[S3]Lotterinämndens beslut i frågor rörande tillstånd och godkännande som avses i 6 a §, 7 §, 9 § andra stycket andra meningen, 13 § andra stycket andra meningen eller 21 § får överklagas hos regeringen. Lag (1988:839).

32 §  Beslut om återkallelse av tillstånd enligt denna lag skall gälla omedelbart, om inte annat bestäms.

Avgifter

33 §  Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får meddela föreskrifter om avgifter i ärenden enligt denna lag.

Ändringar och övergångsbestämmelser

Lag (1983:1083) om ändring i lotterilagen (1982:1011)

  Övergångsbestämmelse

  1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 1984.
  2. Tillstånd som har meddelats enligt äldre bestämmelser gäller fortfarande.
  Förarbeten
  Prop. 1983/84:45
  Omfattning
  ändr. 9, 14, 31 §§; ny 17 a §
  Ikraftträder
  1984-01-01

Lag (1986:1015) om ändring i lotterilagen (1982:1011)

  Övergångsbestämmelse

  Denna lag träder i kraft den 1 januari 1987. I fråga om brott som har begåtts före ikraftträdandet gäller äldre föreskrifter.
  Förarbeten
  Prop. 1986/87:6
  Omfattning
  ändr. 30 §
  Ikraftträder
  1987-01-01

Lag (1986:1217) om ändring i lotterilagen (1982:1011)

Lag (1988:839) om ändring i lotterilagen (1982:1011)

  Övergångsbestämmelse

  1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 1989.
  2. Äldre föreskrifter gäller fortfarande i fråga om tillstånd som har beviljats enligt 14 § före den 1 januari 1989. Sker registrering enligt de nya föreskrifterna i 14 §, upphör dock tillståndet att gälla.
  3. För ärenden som vid utgången av december 1988 kommit in till polismyndigheten men ännu inte avgjorts gäller äldre föreskrifter. Beträffande ärenden där beslut av polismyndigheten har meddelats före ikraftträdandet tillämpas äldre föreskrifter i fråga om överklagande.
  4. Tillsyn över lotterier som bedrivs med tillstånd av polismyndigheten utövas efter ikraftträdandet av den kommunala nämnd som kommunen bestämmer.
  Förarbeten
  Prop. 1987/88:141
  Omfattning
  upph. 16 §; ändr. 2, 11, 12-15, 17, 17 a, 25, 26, 31 §§, rubr. närmast före 11, 17, 31 §§; nya 6 a, 15 a, 17 b §§
  Ikraftträder
  1989-01-01

Lag (1991:239) om ändring i lotterilagen (1982:1011)

  Omfattning
  ändr. 12 §
  Ikraftträder
  1991-07-01

Lag (1992:311) om ändring i lotterilagen (1982:1011)

  Förarbeten
  Prop. 1991/92:156
  Omfattning
  ändr. 8, 9, 10, 12, 17 §§
  Ikraftträder
  1992-06-01

Lag (1994:464) om ändring i lotterilagen (1982:1011)

  Förarbeten
  Rskr. 1993/94:276
  Omfattning
  ändr. 18 §
  Ikraftträder
  1994-07-01

Ändring, SFS 1994:1000

  Omfattning
  upph.