lagen.nu

Namnförordning (1982:1136)

Departement
Näringsdepartementet RS N
Utfärdad
1982-12-16
Ändring införd
t.o.m. SFS 2009:1156
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
2017-03-15
Övrigt
Författningen är upphävd/skall upphävas: 2017-07-01
OBS: Författningen har upphävts/ska upphävas 2017-07-01 genom SFS 2017:120

1 § När en ansökan som gäller namn ges in till Patent- och registreringsverket, ska sökanden betala en ansökningsavgift på 1 000 kronor om ansökningen avser förnamn och 1 800 kronor om ansökningen avser efternamn. Begär någon i en och samma ansökan prövning av såväl förnamn som efternamn, ska det anses som att två särskilda ansökningar gjorts.

Lämnas i en och samma ansökan mer än ett namnförslag ska, om något annat inte följer av tredje stycket, avgift tas ut som för en enda ansökan. Sökanden ska i sådant fall ange i vilken företrädesordning förslagen ska prövas.

Görs ansökan om efternamn gemensamt av personer för vilka gemensamt namnbevis kan utfärdas enligt 5 §, ska avgift tas ut som för en enda ansökan. Görs i annat fall ansökan om efternamn gemensamt av flera, får inte mer än dubbel ansökningsavgift tas ut.

Ansökningsavgiften får efterges, om det finns särskilda skäl. Förordning (2009:1156).

Ändringar/Förarbeten (6)

2 § Om patent- och registreringsverket enligt 11 § andra stycket namnlagen (1982:670) uppställer som villkor för ett namnbyte att domstol har funnit att detta är förenligt med barnets bästa, skall verket förelägga sökanden att inom viss tid ansöka hos domstol om en sådan prövning.

3 § Kungörelse av en ansökan om efternamn enligt 41 § namnlagen (1982:670) skall innehålla det efternamn som ansökningen avser samt uppgift om kungörelsedagen. I kungörelsen skall anges att den som vill framställa någon invändning mot ansökningen skall göra detta skriftligen till Patent- och registreringsverket inom en månad från kungörelsedagen.

Sedan en ansökan om efternamn kungjorts enligt 41 § namnlagen, får ansökningen inte ändras i annat fall än då invändning framställts inom föreskriven tid, eller det annars finns synnerliga skäl. Förordning (1993:1047).

Ändringar/Förarbeten (1)

Ändrad: SFS 1993:1047

4 § Framställs en invändning mot ansökan om efternamn och är invändningen inte uppenbart obefogad, skall sökanden föreläggas att yttra sig inom viss tid.

Lagrumshänvisningar hit (1)

5 § Namnbevis som avses i 44 § namnlagen (1982:670) skall utfärdas särskilt för varje sökande. Gemensamt bevis kan dock utfärdas för makar och för föräldrar och deras barn under arton år.

Lagrumshänvisningar hit (1)

Underrättelse från patent- och registreringsverket

6 § Har Patent- och registreringsverket bifallit en ansökan som gäller namn, skall verket underrätta Skatteverket om detta beslut så snart det har vunnit laga kraft. Förordning (2003:933).

Ändringar/Förarbeten (3)

Ändrad: SFS 1991:785, 1998:1726, 2003:933

Underrättelse från domstolar m. m.

7 § Har domstol enligt 11 § andra stycket namnlagen (1982:670) prövat huruvida ett namnbyte är förenligt med barnets bästa, skall domstolen underrätta patent- och registreringsverket om detta beslut så snart det har vunnit laga kraft.

8 § Har en domstol enligt 2 § tredje stycket eller 3 § namnlagen (1982:670) fått en anmälan om vilket efternamn ett adoptivbarn skall ha, skall domstolen underrätta Skatteverket om anmälningen så snart adoptionsbeslutet har vunnit laga kraft. Har domstolen enligt 4 § tillåtit att adoptivbarnet skall behålla sitt tidigare efternamn, skall domstolen i stället underrätta Skatteverket om detta beslut så snart det har vunnit laga kraft. Förordning (2003:933).

Ändringar/Förarbeten (3)

Ändrad: SFS 1991:785, 1998:1726, 2003:933

9 § Har en domstol enligt 16 § andra stycket namnlagen (1982:670) tillåtit att ett barn behåller sitt efternamn, skall domstolen underrätta Skatteverket om detta beslut så snart det har vunnit laga kraft. Förordning (2003:933).

Ändringar/Förarbeten (3)

Ändrad: SFS 1991:785, 1998:1726, 2003:933

10 § Har en domstol enligt 17-19 §§ namnlagen (1982:670) beslutat att någon förlorar sitt efternamn, skall domstolen underrätta Skatteverket om detta beslut så snart det har vunnit laga kraft.

Underrättelsen skall innehålla uppgift om det namn som förloras och det namn som förvärvas i stället. Förordning (2003:933).

Ändringar/Förarbeten (3)

Ändrad: SFS 1991:785, 1998:1726, 2003:933

11 § Har domstol meddelat dom eller beslut som avser tillämpningen av 17--23 eller 34 §§ namnlagen (1982:670), skall domstolen sända avskrift av domen eller beslutet till patent- och registreringsverket. Förordning (1991:785).

Ändringar/Förarbeten (1)

Ändrad: SFS 1991:785
12 § Har upphävts genom förordning (1991:785).

Övrigt

13 § Skatteverket får meddela de föreskrifter som behövs för verkställigheten av namnlagen (1982:670) i ärenden hos verket. Förordning (2003:933).

Ändringar/Förarbeten (2)

Ändrad: SFS 1991:785, 2003:933
14 § Har upphävts genom förordning (2003:933).

Ändringar och övergångsbestämmelser

1982:1136

Departement
Näringsdepartementet RS N
Observera
Författningen är upphävd/skall upphävas: 2017-07-01
SFS-nummer
1982:1136

Förordning (1987:39) om ändring i namnförordningen (1982:1136)

Omfattning
ändr. 1 §
Ikraft
1987-04-01
SFS-nummer
1987:39
Rubrik
Förordning (1987:39) om ändring i namnförordningen (1982:1136)

Förordning (1991:22) om ändring i namnförordningen (1982:1136)

Omfattning
ändr. 1 §
Ikraft
1991-03-01
SFS-nummer
1991:22
Rubrik
Förordning (1991:22) om ändring i namnförordningen (1982:1136)

Förordning (1991:785) om ändring i namnförordningen (1982:1136)

Förarbeten
Jfr prop. 1990/91:153, 1990/91:SkU28, rskr 1990/91:320
Omfattning
upph. 12 §;ändr. 6, 8, 9, 10, 11, 13 §§, rubr. närmast före 13 §;ny 14 §
Ikraft
1991-07-01
SFS-nummer
1991:785
Rubrik
Förordning (1991:785) om ändring i namnförordningen (1982:1136)

Förordning (1993:1047) om ändring i namnförordningen (1982:1136)

Omfattning
ändr. 1, 3 §§
Ikraft
1993-11-01
SFS-nummer
1993:1047
Övergångsbestämmelse

Denna förordning träder i kraft den 1 november 1993. Bestämmelserna i 3 § andra stycket skall dock inte tillämpas på ansökningar som kommit in till Patent- och registreringsverket före ikraftträdandet.

Rubrik
Förordning (1993:1047) om ändring i namnförordningen (1982:1136)

Förordning (1998:11726) om ändring i namnförordningen (1982:1136)

Officiell version (PDF)

Omfattning
ändr. 6, 8, 9, 10 §§
Ikraft
1999-01-01
SFS-nummer
1998:1726
Rubrik
Förordning (1998:11726) om ändring i namnförordningen (1982:1136)

Förordning (2003:110) om ändring i namnförordningen (1982:1136)

Officiell version (PDF)

Omfattning
ändr. 1 §
Ikraft
2003-05-01
SFS-nummer
2003:110
Rubrik
Förordning (2003:110) om ändring i namnförordningen (1982:1136)

Förordning (2003:933) om ändring i namnförordningen (1982:1136)

Officiell version (PDF)

Omfattning
upph. 14 §;ändr. 6, 8, 9, 10, 13 §§
Ikraft
2004-01-01
SFS-nummer
2003:933
Rubrik
Förordning (2003:933) om ändring i namnförordningen (1982:1136)

Förordning (2004:133) om ändring i namnförordningen (1982:1136)

Officiell version (PDF)

Omfattning
ändr. 1 §
Ikraft
2004-05-01
SFS-nummer
2004:133
Övergångsbestämmelse

Denna förordning träder i kraft den 1 maj 2004. Äldre föreskrifter gäller fortfarande för ansökningar som kommit in till Patent- och registreringsverket före ikraftträdandet.

Rubrik
Förordning (2004:133) om ändring i namnförordningen (1982:1136)

Förordning (2009:1156) om ändring i namnförordningen (1982:1136)

Officiell version (PDF)

Omfattning
ändr. 1 §
Ikraft
2010-01-01
SFS-nummer
2009:1156
Övergångsbestämmelse
  • 1. Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2010.
  • 2. Äldre föreskrifter gäller fortfarande för ansökningar som kommit in till Patent- och registreringsverket före ikraftträdandet.
Rubrik
Förordning (2009:1156) om ändring i namnförordningen (1982:1136)

2017:120

Officiell version (PDF)

Omfattning
upph.
SFS-nummer
2017:120
Lagen.nu är en privat webbplats. Informationen här är inte officiell och kan vara felaktig | Ansvarsfriskrivning | Kontaktinformation