Lag (1982:1255) om författningssamlingar för riksdagsförvaltningen, Riksbanken och Riksrevisionen

Departement
Justitiedepartementet L6
Utfärdad
1982-12-16
Ändring införd
SFS 1982:1255 i lydelse enligt SFS 2003:353
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
2018-08-19

Författningssamling för riksdagsförvaltningen

1 §  Riksdagsförvaltningen författningssamling (RFS) utges genom riksdagsförvaltningen försorg.

[S2]Chefen för riksdagsförvaltningen är utgivare av RFS. Lag (2000:422).

2 §  Förutom författningar som beslutas av riksdagsförvaltningen, skall författningar som beslutas av någon annan förvaltningsmyndighet under riksdagen än Riksbanken och Riksrevisionen kungöras i RFS. Lag (2003:353).

3 §  Tillstånd till tryckning av en författning som skall kungöras i RFS meddelas av utgivaren eller den som han bestämmer.

[S2]Tillstånd till tryckning av en författning som har beslutats av en förvaltningsmyndighet under riksdagen får meddelas först sedan en behörig tjänsteman hos myndigheten har godkänt att författningen trycks.

4 §  Författningar som kungörs i RFS skall om möjligt utges så att de är riksdagens ledamöter och organ samt författningssamlingens abonnenter till handa i god tid innan de träder i kraft.

5 §  Riksdagens ledamöter skall fortlöpande tillställas exemplar av RFS.

Författningssamling för riksbanken

6 §  Riksbanken skall låta utge Riksbankens författningssamling (RBFS) och utse utgivare för den.

7 §  Av riksbanken beslutade författningar skall kungöras i RBFS.

[S2]Utan hinder av första stycket får författningar som är av allmänt intresse i stället kungöras i Svensk författningssamling.

[S3]Om kungörande skett enligt andra stycket skall en notis om detta införas i RBFS så snart det kan ske. Lag (1988:1390).

8 §  Tillstånd till tryckning av en författning som skall tas in RBFS meddelas av utgivaren. Innan en behörig tjänsteman hos myndigheten har godkänt att författningen trycks får tillstånd till tryckningen ej ges.

9 §  Författningar som kungörs i RBFS skall om möjligt utges så att de är författningssamlingens abonnenter till handa i god tid innan de träder i kraft.

Författningssamling för Riksrevisionen

10 §  Riksrevisionen skall låta utge Riksrevisionens författningssamling (RRFS) och utse utgivare för den. Lag (2003:353).

11 §  Av Riksrevisionen beslutade författningar skall kungöras i RRFS.

[S2]Utan hinder av första stycket får författningar som är av allmänt intresse i stället kungöras i Svensk författningssamling.

[S3]Om kungörande skett enligt andra stycket skall en notis om detta införas i RRFS så snart det kan ske. Lag (2003:353).

12 §  Tillstånd till tryckning av en författning som skall tas in i RRFS meddelas av utgivaren. Innan en behörig tjänsteman hos myndigheten har godkänt att författningen trycks får tillstånd till tryckningen ej ges. Lag (2003:353).

13 §  Författningar som kungörs i RRFS skall om möjligt utges så att de är författningssamlingens abonnenter till handa i god tid innan de träder i kraft. Lag (2003:353).

Övriga bestämmelser

14 §  Riksdagsförvaltningen, Riksbanken och Riksrevisionen skall senast den 15 januari varje år lämna utgivaren av Svensk författningssamling uppgift om huruvida författningssamling utgivits under föregående år samt om vilka andra myndigheter som låtit inta författningar i någon av författningssamlingarna. Lag (2003:353).

15 §  De författningssamlingar som utges av riksdagsförvaltningen, Riksbanken och Riksrevisionen skall ha likartad typografisk utformning som Svensk författningssamling. De skall utges i lösa exemplar eller, när så anses lämpligt, i häften omfattande en eller flera författningar. Endast en författning får tryckas på samma blad. Lag (2003:353).

16 §  För varje författning anges på bladets första sida dagen då den har utkommit från trycket.

[S2]Varje författning tilldelas ett löpnummer, som består av årtal och ett nummer som är löpande för kalenderår och åtskilt från årtalet genom kolon. En författning kan dessutom ges en sakbeteckning som visar dess ämnestillhörighet. Lag (2003:353).

17 §  När en författning som intagits i författningssamling kan bli svåröverskådlig till följd av ändringar, bör den införas i sin helhet i författningssamlingen. Detta kan ske antingen i samband med ändring eller vid annat lämpligt tillfälle. Lag (2003:353).

18 §  Författningssamlingarna skall förses med register.

[S2]För underlättande av registerframställningen kan sakord utsättas i anslutning till författningarnas rubriker. Lag (2003:353).

19 §  Författningar som ingår i författningssamling skall kunna köpas såväl årgångsvis som var och en för sig. Lag (2003:353).

20 §  Utgivaren av författningssamling bestämmer vilka myndigheter och andra som får abonnera kostnadsfritt på författningssamlingen. Han bestämmer också hur många exemplar som varje mottagare skall få.

[S2]Om utgivaren medger det, kan även andra i särskilda fall få författningen kostnadsfritt. Förordning (2003:353).

21 §  I en författningssamling får införas även annat än författningar, i den mån föreskrift därom finns eller i övrigt särskilda skäl talar för det och författningssamlingen inte därigenom upphör att vara huvudsakligen en regelsamling. Rättsfallsreferat får inte tas in i en författningssamling. Lag (2003:353).

22 §  Beslut enligt denna lag får inte överklagas. Lag (2003:353).

23 §  De ytterligare föreskrifter som behövs för tillämpningen av denna lag meddelas av riksdagsförvaltningen. Lag (2003:353).

Ändringar

Lag (1982:1255) om författningssamlingar för riksdagsförvaltningen, Riksbanken och Riksrevisionen

Lag (1987:945) om ändring i lagen (1982:1255) om författningssamlingar för riksdagens förvaltningskontor och riksbanken

    Omfattning
    ändr. 11, 16 §§
    Ikraftträder
    1987-11-15

Lag (1988:1390) om ändring i lagen (1982:1255) om författningssamlingar för riksdagens förvaltningskontor och riksbanken

Lag (2000:422) om ändring i lagen (1982:1255) om författningssamlingar för riksdagens förvaltningskontor och Riksbanken

Förarbeten
Rskr. 1999/2000:214, Bet. 1999/2000:KU19
Omfattning
ändr. författningsrubr., 1, 2, 10, 11, 19 §§, rubr. närmast före 1 §
Ikraftträder
2000-07-01

Lag (2003:353) om ändring i lagen (1982:1255) om författningssamlingar för riksdagsförvaltningen och Riksbanken

Förarbeten
Rskr. 2002/03:197, Bet. 2002/03:KU34
Omfattning
nuvarande 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 §§ betecknas 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 §§; ändr. författningsrubr., 2 § de nya 14, 15 §§, rubr. närmast före 10 § sätts närmast före den nya 14 §; nya 10, 11, 12, 13 §§, rubr. närmast före 10 §
Ikraftträder
2003-07-01